Fransızların dalga kültürüne açıklığı

Geç­ti­ği­miz aylar­da yaşa­nan bazı geliş­me­ler, Fransa’nın yal­nız kül­tür dal­ga­la­rı­na değil, dal­ga kül­tü­rü­ne de açık oldu­ğu­nu bir kez daha doğ­ru­lu­yor. Fran­sız­la­rın kül­tü­re bütün Avru­pa­lı­lar­dan daha çok ilgi ve say­gı duy­du­ğu yay­gın bir görüş. Paris’te her tak­si şofö­rü­nün fel­se­fe­den anla­dı­ğı­na, oysa Lond­ra­lı bir şofö­rün ede­bi­le­ce­ği en “fel­se­fi” sözün, “Bu dün­ya­ya tra­fik­te ömür tör­pü­le­ye­lim diye gel­mi­şiz gali­ba” oldu­ğu­na […]

Lolita’dan önce Dullita vardı...

Nabo­kov, yaş­lı bir ada­mın feti­şi­ni ağda­lı bir roman­tizm­le anla­tan –iyi ya da kötü– ilk kişi olma­ya­bi­lir. Vla­di­mir Nabo­kov 1955’te Loli­ta’yı yayım­la­dı­ğın­da, orta yaş­lı bir pro­fe­sör olan Hum­bert Humbert’ın ergen üvey kızı­na sap­kın­ca takın­tı­sı­nı konu alan hikâ­ye ori­ji­nal­li­ği ve sanat­sal­lı­ğıy­la övgü top­la­mış­tı. Ancak görü­nen o ki Nabo­kov, yaş­lı bir ada­mın feti­şi­ni ağda­lı bir roman­tizm­le anla­tan –iyi […]

Oggito’da Gabriel García Márquez Yazıları | Meraklı Okurlar ve Araştırmacılar İçin

Gab­ri­el Gar­c­ía Márquez’in Mace­ra Dolu Yaşa­mı İnci Kut | Çevir­me­nin Gözün­den Gab­ri­el Gar­c­ía Már­qu­ez Denis Gür­cü | G. G. Márquez’in Haya­tı­nı ve Yazar­lı­ğı­nı Geliş­ti­ren 24 Kitap Ray­mond Les­lie Wil­li­ams | G.G. Már­qu­ez ile… Gör­sel Sanat­lar, Mekâ­nın Şiir­leş­ti­ril­me­si ve Yaz­mak Mario Var­gas Llo­sa | G.G. Már­qu­ez: Amerika’nın Amadis’i Pli­nio Apu­le­yo Men­do­za | Gab­ri­el Gar­c­ía Már­qu­ez: “Yaza­rın […]

Hüseyin Bul • Öyküdeki Boşlukları Doldurun

Babam büyüt­tü beni. Bu bir yalan! Doğ­ru­su, annem büyüt­tü ola­cak­tı. Bu da yalan! Doğ­ru ola­nın ne oldu­ğu­nu soru­yor­sa­nız yuka­rı­da­ki cüm­le­le­rin tümü­dür derim. Ama eksik bir cüm­le­den doğ­ru bir yar­gı çıkar mı? Doğ­ru­su­nu ister­se­niz ben de bil­mi­yo­rum. Kısa­ca özet­le­ye­yim kara­rı siz verin; ben de bu iki­lem de kur­tul­muş ola­yım. Arka­daş­la­rı kah­ve­ye gider­ken babam hep benim­le olma­yı […]

Paul Auster’ın Yanılsamalar Kitabı Romanından Hayatla İlgili 10 Alıntı

1 Beşi­ğim­de meza­rım­dan esin­ti­ler var, meza­rım­da da beşi­ğim­den; acı­la­rım zevk­le­rim olu­yor, zevk­le­rim de acı­la­rım; ve şim­di bu anı­la­rı dik­kat­le göz­den geçir­dik­ten son­ra bun­la­rın taze bir zihin­den mi yok­sa yaş­lı bir kafa­dan mı çık­tık­la­rı­na emin ola­mı­yo­rum. 2 Kal­kış­la iniş ara­sın­da bir fark olma­sı gerek­ti­ği­ne karar ver­dim, yer­le bağ­lan­tı­mı kes­mek­le sağ­lam top­ra­ğa ayak bas­mak ara­sın­da bir fark […]

Aşk Gömüsü

Kuyu­da bek­le­yen su değil­dir. Suyun aklı hiç değil­dir. Lal Laleş Aşk gömü­sü belir­siz­lik kal­bim­de. Meşe koru­sun­dan top­la­dı­ğım aşk tohum­la­rı­nı göz­le­ri­ne eke­rek kök sal­dı­ğım yere kes­ta­ne kah­ve­ren­gi­si zama­nı­ma dön­düm. İçim­de­ki ayna­nın göl­ge­si seni tanı­dı­ğım gün­den son­ra hiç­bir şeyin geç çiçek­len­me­di­ği­ni yüce gönül­lü­lük­le anlat­tı. Hep zarif tabi­atın­dan ken­di­ne biçim vere­rek, mür­düm taş­la­rı­nı böle­rek müş­fik kor gibi aktı […]

Esperanto nasıl yeniden gündeme geldi?

İlk orta­ya çıkı­şı­nın üze­rin­den 130 yıl geçen üto­pik dün­ya dili Espe­ran­to bugün az sayı­da insan tara­fın­dan konu­şul­sa da inter­net bu ilginç dile yeni bir alan açtı. Kuzey Londra’da bir evde altı genç erkek haf­ta­lık dil der­si için bir ara­ya geli­yor. Öğren­me­ye çalış­tık­la­rı bu dil onla­ra bir iş kapı­sı açmı­yor ve sade­ce haf­ta­da bir top­lan­dık­la­rın­da konu­şu­yor­lar. […]

Oggito’da Felsefe Yazıları | Meraklı Okurlar ve Araştırmacılar İçin

Michel Foucault: “Edebiyat ve felsefenin dışı.” Erika Gottlieb | Distopya Batı, Distopya Doğu M. Keith Booker | Ütopya, Distopya, Toplumsal Eleştiri Semih Gümüş | Foucault, Lanetlilerin Dostu Bülent Diken | Tanrı’dan Sonra Edebiyat ve Felsefe Müge Gürsoy Sökmen | John Berger üstüne: “Gözlerini son defa doğru kelimeyi bulmak istermiş gibi kapadı.” Cemal Bâli Akal | […]

Osmanlılarda Kütüphaneler ve Kütüphanecilik

Osman­lı Dev­le­ti içe­ri­sin­de önem­li vakıf kurum­la­rın­dan biri de kütüp­ha­ne­ler­dir. Kütüp­ha­ne­ler XV. yüz­yıl­dan iti­ba­ren Osman­lı eği­tim-öğre­ti­mi­ne ve bilim­sel yaşa­mı­na önem­li kat­kı­lar yap­mış kurum­lar ola­rak kar­şı­mı­za çıkı­yor. XVII. yüz­yıl­dan baş­la­ya­rak Osman­lı Dev­le­ti­nin siya­si, aske­ri ve dola­yı­sıy­la eko­no­mik açı­dan sorun­lar yaşa­ma­sıy­la kütüp­ha­ne­le­rin de top­lum­da­ki bilim­sel ve kül­tü­rel etki­si azal­mış­tır. Osman­lı Dev­le­ti ele alın­dı­ğın­da kütüp­ha­ne kül­tü­rü tarih için­de çeşit­li siya­sal […]

Ahmet Karadağ • Fener Adlı Öykü

Karan­lık bir tünel­de­yiz hepi­miz. Bur­nu­mu­zun önü­nü bile göre­mi­yo­ruz. Çok kala­ba­lı­ğız tüne­lin için­de. El yor­da­mıy­la ve ses­le­rin bize reh­ber­lik etme­siy­le yürü­ye­bi­li­yo­ruz. İçi­miz­de birin­de bir fener var, güya reh­be­ri­miz o. Seç­me­dik onu, o da pek gönül­lü değil aslın­da reh­ber­lik yap­ma­ya. Arka­sı­na düş­tük sade­ce, elin­de fener var diye. Fene­ri tutan bu kişi­nin bu tüne­le defa­lar­ca gel­di­ği söy­le­ni­yor. Her […]

Bu Eleştirel ve Gerçeküstü Karikatürlerin Dili Sert

İsra­il­li Asaf Hanu­ka, çiz­di­ği alay­cı oto­bi­yog­ra­fik kari­ka­tür­ler­le inter­net­te tanın­ma­ya baş­la­dı. Sanat­çı, İsrail’deki haya­tı, ebe­veyn olmak ve modern top­lum hak­kın­da eleş­ti­rel ve ger­çe­küs­tü illüst­ras­yon­lar hazır­lı­yor. Renk­li ve etki­le­yi­ci olan çizim­le­ri aynı zaman­da olduk­ça düşün­dü­rü­cü. (Bored­Pan­da) (175)

Geçtiğimiz Yılın En Umut Verici Fotoğrafları

2017 yılı tüm dün­ya için zor­lu geç­ti. Kimi ülke­ler eko­no­mik kriz­ler­le, kimi­le­ri doğal afet­ler­le, kimi­le­ri ise dev­let lider­le­riy­le uğraş­tı dur­du. Her­ke­sin daha da umut­suz­lu­ğa kapıl­dı­ğı, gele­ce­ğe kay­gıy­la bak­tı­ğı, sürek­li “Daha kötü ne ola­bi­lir ki?” diye düşün­dü­ğü bir yıl oldu 2017. Fakat içi­mi­zi ısı­tan, umut hep var dedir­ten anla­rı da yaşa­ma­mı­zı sağ­la­dı. İşte 2017’nin en umut­lu […]

Osmanlılarda Sahaflık ve Sahaflara Dair 10 Bilgi

Sahaf­lık, Osman­lı İmparatorluğu’nda önde gelen ve dik­kat çeken mes­lek­ler­den biri olmuş­tur. Osman­lı ente­lek­tü­el ve kül­tü­rel tari­hi­ni, kitap üre­ti­mi­ni, piya­sa­sı­nı, tica­re­ti­ni, oku­ma kül­tü­rü­nün ne durum­da oldu­ğu­nu ve sahaf­lık mes­le­ği­nin nasıl icra edil­di­ği­ni merak edi­yor­sa­nız, İsma­il E. Erünsal’ın Osman­lı sahaf­lı­ğı­nın yak­la­şık dört asır­lık tari­hi­ni ince­le­di­ği kita­bı Osman­lı­lar­da Sahaf­lık ve Sahaf­lar’a mut­la­ka bir göz atma­lı­sı­nız. Osman­lı­la­rın oku­ma alış­kan­lık­la­rı­nın olma­dı­ğı, […]

Paulo Coelho’nun On Bir Dakika Romanından Aşk ve Cinsellik Üstüne Düşünmeye Değer Sözler: "Ama aşk korkunç bir şey."

“Bazı kitap­lar bizi hayal­le­re sürük­ler, bazı­la­rıy­sa bize ger­çe­ği hatır­la­tır, ama hep­si, bir yazar için esas ola­nın, namu­sun dam­ga­sı­nı taşı­mak zorun­da­dır.” Kadir Işık Paulo Colelho’nun On Bir Daki­ka adlı roma­nı masal­sı bir anla­tım­la baş­lı­yor. “Bir var­mış, bir yok­muş. Bir zaman­lar, Maria adın­da bir fahi­şe var­mış.” Has­sas, rahat­sız edi­ci, hoş kar­şı­lan­ma­yan bir konu­yu işle­di­ği­ni düşü­nen yazar kita­bın […]

Oğuz Tecimen • Gerçek Bu

Düşün­ce insa­nı denen kişi her zaman bir baş­ka­sı üze­rin­den konu­yu ele alır, bu iş için onu öldü­rür ve zihin­sel ama­cı için onu ceset hali­ne sokar. – Beton, Tho­mas Bern­hard Diye düşün­düm düşün­me par­kı­mın giri­şin­de­ki ban­kın tuta­ma­ğı­na yas­la­dı­ğım sol dir­se­ği­min üstün­de­ki yum­ru­ğu­mu çene­me yas­la­yıp çıp­lak çınar ağa­cı­na birik­miş kar­ga­la­rı izler­ken, yaş­la­nıp da akıl­lan­dı­ğı­mı­zı, bil­ge­leş­ti­ği­mi­zi sanı­rız, artık […]

Djuna Barnes ve Geceyi Anlat Bana'dan Çarpıcı 10 Alıntı

Dju­na Bar­nes, 20. yüz­yıl moder­nist ede­bi­ya­tı­nın öncü isim­le­ri ara­sın­da. Dju­na Bar­nes, 1892’de New York’ta doğ­du. Bir süre ser­best muha­bir ve çizer ola­rak çalış­tık­tan son­ra çok sayı­da şiir, oyun, öykü ve roman kale­me aldı. İlk moder­nist roman kuşa­ğın­dan sayı­lan Bar­nes, 1921-30 yıl­la­rı ara­sın­da genel­lik­le Paris’te yaşa­dı, ora­da­ki sanat­çı ve yazar çev­re­siy­le iliş­ki­ler kur­du. Eser­le­rin­de yer alan […]

OKU ANLAT

Notos'un Ursula K. Le Guin, 66. sayısı çıktı!