Home Bilgi Bankası Felsefe Badiou, Canguilhem, Foucault, Hyppolite, Ricoeur: Felsefe ve Hakikat
Badiou, Canguilhem, Foucault, Hyppolite, Ricoeur: Felsefe ve Hakikat

Badiou, Canguilhem, Foucault, Hyppolite, Ricoeur: Felsefe ve Hakikat

166
0

Dina Drey­fus, tele­viz­yon için öğren­ci­lere yöne­lik peda­go­jik amaçlı deney­sel bir fel­sefe prog­ramı tasar­la­mış ve 1965-1969 ara­sında Radio-Tél­é­vi­sion sco­la­ire tara­fın­dan orta­lama 30 daki­ka­lık yak­la­şık kırk yayın ger­çek­leş­ti­ril­miş­tir. En uzun yayın meş­hur 29 rue d’Ulm adre­sinde, 27 Mart 1965’de 5 büyük filo­zo­fun katı­lı­mıyla ger­çek­leş­ti­ri­len, izle­mek üzere oldu­ğu­nuz “Fel­sefe ve Hakikat/Doğruluk” baş­lıklı yayın­dır. Bu prog­ramda Badiou “uzman­lara” soru­ları yöne­ten sunucu rolün­de­dir. Temelde iki tez üze­rin­den haki­ka­tin özü ve fel­se­fe­nin tanımı tar­tı­şıl­mak­ta­dır. İlki özel­likle Hegel üze­rine çalış­ma­la­rıyla bili­nen ve Hegel’in Tinin Fenomenolojisi’ni Fran­sız­caya çevi­ren ve bu kita­bın olu­şum ve yapısı üze­rine çok önemli bir kita­bın yazarı olan Jean Hyppolite’in “Fel­se­fede hata yok­tur” öner­mesi, ikin­cisi ise epis­te­mo­loji ve bilim fel­se­fe­sinde çok önemli bir isim olan ve özel­likle “Nor­mal ve Pato­lo­jik” çalış­ma­sıyla Fouca­ult üze­rinde önemli bir etkisi olan Canguilhem’in “Fel­sefi haki­kat yok­tur öner­me­si­dir.” Her ikisi de pek çok ünlü Fran­sız ente­lek­tü­eli­nin hocası olmuş­tur. Bu üç isim dışında tar­tış­ma­cı­lar ara­sında Paul Rico­eur, Mic­hel Fouca­ult ve Dina Drey­fus bulun­mak­ta­dır.

(166)

Yorumlar