Home Kültür Sanat Sinema Unutulmaz 10 Komedi Filmi
Unutulmaz 10 Komedi Filmi

Unutulmaz 10 Komedi Filmi

266
0

Amélie

Amé­lie, haya­tını gar­son­luk yapa­rak kaza­nan, ken­dine özgü bir dün­yada, kendi ada­let anla­yı­şıyla Paris’te yaşa­yan masum bir kız. Anne­si­nin bek­len­me­dik ölümü ve baba­sı­nın soğuk tavır­ları yüzün­den çocuk­luğu boyunca yaşa­dığı trav­ma­lar son­ra­sında ken­dini baş­ka­la­rı­nın hayat­la­rını onlara his­set­tir­me­den güzel­leş­tir­meye ada­mış­tır. Ancak içinde bulun­duğu durum ken­di­sini son derece yal­nız his­set­me­sine engel olma­mış­tır. Bu sıra­dan haya­tın içe­ri­sinde, evinde ani­den kar­şı­sına çıkan oyun­cak kutu ve o kutu­nun sahibi bir anda Amélie’nin haya­tını değiş­ti­rir. Amé­lie aşık olmuş­tur.

Yönet­men: Jean-Pierre Jeunet

Oyun­cu­lar: Aud­rey Tautou, Mat­hieu Kas­so­vitz, Rufus, Yolande Moreau, Jamel Deb­bo­uze, Domi­ni­que Pinon

Yapım yılı: 2001

Bean

Rowan Atkinson’un can­lan­dır­dığı, ITV isimli İngi­liz tele­viz­yo­nunda 1990 yılında gös­te­ril­meye baş­la­yan Mr. Bean adlı dizi­nin kah­ra­manı Bay Bean, Atkinson’un söz­le­riyle “yetiş­kin erkek bede­nin için­deki çocuk”tur. Bay Bean sakar, çocuksu, şan­sız, fazla konuş­ma­yan, tek tip takım elbise giy­meyi seven bir kişi­liğe sahip­tir. Dizi­deki karak­terle ilgili ilk film 1995 yılında çekil­miş, 1997 yılında da viz­yona gir­miş­tir.

Yönet­men: Mel Smith

Oyun­cu­lar: Rowan Atkin­son, Burt Rey­nolds, Pamela Reed, Peter Mac­Ni­col, John Mills

Yapım yılı: 1995

Bridget Jones’un Günlüğü

Brid­get Jones’un Gün­lüğü, Helen Fielding’in aynı adlı roma­nın­dan uyar­lan­mış­tır. 32 yaşın­daki bekar bir kadın olan Brid­get, yeni yılla bir­likte yine tek başına kal­mış­tır. Kim oldu­ğunu hatır­la­ması ve haya­tını düzene koya­bil­mesi için bir gün­lük yaz­maya baş­lar. O andan iti­ba­ren ken­di­sini aşık olduğu iki erke­ğin ara­sında bulur. Biri dürüst­lü­ğüyle kal­bini kaza­nır­ken diğeri de güve­nil­mez ama çekici olu­şuyla aklına girer. Brid­get ne yapa­ca­ğını şaşır­mış­tır.

Yönet­men: Sha­ron Magu­ire

Oyun­cu­lar: Hugh Gant, Renée Zel­l­we­ger, Colin Firth, Jim Bro­ad­bent, Shir­ley Hen­der­son

Yapım yılı: 2001

Büyük Budapeşte Oteli

Yönet­men Wes Ander­son Büyük Buda­peşte Oteli’nin senar­yo­sunu Hugo Guiness ve Ste­fan Zweig yapıt­la­rın­dan yarar­la­na­rak yazar. İki büyük savaş ara­sında geçen hikaye Avrupa’nın hayali Zub­ro­wka şeh­rinde bulu­nan Büyük Buda­peşte Oteli’nde geçer. Gus­tave H. oteli büyük pro­fes­yo­nel­likle idare eden kon­si­yerj görev­li­si­dir. Hika­yeye katı­lan Zus­tafa adın­daki genç adam otelde bell­boy ola­rak çalı­şır ve kısa bir zamanda Gus­tava H. ile ara­la­rında yakın bir arka­daş­lık baş­lar. Bela­larla dolu bir mace­raya atı­lan Gus­tave ve Zero, ger­çek­le­rin peşinde koşar­ken dışa­rıda da bir çağ değiş­mek­te­dir

Yönet­men: Wes Ander­son

Oyun­cu­lar: Ralph Fien­nes, F. Mur­ray Abra­ham, Mat­hieu Amal­ric, Adrien Brody, Wil­lem Dafoe

Yapım yılı: 2013

Büyük Lebowski

Coen Kardeşler’in absürt kome­di­le­rin­den Büyük Lebo­wski, bu kez gerek 1940’lı yıl­la­rın kara film­le­ri­nin gerekse bu film­ler­deki karak­ter­le­rin birer kari­ka­türü olan ve anti-kah­ra­man moti­fine denk düşen baş­ka­rak­te­riyle izle­yi­ci­nin kar­şı­sın­da­dır. Büyük Lebo­wski hem konu­suyla hem de adıyla, Ray­mond Chandler’i roma­nın­dan uyar­la­nan bir Howard Hawks filmi olan Büyük Uyku’nun paro­disi görü­nü­mün­de­dir. Eleş­tir­men David Ster­ritt tara­fın­dan gerek karak­teri gerek rüya sah­ne­leri ile ger­çe­küstü bulu­nan film, film kültü kla­sik ya da inter­net çağı­nın ilk kült filmi ola­rak anı­la­cak­tır.

Yönet­men: Joel Coen, Ethan Coen

Oyun­cu­lar: Jeff Brid­ges, John Good­man, Juli­anne Moore, Steve Bus­cemi, Phi­lip Sey­mour Hoff­man, John Tur­turro

Yapım yılı: 1998

Cazcı Kardeşler

Hapis­ten çıkan Jake Blues kar­deşi Elwood ile bir­likte eski öğret­men­leri Rahibe Mary Stigma’ya gider ve yetiş­tik­leri yetim­ha­ne­nin on bir gün içinde öden­mesi gere­ken 5000 dolar­lık vergi borcu nede­niyle kapan­mak üzere oldu­ğunu öğre­nir. İki kar­deş, bir zaman­lar sahip olduk­ları ve ele­man­la­rı­nın hepsi bir yere dağıl­mış orkest­rayı yeni­den kur­maya karar verir­ler. Başın­dan beri Jake’in peşinde olan, bom­balı tuzak­lar kuran, inti­kam ve öfke ate­şiyle dolu eski nişan­lı­sı­nın yanı sıra bir Neo Nazi örgü­tü­nün peş­le­rine takıl­ma­sıyla iş san­dık­la­rın­dan daha güç ola­cak­tır.

Yönet­men: John Lan­dis

Oyun­cu­lar: John Belushi, Dan Ayk­royd, Carie Fis­her, Cab Cal­lo­way, Henry Gib­son, Ray Char­les, James Brown, Aretha Frank­lin, Twiggy, John Lee Hooker

Yapım yılı: 1980

Mambo Italiano

Bob Merrill’in söz­le­rini yaz­dığı “Mambo Ita­li­ano” adlı şarkı Dean Martin’in yoru­muyla ünlen­miş­tir. Èmile Gaudreault’nun yönet­tiği, hikâ­yesi homo­sek­süel genç­lik dün­ya­sında geçen bu roman­tik komedi adını fil­min kah­ra­manı Angelo Barberini’nin çocuk yaş­larda tey­ze­siyle bir­likte dans ede­rek söy­le­dik­leri “Mambo Ita­li­ano” şar­kı­sın­dan alır. Kanada’da yaşa­yan Angelo Bar­be­rini, İtal­yan bir göç­men aile­nin oğlu­dur. Bir gün oğul­ları yan­la­rın­dan ayrı­lıp kendi evine çık­mak iste­di­ğini söy­le­di­ğinde bu durum­dan pek mem­nun olma­yan aile, çocuk­ları ancak evle­nince yan­la­rın­dan ayrıl­sın iste­mek­te­dir. Daha sonra oğul­la­rı­nın, Nino adın­daki çocuk­luk arka­da­şıyla eve çıka­ca­ğını öğre­nip biraz sevi­nen aile daha sonra işin aslı­nın farklı oldu­ğunu öğre­ne­cek­tir.

Yönet­men: Èmile Gra­ud­re­a­ult

Oyun­cu­lar: Luke Kirby, Peter Mil­ler, Ginette Reno, Paul Sor­vino, Mary Walsh

Yapım yılı: 2003

Pembe Panter’in Dönüşü

Pembe Pan­ter film­le­ri­nin ilki, dün­ya­nın en bütük ve ışığa doğru tutul­du­ğunda sıç­ra­yan bir pan­ter görü­nü­münde olduğu için “Pembe Pan­ter” adı veri­len elma­sın çalın­ma­sıyla baş­la­mıştı. Seri­nin dör­düncü filmi olan Pembe Panter’in Dönüşü’nde, Müfet­tiş Clouseau’nun daha önce bul­duğu elmas, Lugash’daki müzede çok iyi korun­ma­sına rağ­men bece­rikli bir hır­sız tara­fın­dan ikinci kez çalı­nır. Clo­useau, kendi dedek­tif­lik yön­tem­le­rini kul­la­na­rak bu mese­le­nin gize­mini çöz­meye çalı­şa­cak­tır.

Yönet­men: Blake Edwards

Oyun­cu­lar: Peter Sel­lers, Her­bert Lom, Chris­top­her Plum­mer, Burt Kwouk, Cat­he­rine Schell

Yapım yılı: 1975

Polis Akademisi

Bir Polis Akademisi’nde geçen eğlen­celi olay­ları anla­tan filmde, kent vali­si­nin aldığı bir karar üze­rine, kent­teki Polis Akademisi’ne bun­dan böyle her iste­yen gire­bi­le­cek­tir. Bu kara­rın duyul­ma­sın­dan sonra ken­tin tüm genç­leri seç­me­ler için akın akın aka­de­mi­nin kapı­sına koşar­lar. En başta eski suç­lu­lar olmak üzere, işi gücü olma­yan ve bir şekilde hayatta dikiş tut­tu­ra­ma­yan farklı insan­la­rın da ilgi­sini çeker. Böy­lece oluş­tu­ru­lan yeni, ama­tör polis ekibi, her biri komik özel­lik­lere sahip yeni kişi­ler­den olu­şur. Türlü sakar­lık­lar ve komik mace­ra­lar­dan olu­şan film, sinema izle­yi­cisi tara­fın­dan sevi­lince sekiz film­lik bir seriye dönüş­tü­rül­müş­tür.

Yönet­men: Hugh Wil­son

Oyun­cu­lar: Steve Gut­ten­berg, Kim Catt­rall, G. W. Bailey, David Graf, George Gay­nes

Yapım yılı: 1984

Wanda Adında Bir Balık

Modern kla­sik­ler ara­sına gir­miş, usta oyun­cu­la­rıyla göz dol­dur­muş Wanda Adında Bir Balık adlı komedi fil­mini Char­les Crich­ton 78 yaşında çeke­cek ve bu filmle yaşa­mı­nın hem en başa­rılı hem de son işini yap­mış ola­cak­tır. Fil­min afiş­le­rinde, “Cina­yet, şeh­vet, hırs, inti­kam ve deniz ürün­le­ri­nin bir öyküsü” yaz­mak­ta­dır. Londra’da ger­çek­leş­tir­dik­leri bir elmas soy­gu­nu­nun sonunda bir­bir­le­rine kazık atmaya çalı­şan iki Amerikalı’dan, iki de İngiliz’den olu­şan dört kişi­lik bir çete­nin öyküsü, komik sah­ne­ler içe­rir. Wanda Adında Bir Balık, modern kla­sik­ler ara­sına gir­miş eşsiz bir komedi ola­rak yerini çok­tan almış­tır.

Yönet­men: Char­les Crich­ton

Oyun­cu­lar: John Cle­ese, Jamie Lee Cur­tis, Kevin Kline, Mic­hael Palin, Maria Ait­ken

Yapım yılı: 1988

(Oğuz Makal, Yönet­men­leri ve Film­le­riyle Gül­me­nin Sine­ması, Hayal­pe­rest, 2017)

(266)

Yorumlar