William Faulkner: Simgecilerle Arasındaki Bağ

Burada tar­tış­maya açı­lan Sim­geci este­tik, bazen müp­hem bir şekilde “Faulkner’vari” ola­rak adlan­dı­rı­lan üsluba öyle­sine içkin­dir ki, bu kav­ram ve tek­nik­le­rin, Yok­na­pa­ta­wpha Kasabası’na ait oldu­ğunu düşün­mek an mese­le­si­dir. Bu elbette, Wil­liam Faulkner’ın deha­sına ve “harisliği”ne, bu etkiyi kendi özgün sesine dönüş­tü­ren ve asi­mile eden “cen­til­men çiftçi” yete­ne­ğine bağ­la­na­bi­lir. Alexander Marshall New Repub­lic, 6 Ağus­tos 1919 tari­hinde […]

Yazının Belleği

Ede­bi­yat, bu kirli dün­ya­dan çıkıp nefes ala­bi­le­ce­ği­miz tek kaçış yeri olu­yor o zaman; yaşa­mın hafı­za­sıyla unut­ma­nın kör bilinci orada kar­şı­la­şı­yor, yüz­le­şi­yor. Özkan Ali Bozdemir  Yaşa­mın bula­nık suları umut­ları, hatı­ra­ları ve hayal­leri de önüne kata­rak her şeyi dip­siz bir uçu­ruma doğru sürük­lü­yor, yapış­kan ve çürü­müş kol­la­rıyla kor­kunç bir boş­luk halinde etra­fı­mızı sar­maya, bizi kuşat­maya devam edi­yor. […]

Vita ile Virginia, Virginia Woolf’un Aşkını Anlatıyor

Ede­bi­yatta moder­niz­min en değerli öncü­le­rin­den romancı, eleş­tir­men, üstün bir ente­lek­tüel ve femi­nist olan Vir­gi­nia Woolf’un biyog­ra­fik filmi için kol­lar sıvandı. Woolf’un sos­ye­tik yazar Vita Sack­ville-West ile yaşa­dığı iliş­kiyi anla­ta­cak Vita and Vir­gi­nia fil­mi­nin duyu­rusu geç­ti­ği­miz yıl yapıl­mıştı. Artık baş­rol­ler de belli oldu. Amerika’nın sanat ve eğlence der­gisi Variety’nin habe­rine göre filmde Vir­gi­nia Woolf’u Eva Green, Vita […]

Kazuo Ishiguro • Zehir

28 Tem­muz Bugün Eddie’nin ağa­be­yini gör­düm. Bel soğuk­luğu kap­mış. Zaten Eddie de bir­kaç hafta önce her şeyi anlat­mıştı. Onu kıyıda, bov­ling pis­ti­nin yakı­nında gör­dü­ğümde moto­sik­le­tini kul­lan­ma­sını öğre­ni­yordu. Gerçi has­ta­lı­ğın onda ne tarz bir etkisi oldu­ğunu fark ede­me­dim. Bronz­laş­mış teniyle gayet sağ­lıklı görü­nü­yordu. Her­halde zeh­rin tesi­rini gös­ter­meye baş­la­ması biraz zaman alı­yor. Eve dön­dü­ğümde benim mala­fatı özenle […]

Rüya Gibi Fotoğraflar

İstanbul’da yaşa­yan gör­sel sanatçı Hüse­yin Şahin, yal­nızca fotoğ­raf­lar­daki görün­tü­leri iç içe geçi­rip karış­tır­mı­yor. O aynı zamanda ger­çe­küstü ya da fan­tas­tik bulu­na­bi­le­cek görün­tü­lere ger­çek­lik kazan­dı­rı­yor. Bunun için bir­den fazla görüntü kat­ma­nını bir­leş­ti­ri­yor ve bir tür kurgu yapı­yor. Belki bir­çok sanatçı Hüse­yin Şahin’in kul­lan­dığı diji­tal tek­nik­leri kul­la­nı­yor. Ama yara­tı­cı­lık öyle bir nok­tada öne çıkı­yor ki, yapı­lan­lar öte­ki­ler­den ayrı­lı­yor. […]

Takıntıyı Konu Eden 6 Ünlü Roman

Takıntı, yazar­lar için güçlü bir araç. Özel­likle, arzuyla örtüş­tü­ğünde. Takıntı hikâ­ye­le­ri­nin roman­lara ver­diği çeki­ci­liği, Step­hen King’in Sadist roma­nın­daki sap­lan­tılı hay­ran­dan, Nabokov’un raha­tı­mızı kaçı­ran Lolita’sına dek takip edi­yo­ruz. Takın­tılı biri olma­sa­nız da, takıntı roman­la­rı­nın cazi­beli çağ­rı­sına karşı koya­mı­yor­su­nuz. Takıntı, doğal bir teş­vik halini alı­yor. Daha büyük feda­kâr­lık­lar gerek­tirse de yolu­nuza devam edi­yor­su­nuz. En uç nok­tada, yolu­nuza […]

İsfahan, Dünyanın Öteki Yarısı, Nefs-i Cihan...

Tepede otu­rup şehri sey­re­di­yo­rum. Çölün orta­sında bir vaha, tek bir otun bit­me­diği dağ­la­rın ve tepe­le­rin ara­sına giz­le­nen İsfa­han, kızın yeşil göz­leri kadar güzel ve çekici. Kadir Işık Şofö­rün arka­sın­daki kol­tukta otu­ran kıza, Arap alfa­be­siyle yazılı bileti gös­te­re­rek kol­tuk numa­ramı sor­dum. İran­lı­la­rın ne kadar yar­dım­se­ver oldu­ğunu söy­le­meme gerek yok. Kızın koca­man, yem­ye­şil göz­leri vardı. Gece yarısı, […]

Işıl Bayraktar • Kumdan Kuleler

Öbür çocuk­lara hiç ben­ze­mi­yordu. Hep huy­suzdu. Onlarla anla­şa­mazdı. Aslında kim­seyle anla­şa­mazdı. Annesi öpme­sini isterse kula­ğını ısı­rır, sonra kol­tukta tak­la­lar atardı. Dok­tora götür­meye karar ver­miş­lerdi. Ama hiç­bir dok­tor onda ne oldu­ğunu çöze­medi. Kimse kabul etmek iste­mi­yordu, maale­sef nor­mal bir çocuk­ları yoktu. Yoktu işte, olma­mıştı. Annesi baba­sına bunu söy­ler­ken duy­muştu bir gün ve şöyle demişti kendi ken­dine: Nor­mal […]

Sıra Dışı Bir Hikâye Bu | Yuva (Home) | Belgesel

Bel­ge­sel • 2009 “Ödenecek bedel ağır, ama artık karamsar olmak için çok geç." Geze­ge­ni­mi­zin bugünü bile yaşan­ması zor yıl­ları önü­müze getir­miş­ken gele­ce­ğin nasıl ola­bi­le­ce­ğini düşün­mek iste­mi­yo­ruz. Bir bakıma, gele­ce­ği­miz­den kaçı­yo­ruz. Küre­sel iklim deği­şik­li­ği­nin pek yakında solu­ğu­muzu kes­meye baş­la­ya­ca­ğını bilim insan­ları kanıt­la­rıyla anla­tı­yor. Anla­yan­la­rın hâlâ az oluşu teh­li­ke­nin büyü­me­sin­deki baş­lıca neden­ler­den. Dünya nüfu­su­nun yüzde 20’si, geze­ge­nin kay­nak­la­rı­nın yüzde […]

Edebiyat Anlayışı Nasıl Biçimleniyor

İngi­liz­ce­nin bütün dün­ya­daki ege­men­li­ği­nin sonuç­la­rı­nın ne ola­cağı üstünde yete­rince duru­lu­yor mu? Semih Gümüş Eği­tim dili­nin İngi­lizce oluşu geç­mişte daha çok tar­tı­şı­lırdı. Özel­likle sözel ders­lerde kendi ana­di­linde düşü­nüp yaz­ma­ma­nın bir eksil­meye yol aça­cağı dile geti­ri­lirdi. Artık yal­nızca bizde değil, yabancı dilde eği­tim anla­yı­şın­dan uzak duran Avrupa’da da İngi­lizce, eği­tim dili ola­rak üni­ver­si­te­lere gir­meye baş­la­mış. Kaldı ki Avru­pa­lı­la­rın […]

‘’Prag yakamı hiç bırakmadı’’ diyor Kafka...

“Prag yakamı hiç bırak­madı” diyor Kafka. Yaka­sını bırak­ma­yan kent günü­müzde de sım­sıkı tutu­yor Kafka’yı. Prag­lı­lar onu yaşat­mak için elin­den geleni ardına koy­mu­yor. Ayşe Topbaş Prag mezar­lı­ğın­da­yım. Avrupa’nın en eski sina­gogu olan Staronova’nın yanı başında. Umberto Eco’nun bir kita­bına ismini ver­diği ente­re­san mezar­lık. Tuhaf hikâ­ye­leri, daha önce hiç gör­me­di­ğim tarzda mezar taş­ları bulu­nan bir yer burası. […]

OKU ANLAT

    Aptal Beyin