Home Hayat Gezi Avrupa’nın İlk Sualtı Restoranı
Avrupa’nın İlk Sualtı Restoranı

Avrupa’nın İlk Sualtı Restoranı

25
0

Avrupa’da Atina’da Par­te­non, Roma’da Kolez­yum, Paris’te Eyfel Kulesi ve daha bir sürü mimari şahe­ser var­dır. Ama eksik olan neydi? Bir sualtı res­to­ranı. Snø­hetta adında bir şir­ket bu konuda araş­tırma yapı­yor ve Norveç’te pano­ra­mik bir pen­ce­reyle ziya­ret­çi­le­rin sual­tını sey­ret­me­sini sağ­la­yan üç sevi­ye­den olu­şan bir yapı tasar­la­dı­lar.

Båly köyü yakın­la­rın­daki yapı ilk bakıl­dı­ğında beton kon­tey­ner gibi gözükse de içe­riye girince hayat bam­başka. Res­to­ran 100 misa­fir ağır­la­ya­cak kapa­si­tede ola­cak ve bunun dışında deniz araş­tırma mer­kezi ola­rak da kul­la­nı­la­cak. Snø­hetta şir­keti yap­tığı açık­la­mada “Bu res­to­ran bir akvar­yum­dan çok daha faz­lası ola­cak, deniz orta­mı­nın bir par­çası haline gele­cek,” diyor. Ayrıca res­to­ra­nın devasa akri­lik pen­ce­re­leri sual­tı­nın mev­sim­ler boyunca yaşa­dığı deği­şik­lik­leri izle­meye ola­nak sağ­la­ya­cak.

Snø­hetta gele­cek yıl, 2019’da res­to­ranı aça­cak şekilde çalış­ma­lara baş­la­mayı plan­lı­yor.

Çevi­ren: Yap­rak Sayın

(Bored­Panda)

(25)

Yorumlar