Home Bilgi Bankası

Bilgi Bankası

John Berger’ın Hoşbeş Kitabından 10 Alıntı

1 Gör­dü­ğümü keli­me­lere döke­cek bir ses arı­yo­rum. 2 Her türlü ütopya viz­yo­nunda mut­lu­luk mec­bu­ri­dir. Bu da ger­çekte elde edi­le­me­ye­ceği anla­mına gelir. 3 Çoğu insa­nın ken­dine ayı­ra­cak vakti yok, oysa bunun far­kında değil­ler. Biri­leri onla­rın peşinde, onlar da hayat­la­rı­nın peşinde. 4 Hika­ye­le­ri­mi­zin bizi ele geçirme teh­li­kesi oldu­ğunu bil­sek, başka türlü yazar mıy­dık acaba? 5 İnsan olmak demek, gerek­ti­ğinde […]

Dünya Topraklarını Nasıl Yönetebiliriz?

Daha az et yiyin ve yiye­cek­leri israf etme­yin. Nüfus faz­la­lığı, iklim deği­şimi, yoğun göç… Top­rakla olan iliş­ki­miz hiç bu kadar kar­ma­şık olma­mıştı. Gök­yü­zün­den bakıl­dı­ğında dünya top­rak­ları akın­tıya kapı­lıp Hint Okyanusu’ndan kop­muş büyük bir şehir gibi gözü­kü­yor. Yük­sek bina­lar ormanı, züm­rüt yeşili bir sudan gök­yü­züne yük­se­li­yor. Örne­ğin Mal­div­le­rin baş­kenti olan Malé o kadar kala­ba­lık ki orada […]

Dünya'daki ilk hayvanların nasıl ortaya çıktığına dair gizem çözüldü

Avust­ralya Nati­onal Üniversitesi’nden (ANU) Joc­hen Brocks ve ekibi tara­fın­dan yürü­tü­len bir araş­tırma, Dünya’daki ilk hay­van­la­rın nasıl ortaya çık­tı­ğına dair gizemi çözdü. Buna göre her şey 650 mil­yon yıl önce­sine daya­nı­yor. Araş­tır­ma­nın başın­daki isim­ler­den Dr. Joc­hen Brocks, bu gizemli soru­nun ceva­bı­nın, Avustralya’nın mer­ke­zin­deki eski tor­tul kayaç­larda yat­tı­ğını söy­ledi. ANU Yer Bilim­leri Araş­tırma Okulu’ndan Brocks, süreci şöyle […]

Hayali Ziyafetler

Ede­bi­yat, yemek ve fotoğ­raf ara­sın­daki bağın temeli kur­maca metin­lerde Hayali Ziya­fet sof­ra­la­rı­dır. Yemek yemek, sos­yal­leş­meyi ve hayatta kal­mayı bir­bi­rine bağ­la­yan bir akti­vi­te­dir. Ede­bi­yatta sık sık yemek hazır­la­yan ve tüke­ten karak­ter­lerle kar­şı­la­şı­rız. Yemek imgesi gün­lük yaşa­mın ritü­el­le­rini derin­den ortaya koy­duğu için hikâye anla­tı­mında dönüm nok­tası gibi­dir. Hikâ­yeye hayat verir­ken yemek bir karak­teri tanım­la­ya­bi­lir veya başka bir […]

Tinder Çağında Jane Austen’ı Neden Dinlemeliyiz?

Austen’ın roman­la­rını başka bir döneme ait­ler diye düşü­ne­rek göz ardı etme­yin. Karak­ter­le­rin âşık olduğu kişiyle evlen­mek ve iste­di­ğini yaşa­mak için sis­temle “oyna­ma­ları” ve yaza­rın bize ver­diği öğüt­ler günü­müzde de oldukça işe yara­ya­cak şey­ler. Jane Austen’ın evli­lik mese­lesi üstüne bu kadar çok şey yaz­ması için haklı sebep­leri vardı. Bun­ları kısaca özet­le­mek gere­kirse, on doku­zuncu yüz­yı­lın baş­la­rında […]

Bütünlüklü, Sağlam Öyküler

Bir öyküyü yazın­sal bir metne dönüş­tü­ren bütün öğe­lere geti­ril­miş doğru çözüm­lerle yazıl­mış öykü­leri sık­lıkla bul­mu­yo­ruz ve nite­likli bir öykü kitabı eleş­ti­ri­nin de nite­li­ğini yük­selt­meye zor­lar. Semih Gümüş Daha bir kitaba dönüş­me­miş öykü­le­rin der­gi­lerde tek tek görün­düğü zaman bile konu­şul­maya baş­la­ması genç bir yazarı yürek­len­di­re­ceği kadar tedir­gin de ede­bi­lir. Kita­bın bütü­nü­nün aynı ilgiyi görüp gör­me­ye­ce­ğini bazen […]

Kendinize Ait Olmayan Bir Dilde Yazmanın Romansı, Hayal Kırıklığı

Car­ring­ton, seç­kin bir yazar gru­bu­nun üye­si­dir. Bu grup; şu anda ekzo­fo­nik ola­rak anı­lan yazar­lar gru­bu­dur. Bu yazar­lar, ana dil­leri dışında çalı­şan yazar­lar­dır. Parul Seghal Res­sam, fabl yazarı ve akıl­lan­maz bir kişi­lik olan Leonora Car­ring­ton çocuk­lu­ğunda, sağ eliyle düz yazar­ken sol eliyle geriye doğru yaza­bilme yete­ne­ğini keş­fetti. Fakat bu yete­neği İngi­liz Manas­tır rahi­be­le­ri­nin pek ilgi­sini çek­medi. […]

Batı Medeniyeti Nasıl Çöker?

Tarih boyunca bir­çok mede­ni­yet büyük savaş­lar, yıkım­lar yaşa­ma­dan kay­bo­lup git­miş­tir. Zaman içinde orta­dan kay­bol­ma­la­rına sebep olan prob­lem­lere karşı man­tıklı çözüm­ler bula­ma­ya­bi­lir­ler. İkti­satçı Ben­ja­min Fri­ed­man modern Batı top­lu­munu, teker­lek­leri eko­no­mik büyü­meyle dönen sabit bir bisik­lete ben­ze­tir. Bu iler­leme yavaş­larsa ya da durursa, top­lu­mu­muzu oluş­tu­ran sütun­lar da (demok­rasi, birey­sel özgür­lük­ler, top­lum­sal hoş­görü vs.) sal­lan­maya baş­la­ya­cak­tır. Dün­ya­mız git­tikçe […]