Fidel Castro, García Márquez'in bazı kitaplarının ilk okumalarını da yapmıştı

Fidel, Bir Kayıp Denizci adlı kita­bını oku­duk­tan sonra, Gabo’ya tek­ne­nin hızı­nın hesap­lan­ma­sında bir hata oldu­ğunu söy­ledi. Bunun üze­rine Gabo da ondan elyaz­ma­la­rını oku­ma­sını istedi. Sos­ya­liz­min unu­tul­maz lider­le­rin­den Fidel Castro’nun bilin­me­yen bir yanı daha vardı. O aynı zamanda, ede­bi­yatla da yakın bir ilişki için­deydi. Fidel Castro, 1970’lerin son­la­rında, yakın dost­luk kur­duğu Gab­riel Gar­cia Márquez’in yaz­dığı roman […]

Dönüp Yine İnsana...

Şükrü Erbaş Önce din­le­dim. Bu çok uzun sürdü. Sürer hâlâ. Her­kes güzel konu­şu­yordu. Kıs­ka­nı­yor­dum. Öfkeyle tevazu büyülü bir beşikti. Bunun hay­ran­lık oldu­ğunu bil­mi­yor­dum. O güzel söz­leri söy­le­yen­ler de bil­mi­yordu. Cüm­lesi olma­yan­la­rın canı sıkıl­mı­yordu hiç. İnsan iyi­liği öğren­me­den bilir­miş de, kötü­lük için zaman gere­kir­miş. Şimdi bile kime söy­le­sem, uzak uzak bakı­yor. Yal­nız­lık böyle saçak­la­nı­yor­muş… Önce insana […]

Haden Öz • Tarla

“Her­kes bir gün öle­cek, insan­lar yaş­la­nıp ölür, senin deden de öle­cek,” dedi köylü ve sonra avurt­ları çöktü, siga­ra­sın­dan bir nefes aldı. “Biz de mi öle­ce­ğiz,” dedi çocuk­lar­dan biri, küçük olanı. “Siz de,” dedi köylü ve sonra gülüm­se­ye­rek ekledi: “Ama siz daha çocuk­su­nuz, büyü­ye­cek­si­niz, dede­niz gibi yaş­la­na­cak­sı­nız, sonra öle­cek­si­niz.” Öteki çocuk, büyük olanı, “Sen biz­den önce mi öle­cek­sin,” dedi. […]

Kürtçeden Türkçeye çeviri mi dediniz?

Ama Kürtçe yazıl­mış Kürt yazar­la­rı­nın eser­le­ri­nin Türk­çeye çev­ri­lip basıl­ması konu­sunda nere­deyse hiç­bir Türk aydını “kar­deş” dediği hal­kın diline vakıf olup Türk­çeye çevir­meyi aklı­nın köşe­sin­den geçir­mi­yor. Şeyhmus Diken Bir ede­bi­yat ese­rini yazıl­dığı dil­den bir başka dile çevir­mek sıra­dan tabi­riyle sadece çeviri midir? Yoksa başka anlamı/ anlam­ları da var mıdır? Bunu Kürtçe yazıl­mış ede­bi­yat eser­leri üze­rin­den dil­len­dir­mek […]

Hırvatistan, dünyanın ilk ücretsiz okuma alanı

No Shelf Requ­ired ve Total Boox işbir­li­ğiyle geliş­ti­ri­len uygu­lama saye­sinde Hır­va­tis­tan artık ücret­siz okuma alanı (Free Reading Zone, “FREZ”) ola­rak tabir edi­len bir sanal kütüp­hane. Üste­lik ne kütüp­hane kar­tına ne de eri­şim koduna ihti­ya­cı­nız var. Şu an için çeşitli dil­lerde 100 bin kitap barın­dı­ran bu kolek­si­yona turist­ler dahil tüm Hır­va­tis­tan sakin­leri eri­şe­bi­li­yor. Cro­atia Reads adlı […]

Bir “tık” uğruna biten habercilik

İnter­net site­le­ri­nin edi­tör­leri ziya­ret­çi­le­rini “okur” değil “tık­la­yıcı” ola­rak görü­yor ve buna göre içe­rik hazır­lı­yor. Aslı Tunç “Bana hemen şöyle tık­la­tan bir ‘sür’ ver­se­nize, hadi ama!” diye bağı­rı­yordu genç İnter­net edi­törü. “Sür” diye kısalt­tığı sür­man­şet yani logo­nun üstüne atı­lan büyük baş­lıktı. Kim­se­nin ona yar­dım etme­di­ğini görünce başka bir gaze­te­nin aynı habe­rini baş­lı­ğıyla bir­likte kendi site­sine kop­ya­la­yıp […]

Evrensel'den dayanışma çağrısı

Evren­sel gaze­tesi 12 Aralık’ta daya­nışma gecesi düzen­li­yor. Sanat­çı­la­rın sahne ala­cağı gece Moda Sahne’de düzen­le­ne­cek. Evren­sel gaze­tesi, basına dönük bas­kı­lara karşı bir daya­nışma çağ­rısı yaptı. Evren­sel gaze­tesi tara­fın­dan yapı­lan “Sus­mu­yo­ruz, söy­lü­yo­ruz” baş­lıklı açık­la­mada şu söz­lere yer verildi: “Eme­ğin sesi Evrensel’i yaşat­mak için bulu­şu­yo­ruz. Mem­le­ke­tin en zorlu ve karan­lık dönem­le­rin­den biri­nin için­den geçi­yo­ruz ancak ger­çek­leri kim anla­tı­yor […]

Dedektif Erika Foster ile Tanıştınız mı?

Serap Çakır Buz­daki Kız’ı kim öldürdü? Genç bir kadı­nın cina­ye­tini aydın­latma görevi dedek­tif Erika Foster’a veri­li­yor. Çetin dava­la­rın üste­sin­den gelen genç dedek­tif, bu kez ken­dini bir­den fazla cina­ye­tin bir­bi­rine eklem­len­diği olay­la­rın içinde bulu­yor… Lee Kin­ney adında genç bir adam lapa lapa yağan kara rağ­men işine doğru git­mek için evden çıkar. Don­du­rucu soğukta bir ara yolunu […]

Tarihin başladığı "ilk"ler diyarı: Mezopotamya

Mezo­po­tamya yüz­yıl­lar boyunca Batı­nın ilgi­sini çeken bir bölge oldu. Burada kuru­lan uygar­lık­lar modern kül­tü­rün şekil­len­me­sinde nasıl bir rol oynadı? “Babil’in Asma Bah­çe­leri, Babil Kulesi, Nebu­kad­ne­zar ve Tufan her­ke­sin duy­muş olduğu şey­ler­dir. Yani Mezo­po­tamya san­dı­ğı­nız­dan daha bil­dik bir yer” diyor Louvre Müzesi’nin Orta Doğu eser­leri küra­törü Ari­ane Tho­mas. Louvre’un Fransa’nın kuze­yin­deki Lens ken­tinde yer alan şube­sinde […]

Neslihan Karaalioğlu Alpagut • Deniz Kokusu

Elin­deki poşet­le­rin ağır­lı­ğın­dan uyu­şan par­mak­la­rını esnet­me­den posta kutu­sunu aça­madı. Fatu­ra­lar. Başka ne ola­bi­lir ki? Her kere­sinde umutla fatura dışında bir şey­ler bek­le­mek onunki. Gülüm­sedi. Bu devirde ola­cak şey mi? Neyin hayali? Yavaş yavaş uyu­şuk­luğu giden par­mak­la­rını hare­ket ettir­meyi başar­dı­ğında posta kutu­sunu da aça­bildi. Nedir bak­ma­dan bir yığın zarfı kolu­nun altına sıkış­tı­rıp posta kutu­sunu kapadı ve […]

Durum bu: Eğitimde 2003'ün gerisine düşüldü

PISA (“Ulus­la­ra­rası Öğrenci Değer­len­dirme Prog­ramı”), Eko­no­mik İşbir­liği ve Kal­kınma Örgütü (OECD) tara­fın­dan üçer yıl­lık dönem­ler halinde, 15 yaş gru­bun­daki öğren­ci­le­rin kazan­mış olduk­ları bilgi ve bece­ri­leri değer­len­di­ren bir araş­tırma pro­jesi. Tür­kiye 2003 yılın­dan bu yana PISA’ya katı­lı­yor. 2003’ten bugüne yapı­lan fen, mate­ma­tik ve okuma bece­ri­le­ri­deki değer­len­dir­me­lerde Türkiye’nin puan­ları artı­yordu. Ancak 2015 sonuç­ları, bu kez 2003’ün bile […]

Svetlana Aleksiyeviç’in dinleme tutkusu

“Evi­miz kitap­larla doluydu ama ben kadın­ları din­le­meyi ter­cih eder­dim. Onları din­le­mek kitap oku­mak­tan daha heye­can verici ve ilginçti.” Yazar neyi nasıl dinler? Tho­mas Mann okur­ken İkinci Dünya Savaşı’nın getir­diği fizik­sel ve ruh­sal yara­larla nere­deyse yitip bu dün­yada par­ça­lan­mış olmaya mah­kûm karak­ter­le­rin sesini kuv­vetle duya­rız; Sal­man Rush­die okur­ken mil­li­yetçi, şoven dev­let söy­lem­le­riyle birey, kim­lik, aidi­yet, top­lum­sal […]