Eski Londra

Londra Avrupa’nın en önemli şehri. Bugün en önemli finans mer­kez­le­rin­den de biri. Aynı zamanda ger­çek bir kütür baş­kenti. Buraya hem savaş koşu­la­rı­nın için­den sıy­rı­lıp geldi hem de büyük bir yeni­lenme karar­lı­lığı içinde. Eski Londra fotoğ­raf­ları, deği­şi­min çar­pıcı tanık­ları… 1 Big Ben, 1953 2 Cha­ring Cross yolu, 1973 3 Embank­ment, 1947 4 Ara­ba­daki köpek, Londra, 1960 5 Bebek ara­ba­ları […]

Flamingoların tek ayak üstünde durmasının sırrı?

ABD’li bilim insan­ları, fla­min­go­la­rın tek ayak­ları üstünde dura­rak daha az enerji har­ca­dı­ğını açık­ladı. Fla­min­go­larla özdeş­leş­ti­ri­len bu duru­şun nedeni bir süre­dir merak konu­suydu. ABD’de bir grup araş­tır­macı, fla­min­go­la­rın tek ayaklı duruş­ları saye­sinde aktif ola­rak kas­la­rını çalış­tır­ma­la­rına gerek olma­dan, ener­ji­le­rini ken­di­le­rine sak­la­ya­bil­dik­le­rini ortaya çıkardı. Bu pasif meka­nizma, fla­min­go­la­rın ‘gururlu’ bir görüntü ser­gi­le­me­le­rini sağ­lı­yor. Elbette ayakta yorul­ma­dan kes­tir­me­le­rini de… […]

Ocağı Yakın!

Şükrü Erbaş İnsan sev­di­ği­nin bir sözüne küser mi… Akşama kadar karın zarında bir acıyla çocuk­la­rını sevdi. İnsan sev­di­ği­nin söy­le­me­diği sözüne de küserdi. Ala­ca­ka­ran­lık çın­lı­yordu. Pen­ce­re­ler alıp başını git­mişti. Ağaç­lar yap­rak­la­rın­dan gök­yü­züne asıl­mıştı. Bahçe duvarı yağ­murla bir­likte top­rağa ini­yor, sonra rüz­gârla yeni­den çatı­lara çıkı­yordu. Yatak akşam­dan beri keder atla­sıydı. Kadın fiti­lin­den yanan bir kan­dildi. Kâkül­leri dudak­la­rına […]

10 Soruda Hayvanlar Dünyasının Evrimi: En Eski Atalarımız Bitkiler miydi?

İnsa­nın evrim teori­sini düşün­dü­ğü­müzde ata­la­rı­mı­zın suyo­sunu olma ihti­mali asla aklı­mıza gel­mez. Ama yaşa­mın okya­nusta baş­la­dı­ğını ve ilk başta bit­ki­sel oldu­ğunu düşü­nür­sek bu ihti­mal bizim için daha anlamlı hale gele­bi­lir. İnsan­dan kuşa, böcek­ten balığa aslında hayat­la­rı­mızı bit­ki­lere mi borç­lu­yuz? 1 İnsa­nın may­mun­dan, may­mu­nun da ağaç­tan gel­diği sözü, ilk bakışta görün­düğü kadar yer­siz olma­ya­bi­lir… En eski ata­la­rı­mız […]

Truman Capote • Gece Ağacı

Kıştı. Küçük istas­yo­nun önün­deki soğuk, rüz­gârlı düz­lüğü bir sıra çıp­lak elekt­rik lam­bası aydın­la­tı­yordu; sanki bütün sıcak­lığı onlar çek­mişti. Akşa­mü­zeri yağ­mur yağ­mıştı; istas­yo­nun saçak­la­rın­dan buz­lar sar­kı­yordu; cam­dan yapılma bir cana­va­rın kor­kunç diş­leri gibi. Düz­lükte uzunca boylu genç bir kız­dan başka kimse yoktu. Kızın sır­tında kül­rengi fanila bir giysi, yağ­mur geçir­me­yen bir par­dösü, boy­nunda da büyü­cek bir […]

21. Yüzyılın En İyi 100 Filmi

“Eski­den yap­tık­ları gibi film yap­mı­yor­lar.” Eski bir ifade olan bu cüm­leyi ne kadar sık­lıkla duy­duk? Ne kadar sık­lıkla ken­di­mize söy­le­dik? “Sine­ma­nın ölümü” dünya çapın­daki evren­sel film stüd­yo­la­rın hep­sinde tar­tı­şı­lan bir konu. Eleş­tir­men­ler, süper kah­ra­man şov­ları yüzün­den sili­nip giden küçük film­le­rin yasını tutu­yor. Sinema gişesi ana­list­leri, kıyıda köşede kal­mış bir endüst­ri­nin ışı­ğını yaka­la­maya çalı­şı­yor­lar. Stüdyo yöne­ti­ci­leri, […]

Facebook'un içerik silme kural ve kriterleri ilk kez ortaya çıktı

Face­book, rahat­sız edici gör­sel içe­rik­leri siteye kon­ma­dan engel­le­yen bir yazı­lım kul­lan­dık­la­rını açık­ladı, ancak, “İnsan­la­rın küre­sel ve gün­cel olay­ları tar­tı­şa­bil­me­le­rini isti­yo­ruz… bu yüz­den şid­det içe­ren bir fotoğ­ra­fın pay­la­şıl­dığı çer­çeve bazen önemli olu­yor” deni­yor. İngi­liz Guar­dian gaze­te­si­nin ince­le­diği 100’den fazla şir­ket içi eği­tim elki­tabı, çizelge ve gra­fik, Facebook’un şid­det, nef­ret suçu, terö­rizm olay­ları, por­nog­rafi, ırk­çı­lık ve ken­dine […]

Bütün Bir Ömür

Robert Seethaler’in Bütün Bir Ömür romanı ken­dini yal­nız­lı­ğıyla kuşa­ta­rak için­deki ger­çeğe sığı­nan bir ada­mın hikâ­yesi. Basit olduğu kadar çar­pıcı ve etki­le­yici, gücünü yalın­lı­ğın­dan alan bir ömür… Küçük yaşta anne­sini kay­be­den And­reas Egger, uzak akra­bası olan zalim bir çift­çi­nin yanında büyür. Zorlu çocuk­lu­ğu­nun ardın­dan az konu­şan, fizi­ken güçlü ve çok çalış­kan, ama bir o kadar da kırıl­gan ve […]

Beyza Fırat • Çay Kaşığı-Tavla Zarı

  Bazen bir çiçe­ğin kokusu, bazen bir öğüt, bazen de işi­ti­len bir müzik­tir maziyi can­lan­dır­maya yeten. Biri aşkı anla­tır, biri baba­nın kanat­ları altında güvede olu­nan gün­leri, biri de Fik­ret Kızı­lok olur, “Zaman Zaman” davet çıka­rır zih­nin arka sokak­la­rında yol­cu­luğa. Unut­ma­mak, göz­le­rini kapa­dı­ğında olmak iste­di­ğin yerde ola­bil­meyi kolay­laş­tı­rır. Uzun yaz akşam­la­rında bal­konda ya da evin pen­ce­re­sinde […]

Avcı, avlamaya çalıştığı filin altında kalıp öldü!

Zimbabwe’de safa­ride olan tanın­mış Güney Afri­kalı avcı The­unis Botha (51), vur­maya çalış­tığı filin üstüne düş­me­siyle öldü. Botha’nın geç­ti­ği­miz cuma günü Gwai-Zimbabwe’de bir grup avcıyla bir­likte safa­riye katıl­dığı ve ola­yın bu sırada ger­çek­leş­tiği belir­tildi. Netwerk24’ün habe­rinde 3 dişi filin gru­bun ara­sına dal­dığı ve Botha’nın fil­lere ateş ettiği belir­tildi. Dör­düncü bir filinse ters yön­den gele­rek Botha’yı göv­de­sin­den yaka­la­dığı belir­tildi. Filin, […]

Sevgi Soysal ve Yenişehir'de Bir Öğle Vakti

Ger­çekçi, kla­sik yapılı bir romanla daha müda­ha­leci, daha modern başka bir roman anla­yı­şını, böyle bir ikili okuma imkâ­nını aynı anda suna­bi­len bir eser­dir Yenişehir’de Bir Öğle Vakti. Erhan Sunar Sevgi Soysal’ın Yenişehir’de Bir Öğle Vakti roma­nını ilk oku­du­ğumda, ilk genç­lik ya da ede­bi­yat bil­gi­min azlığı yüzün­den olsa gerek, kur­gu­su­nun kusur­suz­lu­ğun­dansa yıkıl­makta olan bir kavak ağa­cı­nın […]

Sanat eserlerinde surat asan kişilerin yüzlerine gülümseme yerleştirildi

Bir sanat gale­ri­sinde gezer­ken, “Her­kes niçin bu kadar mut­suz görü­nü­yor” diye düşün­dü­nüz mü? Gra­fik tasa­rımcı Olly Gibbs, bunu düşün­müş ve Hollanda’nın baş­kenti Amsterdam’daki Rijks Müzesi’ni ziya­reti sıra­sında bazı port­re­leri neşe­len­dir­meye karar ver­miş. Bunun için yüz tanıma yazı­lı­mını kul­la­na­nan ve insan­la­rın yüzünü daha yaşlı, daha genç, veya farklı cin­si­yette gös­te­ren Face­App uygu­la­ma­sını kul­lan­mış. Bu uygu­lama aynı zamanda insanı […]

Alper Canıgüz: "Sürpriz sanat içindir, halk için değil."

“Neti­cede, hiç­bir zaman hak­kını vere­me­di­ği­niz bir haya­tın koca bir inkâr biçi­minde geçip git­ti­ğini gör­mek, acı veri­yor.” Serap Çakır Alper Canıgüz’ün şu sıra­lar oku­duğu kitap han­gisi? Ünlü yazar­dan bir katil çıkar mıydı, peki sürp­riz­leri sever mi? Alper Canıgüz’le Kan ve Gül roma­nını, ana karak­ter Aziz üze­rin­den X kuşa­ğını konuş­tuk. Buyu­ru­nuz efen­dim. Serap Çakır: Çok kıza­cak­lar bana […]

Deniz Gündoğan İbrişim • Plastik Kaşık

Zama­nın bir plas­tik kaşık gibi bükü­le­bi­le­ce­ğini düşü­nür insan. Bunun nasıl ola­bi­le­ce­ğini hayal ede­bi­lir ara sıra. Zamanı bir kaşık gibi düşün­mek. Kaşı­ğın çuku­runa bütün oylu­munla tek tek her kıv­rı­mını yer­leş­tir­mek mesela. Dol­gun bacak­la­rını rahatça bağ­daş konu­muna geti­re­bil­me­nin ver­diği mut­lu­lukla öylece bek­le­ye­bi­lir insan. Ben bek­li­yo­rum. Kaşı­ğın için­de­yim. Etra­fımsa pek kala­ba­lık. Ama şık bir res­to­randa bulu­nu­yor olma san­sım az. […]

Araştırma öyle diyor: Gençlerin ruh sağlığı için "en zararlı" sosyal medya Instagram

İngiltere’de genç­ler ara­sında yapı­lan bir araş­tır­mada ruh sağ­lığı için en zararlı sos­yal medya plat­for­mu­nun Ins­tag­ram olduğu ifade edildi. 14-24 yaş ara­sında 1.479 genç ile yapı­lan araş­tır­mada beş popü­ler sos­yal medya plat­formu ara­sın­dan en olum­suz etkiye sahip olan­lar ince­lendi. Araş­tır­maya katı­lan­lara sos­yal medya plat­form­la­rı­nın etki­le­rini ölç­mek için kaygı, dep­res­yon, yal­nız­lık, korku ve dış görü­nüş konu­ları çer­çe­ve­sinde […]

"Tuhaf Etki Dizisi" ve Avangard Okumalar

“Tuhaf Etki” dizi­sin­deki kitap­la­rın tek yönlü ve hiye­rar­şik okuma kalıp­la­rını kıra­cağı aşi­kâr. “Tuhaf” sıfatı bu açı­dan çok isa­betli bir seçim görü­nü­yor. Zira“tuhaf” sıfatı içinde barın­dır­dığı alı­şıl­ma­mış, şaş­kın­lık verici, şaşır­tan anlam­la­rı­nın yanı sıra nor­ma­tif sis­teme karşı muha­lif ve avan­gard bir duruşu da sim­ge­li­yor. “Tuhaf Etki” dizi­sin­deki kitap­larda bu muha­lif duruşu gör­mek pek müm­kün ve umut verici. […]