Home Bilgi Bankası Tarih Antik Mısır | Belgesel
Antik Mısır | Belgesel

Antik Mısır | Belgesel

166
0

Antik Çağ’ın en önemli uygar­lık­la­rın­dan olan Antik Mısır, Kuzey­doğu Afrika’da Nil Nehri’nin denize dökü­len kıs­mı­nın çev­rine yayıl­mış bir uygar­lıktı. Kuru­lu­şun­dan önce Aşağı Mısır ve Yukarı Mısır ola­rak ayrı­lı­yordu. İki kısım, 3150 dolay­la­rında ilk fira­vun tara­fın­dan siyasi ola­rak bir­leş­ti­ril­miş ve bu bir­lik­te­lik 3000 yıl boyunda devam etti.

Sekiz ana döneme ayrı­lan Antik Mısır, istik­rar­sız sayı­la­bi­le­cek zaman­la­rını Orta Kral­lık döne­minde, geliş­miş­lik ola­rak zir­veye ulaş­tığı dönem­le­rini ise Yeni Kral­lık döne­minde yaşadı. Daha son­ra­sında uzun süre­cek bir geri­leme döne­mine girdi ve son dönem­le­rinde art arda kay­be­di­len savaş­lar neti­ce­sinde 31 yılında Roma İmpa­ra­tor­luğu tara­fın­dan istila edi­le­rek ele geçi­lirdi. Bunun sonu­cunda hem fira­vun­la­rın hâki­mi­yeti sona erdi hem de Roma İmparatorluğu’nun bir eya­leti haline dönüştü.

Antik Mısır’ın hüküm sür­düğü döneme göre görece daha geliş­miş bir düzeye ulaş­ma­sında Nil Nehri’nin payı büyüktü. Mısır­lı­la­rın, Nil Nehri’nin koşul­la­rına uyum sağ­la­mak için gös­ter­diği çaba uygar­lığı bilim­sel ola­rak ileri taşı­mış, kül­tü­rel ve top­lum­sal bir bir­lik­te­lik yarattı. Oldukça verimli bir bölge olan Nil Nehri top­rak­la­rı­nın kont­rollü sulan­ması saye­sinde ürün faz­lası açığa çıktı. Ürün faz­la­sı­nın kul­la­nıl­ma­sıyla da inşaat ve tarım pro­je­le­rinde geliş­me­ler yaşandı, Mısır’a özgü bir yazı sis­temi geliş­ti­ril­miş ve maden­ler işle­ne­rek öteki dev­let­lerle ticari iliş­ki­ler iler­le­tildi.

Antik Mısır’ın geliş­me­si­nin ardın­daki neden­ler, gene uygar­lı­ğın kendi için­den çık­mıştı. Oldukça geliş­miş inşaat tek­nik­leri saye­sinde Mısır Piramitleri’ni ve diki­li­taş­ları yapan uygar­lık, ayrıca pra­tik bir tıp bil­gisi de ortaya koydu. Bili­nen ilk gemi yapımı ile en eski barış ant­laş­ması da Antik Mısır­lı­lara ait­tir.

(166)

tags:

Yorumlar