Home Video Hayat 2016'nın En İyi Sokak Sanatı Eserleri
2016'nın En İyi Sokak Sanatı Eserleri

2016'nın En İyi Sokak Sanatı Eserleri

220
0

Her yıl olduğu gibi bu yılın son gün­le­rinde de “Yılın En’leri” lis­te­le­rini gör­meye baş­la­dık. Ancak az sonra göre­ce­ği­niz liste alış­mış olduk­la­rı­nız­dan biraz farklı. Bu liste Bro­oklyn Street Arts – BSA, yani Bro­oklyn Sokak Sanatları’na ait. BSA, kendi ala­nı­nın, yani sokak sana­tı­nın en iyi­le­rini 2009 yılın­dan beri der­le­ye­rek Youtube kana­lına yük­lü­yor. Bu yıl da çevre fotoğ­raf­çısı Jaime Rojo, yılın en iyi sokak sanatı eser­le­rini tek bir vide­oda har­man­la­mış.

Peki kim­dir bu Bro­oklyn Street Art? Bro­oklyn çıkışlı iki fotoğ­rafçı, Ste­ven P. Har­ring­ton ve Jaime Rojo’nun kur­duğu etki­le­yici bir sanat bloğu. New York’ta ve dün­ya­nın bir­çok yerinde bulu­nan gale­ri­leri, sanat stüd­yo­la­rını ve biz­zat sokak­la­rın ken­di­sinde barı­nan yara­tıcı ruh­ları takip edi­yor ve biz­lerle pay­la­şı­yor­lar. Yeni karı­şım­lar, yeni tek­nik­ler ve yeni araç­lar halk sana­tı­nın, sokak sana­tı­nın, duvar yazı­la­rı­nın ve şehir sana­tı­nın tanı­mını geniş­le­tir­ken her biri önün­den geçeni etki­le­ye­bil­mek için reka­bet halinde. Har­rig­ton ve Rojo, sokakta sürekli geli­şen yeni akım­la­rın, top­lumu, popü­ler kül­türü ve tüm dün­yayı nasıl etki­le­di­ğini göz­lem­le­mek­ten ve bun­ları insan­larla pay­laş­mak­tan büyük keyif aldık­la­rını söy­lü­yor.

Bu yıl da New York, Ber­lin, Dres­den, Mos­cow, Marak­kesh, Det­roit ve Miami gibi bir­çok ülkede yüz­lerce fotoğ­raf çeken Jamie Rojo, en etki­le­yici görün­tü­nün hâlâ belir­gin bir şekilde sokak sana­tı­nın içinde oldu­ğunu düşü­nü­yor. Bir­çok yazılı, imgeli ve hay­van figürlü tema­nın, bitir­mesi gün­ler alan büyük resim­le­rin içinde.

Rojo ve Har­rig­ton, her pazar günü www.brooklynstreetart.com’da “Haf­ta­nın Görün­tü­leri” (“Ima­ges Of The Week”) baş­lığı altında –kendi deyiş­le­riyle– sokakla yap­tık­ları röpor­taj­ları pay­la­şı­yor. BSA, daha çok New York’tan olmak üzere, 100’ün üze­rinde şehir­den sokak sanat­çı­la­rı­nın eser­le­rini görün­tü­lü­yor. Oluş­tur­duk­ları site böy­lece sanat­çı­lar, sokak sanatı hay­ran­ları, gale­ri­ci­ler, müze­ler, aka­de­mis­yen­ler ve yara­tıcı dün­ya­nın öbür tüm ekip­leri için ger­çek bir glo­bal kay­nak olu­yor. Rojo ve Har­rig­ton, 2008 yılında çek­tik­leri görün­tü­ler­den der­le­dik­leri bir kitap da yayım­la­mıştı.

BSA Images of the Year 2016

2016’nın en iyi­le­rinde ise şu sanat­çı­lar yer alı­yor:

1Up, Above, Adele Rena­ult, Ala­niz, Amy Smalls, George Vidas, GEN2, Ape­xer, Bor­da­loII, Buff Mons­ter, C215, Col­lin Van Der Slu­ijs, Super A, David Choe, D*Face, Duke Riley, El Sol 25, Sean 9 Lugo, EQC, Faile, Fait­h47, Faust, Shan­tell Mar­tin, Felipe Pan­tone, Hueman, Dro­id­907, Icy & Sot, InDec­line, Inva­der, JJ Vero­nis, Jilly Bal­lis­tic, John Ahe­arn, JR, Lon­don Kaye, Louis Masai, MadC, Mars­hal Arts, Mon­golz, MSK, Rime, Myth, Nina Cha­nel, Optic Ninja, Otto Osch Schade, Pan­mela Castro, Plas­tic Jesus, QRST, Reed b More, Remi Rough, REVS, Self Made, Sha­ron Dela Cruz, Mari­pussy, Spec­ter, Stik­man, Strok, Swoon, Ted Pim, Thi­evin’ Step­hen, Farin Purth, Tho­mas Allen, Tobo, Uri­gi­nal, Ver­mi­bus, Vhils, Wing, Yes Two, Zola.

*Fotoğraf:Jamie Rojo, “D*Face”, New York’ta.

(Brooklynstreetart.com)

 

(220)

Yorumlar