Home Hayat Eğitim 12 Ünlü Yazar Örgün Eğitimi Yorumluyor: “Okulun eğitime müdahale etmesine asla izin vermemelisiniz.”
12 Ünlü Yazar Örgün Eğitimi Yorumluyor: “Okulun eğitime müdahale etmesine asla izin vermemelisiniz.”

12 Ünlü Yazar Örgün Eğitimi Yorumluyor: “Okulun eğitime müdahale etmesine asla izin vermemelisiniz.”

374
0

Son­ra orta­ya çık­tı ki aslın­da zihin­sel engel­li değil bir dâhiy­mi­şim. Bana geri zekâ­lı diyen öğret­men­le­rim bunu red­det­ti, ailem de inan­mak iste­me­di. Onlar sade­ce nor­mal, iyi bir çocuk olma­mı umu­yor­lar­dı.”

Her insa­nın haya­tı­nın bel­li bir bölü­mü okul sıra­la­rın­da geçi­yor ve sanı­rım çoğu bu durum­dan hiç mem­nun değil. Eğer siz de onlar­dan biriy­se­niz, ken­di­ni­zi kötü his­set­me­yin. Çün­kü bir­çok ünlü isim sizin­le aynı düşün­ce­de.

Yazar­lar genel­lik­le eği­tim­li ve pres­tij­li okul­lar­dan mezun insan­lar ola­rak düşü­nü­lür­ler. Elbet­te hep­si eği­tim­li­dir ama çoğu, bu eği­ti­mi sizin düşün­dü­ğü­nüz yön­tem­ler­le almaz­lar. Bir­çok ünlü yazar okul hayat­la­rın­da sını­fın en düşük notu alan­lar­dan olmuş­tur. Fakat bu onla­rın başa­rı­sız oldu­ğu anla­mı­na gel­mez. Evet, okul olduk­ça fay­da­lı ve iyi bir kurum­dur ama size ger­çek­ten ihti­yaç duy­du­ğu­nuz şey­le­ri öğre­te­mez. Çün­kü bun­la­rın ne oldu­ğu­nu ancak siz bile­bi­lir­si­niz. Öğren­mek için en iyi yer­ler ise okul­lar değil kütüp­ha­ne­ler­dir. Bel­ki bazı­la­rı bu düşün­ce­le­re çok kıza­cak ama bir­çok ünlü yazar da bu konu­da ben­zer yorum­lar yapı­yor.

1 Ray Bradbury

Beni kütüp­ha­ne­ler yetiş­tir­di. Lisey­miş, üni­ver­si­tey­miş ben öyle şey­le­re inan­mam. Asıl olan kütüp­ha­ne­ler­dir çün­kü bir­çok öğren­ci­nin para­sı yok. Büyük Buh­ran döne­min­de lise­den mezun olmuş­tum ve hiç para­mız yok­tu. Üni­ver­si­te­ye gide­me­dim ama on yıl boyun­ca haf­ta­da üç gün kütüp­ha­ne­ye git­tim. Yaz­ma­yı okul­da öğre­ne­mez­si­niz. Ora­sı yazar­lar için son dere­ce kötü bir yer­dir çün­kü öğret­men­ler her zaman siz­den daha çok şey bil­dik­le­ri­ni düşü­nür­ler. Ger­çek şu ki, bil­mez­ler. Sade­ce önyar­gı­lı­lar­dır. Mese­la onlar Henry James’i sevi­yor diye siz de Henry James gibi yaz­mak zorun­da mısı­nız? Okul­la­rın müf­re­da­tın­da­ki isim­ler neden oku­nu­yor ve neden öğre­ti­li­yor hiç anla­mı­yo­rum. Ama kütüp­ha­ne öyle mi? Tüm bil­gi eli­ni­zin altın­da ve sizin yoru­mu­nu­za kal­mış. Biri­le­ri size bir şey­ler anlat­mı­yor, siz ken­di­niz keş­fe­di­yor­su­nuz.”

2 Isaac Asimov

Eği­ti­mim­de­ki temel taş­la­rı okul­da edin­dim ama bun­lar hiç­bir zaman yeter­li değil­di. Asıl eği­ti­mi­mi, bil­di­ğim detay­la­rı, yani aklı­mın mima­ri­si­ni halk kütüp­ha­ne­sin­de edin­dim. Aile­si­nin kitap ala­cak para­sı olma­yan çocuk­lar için kütüp­ha­ne hep açık bir kapı­dır. Merak etmek, araş­tır­mak, başar­mak için ide­al yer­dir. İyi ki o kapı­dan gir­mi­şim.”

3 Maya Angelou

Annem bana hep cahil­li­ğe tole­rans gös­ter­me­me­mi ama eği­tim­siz­li­ği de hor gör­me­me­mi söy­ler­di. Yani bazı insan­lar oku­la git­me­se bile pro­fe­sör­ler­den daha eği­tim­li, daha zeki ola­bi­lir­ler­di. Ayrı­ca taş­ra­da yaşa­yan insan­la­rın söz­le­ri­ni de iyi din­le­me­mi öğüt­ler­di. O söz­ler­de kuşak­tan kuşa­ğa geçen kolek­tif bir bil­ge­lik var­dı.”

4 Grant Allen

Oku­lun eği­ti­me müda­ha­le etme­si­ne asla izin ver­me­me­li­si­niz.”

5 Ralph Ellison

İler­le­me­ci eği­tim yoluy­la kaç tane dona­nım­lı çocuk yetiş­ti­re­bil­dik ki! Bir ara Bard College’ta ders veri­yor­dum. Ora­da­ki çocuk­lar son dere­ce yara­tı­cıy­dı, hayal güç­le­ri çok geniş­ti. Ama bir­ço­ğu aldı­ğı eği­tim yüzün­den bu dün­ya­da yar­dım alma­dan yaşa­ya­ma­ya­cak hale geti­ril­miş­ti. Eği­tim sis­te­mi­mi­zin teme­lin­de bazı şey­ler çok yan­lış kurul­muş. Hedef­ten şaşı­yo­ruz, çocuk­la­rı­mız ise sonuç­tan mus­ta­rip. Zekâ­nın ne oldu­ğu­nu bil­mi­yo­rum. Ama ede­bi­yat­tan ve hayat­tan öğren­di­ğim bir şey var: İnsan haya­tı­nı iki kere iki dört­tür sevi­ye­si­ne indir­ger­se­niz insan hay­va­nı­nın için­de­ki insan­lık ölür ve hiç­bir şeyi umur­sa­maz hale gelir.”

6 Oscar Wilde

Eği­tim tak­di­re değer bir konu. Ama ara sıra şunu da hatır­la­mak­ta fay­da var: Bil­me­ye değer olan hiç­bir şey öğre­ti­le­mez.”

7 Kurt Vonnegut

Hep şunu düşü­nü­rüm, çocuk­la­ra bir kitap­çık veril­me­li ve bu kitap­çık­ta han­gi geze­gen­de yaşa­dı­ğı­mız, neden geze­ge­nin kena­rın­dan boş­lu­ğa düş­me­di­ği­miz, bura­da geçi­re­ce­ği­miz süre­nin yak­la­şık ne kadar oldu­ğu, sar­ma­şın zeh­rin­den nasıl korun­ma­mız gerek­ti­ği gibi konu­lar yaz­ma­lı. Bir ara böy­le bir şey yaz­ma­ya çalış­tım. Adı­na da Dünya’ya Hoş Gel­di­niz demiş­tim. Ama şu boş­lu­ğa neden düş­me­di­ği­miz konu­su­nu açık­lar­ken tıkan­dım. Yer çeki­mi sade­ce bir söz­cük­tü, hiç­bir şey açık­la­mı­yor­du. Eğer bu konu­yu açık­la­ya­bil­sey­dim son­ra nasıl üre­di­ği­mi­zi, ne kadar zaman­dır bura­da oldu­ğu­mu­zu ve evri­min ne oldu­ğu­nu açık­la­ya­cak­tım. Ayrı­ca çok önem­li oldu­ğu­nu düşün­dü­ğüm bir konu­dan da söz ede­cek­tim: Kül­tü­rel göre­ce­li­lik. Mese­la ben bunu üni­ver­si­te­de fark­lı kül­tür­ler­le kar­şı­la­şa­na kadar bil­mi­yor­dum. Hal­bu­ki daha ilko­kul bir­de öğren­mem gere­ki­yor­du. O yaş­ta­ki biri ken­di kül­tü­rü­nün ras­yo­nel bir buluş olma­dı­ğı­nı, baş­ka bin­ler­ce kül­tü­rün var oldu­ğu­nu ve onla­rın da hiç fena olma­dı­ğı­nı bil­me­si lazım.”

8 Beatrix Potter

Çok şükür benim eği­tim almam pek de önem­sen­me­miş. Kim­se beni oku­la gön­der­me­miş ney­se ki, yok­sa ori­ji­nal­li­ği­mi kay­be­der­dim. Ya da kesin utan­gaç­lı­ğım­dan ya da gör­dü­ğüm bas­kı­dan dola­yı ölür­düm.”

9 Truman Capote

Okul­la­rı hep küçük görür­düm. Sürek­li okul değiş­ti­rir­dim, çok sıkıl­dı­ğım için ders­ler­den kalır­dım. On iki yaşım­day­ken aile­mi ara­dım ve onla­ra oku­lun dedi­ği­ne göre geri zekâ­lıy­mı­şım dedim. Bunun üze­ri­ne ailem beni zihin­sel engel­li­le­re özel bir oku­la gön­der­di. Son­ra orta­ya çık­tı ki aslın­da zihin­sel engel­li değil bir dâhiy­mi­şim. Bana geri zekâ­lı diyen öğret­men­le­rim bunu red­det­ti, ailem de inan­mak iste­me­di. Onlar sade­ce nor­mal, iyi bir çocuk olma­mı umu­yor­lar­dı.”

10 Ralph Woldo Emerson

Biz söz­cük­le­rin öğren­ci­le­ri­yiz: Okul­da susar­dık, bazen ezber yapar­dık. Eve bir çan­ta dolu­su söz­cük­le gelir­dik ama hiç­bir şey bil­mez­dik.”

11 Samuel R. Delany

Üni­ver­si­te için yete­rin­ce akıl­lı değil­dim. Yani orga­ni­zas­yo­nel disip­lin ve zekâ konu­su­na eksik­tim. Üni­ver­si­te için­se zama­nı­mı orga­ni­ze etmem gere­ki­yor­du. Bir ders için çalış­ma­ya baş­la­yıp, bir süre son­ra diğe­ri­ne geç­me­liy­dim. Oku­na­cak yüz­ler­ce say­fa, yapı­la­cak ton­lar­ca ödev var­dı. Ama disip­li­nim yok­tu. Hâlâ ben bu say­dık­la­rı­mın hep­sin­den üstü­nüm, bun­la­rı yapa­bi­len insan­lar­dan daha çok şey bili­yo­rum diye­mi­yo­rum. Sanı­rım ben bir apta­lım. Evet ger­çek bu ve artık her­kes bili­yor.”

12 Neil Gaiman

Üst düzey bir eği­tim kuru­mun­dan mezun olmuş biri­ne öne­ri vere­mem ben. Ken­dim öyle bir kurum­dan mezun olma­dım ki! Hat­ta böy­le bir kuru­ma kayıt bile olma­dım. Okul­dan kaç­tım ve dün­ya­ya atıl­dım. Yaz­dım ve yaz­dık­ça daha iyi bir yazar oldum.”

Çevi­ren: Deniz Sal­dı­ran

(Emily Temp­le, Lite­rary Hub)

(374)

tags:

Yorumlar