Home Bilgi Bankası Edebiyat 10 Ünlü Yazarın En Sevdiği Kitaplar
10 Ünlü Yazarın En Sevdiği Kitaplar

10 Ünlü Yazarın En Sevdiği Kitaplar

446
1

İyi bir yazar olma­nın anah­tar­la­rın­dan biri de iyi bir okur olmak­tır. Ve bu iyi bir yazar­lık kari­yeri yap­tık­tan sonra da bit­me­me­li­dir. Bu lis­tede de en sev­di­ği­miz yazar­la­rın seve­rek oku­duğu kitap­lar ney­miş onu ince­le­ye­ce­ğiz.

Sonia Weiser


1 Ernest Hemin­g­way

Hemingway’in şu sözünü duy­ma­yan yok­tur: “Kitap­tan daha sadık bir dost yok­tur.” 1935’te pay­laş­tığı kitap lis­te­sinde ise tek­rar tek­rar oku­mak iste­diği kitap­ları açık­la­mış. Bu lis­tede Anna Kare­nina, Madam Bovary, Savaş ve Barış, Kara­ma­zov Kar­deş­ler gibi kitap­lar var.

2 George R.R. Mar­tin

Game of Thro­nes dizi­si­nin yazarı George R.R. Martin’in sıkı bir Tol­kien hay­ranı oldu­ğunu söy­le­sek şaşır­tıcı olmaz her­halde. İlk ola­rak lisede oku­duğu Yüzük­le­rin Efen­disi seri­si­nin hâlâ etki­sinde oldu­ğunu da söy­lü­yor. Son zaman­lar­daki favori kitabı ise Emily St. John Mandel’in Sta­tion Ele­ven’ı. Mar­tin, bu kitabı da uzun bir süre unu­ta­ma­ya­cak gibi.

3 Vla­di­mir Nabo­kov

1950’lerde Fran­sız tele­viz­yo­nuna yap­tığı söy­le­şide James Joyce’un Ulys­ses, Kafka’nın Dönü­şüm, And­rey Beliy’in Peters­burg kitap­la­rını çok sev­di­ğini söy­le­miş.

4 Jane Aus­ten

Gurur ve Önyargı gibi kla­sik­le­rin yazarı Austen’ın ken­disi de sıkı bir okurdu. Lord Byron’dan The Cor­sair, Ann Radcliffe’ten The Mys­te­ries of Udolpho, Samuel Richardson’dan The His­tory of Sir Char­les Gran­di­son gibi kitap­lar onun favo­ri­leri ara­sın­daydı.

5 Mark Twain

Mark Twain, ken­di­sin­den kitap öne­ril­mesi iste­di­ğinde şu kitap­ları sıra­la­mış: Bin­bir Gece, Arthur’un Ölümü (Tho­mas Malory) ve Fran­sız Dev­rimi (Tho­mas Carlyle).

6 F. Scott Fitz­ge­rald

Fitzgerald’ın “okun­ması zorunlu” ola­rak belir­le­diği yirmi iki kitap­lık bir lis­tesi vardı. Lis­te­nin baş­la­rında da Ernest Renan’ın The Life of Jesus, Hen­rik İbsen’in Bir Bebek Evi, She­r­wood Anderson’ın Wins­burg Ohio kitap­ları var.

7 Samuel Bec­kett

Nobel ödüllü yazar Beckett’in okuma tut­ku­sunu her­kes bilir. En sev­diği kitap­lar Jules Verne’den Sek­sen Günde Devr-i Âlem, J.D. Salinger’dan Çav­dar Tar­la­sında Çocuk­lar ve The­odor Fontane’den Effi Bri­est.

8 J.K. Row­ling

Rowling’in en sev­diği karak­ter Emma Bovary, en sev­diği yazar ise Vir­gi­nia Woolf. Bun­la­rın dışında Edith Nesbit’in The Story of the Tre­asure Seekers da en sev­diği kitap­la­rın ara­sın­day­mış.

9 Henry Mil­ler

Henry Miller’a göre kitap­larla uğraş­mak hayati bir dene­yim. Ken­di­sini en çok etki­le­yen yüz kitap ara­sında da Uğul­tulu Tepe­ler, Sefil­ler, Huck­le­berry Finn’in Mace­ra­ları ve Çimen Yap­rak­ları var.

10 John Ste­in­beck

Steinbeck’in en sev­diği kitap­la­rın başında ona dokuz yaşın­day­ken hediye edi­len Arthur’un Ölümü geli­yor. Zaten son­raki yıl­larda bu kita­bın etki­siyle The Acts of King Art­hur and His Noble Knights kita­bını yazı­yor.

Çevi­ren: Deniz Sal­dı­ran

(Men­tal Floss)

(446)

Yorumlar