Haberlere Olan Güvensizliğe Küresel Bir Bakış

Türkiye’de inter­net kul­la­nan kentli kesi­min yüzde 60’ı ana akım med­ya­nın haber­le­rine güven­mi­yor. Aslı Tunç Türkiye’deki medya durum­la­rı­nın dün­yada eşi ben­zeri olma­dı­ğını sanı­rız çoğu zaman. Yaşa­dı­ğı­mız, ken­di­mizi ait his­set­ti­ği­miz top­rak­la­rın dünya coğ­raf­ya­sında yerini tart­mak, sorun­ları pers­pek­tife koy­mak kısaca ülke­mizi kıyas­la­mak için ulus­la­ra­rası bağım­sız kuru­luş­la­rın, güve­ni­lir bir tem­si­li­yet oranı ile yap­tık­ları araş­tır­ma­lar son derece önemli. Bu biri­cik […]

Hermenötik Hakkında Bilmeniz Gereken 10 Şey

Hermenötiğe Çok Kısa Bir Giriş Her­me­ne­utics: A Very Short Int­ro­duc­tion adlı kita­bın yazarı Jens Zim­mer­man her­ke­sin her­me­nö­tik hak­kında bil­mesi gere­ken 10 şeyi anla­tı­yor. Jens Zimmerman 1 Her­me­nö­tik keli­mesi nere­den geli­yor? Söz­cük eski Yunanca bir terim­den geli­yor: ἑρμηνεύω (her­me­ne­uon), bu daha sonra Latin­ceye interp­re­tari diye çev­ril­miş­tir, bu yüz­den “yorum” fik­rine bu kadar aşi­na­yız, her­me­nö­tik ve yorum […]

Leonid Andreyev • İstasyonda

Yaz­lığa gel­di­ğimde bahar baş­la­rıydı ve yol­lar hâlâ geçen yılın karar­mış yap­rak­la­rıyla örtü­lüydü. Yanımda kimse yoktu; cam­ları nisan güne­şini yan­sı­tan boş yaz­lık­la­rın ara­sında bir başıma dola­şı­yor, geniş aydın­lık tara­ça­lara çıkı­yor ve aka­ğaç­la­rın, meşe­le­rin yeşil çadır­ları altında yaşa­ya­cak insan­ları gözü­mün önüne getir­meye çalı­şı­yor­dum. Göz­le­rimi yum­du­ğum­daysa ace­leci şen ayak ses­leri, bir genç­lik şar­kısı, çın­la­yan bir kadın gülüşü duyar […]

Hindistan’dan İnsan Manzaraları

Arund­hati Roy, Booker Ödüllü Küçük Şey­le­rin Tan­rısı’ndan yirmi sene sonra yaz­dığı romanı Mut­lak Mut­lu­luk Bakan­lığı’nda yürekli insan­la­rın hayat­la­rına odak­la­nı­yor ama asıl yürekli olan ken­disi… Roy, Hin­dis­tan tari­hini çok sayıda karak­ter üze­rin­den can­lan­dı­rır­ken Batı­lı­la­rın Doğu’ya, özel­likle Hindistan’a duy­duğu oryan­ta­list hay­ran­lığı param­parça ede­cek bir tablo ser­gi­le­miş. A. Ömer Türkeş Yazar­lığı kadar siyasi etkin­lik­leri ile de tanı­nan Arund­hati […]

Renklerin Beynimizdeki 10 Etkisi

Bir­çok res­to­ra­nın logo­la­rında aynı iki rengi kul­lan­ması ya da has­tane çalı­şan­la­rı­nın mavi renk kıya­fet­ler giy­mesi rast­lantı değil. Hepi­miz renk­ler­den far­kında ola­rak ya da olma­ya­rak etki­le­ni­riz. Psi­ko­log­lar renk­le­rin, durum­ları algı­lama şek­li­mizi yön­len­dir­di­ğini düşü­nür. Bazı araş­tır­ma­cı­lar da bey­ni­mi­zin doğası gereği renk­lerle iliş­kili oldu­ğunu söy­lü­yor. Peki, renk­ler bizi nasıl etki­ler? 1 Kırmızı Bey­ni­mi­zin kır­mızı ren­gini kız­gın­lıkla eşleş­tir­diği her­kes […]

Edogava Rampo • Aynalar Cehennemi

Kan Tanuma şu âna kadarki en tuhaf arka­daş­la­rım­dan biriydi. En başın­dan beri akli den­ge­siz­liği oldu­ğun­dan kuş­ku­la­nı­yor­dum. Kimi­leri onun sadece aca­yip biri oldu­ğunu söy­le­ye­bi­lir ama ben onun tam bir kaçık oldu­ğuna emi­nim. Her neyse, bir tür takın­tısı vardı Tanuma’nın – her tür mer­ce­ğin yanı sıra görüntü yan­sı­ta­bi­len her şeye dair çıl­gınca bir iptila. Çocuk­ken bile yal­nızca […]

Şu Edebiyat Denen Şey

And­rew Ben­nett ve Nic­ho­las Royle, Şu Ede­bi­yat Denen Şey adlı kitapta bizi ede­bi­ya­tın belir­siz dün­yası içe­ri­sinde gez­di­ri­yor ve bu belir­siz­lik­ten çıka­bil­me­nin yol­la­rını ana hat­la­rıyla gös­te­ri­yor. Özkan Ali Bozdemir Belirsiz bir edebiyat “Bir edebi metni okur­ken zih­ni­niz artık sadece sizin olmak­tan çıkar. Ede­bi­yat üstüne düşün­dü­ğü­nüzde başka bir zihin, size yabancı düşün­ce­ler zih­ni­nizi ele geçi­rir. Öteki olma, […]

12. Yılı Anısına, Ağbisi, Kâzım Koyuncu’yu anlattı: “Kısacık hayatına birçok şey sığdırdı."

Kara­de­niz Rock müziği ile bize ken­dini sev­di­ren, evren­sel­le­şen, hepi­mi­zin kal­bini fet­he­den Kâzım Koyuncu’yu, ölü­mü­nün 12. yılı anı­sına onu bir de ağbisi Hüse­yin Koyuncu’dan din­le­dik. Hüse­yin Koyuncu, Kâzım Koyuncu ile bir­likte yaşa­dığı yıl­lar­dan bize çok güzel anlar, anı­lar aktardı. Yaprak Sayın Belki kla­sik bir laf ola­cak ama ben Kâzım’dan bah­se­der­ken “Kısa­cık haya­tına bir­çok şey sığ­dırdı” demeyi […]

Şenay Eroğlu Aksoy • Gece Çığırtkanları

Gel­din mi, şaşırt­tın beni, karan­lık iner­ken yol­lara, gece çığırt­kan­ları her adım başında bağıra çağıra eşka­li­mizi verir­ken. O belir­siz yüz­le­rine inat, işa­ret­par­mak­la­rıyla bir hey­kel gibi dura­rak evle­ri­mizi gös­te­rip hepi­mizi ifşa eder­ken, nasıl savu­şu­ver­din yan­la­rın­dan görün­me­den? Gece çığırt­kan­ları yal­nız bizim için yetiş­ti­rildi, büyü­tüldü, bakıldı, bes­lendi bili­yor­sun. Küçük bara­ka­la­rına sığa­ma­ya­cak denli akıl almaz bir kon­forda yaşa­tıl­dı­lar. Gün­düz derin […]

Bir Trajedinin Yüzeydeki Portresi

Film bence tek­nik açı­dan iyi çekil­miş lakin mesajı çok naif. Uğur Vardan Kara Gün Yönet­men: Peter Berg Oyun­cu­lar: Mark Wahl­berg, Kevin Bacon, Alex Wolff, Themo Meli­kidze, John Good­man, JK Sim­mons, Mic­helle Monag­han, Jake Pic­king ABD yapımı Amerika’nın en popü­ler spor­tif faali­yet­le­rin­den biri olan Bos­ton Mara­tonu, hatır­la­na­cağı gibi 15 Nisan 2013’te kana bulan­mıştı. Tamer­lan ve Cohar Tsar­naev adlı […]

Kazancı Bedih: Divan Edebiyatı Sevdalısı Bir Garip Derviş

“Toru­num Bedih, Der­sine iyi çalış. İşine, kârına dik­kat et. Benim gön­lüm Allah ve müzik aşkına açık oldu. Tez evlen­di­ğim için gönül gözümü, çocuk­la­rı­mın ana­sına açtım. Bir kuru kaya par­çası gibi oldu gönlüm.Aşkları, en güzel aşk­ları gazel söy­ler­ken, cüm­büş çalar­ken yaşa­dım. toru­num, sana tav­siye etmi­yo­rum. Sen kır çiçek­leri aç, şak­şako (gelin­cik) gibi ol.” Kazancı Bedih   […]

Dostluk

(Dostluğa, ölüme, unutuşa ve edebiyat tarihine dair)1 Maurice Blanchot Geor­ges Bata­ille anı­sına Bu dost­tan bah­set­meye nasıl yana­şır insan? Ne met­hiye düz­mek, ne de bazı haki­kat­le­rin tecel­lisi için. Karak­te­ri­nin husu­si­yet­leri, varo­lu­şu­nun biçim­leri, yaşa­mı­nın dönem­leri, ken­dini sorum­suz­luk rad­de­sinde sorumlu his­set­miş olduğu araş­tır­mayla uyum içinde bile kim­seye ait değil­dir. Tanık yok. En yakın­ları sadece ken­di­le­rine yakın bul­duk­ları şeyi […]

Semra Bülgin • Pusu

Saat­ler­dir bek­li­yo­ruz. Dağ­la­rın ara­sın­dan kıv­rı­la­rak giden susuz dere yatağı, ıssız tepe­ler, altı­mızda top­rak koyu bir karan­lığa gömülü. Kuru sıcak. Dir­sek­le­rimde, sır­tımda bir sızı. Gev­şe­yip düşen başımı güç­lükle kal­dı­rı­yo­rum. Kulak­la­rım batık. Karan­lık; sesi, ses­siz­liği, kor­kuyu büyü­te­rek duru­yor üstü­müzde. En kolay göz alı­şı­yor. Yavaş yavaş karal­tı­lar seçil­meye, gün­ler önce keş­fine çık­tı­ğı­mız bu dağ başı zih­ni­mizde görü­nür olmaya […]

Dizi Sektöründe Hâkimiyet Edebiyat Uyarlamalarının

Her zevke uygun ola­bi­le­cek, ede­bi­yat­tan uyar­la­nan 5 yeni dizi. Dex­ter, Game Of Thro­nes ve Sher­lock, ede­bi­yat uyar­la­ma­la­rı­nın yal­nızca film­lerde değil, dizi­lerde de ne denli yara­tıcı ve muaz­zam ola­bi­le­ce­ğini hepi­mize kanıt­la­mıştı. Yönet­men­ler ve yapım­cı­lar kitap made­ni­nin ne denli bere­ketli oldu­ğunu gör­müş ola­cak­lar ki, son döne­min en çok konu­şu­lan dizi­leri de ede­bi­ya­tın mey­ve­leri olmaya baş­ladı. Elbette roman­la­rını oku­ma­nın […]

Behçet Çelik: “Yazmaya başladıktan sonra hikâye yürür esas olarak.”

Öyküye devam ede­bil­mem için, daha sonra sile­cek, ata­cak olsam da, bende heves uyan­dı­ra­cak ya da heve­simi kır­ma­ya­cak bir giriş cüm­lesi gere­ki­yor. Taylan Ayrılmaz Beh­çet Çelik’in yeni öykü kitabı, Yolun Göl­gesi. Her zamanki kararlı çiz­gi­sini, nite­li­ğini hiç­bir zaman düşür­me­den sür­dü­ren bir yazar Beh­çet Çelik. Bu kita­bın­daki öykü­ler üstünde de elbette duru­la­cak. Tay­lan Ayrıl­maz: Öykü­le­ri­nizi kaleme alır­ken […]

Ukrayna’da Bir Köy: “Biz eşek olmayalım, önce içelim, sonra yiyelim.”

Petr, saf Türk­çeyi dün­yada konu­şan biziz, siz­ler, yani beni ve bütün Türk­leri kas­te­di­yor, siz­ler Müs­lü­man­lığı kabul edince dili­nize Farsça ve Arapça bir­çok kelime girdi, Türk­çeyi boz­du­nuz, diyor. Kadir Işık Odessa’da eski, kli­ması bozuk köy mini­büse bin­dim. Sıcak, açık cam­lar­dan içeri dolan hava serin­let­mi­yor. Yol bozuk, dar, araba bazen daha düz­gün olan sol şeride geçi­yor, her an […]