Home Bilgi Bankası Felsefe Bertrand Russel | Yüz Yüze
Bertrand Russel | Yüz Yüze

Bertrand Russel | Yüz Yüze

97
0

Bert­rand Rus­sel | Face to Face (BBC - 1959)

Çeviri: Ümid Gur­ba­nov

http://twitter.com/umidgurbanov

http://birnevidipnot.blogspot.com

Bert­rand Art­hur Wil­liam Rus­sell, 3. Earl Rus­sell (18 Mayıs 1872-2 Şubat 1970), Bri­tan­yalı filo­zof, mate­ma­tikçi, tarihçi, top­lum­sal eleş­tir­men. Haya­tı­nın çeşitli dönem­le­rinde ken­di­sini libe­ral, sos­ya­list ve barış­se­ver ola­rak tanıt­mış, ayrıca hiç­bi­rine derin­den bağlı olma­dı­ğını iti­raf etmiş­tir. Monmouthshire’de İngiltere’nin önde gelen aris­tok­rat aile­le­rin­den biri­nin ferdi ola­rak dün­yaya geldi. Rus­sell 1900’lerin başında İngi­liz­le­rin “ide­alizme karşı isyanı”na öncü­lük etmiş­tir. Gott­lob Frege ve Lud­wig Witt­gens­tein ile bir­likte ana­li­tik fel­se­fe­nin kuru­cusu kabul edi­lir. A. N. Whi­te­head ile bir­likte Prin­ci­pia Mat­he­ma­tica adlı kitabı yaym­ladı. Fel­sefi dene­mesi On Deno­ting (İfade Üze­rine) adlı eseri fel­se­fi­nin para­dig­ması ola­rak kabul görür. Aynı zamanda geniş bir çev­rece 20. yüz­yı­lın önde gelen man­tık­çı­la­rın­dan biri ola­rak kabul görür. Çalış­ma­ları man­tık, mate­ma­tik, dil­bi­lim, bil­gi­sa­yar tek­no­lo­jisi ve fel­se­feyi, özel­likle de dil fel­se­fesi, epis­te­mo­loji ve meta­fi­ziği önemli ölçüde etki­ledi. Rus­sell önde gelen savaş kar­şıt­la­rın­dan­dır. Ser­best tica­reti ve emper­ya­lizm kar­şıt­lı­ğını des­tek­ledi ve barış­se­ver tutu­mun­dan dolayı Birinci Dünya Savaşı sıra­sında hapis­ha­nede yattı. Daha sonra Adolf Hitler’e karşı kam­pan­ya­lar düzen­ledi, Sta­linci tota­li­ta­rizmi eleş­tirdi, Viet­nam Savaşı’ndaki tutumu nede­niyle Ame­ri­kan hükü­me­tini suç­ladı. Aynı zamanda nük­leer silah­sız­lan­ma­nın dobra savu­nu­cu­la­rın­dan­dır. Son eylem­le­rin­den biri, İsrail’in Orta Doğu’daki ülke­lere karşı izle­diği tutumu eleş­tir­diği bir bil­diri yayım­la­ma­sı­dır. İnsan hak­la­rını ve düşünce özgür­lü­ğünü savun­duğu yazı­ları dola­yı­sıyla 1950 yılında Nobel Ede­bi­yat Ödülü’ne layık görüldü.

(97)

Yorumlar