Home Bilgi Bankası 10 Soruda Henri Cartier-Bresson
10 Soruda Henri Cartier-Bresson

10 Soruda Henri Cartier-Bresson

330
0

1 1932’deki Leica’sının öncesi?

Henri Car­tier-Bres­son, genç­lik yıl­la­rında res­min çeki­ci­li­ğine kapıl­mıştı. André Lhote’un atöl­ye­sinde resim gele­ne­ği­nin için­den geçti. Ger­çe­küs­tü­cü­lük ilgi­sini çeki­yordu. 50 mm Leica’yı keş­fe­dince yaşam boyu süre­cek tut­kusu baş­ladı. Görül­mesi zor nes­ne­leri küçük len­siyle yaka­ladı. Ömrü­nün son yıl­la­rında yeni­den resme döndü.

2 İlk ser­gisi nere­deydi?

1933’te ilk ser­gi­sini Julien Levy Gallery’de açtı. New York’taki galeri sür­re­alist­le­rin, avan­gard sanat­çı­la­rın, Ame­ri­kalı fotoğ­raf­çı­la­rın önemli bir buluşma yeriydi. Gale­ri­nin sahibi Julien Levy genç fotoğ­raf­çıyı dün­yaya böy­lece tanıt­mış oldu.

henri-cartier-bresson

3 Fotoğ­ra­fın anla­mı­nın ve tek­ni­ği­nin buluş­tuğu kitap?

Ima­ges à la sauvette (Karar Anı) sanat­çı­nın bir yazı­sın­dan yola çıkar, düşün­ce­le­ri­nin çev­re­sinde döne­rek iler­ler­ken yıl­ları devi­rir ve yol gös­te­ri­ci­nin ken­disi olur. Nere­deyse bir mani­fes­to­dur. “Fotoğ­raf çek­mek gözün, bey­nin, kal­bin aynı anda bir arada bulun­ma­sı­dır, yaşa­mın bir yolu­dur” der.

4 Le Retour (Dönüş) nedir?

Savaş yıl­la­rında Nazi­lere esir düşen, 1943’te üçüncü giri­şi­minde kaç­mayı başa­ran Cartier-Bresson’un, esir­le­rin ülke­le­rine iadesi süre­cini bel­ge­le­diği 1945 yapımı, 34 daki­ka­lık, çar­pıcı bir bel­ge­sel­dir.

5 Karan­lı­ğın Yüreği derin­den etki­le­yince?

Joseph Conrad’ın yaz­dığı, modern ede­bi­ya­tın önemli roman­la­rın­dan Karan­lı­ğın Yüreği Afrika’ya kaçma haya­lini ateş­le­yince, yolu Fran­sız sömür­gesi Fil­dişi Sahili’ne düştü. Avcı­lık yapa­rak ve yer­li­lere av eti sata­rak yaşadı. Ace­leyle Avrupa’ya dön­dü­ren tek nedense yaka­lan­dığı bula­şıcı, ölüm­cül has­ta­lık oldu.

FRANCE. Paris. French writer Albert CAMUS. 1947.
Albert Camus, 1947

6 Kad­ra­jına giren yazar­lar?

Camus, Bec­kett, Simone de Bea­uvoir, Car­son McCul­lers, Faulk­ner, Tru­man Capote, Colette, Paul Léa­utaud, Pieyre de Man­di­ar­gues, André Bre­ton, Fran­çois Mauriac, Louis Ara­gon.

7 Mag­num Pho­tos?

Robert Capa, George Rod­ger, David “Chim” Seymour’la bir­likte kur­duğu fotoğ­raf ajansı Mag­num Pho­tos için şöyle der: “Mag­num bir düşünce top­lu­luğu, pay­la­şı­lan insani bir kalite, dün­yada neler olup bit­ti­ğine iliş­kin merak, olana saygı, gör­sel uyar­la­maya arzu duy­mak­tır.”

henri-cartier-bresson-truman-capote-1947
Tru­man Capote, 1947

8 Bor­ges, Nove­cento Ödülü için kimi ardılı seçti? 

Kural­ları gereği son­raki ödülü ala­cak kişiyi Bor­ges belir­le­ye­cek­tir ve Cartier-Bresson’u seçer. Nede­nini şöyle açık­lar: “Ben körüm ve bakı­şı­nız için size duy­du­ğum min­neti böyle dile getir­mek isti­yo­rum.”

9 Tür­kiye ile iliş­kisi?

Alt­mış­lar­dan sonra bir­kaç kez geldi. Kamondo mer­di­ven­leri, Azapkapı’daki üç cep­heli sebil, kar­şı­sın­daki hamal­lar kah­ve­sini çek­miş, sokak fotoğ­raf­çı­ları şip­şak­çı­ları sev­mişti.

10 Ara Güler’e gön­der­diği kart­pos­tal­ları nasıl imza­lardı?

Henri Car­tier-Bres­son, le chipc­hakdji” ya da “Henri le Sip-Sak.” Ara Güler ustası görürdü Cartier-Bresson’u.

(330)

Yorumlar