Home Hayat Banksy'nin İsrail-Filistin sınır duvarına bakan oteli çok şey anlatıyor...
Banksy'nin İsrail-Filistin sınır duvarına bakan oteli çok şey anlatıyor...

Banksy'nin İsrail-Filistin sınır duvarına bakan oteli çok şey anlatıyor...

319
0

Ano­nim sokak sanat­çısı Banksy dis­top­yayı hatır­la­tan yeni misa­fir­ha­ne­siyle kar­şı­mızda. Sanatçı ote­lin cazi­be­si­nin İsrail vatan­daş­la­rını Filis­tin kül­tü­rüne yak­laş­tı­ra­ca­ğını umut edi­yor.

Banksy bir açık­la­ma­sında, “Bura­daki amaç duva­rın iki tara­fı­nın da hikâ­ye­sini anlat­mak ve konuk­lara bu hikâ­ye­leri kendi baş­la­rına keş­fetme imkânı sun­mak” diyor. Sanatçı, son sanat­sal pro­jesi olan bu fonk­si­yo­nel otel saye­sinde, genç İsra­il­li­leri tar­tış­malı öteki tarafı gör­meye ikna ede­ce­ğini umu­yor. Filis­tin top­rak­la­rına geç­mek yasa­dışı bir yol­cu­luğu zorunlu kılsa da.

Her­kesi burayı ziya­ret etmeye çağı­rı­yo­rum. İsrail vatan­daş­la­rını bizimle burada buluş­maya davet edi­yo­rum” diyor otel müdürü Wisam Sal­saa. “Bizim hak­kı­mızda daha çok şey öğren­me­le­rini isti­yo­ruz, çünkü bizi tanı­dık­la­rında tüm önyargı ve kli­şe­ler orta­dan kal­ka­cak ve bir şey­ler deği­şe­cek.”

Bir İsrail sınır polisi ve bir Filis­tinli bir otel oda­sında yas­tık savaşı yapı­yor. Dusan Vranic/AP

Otel, ziya­ret­çi­leri bil­gi­len­dir­mek ve ara­la­rında konuş­maya teş­vik etmek için özel ola­rak tasar­lan­mış. Tabii ki, Banksy’nin ken­dine has tarzı ve kara miza­hıyla. Yatak oda­la­rın­dan birinde, bir duvar res­minde, İsra­illi ve Filis­tinli iki adam yas­tık savaşı yapar­ken betim­le­ni­yor. Başka bir duvar, bir av günü sonunda ödül ola­rak duvara ası­lan geyik baş­ları gibi sıra­lan­mış güven­lik kame­ra­la­rın­dan olu­şu­yor.

Güven­lik kame­ra­ları ve sapan­lar piyano barın duva­rını süs­lü­yor. Dusan Vranic/AP

Ote­lin inter­net sitesi, piyano barını şu söz­lerle tarif edi­yor: “Konuk­lar, Banksy’nin kırı­lıp dökü­len yağ­lı­boya tab­lo­ları ve biber gazın­dan tıkan­mış hey­kel­leri de dahil bir­çok sanat çalış­ma­sını dik­katle ince­le­ye­bi­lir­ler. Barda gün­lük ola­rak çıkan sıcak somun­cuk ve taze dem­len­miş çay Çin por­se­le­ninde ser­vis edi­li­yor. Wal­led Off sala­tası kesin­likle denen­meli.”

Gaz bom­ba­sın­dan yayı­lan biber gazı duma­nıyla çev­re­len­miş bir büst. Fotoğ­raf: Quique Kiers­zen­baum

Piyano bar, Britanya’nın Filis­tin böl­ge­sin­deki sömür­geci mira­sına gör­sel bir gön­deri nite­li­ğinde. Ote­lin girişi, 1917 tarihli Bal­four Deklarasyonu’nun yüzüncü yıl­dö­nü­müne kar­şı­lık vere­cek şekilde tasar­lan­mış. Bal­four Dek­la­ras­yonu ile, Bir­le­şik Kral­lık Filistin’de bir Yahudi dev­le­ti­nin (İsrail) kurul­ma­sını des­tek­le­di­ğini açık­lı­yordu.

Aynı zamanda, ote­lin sınır­ları içe­ri­sinde Filis­tinli sanat­çı­la­rın eser­le­rini ser­gi­le­meye adan­mış bir galeri de bulu­nu­yor. Küra­tör­lüğü Housni Alk­ha­teeb She­hada tara­fın­dan yapı­lan bu alan, seya­hatle ilgili prob­lem yaşa­yan ve bu yüz­den daha geniş kit­le­lere ula­şa­ma­yan sanat­çı­la­rın kul­la­nı­mına ayrıl­mış.

Ammar Awad

Otel, kapı­la­rını ziya­ret­çi­lere 11 Mart’ta açı­yor. Oda­la­rın gece­lik fiyat­ları 30 dolar gibi uygun bir rakam­dan baş­lı­yor. Ama mil­yon dolar­lık sanat eser­le­rine koru­ma­sız eri­şim sağ­la­ya­cak kadar orta­lama bir otel de değil. Otele giri­şi­nizde, bu değerli sanat eser­le­rini çal­ma­nızı ya da onlara zarar ver­me­nizi engel­le­mek için, siz­den 1000 dolar­lık bir depo­zito iste­ye­cek­le­rini unut­ma­yın.

Tho­mas Coex

Banksy inter­nette “Otel­deki sanat eser­leri, bura­daki top­lu­luğa ve onla­rın müca­de­le­sine bağış­landı” diyor. “Bun­ları çal­mayı dene­ye­cek ya da ote­lin mal var­lı­ğına zarar vere­cek her­hangi biri tutuk­la­na­cak­tır ve Ramallah’ta bulu­nan polis mer­ke­zine götü­rü­le­rek yerel yasa­lar çer­çe­ve­sinde hak­kında dava açı­la­cak­tır.”

Banksy’nin ote­lin­deki oda­nızı bura­dan ayır­tın.

 

Otelin Odaları

Artist

Wal­led Off’ta konak­la­dı­ğı­nızda ken­di­nizi, keli­me­nin tam anla­mıyla, bir sanat ese­ri­nin içinde uyur­ken bula­cak­sı­nız. Şim­diye dek Banksy, Sami Musa ve Domi­ni­que Pet­rin otel oda­la­rını özel ola­rak tasar­ladı.

Sce­nic

Ote­lin nere­deyse tüm oda­la­rın­dan, yer­den tavana ula­şan duvar resim­le­riyle süs­len­miş sınır duva­rını göre­bi­lir­si­niz. İçi­niz­deki rönt­gen­ciye not – çoğu oda ordu göz­lem kulesi sınır­ları içe­ri­sinde. Tüm sce­nic oda­lar süit ve tüm oda­larda wi-fi, buz­do­labı, radyo, küçük kasa ve klima bulu­nu­yor.

Bud­get

İsrail koğuş­la­rın­dan arta alan eşya­larla döşe­nen bu oda, gece­liği 30 dolar­dan baş­la­yan yatak­lar sunu­yor. Gös­te­riş­ten uzak olsa da, kilitli dolap ve küçük kasa gibi eşya­lar var. Ortak kul­la­nımlı ban­yosu var ve özel kulak tıkacı da arma­ğan.

Pre­si­den­tial

Bu gös­te­rişli süitte, yoz­laş­mış bir dev­let baş­ka­nı­nın sahip ola­cağı her şey var. Dört eğlence düş­kü­nü­nün sığa­bi­le­ceği geniş bir küvet, ori­ji­nal sanat eser­leri, kütüp­hane, ev sine­ması, teras bah­çesi, tiki bar, kur­şun­lar tara­fın­dan delik deşik edil­miş küçük bir su tankı. Lut Gölü’nden geti­ril­miş spa mine­ral­leri ve özel istek üze­rine akşam yemeği ser­visi de cabası. Altı kişi konak­la­ya­bi­lir.

Kay­nak: banksy.co.uk/rooms.html

(319)

tags:

Yorumlar