Veysi Erdoğan • Siyah

Benim onlara kötü­lük bor­cum var. Paul Nizan Lawê min wexta tû li derve bî, tele­fona xwe veneke. Bi min re neaxife, an wê te jî biku­jin,” diyor annesi. Ser­hat için endi­şe­le­ni­yor. Başına kötü bir şey gel­me­sin­den kor­ku­yor. Tele­viz­yonda gör­müş. Akşam haber­le­rinde. Kadıköy’deki olay­dan bah­se­di­yor. Hal­dun Taner’in orada. Tele­fonda Kürtçe konu­şan genç adam­dan. İki kişi­nin onu bıçak­la­dı­ğın­dan […]

Yaşar Kemal Vakfı kuruldu

Ede­bi­ya­tı­mı­zın büyük ustası, 28 Şubat 2015’te kay­bet­ti­ği­miz Yaşar Kemal adına kuru­lan vakıf res­men faali­yete baş­ladı. Yöne­tim kurulu baş­kan­lı­ğını Ayşe Semiha Baban’ın üst­len­diği vak­fın amacı Yaşar Kemal’in değer­leri ve duruşu doğ­rul­tu­sunda Tür­kiye ve dünya top­lum­ları nez­dinde Yaşar Kemal’in bakış, yak­la­şım ve değer­le­rini yay­gın­laş­tır­mak, yaza­rın düşün­ce­le­ri­nin ve ede­bi­yat biri­ki­mi­nin genç kuşak­lara akta­rıl­ması, ola­rak açık­landı. Vakıf Yöne­tim Kurulu […]

Gergedanları korumak için kaçak avcı öldürmek!

Bu milli park ger­ge­dan­ları koru­mak için insan­ları öldü­rü­yor. Bugüne dek 50 kaçak avcı öldü­rüldü. Kazi­ranga Milli Parkı, konu ger­ge­dan­ları koru­mak oldu­ğunda ger­çek bir başarı hikâ­yesi sunu­yor. Fakat bunu başar­mak için ter­cih ettiği yol, çalı­şan­la­rı­nın potan­si­yel kaçak avcı­ları vur­ma­la­rına ve hatta öldür­me­le­rine izin ver­mek. Park, bu zamana dek 50 kişi­nin haya­tına son verdi. Ger­ge­dan­lar burada güvende. Bir asır önce, […]

Atilla Birkiye: "Sabahattin Ali’nin çok okunması insanı sevindiriyor."

Daha önce, üç roma­nını bu bağ­lamda değer­len­dir­di­ğimde Kuyu­caklı Yusuf öne çıkardı ama Kürk Man­tolu Madonna’nın da ayrı bir yeri vardı. Son yıl­lar­daki oku­ma­la­rım­dan sonra, İçi­miz­deki Şey­tan’ı önce­leri eksik değer­len­dir­di­ğimi düşün­düm, dola­yı­sıyla şimdi o biraz­cık öne çıkı­yor. Atilla Bir­kiye öte­den beri Saba­hat­tin Ali’nin roman­ları ve öykü­leri üstüne çalı­şı­yor. Bu çalış­ma­la­rı­nın sonunda bu kez Saba­hat­tin Ali’nin Yapıt­la­rını Sevme […]

Murat Özyaşar • Felç

  Annem arka­da­şımı çağır­mış geçende, Refik’i. “Sana bir şey sora­ca­ğım,” demiş. “Ekber’in evlen­me­sini çok isti­yo­rum, hem aldı yaşını başını artık. Ben uta­nı­yo­rum sor­maya ona, sen sorar mısın: Yapa­bi­li­yor mu, yapa­mı­yor mu?” Ben de bil­mi­yor­dum yapıp yapa­ma­ya­ca­ğımı. Teker­lekli san­dal­yede geçir­di­ğim yirmi beş yıl­lık ömür, çocuk­ken geçir­di­ğim o talih­siz felç; sadece ayak­la­rımı değil, bazı şey­leri bilip bil­me­memi de […]

Harf Devrimi’nden Günümüze Türk Polisiye Edebiyatı (1928-2014)

Ahmet Ümit’in önemli bir yanı da poli­siye roman tek­ni­ğinde getir­diği yeni­lik­ler­dir. Beyoğlu Rapsodisi’nde cina­yeti kati­lin ağzın­dan anla­tır­ken, Kar Kokusu’nda katil kita­bın orta­la­rında belli olduğu halde eseri sonuna kadar ilgiyle okut­tur­ma­sını bilir. Erol Üyepazarcı Türk poli­siye ede­bi­yatı, bilgi sahibi olma­dan fikir sahibi olan­la­rın iddia ettiği gibi 1990’lardan önce hiç­bir var­lık gös­te­re­me­miş bir ede­bi­yat türü değil­dir; aksine, zen­gin […]

İranlı 14 Sanatçıdan Göç, Kimlik, Kadın Üstüne Çarpıcı Resimler

İranlı 14 sanatçı göç ve kim­lik etki­le­şi­mi­nin kar­ma­şık­lı­ğını keşfe çıkı­yor… İranlı sanat­çı­lar, Ame­ri­kan dış poli­ti­ka­sı­nın çal­kan­tılı zaman­la­rında, “İranlı” söz­cü­ğü­nün ne ifade etti­ğine dair ince­likli görüş­le­rini eser­le­riyle biz­lere ile­ti­yor. Aşa­ğıda yer alan fotoğ­raf­lar İran kökenli çağ­daş sanat­çı­lar tara­fın­dan ele alı­nan 14 kadın port­re­sin­den olu­şu­yor. Aslında bu port­re­le­rin çoğu, açığa vur­duk­ları kada­rını giz­le­meyi de başa­rı­yor. Teset­türlü kadın­la­rın […]

Mahalle Kahvesi mi Boğaziçi Yalıları mı?

Şiir­deki kar­şı­lık­la­rını hatır­lar­sak hem iki­sini de daha çok seve­riz hem de ayrım yap­ma­dan oku­ruz. Yahya Kemal ve Orhan Veli, bana kalırsa A. Ş. Hisar ve Sait Faik’i sayı­lır­lar şiirin. Haydar Ergülen Bazı yazar­ları, Tur­gut Uyar’ın bazı şiir­leri sever­ken öğüt­le­diği gibi sevi­yo­ruz, kusur­la­rıyla. Ve sanı­rım kusur­la­rını sak­la­mak yerine apa­çık gös­ter­dik­leri için de daha çok sevi­yo­ruz. Terzi […]

Sinan Özdemir • Münzevi

İki ya da üç kişi ara­sında kal­mak. Nasıl bir yazgı bu? Olu­yor, hem de bal gibi olu­yor. Sonunda siz de derin bir sükû­net içinde çır­pı­nıp duru­yor­su­nuz. Ve bir cevap ver­mek zorun­da­sı­nız. İnce­likli olmak böyle bir şey. Söy­le­ye­ce­ği­niz söz­le­rin bir etkisi var. Bunun için her iki tarafla da konuş­mak bir görev. Biri öfke için­de­dir. Sizi de kuşat­mış­tır. […]

İnternet | Oggito Yazıları | Meraklı Okurlar ve Araştırmacılar İçin

Devlet müdahalesi, yalan haber sorununu çözebilir mi | Mehmet Atakan Foça Tim Parks: "İnternet romanın kuyusunu kazıyor." Bir Bulvar Gazetesinin Dönüşümü Türkiye, internet hızında dünyada 64. sırada Yeni Medya ve Olanakları | Semih Gümüş Bir "tık" uğruna biten habercilik | Aslı Tunç Yandex Çeviri’ye "Elfçe" Eklendi Emojilerin Efendisi (46)

Şehir | Oggito Yazıları | Meraklı Okurlar İçin

Dünyanın En İyi Kütüphaneleri Bir Edebiyat Merkezi Olarak Grolier Şiir kitabevi Nerede O Eski Edebi Mekânlar Ömer Kanıpak: “Ortak alanları halk nasıl isterse öyle kullanır.” Kuşbakışı Dünya Olağanüstü Ona Fransız Banksy Diyorlar   İstanbul Yıkmakla Bitmez Dünya Bahçelerine Kısa Bir Bakış İstanbul'un Geleceği 20 Kartpostalda Direnen İstanbul (78)

Hapishane Toplumu

Bec­kett: “İna­nın bana, ger­çek hapis­hane başka şey, bizim zihin­sel ve top­lum­sal hapis­ha­ne­le­ri­miz­den bam­başka türde. Bunu unut­mak iğrenç bir şey.” Semih Gümüş Gün­lük hayatı hapis­ha­neyle iç içe geç­miş bir top­lum olma­nın ne demek oldu­ğunu aklı­mız­dan geçir­di­ği­miz zaman ken­di­mizi iyi his­set­mek kolay değil. 12 Eylül dar­be­sin­den sonra 600 bin kişi gözal­tına alındı, o zaman ülke nüfusu 45 mil­yonu […]

OKU ANLAT

    Aptal Beyin