Gabriel García Márquez’in arşivi internette ücretsiz yayımlandı

Nobel ödüllü Kolom­bi­yalı yazar Gab­riel Gar­cía Márquez’in 27.000 say­fa­lık arşi­vi­nin yarıya yakın bölümü, Tek­sas Üni­ver­si­tesi tara­fın­dan inter­nette yayım­landı. ABD’de Tek­sas Üniversitesi’ne bağlı Harry Ran­som Mer­kezi, Kolom­bi­yalı yazar Gab­riel Gar­cia Marquez’in 27.000 say­fa­lık arşi­vi­nin yak­la­şık yarı­sını inter­net üze­rin­den ücret­siz yayım­ladı. Üni­ver­si­te­den yapı­lan açık­la­mada, 87 yaşında haya­tını kay­be­den büyük yaza­rın metin, fotoğ­raf, mek­tup ve not­lar­dan olu­şan arşi­vi­nin […]

Sineklerin Tanrısı Üstüne…

Sinek­le­rin Tan­rısı acı­ma­sız­lığı ve yaşam müca­de­le­sini anla­tan bir Wil­liam Gol­ding kitabı. 1954 yılında yayım­landı. Kla­sik bir roman ola­rak görü­len bu kitap, aynı zamanda Modern Lib­rary’ye göre tüm zaman­la­rın en iyi kırk birinci kitabı. Sinek­le­rin Tan­rısı 1954 yılında yayım­la­nan, acı­ma­sız­lığı ve yaşam müca­de­le­sini anla­tan bir Wil­liam Gol­ding kitabı. Kla­sik bir roman ola­rak görü­len bu kitap, aynı zamanda Modern […]

Berna Durmaz • Lel

Kapı­nın kolu kay­boldu. İçe­ride kal­dık. Bir dünya insan. Olsun. Yal­nı­zım ben. Yata­ğım yor­ga­nım da bol. Yet­medi yine de. Köşe­lere bir öbek top­la­şıp otur­du­lar. Diz­le­rini karın­la­rına çekip. Hey­be­ler baş altı. Lel ağla­maya baş­ladı. İki gözü iki yumru. Hıç­kı­ra­rak. “Annem merak eder.” “Burada oldu­ğunu söy­le­din ya.” “Burası nerede?” Aklı karış­mış Lel’in. Akşamki hen­gâ­mede. “Sen yatak çıkar­dın ya Lel. Yar­dım etti­niz […]

Fantastik Dostlarım

Biz­zat tanış­tı­ğım bütün yazar dost­la­rımla belki de ‘ayak­ka­bı­sını bağ­la­mayı geç öğre­nen­ler kulübü’ üye­si­yiz­dir diye düşü­nü­rüm. Alberto Man­guel başta olmak üzere onlar benim ‘fan­tas­tik dost­la­rım’. Doğan Hızlan Eser­leri dili­mize çev­ri­len pek çok yabancı yazar artık kitap fuar­ları vesi­le­siyle ülke­mize gelip okur­la­rıyla bulu­şu­yor, çeşitli etkin­lik­lere katı­lı­yor. Fuar­la­rın olma­dığı zaman­larda bu ziya­ret­ler çok sey­rekti. Üste­lik öyle pek imza günü […]

Ateş Bizimle Yürür...

Ger­çek karak­ter­lere dayalı Kor­ku­suz­lar, Arizona’daki yerel bir itfa­iye biri­mi­nin çeşitli olay­larda yap­tığı müda­ha­le­le­rin öykü­sünü anla­tır­ken ekip ele­man­la­rı­nın özel hayat­la­rına da göz atı­yor. Yapım, özel­likle son derece etkili fina­liyle dik­kat çeki­yor. Uğur Vardan 70’ler, ‘Fela­ket film­leri’ denen türün ‘altın çağ’ını yaşa­dığı dönemdi. Salon­lar, doğa­nın sağlı sollu atak­la­rın­dan geçil­mi­yordu. Zel­zele (Eart­h­qu­ake), Yan­gın Kulesi (Inferno Towe­ring), Çığ (Ava­lanche), […]

Fotoğraf Makinası, Küçük Ayrıntılar, Varoluş

Zaten kim­li­ği­mizle fotoğ­raf­la­rı­mız (gerek­li­li­ğine karşı çık­ma­dığı kim­lik fotoğ­ra­fını tamam­la­mayı biraz erte­le­me­si­nin de gös­ter­diği üzere) bir­bir­le­riyle ne kadar yakın ola­bi­lir­lerdi ki? Erhan Sunar Fotoğ­raf Maki­nası’nda yazar ilkin olay­sız, sorun­suz bir yaşa­mın ayrın­tı­la­rını verir. Belki de, yaşa­nıp yaşan­ma­ma­sın­dan hatta his­se­dil­me­sin­den önce bir çeşit soğuk­kan­lı­lıkla kaydı tutu­lan bir haya­tın an be an fotoğ­ra­fını çeker deme­liy­dim: Cüm­le­ler uzar gider, isim­siz […]

“Keşke birileri bana söyleseymiş!” – Yazarlar kendi gençliklerine kitap öneriyor

Hepi­miz bizi çok etki­le­yen kitap­larla ilgili niçin daha önce kar­şı­laş­ma­dık diye hayıf­la­nı­rız. Özel­likle bazı kitap­lar, ne kadar erken yaşta oku­nursa kişi­lik üze­rinde o kadar önemli etki­ler bıra­kır. Bireyi aşk, doğa, cin­sel­lik, siya­set, insan iliş­ki­leri gibi bir­çok konuda aydın­la­tır. Yazar olmayı hayal eden bir çocuğu eği­te­bi­lir, ona yol gös­te­re­bi­lir. Genç­lik­le­rinde bu fır­satı kaçır­mış olan yazar­lar, hâlâ […]

Oggito’da William Faulkner Yazıları | Meraklı Okurlar Ve Araştırmacılar İçin

Ümit Hasan Usta | Moder­nist Roman, Faulk­ner, Benjy Comp­son Deniz Gün­do­ğan İbri­şim | Faulkner’da Trav­ma­tik Bel­lek ve Geç­mişi Geri Kazanma Arzusu Necla Aytür | Güneyli Hem­şe­ri­ler: Wil­liam Faulk­ner ile Yaşar Kemal Semih Gümüş | Faulkner’ın Dün­yası Ale­xan­der Mars­hall | Wil­liam Faulk­ner: Sim­ge­ci­lerle Ara­sın­daki Bağ Javier Marias | Wil­liam Faulk­ner At Sır­tında Derya Önel | Faulkner’dan Akılda Kal­ması Gere­ken […]

Çağatay Uslu • Yas, Yeriden

Bir daha önüme Bak­ma­ya­ca­ğım dedi, kör Olma­mak için. I Aya­ğını sıcak tuta­cak­sın, derdi baba­an­nem. Elin­deki patik tane tane örü­lür­ken, ören ken­disi değil­miş­çe­sine bir yan­dan da konu­şurdu. Konu­şur­ken hep yüzüne bakardı insan­la­rın. Sunam, derdi, güzel kızım. Dene baka­lım şunu diye siyah üze­rine pembe sarı çiçekli yarım patiği bana uzat­tı­ğında gülen göz­leri, oooh, tam olu­yor der­ken doruğa ula­şır, çok beğen­diy­sen […]

Sidney'in Yeni Gözdesi Wynyard İstasyonu

Avust­ralya ente­re­san vahşi hayatı ve zehirli yılan­la­rıyla bili­nir, mima­ri­nin Opera Evi dışında pek bir özel­liği yok­tur. Ancak bu yeni tasa­rım gez­gin­le­rin göz­desi ola­cak. Wyn­yard istas­yonu, Baş­lan­gıç fil­min­den fır­la­mış gibi, Sidney’de vatan­daş­la­rın ve turist­le­rin kal­bini fet­he­di­yor.  “Inter­loop” adı veri­len ve beş ton ağır­lı­ğın­daki yapı, tavan­daki yerini alma­dan önce eski tahta yürü­yen mer­di­ven par­ça­la­rın­dan yapıldı. Syd­ney Üni­ver­si­tesi […]

Hamlet, Faust ve Don Kişot Niçin Ölmüyor?

“Don Kişot hayalle haki­ka­tın, Ham­let arzu ile düşün­me­nin, Faust an ile ebe­di­li­ğin, yaşa­mak arzusu ile mut­lak bil­gi­nin sava­şı­dır.” Murat Erdin “Öyle insan­lar var­dır ki ken­di­le­rine mah­sus bir görüşle insan­lı­ğın gizli kalan taraf­la­rını, bazı şey­le­rin içyü­zün­deki o gülünç­lü­ğünü, baya­ğı­lığı, aşa­ğı­lığı, iğrenç­liği gör­müş­ler, gör­dük­le­rini de zaman zaman çakan şim­şek­ler gibi akset­tir­miş­ler­dir. Bu adam­la­rın eser­leri göz kamaş­tı­rır, endişe […]

Georges Steiner • "Tolstoy mu Dostoyevski mi?"

Çevi­ren: Murat Erşen Twit­ter: https://twitter.com/DoCtEiGnOrAnTiA Geor­ges Ste­iner • “Tols­toy mu Dos­to­yevski mi?” Fran­cis George Ste­iner, 1929’da Fransa’da doğdu. Ede­bi­yat eleş­tir­meni, deneme ve roman yazarı, filo­zof ve öğre­tim üyesi olan Ste­iner, genel­likle dil, ede­bi­yat ve top­lum iliş­kisi üstüne çalış­ma­lar yaptı. Paris’te öğret­men­lik yap­tığı dönemde Nazi­ler Paris’i işgal etti ve Steiner’ın Yahudi öğren­ci­le­ri­nin büyük bir kısmı bu savaşta öldü­rüldü. […]

Sanattaki Aslan Simgesi

Arke­olog ve Yakın Doğu uzmanı John Simpson’a göre aslan­lar antik sanatta da büyük bir role sahipti.  Londra’daki Tra­fal­gar Meydanı’nı ziya­ret eden­ler, turist­le­rin pek çok şey içinde tek bir yöne yönel­di­ğini göz­lem­le­miş: Her biri yedi ton ağır­lı­ğın­daki dört bronz aslan. İngi­liz res­sam ve hey­kelt­raş Edwin Land­seer tara­fın­dan Londra Hay­va­nat Bahçesi’ndeki ölmüş bir asla­nın bedeni model alı­na­rak tasar­la­nan […]

Klasik Filmlerin Görmediğimiz Kamera Arkaları

1 Frankenstein, 1931 Yönet­men: James Whale Oyun­cu­lar: Colin Clive, Mae Clarke, Boris Kar­loff 2 Kumarbazlar Kralı, 1965 Yönet­men: Nor­man Jewi­son Oyun­cu­lar: Steve McQu­een, Ann-Marg­ret, Edward G. Robin­son 3 Saint Joan, 1957 Yönet­men: Otto Pre­min­ger Oyun­cu­lar: Ric­hard Wid­mark, Ric­hard Todd, Anton Walb­rook 4 Cinnet, 1972 Yönet­men: Alf­red Hitch­cock Oyun­cu­lar: John Finch, Barry Fos­ter, Bar­bara Leight-Hunt 5 Benim […]

Yazma Serüveni ve Okuma Bilinci

Gizli anlam­ları keş­fet­mek, yeni­le­rine kapı ara­la­mak gibi sevimli bir bil­giç­liği var­dır yaz­ma­nın. Sesin yet­me­diği yerde dile deva­dır yazı. Hasan Parlak Baş­la­yan her yeni günde, yaşa­na­cak zaman ve olay­ları anlam­lan­dı­ran bir cüm­le­lik söy­lem, aklı­mın bir köşe­sin­den var­lı­ğını hep his­set­ti­rir. “Her sabah dünya yeni­den kuru­lur, her sabah taze bir baş­lan­gıç­tır.” Her ne kadar gece­ler akan sürek­li­li­ğin ayrıl­maz bir […]

Dilek Yılmaz • Buraların İmkânları Kısıtlı

Ege köyü oldu­ğuna inan­mak zor, insanı soğuk, top­rağı çorak. Alı­şa­ma­mış­tım. Kuru sıcak, toz top­rak bir ücra… Nere­deyse tamamı dış çekim olan film için gün boyu kavu­rucu güne­şin altında çalı­şı­yor­duk. Daha ilk gün­den su top­la­yan ensem gel­di­ği­miz­den beri ikin­ciye soyu­lu­yordu. Ekibe su, havaya nefes dayan­mı­yordu. Orta­lık karar­dığı anda sinek denip geçi­le­me­ye­cek muh­te­lif kanat­lı­la­rın geceye yayı­lan ağrılı ısı­rık­ları […]

OKU ANLAT

    Notos'un Ursula K. Le Guin, 66. sayısı çıktı!