Colette • Eski Eş

İki kişi­lik masa mı? Böyle buy­run, Mösyö, Madam. Kör­fe­zin man­za­ra­sını sey­ret­mek ister­se­niz per­cere kena­rında boş bir masa­mız var.”  Alice baş­gar­sonu izledi.  “Evet, iste­riz; haydi gel Marc, orada, suyun üstünde yemek yeriz, tek­ne­dey­mi­şiz gibi.” Kocası kolun­dan tuttu Alice’i: “Hayır, şu tarafta daha rahat ede­riz.” “Ama orası kala­ba­lı­ğın ortası; ben pen­cere kena­rında –” “Alice, lüt­fen!” Kolunu kav­ra­yan par­mak­la­rın anlamlı […]

Donald Trump'a karşı bütün dünyadaki yürüyüşler Washington'da yüz binlerce kadının katılımıyla başladı

Bugün Donald Trump’ı ABD’nin baş­kan­lık kol­tu­ğuna taşı­ya­cak yemin töre­nin ardın­dan, kadın­lar ABD’de ve dün­ya­nın dört bir yanında Women’s March adlı kit­le­sel pro­testo yürü­yüş­le­rine baş­ladı. Washington’da baş­la­yan yürü­yüşe yüz bin­lerce kadın katıldı. Trump’ın insan­lık ve yurt­taş­lık hak­la­rına ciddi bir teh­dit oluş­tur­du­ğunu belir­ten orga­ni­za­tör­ler, yürü­yü­şün kam­panya met­ninde şu ifa­de­lere yer verdi: “Son seçim­lerde kul­la­nı­lan söy­lem­ler bir­ço­ğu­muzu – göç­men­leri, […]

Hayat hızında kitaplar

James Pat­ter­son ve Hac­hette yayın grubu “Hayat hızında hikâ­ye­ler” slo­ga­nıyla kol­ları sıvadı ve BookS­hots adlı bir giri­şime imza attı. Yayın­cı­lar kısa kitap bas­mayı pek ter­cih etmez. Çoğu zaman basım mas­ra­fını kar­şı­lasa yeter gözüyle bakı­lır, mağa­za­larda öne çık­ma­sını sağ­la­mak da güç­tür. Öte yan­dan, belki tele­viz­yon dizi­le­rine böy­le­sine alış­tı­ğı­mız­dan, belki eli­miz­den akıllı tele­fon­la­rı­mız, tab­let­le­ri­miz eksik olma­dı­ğın­dan deği­şen tüke­tim […]

Savaşta ne yaptılar?

Tarih zaten temelde insan­lı­ğın suç­ları, çıl­gın­lık­ları ve talih­siz­lik­le­rin­den başka bir şey değil­dir. İngil­tere hak­kında az bili­nen bir ger­çek, Birinci Dünya Savaşı’nın ilk iki yılı boyunca vatan­daş­la­rın­dan mec­buri asker­lik hiz­meti talep etme­miş olma­sı­dır. Ne yazık ki bu soylu dav­ra­nışa eşit dere­cede soylu olma­yan psi­ko­lo­jik bas­kı­lar eşlik eder. Bunun bir örneği söz konusu dönemde orduya gönüllü katı­lımı […]

Vatan Olarak Anlatım

“Yüz­yı­lın en önemli olayı olan 1936-39 iç savaşı hak­kında ne bir tas­fiye hare­ke­tine giri­şildi, ne her­hangi bir araş­tırma komis­yonu kuruldu, ne de halk yığın­la­rını ilgi­len­di­ren tar­tış­ma­lar yapıldı.” Pınar Özdemir Bir yaza­rın dilini doğ­duğu yer belir­le­mez kimi zaman. Duy­duğu ilk dil, yetiş­kin ola­rak ken­di­si­nin seç­me­diği bir şid­dete de bulan­mışsa, kendi dene­yim­le­rine daha farklı bir nok­ta­dan baka­bil­mek […]

Robert Capa'nın Unutulmaz Fotoğrafları

Robert Capa (22 Ekim 1913, Buda­peşte - 25 Mayıs 1954, Viet­nam), dün­ya­nın en ünlü savaş fotoğ­raf­çı­sı­dır. Asıl adı André Fri­ed­man. 1913 yılında Budapeşte’de Yahudi bir ter­zi­nin oğlu ola­rak doğdu. Özel­likle İspanya İç Savaşı’nda yap­tığı çalış­ma­lar sonunda, İngi­liz der­gisi Pic­ture Post tara­fın­dan 1938 yılında dün­ya­nın en ünlü savaş fotoğ­raf­çısı ilan edil­mişti. Aynı savaşta çek­tiği, bir cum­hu­ri­yetçi […]

Stephen King’in Yazarlar İçin En Önemli 20 Kuralı

1 En başta ken­di­niz için yazın, okur­ları daha sonra dert edin. “Bir hikâye yaz­dı­ğı­nızda, o hikâ­yeyi ken­di­nize anla­tı­yor­su­nuz­dur. Yeni­den yaz­dı­ğı­nızda, esas işi­niz hikâye olma­yan her şeyi çıka­rıp atmak­tır.” 2 Edil­gen çatı kul­lan­ma­yın. “Çekin­gen yazar­lar, çekin­gen âşık­la­rın edil­gen sev­gi­li­ler­den hoş­lan­dık­ları gibi, edil­gen fil­ler­den hoş­la­nır­lar. Edil­gen çatı güven­li­dir.” 3 Zarf­lar­dan sakı­nın. “Zarf dos­tu­nuz değil­dir.” 4 Zarf­lar­dan sakı­nın, […]

Özcan Yılmaz • Karanlık Oda – Bana Göre Bir İş

Karanlık Oda Damadı pat­ro­numu dolan­dırdı. Onun yerine beni işe aldı­lar. Sen de beni kan­dı­ra­cak mısın, dedi pat­ro­num. Ben kim­seyi dolan­dır­mam, dedim, Dama­dın deği­lim zaten. Odama bir kamera koy­du­lar. Benim için sorun değil. Bana sor­ma­dı­lar zaten. Bir zaman sonra oğluma gös­ter­mek için kayıt­ları iste­dim. Sorup duru­yor, Baba ne iş yapı­yor­sun, diye. Kendi göz­le­riyle gör­sün Meğer yan­lış kur­muş­lar kame­rayı. […]

Yazarlar dizi romanlarından kopamıyor mu?

“Ese­rini çok­tan tamam­la­mış görü­nen bir yazar ne yap­malı?” Dünya çapında sadık bir hay­ran kit­le­sine sahip Harry Pot­ter dizi­si­nin seki­zin­cisi bu kez ne kitap ne de film, bir tiyatro oyunu: Harry Pot­ter and the Cur­sed Child (Harry Pot­ter ve Lanetli Çocuk). Oyun, seri­nin son kita­bı­nın devamı nite­li­ğinde. Voldemort’un ölü­mü­nün ardın­dan on dokuz yıl son­raya gidi­yo­ruz. Harry […]

Johannes Vermeer: Işığın Ustası • Belgesel

Johan­nes Ver­meer (31 Ekim 1632, Delft – 15 Ara­lık 1675, Delft), evle­rin için­deki gün­de­lik yaşamı betim­le­yen tab­lo­la­rıyla tanı­nan, Hol­lan­dalı, Barok tar­zı­nın tem­sil­cisi res­sam. Ver­meer hayatı boyunca başa­rılı ve taş­ralı bir gün­lük yaşam res­samı ola­rak bilindi. Zen­gin olma­dığı, ölü­mü­nün ardın­dan eşine ve çocuk­la­rına bırak­tığı borç­lar­dan bel­li­dir. Ver­meer, par­lak renk­ler, ustaca ışık kul­la­nımı ve ince işle­yiş ile […]

İncir ağacı insanlık tarihini nasıl şekillendirdi?

Çok sayıda din­sel ve folk­lo­rik söy­len­ceye konu olan incir ağacı, hem tarihe tanık­lık etmiş hem de onu biçim­len­dir­miş­tir. Peki incir gele­ce­ği­mizi nasıl zen­gin­leş­ti­re­bi­lir? İncir, zey­tin ve üzüm ile bir­likte üç kadim bit­ki­den biri. Yer­yü­zünde 750’den fazla incir türü olduğu söy­le­ni­yor. İnsa­nın hayal gücünü bu kadar etki­le­yen başka bir bitki olma­mış­tır. Her dinde ken­din­den söz ettir­miş, […]

Ümit Avukatoğlu • Koşuyorum

Heli­kop­ter­le­rin spot­ları altında, çocuk­lu­ğu­mun duygu dal­ga­sında, yeni­den başka bir alda­nışı yaşa­ma­mak adına, yürü­yo­rum. Cad­de­nin yuka­rı­sın­dan siren­lerle itfa­iye araç­ları geli­yor. Ön saf­taki genç­ler araç­ları dur­du­ru­yor, geri dön­me­le­rini isti­yor. Toma’lara su götü­rü­yor, diyor biri. Şid­det artı­yor. İlk taşla öndeki ara­cın sağ aynası param­parça olu­yor. Taş atan­ları engel­le­meye çalı­şı­yo­ruz, bir an den­gemi kay­be­di­yo­rum. Önümde bir gaz kap­sülü yuvar­la­nı­yor. […]

OKU ANLAT

    Aptal Beyin