Philip K. Dick: Kitaplarını okumamış olsanız bile uyarlamalarından kesinlikle haberiniz var...

Büyük ses geti­ren Blade Run­ner 2049, Phi­lip K. Dick’i bize yete­rince yan­sı­ta­bi­li­yor mu? Kap­samlı bir araş­tır­maya gir­me­den de bir­çok kişi­nin Phi­lip K. Dick’le roman­ları ya da öykü­le­rin­den ziyade sinema ya da tele­viz­yon saye­sinde tanış­tı­ğını söy­le­ye­bi­li­riz. Ciddi anlamda övgü top­la­yan ve gişe rekor­ları kıran, Har­ri­son Ford’un baş­ro­lünü üst­len­diği ve Rid­ley Scott’ın yönet­tiği bilim­kurgu kla­siği Blade Run­ner, Phi­lip […]

Jacques Derrida | Yazma Korkusu

Jacques Derrida | Yazma Korkusu Çevi­ren: Murat Erşen Jac­ques Der­rida (15 Tem­muz 1930-El-Biar,Cezayir-8 Ekim 2004-Paris) Fran­sız filo­zof, ede­bi­yat eleş­tir­meni, yapı­sö­küm­cü­lük ola­rak bili­nen eleş­ti­rel düşünce yön­te­mi­nin kuru­cusu. Derrida’nın etkin­liği yal­nızca fel­se­feyle sınırlı olma­mıştı. Özel­likle, 1960’lardan sonra yoğun­la­şan siya­sal kon­jonk­tür içinde ırk­çı­lık kar­şıtı hare­ket­lerde yer aldı, Fransa’daki Ceza­yirli mül­te­ci­le­rin hak­la­rını des­tek­ledi, Soğuk Savaş dönemi Çekoslovakyası’nın muha­lif hare­ket­le­rin yanında yer […]

Fatma Nuran Avcı • Haklı mıyım, Haksız mıyım?

Sev­gili arka­da­şım baş­tan sona anla­tı­yo­rum olayı. Taraf­sız bir gözle bak. Bu durumda haklı mıyım, hak­sız mıyım konuş. Baş­lı­yo­rum. İşten çık­mış­tım, akşa­müs­tüydü. Bir anda gözüm karar­mış. Tam ola­rak hatır­la­mı­yo­rum bile. En son, “Senin kitap bay­ram­dan son­raya kaldı,“ dedi­ğini duy­dum. Zaten en kıl oldu­ğum laf­tır bay­ram. Haya­tımı karart­mış­tır. Bu işe İşçi bay­ra­mıyla baş­la­dık, Genç­lik Bay­ramı, Şeker Bay­ramı […]

Yaz, Oku, Yeniden Yaz

Genel­likle oku­mak yaz­mak­tan önce gelir. Nite­kim yazma dür­tüsü nere­deyse her zaman oku­makla alev­le­nir. Susan Sontag Roman oku­mak bana pek ola­ğan bir etkin­lik gibi gelir, öte yan­dan roman yaz­mak da bir o kadar tuhaf… En azın­dan okuma ve yaz­ma­nın nasıl sıkı sıkıya bir­bi­rine bağlı oldu­ğunu hatır­la­yana kadar böyle düşü­nü­rüm. (Burada bey­lik genel­le­me­ler yap­ma­ya­ca­ğım. Sadece bir­kaç görüş […]

1950'lerin İzmiri'nden Bir Kesit: Rızabey Ailevi

Dolaş­ma­dı­ğı­mız sokak­ları, girip çıka­ma­dı­ğı­mız evleri, tanık­lık ede­me­di­ği­miz yaşan­tı­ları ancak bir edebi eseri okur­ken yaşa­rız.  Ede­bi­yatı kalıcı kılan da bize sahi­ci­lik his­sini ver­me­sin­den­dir. Raşel Rakella Asal “Tarih, bugün­lerde, şim­diki zamanda geç­mi­şin izle­rini ara­mak değil, geç­mişte, geç­mi­şin yıkın­tı­la­rında bugü­nün izle­rini keş­fet­mek­tir.” –  Wal­ter Ben­ja­min Tarık Dur­sun K. bir İzmir sev­da­lı­sı­dır. Onun eser­le­rini oku­mak bir bakıma İzmir’in semt­le­rinde […]

Aylaklık

Yürü­mek (yahut aylak­lık) ente­lek­tüel üre­time esin verir. Aylak­lar daima yal­nız­dır ve tek başına yapı­lan yürü­yüş­lerde farklı düşünme form­la­rına eri­şi­lir. Murat Erdin 15.İstanbul Bienali kap­sa­mında açı­lan bir ser­gi­nin adıydı: Aylak­lar. Küra­tör­lü­ğünü Bige Örer’in yap­tığı sergi, yüz­lerce aylak ada­mın dolan­dığı Taksim’in orta yerin­deki Fran­sız Kül­tür Merkezi’nde açı­lınca, o aylak­lar­dan biri olan beni konu üze­rine düşün­meye zor­ladı. Nedir […]

Erdinç Akkoyunlu • Tuhaflığın Altın Dili

Apart­man­la­rın, aydın­lık deni­len karan­lık ve küf kokan tuhaf boş­luk­la­rına açı­lan mut­fak pen­ce­re­le­rin­den. Kuruş hesabı yapan esnaf­ları, dünün yeme­ğini bugün­küyle karış­tı­rıp doyu­ran ucuz köşe başı lokan­ta­la­rın­dan. Akşam­cı­la­rın rakı­la­mak için Galata Köprüsü’nde misina kefal­le­rini köz­le­dik­leri man­gal­la­rın­dan, İstanbul’un hava­sına yemek kokusu karı­şır. Derin bir nefes aldı­ğında ciğe­rine Boğaz’a akan onlarca dere­sine veril­miş hane ve fab­rika lağı­mı­nın aro­ma­sıyla ekşi­miş […]

Derdin Ne Tiyatro: Başka Disiplinlerden Memleket Tiyatrosuna Sorular

Tiyatro mekân­la­rını bun­la­rın dışında sanat üre­ten küçük tatlı ütop­ya­lar ola­rak gör­mek, onla­rın siya­sete dair diye­cek­le­rini, hepi­mi­zin etki­len­diği dina­mik­ler­den muhaf olduk­la­rını zan­net­mek tuhaf. Özgenur Korlu Ben tiyatro eleş­tir­meni deği­lim. Tiyat­ro­lara yakın yer­lerde yaşa­dı­ğım zaman­lar olmuştu, uzak yer­lerde yaşa­dı­ğım da. Hatta tiyatro oyun­ları üze­rine yazı­lar kara­la­dı­ğım bile oldu. Bu tiyatro oyun­ları üze­rine kara­ma­ları yapar­ken, haliyle tiyatro adına her­hangi bir […]

Asyalı Öğrenciler Ekip Çalışmasında Zirvede

OECD’nin 52 ülke ve eko­no­mide yap­tığı araş­tır­mada, 15 yaşın­daki öğren­ci­le­rin ekip içinde çalışma bece­ri­leri sınandı. Sin­ga­pur liste başı olur­ken, Alman öğren­ci­ler de küre­sel rakip­le­ri­nin pek geri­sinde kal­madı. İş dün­ya­sında sos­yal bece­ri­ler gide­rek önem kaza­nı­yor. Eko­no­mik İşbir­liği ve Kal­kınma Teş­ki­latı da (OECD) bu geliş­meyi göze­te­rek, ilk kez 15 yaşın­daki öğren­ci­le­rin ekip içinde çalışma bece­ri­le­rini sına­ya­rak bir […]

Latin Amerika'nın Şafağında Bir Münzevi

Roma­nın modern­lik dozu her ne kadar okur­ken çok dik­kat gerek­tir­mesi bakı­mın­dan yorucu olsa da, roma­nın genel bütünü Latin Ame­rika ede­bi­ya­tına değer veren­ler için el altında bulun­ması gere­ken­ler lis­te­sine yazı­lı­yor. Erdinç Akkoyunlu Latin Ame­rika ede­bi­ya­tını, Latin Amerika’nın siya­seti ve ikli­min­den ayır­mak müm­kün değil. Her ne kadar Avrupa ede­bi­yatı da siya­set­ten ve iklim koşul­la­rın­dan çokça bes­lense de, […]

Agorafobik Bir Fotoğrafçının Beklenmedik Sanal Seyahatleri

İnter­net, insan­la­rın Google Sokak Görünümü’nden bul­duğu tuhaf, sinir bozucu ve absürt resim­lerle, ele avuca sığ­maz ve tah­min edi­le­mez bir dün­yada yaşa­dı­ğı­mızı ispat­la­yan fotoğ­raf­larla dolu. Londra’da yaşa­yan Yeni Zelan­dalı Jac­qui Kenny geç­ti­ği­miz yıl kurucu ortak­la­rın­dan olduğu on yıl­lık şir­ke­ti­nin bat­ma­sı­nın yarat­tığı stresle boğu­şur­ken Google Sokak Görünümü’nü kul­la­na­rak dün­yayı keş­fet­meye baş­ladı. İlk başta görün­tü­le­ye­ceği böl­ge­leri az çok rast­gele […]

Muhammer Bayraktar • Havidz

İzi, yal­nız kal­mak için evden çıktı. Otuz dört sene­lik anne­sine, on bir sene­lik kızına ve on üç sene­lik aşkına açık­lama yap­ma­dan. Bu yaşına kadar bir­çok karar ver­mişti. Üni­ver­si­te­deki bölümü, evli­liği, çocuk yapıp yap­ma­ya­cağı… Mer­di­ven­leri hız­lıca indi. Sokak­taydı. Yürü­meye baş­ladı. Uzak­laş­mak isti­yordu. Her adımda dara­lan nefe­si­nin açıl­dı­ğını, göğ­sünde kaba­ran duy­gu­la­rın hafif­le­di­ğini his­setti. Bu defa yal­nız kal­mak […]

Georg Lukács: "Modern Eleştirinin En İnatçı Kirpisi.”

Moder­nizm ve belki de her tür­den yeni­lik­çi­lik, Luk­ács için aynı zamanda etik bir sorundu ve eti­ğin konusu ola­rak almak onda ede­bi­yatı hep bütün­cül bir yapı ve ger­çek­lik ola­rak gör­meye neden olmuştu ki, orada ege­men olana gös­te­ri­len yat­kın­lık yeni­likçi olanı bir ref­leks ola­rak dış­la­mayı içsel­leş­ti­rir. Semih Gümüş Eleş­tiri yaza­rı­nın zaman için­deki düşün­sel deği­şi­mi­nin hep ileri dönük […]

Tarihin bilinen en eski köpek çizimleri bulundu

Almanya’nın bağım­sız araş­tırma kuru­luşu Max Planck Topluluğu’nun İnsan Tarihi Araş­tır­ma­ları Ens­ti­tüsü arke­olog­ları, 8 bin yıl önce yapıl­dığı tah­min edi­len mağara çizim­le­rini buldu. Çizim­lerde betim­le­miş köpek­le­rin, bu hay­va­nın şu ana kadar bile­nen en eski çizimi olduğu belir­tildi. Sci­ence der­gi­si­nin habe­rine göre, çizim­ler Suudi Arabistan’ın kuzey­ba­tı­sında tes­pit edildi. Çizim­ler­den birinde, 13 köpek ara­sında duran bir avcı betim­lendi. […]

“Bay Carlton”ı Yaratmak

“Eğer bir öykü­nün etkisi oku­mayı bitir­dik­ten sonra bile hâlâ sizin yanı­nızda kal­maya devam edi­yorsa bilin ki o, mükem­mel öykü­dür.” Neil Campbell David Constantine’i bir­kaç yıl önce Manc­hes­ter Katedrali’nde bir şey­ler okur­ken gör­müş­tüm. Dağı­nık gri saç­ları, ölçülü ve etki­le­yici sesiyle ora­nın papazı gibi görü­nü­yordu. Tabii ben de o zaman­lar daha genç­tim ve üstümde Constantine’in derin öykü­sü­nün […]

OKU ANLAT

    Notos'un Ursula K. Le Guin, 66. sayısı çıktı!