Home Kültür Sanat Edebiyat 70 yılda 11 milyon Aziz Nesin’in kitabı satıldı
70 yılda 11 milyon Aziz Nesin’in kitabı satıldı

70 yılda 11 milyon Aziz Nesin’in kitabı satıldı

135
0

Ede­bi­yat ve kül­tür haya­tı­mı­zın unu­tul­maz yazar­la­rın­dan Aziz Nesin’in kitap­ları 70 yıl boyunca 11 mil­yon adete yakın baskı yaptı. Yaza­rın kitap­la­rını yayın hak­kını elinde bulun­du­ran Aziz Nesin Vakfı’ndan yapı­lan açık­la­maya göre, ilki 1946 yılında bası­lan Aziz Nesin’in kitap­ları, o dönem­den bu yana 10.780.000 adet basıldı ve dağı­tıldı.

Her 10 bin kişi­den biri­nin düzenli kitap oku­duğu ülke­miz için sıra dışı bir durum” olduğu belir­ti­len açık­la­mada, “Gazete ve ban­ka­la­rın pro­mos­yon ya da hediye ola­rak dağıt­tığı ya da 1982’de sular sel­ler gibi satan ince fasi­kül­leri say­ma­ya­lım ve Aziz Nesin’in asıl ünlen­diği 1955 son­ra­sını dik­kate ala­lım; baka­lım sayı­lar neler diyor” dendi ve şu bil­gi­ler verildi:

aziznesin9

• Aziz Nesin’in yıl­lık orta­lama kitap satışı yak­la­şık 100.000.

• Kitap satış­la­rı­nın nüfusa oran­la­rı­nın orta­la­ması 2,37/1000; ya da başka anla­tımla 1,000 kişiye yılda 2,37 Aziz Nesin kitabı düşü­yor.

• En fazla Aziz Nesin kitabı 1975’te 278.000 adet basıldı ve nüfusa oranı 6,89/1000 ola­rak hesap­landı.

• Aziz Nesin’i kay­bet­ti­ği­miz 1995 yılında 214.000 kitap basıldı ve nüfusa oranı 3,44/1000 ola­rak hesap­landı.

• Nesin Yayinevi’nin kurul­duğu 2005 yılın­dan bu yana orta­lama yıl­lık satış 130.000 oldu ve nüfusa oran­la­rı­nın orta­la­ması 1,73/1000 ola­rak belir­lendi.

• Son beş yılın yıl­lık satış orta­la­ması da 166.000 adete çıktı ve bu dönem satış­la­rı­nın nüfusa oran­la­rı­nın orta­la­ması 2,14/1000 oldu.

aziznesin8

Açık­la­mada, “Aziz Nesin’in okur sayısı gide­rek artı­yor; yılda orta­lama 100.000 olan kitap satışı son beş yılda 166.000 adete çıktı” dendi ve şöyle devam edildi:

Ancak nüfusa oranla hafif bir düşüş var. Genel orta­lama 2,37/1000 düze­yin­dey­ken, son beş yılda bu orta­lama 2,14/1000 düze­yine geri­ledi. Aziz Nesin kitap­ları Aziz Nesin Nesin Vakfı’nın bel kemi­ği­dir. Bu dün­ya­nın biz­den son­rası da, genç­ler daha fazla Aziz Nesin oku­malı. Yıl­ba­şında eşi­nize dos­tu­nuza ve ken­di­nize, ama özel­likle genç­lere, Aziz Nesin kitabi hediye ede­bi­lir­si­niz; tüm eser­leri harika olur mesela.”

aziznesin7

Aziz Nesin Vakfı’nın inter­net site­sinde yer alan bil­giye göre ise top­lam 8.127.600 olan kitap­la­rın tiraj dağı­lımı şöyle:

Kitap Adı Tiraj

Adamı Zorla Deli Eder­ler 100.000
Afe­rin 92.100
Ah Biz Eşek­ler 129.500
Ah Biz Ödlek Aydın­lar 39.500
Ala­manya Ala­manya Biz­den Aptal Bula­man Ya 6.000
Aşk Şiir­leri 4.500
Anıtı Diki­len Sinek 175.000
Aşkım Dinim­dir 18.000
Aziz Dede’den Masal­lar 2.100
Badem Ağacı 2.100
Az Git­tik Uz Git­tik 59.000
Aziz­name 68.000
Bay Düdük 101.000
Ben de Çocuk­tum 127.000
Benim Deli­le­rim 33.500
Beş Kısa Oyun 9.000
Bir Aşk Var Bir de Ölüm 6.000
Bir Dokun Bin Dinle 11.000
Bir Kol­tuk Nasıl Dev­ri­lir 85.000
Bir Sür­gü­nün Anı­ları 101.500
Bir Tutam Aydın­lık 17.500
Bir­likte Yaşa­dık­la­rım Bir­likte Öldük­le­rim 5.000
Biraz Gelir misi­niz 20.000
Bişey Yap Met 22.000
Biz Adam Olma­yız 102.000
Böyle Gel­miş Böyle Git­mez III-Yokuş Yukarı 8.000
Böyle Gel­miş Böyle Git­mez II-Yoku­şun Başı 53.000
Böyle Gel­miş Böyle Git­mez I-Yol 72.000

aziznesin4

 

Borçlu Olduk­la­rı­mız 148.000
Bu Yurdu Bize Veren­ler 146.000
Bulgaristan’da Türk­ler Türkiye’de Kürt­ler 44.000
Bütün Şiir­leri 1 2.000
Bütün Şiir­leri 2 2.000
Bütün Oyun­ları 1 2.000
Bütün Oyun­ları 2 8.000
Bütün Oyun­ları 3 2.000
Büyük Grev 76.000
Canım Oğlum Canım Baba­cı­ğım I 7.000
Canım Oğlum Canım Baba­cı­ğım II 6.000
Cum­hu­ri­yet Dönemi Türk Mizah Anto­lo­jisi 6.000
Çiçu 14.000
Çocuk­lara En Güzel Masal­lar 2.000
Çuvala Dol­du­rul­muş Kedi­ler 10.000
Damda Deli Var 145.100
Deli­ler Boşandı 131.500
Düdük­çü­lerle Fır­ça­cı­la­rın Savaşı 13.000
Düğümlü Men­dil 8.000
Erkek Saba­hat 14.000
Fil Hamdi 113.000
Geriye Kalan 70.500
Gıdı­gıdı 92.000
Gol Kralı 120.500
Gözüne Göz­lük 86.600

aziznesin3

Gözü­nüz Aydın Efen­dim 9.600
Hadi Öldür­sene Cani­kom 13.000
Hangi Parti Kaza­na­cak 107.500
Hava­dan Sudan 78.000
Hay­van Deyip de Geçme 68.000
Hay­van­lar Takımı 2.000
Her­ke­sin İşi Gücü Var 4.100
Haz­reti Dan­ga­lak 6.000
Hop­ti­ri­nam 105.100
Hoşç­ka­lın 9.000
Irak ve Mısır - Dünya Kazan Ben Kepçe I 24.500
İhti­lali Nasıl Yap­tık 93.000
İnsan­lar Konuşa Konuşa 17.000
İnsan­lar Uya­nı­yor 97.000
İt Kuy­ruğu 111.500
Kal­pa­zan­lık Bile Yapı­la­mı­yor 30.500
Kazan Töreni 118.000
Ken­dini Yaka­la­mak 11.000
Kol­tuk 120.000
Kor­ku­dan Kork­mak 33.600
Kör­dö­ğüşü 83.600
Laugh or Lament 2.000
Leyle ile Mec­nun 30.000
Maçinli Kız İçin Ev 22.600
Mahal­le­nin Kıs­meti 129.100
Mah­mut ile Nigâr 99.100
Mem­le­ke­tin Birinde 105.000
Mer­haba 69.000

aziznesin1

 

Mizah Hika­ye­leri Anto­lo­jisi 32.000
Okul­lar İçin Kısa Oyun­lar 7.000
Mum Hala I 11.500
Mum Hala II 1.500
Nah Kal­kı­nı­rız 90.100
Nas­ret­tin Hoca Gülüt­leri 6.000
Nazik Alet 119.000
Nutuk Maki­nası 77.000
Oku­du­ğum Kitap­lar 4.000
On Dakika 1.000
Onur­sal Dok­tor Ola­ma­ma­nın Büyük Onuru 5.000
Ölmüş Eşek 102.600
Parti Kur­mak Parti Vur­mak 3.000
Pırt­la­tan Bal 41.000
Poliste 53.000
Rıfat Bey Neden Kaşı­nı­yor 104.100
Rüya­la­rım Ziyan Olma­sın 24.600
Saç­kı­ran 16.000
Sal­kım Sal­kın Ası­la­cak Adam­lar 23.000
Seviye On Ölüme Beş Kala 16.000
Sey­ya­hat­name 70.000
Sıvas Acısı 13.000
Son­dan Başa 13.000
Sora Sora Cen­net Bulu­nur 13.000
Soruş­tur­mada 14.000
Sos­ya­lizm Geli­yor Savu­lun 100.600
Suç­la­nan ve Akla­nan Yazı­lar 23.000
Sur­nâme 57.000

Şim­diki Çocuk­lar Harika 410.000
Tatlı Betüş 90.100
Tek Yol 49.500
Toros Cana­varı 106.500
Toros Cana­varı (Oyun) 19.000
Tut Elim­den Rovni 13.000
Tür­kiye Şar­kısı Nâzım 6.500
Unu­tul­ma­yan Rüya­lar 1.500
Uyu­sana Tosu­num 2.000
Üç Kara­göz Oyunu 1.000
Vatan Sağol­sun 119.000
Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşa­maz 123.000
Yedek Parça 126.500
Yeşil Renkli Namus Gazı 106.500
Yet­miş Yaşım Mer­haba 34.000
Yüz Liraya Bir Deli 102.000
Zübük 130.200
Yüzde Kaç Apta­lız 2.000
Sizin Mem­le­kette Eşek Yok mu 297.000
İstanbul’un Hal­leri 200.000
Memur­lar Memur­lar 200.000
Şehir­den İndim Köye 200.000
Şimdi Avrupa 200.000
Zübük­lü­ğün Sonu Yok 200.000
Top­lam 8.127.600

(135)

tags:

Yorumlar