Home Bilgi Bankası

Bilgi Bankası

Hermenötik Hakkında Bilmeniz Gereken 10 Şey

Hermenötiğe Çok Kısa Bir Giriş Her­me­ne­utics: A Very Short Int­ro­duc­tion adlı kita­bın yazarı Jens Zim­mer­man her­ke­sin her­me­nö­tik hak­kında bil­mesi gere­ken 10 şeyi anla­tı­yor. Jens Zimmerman 1 Her­me­nö­tik keli­mesi nere­den geli­yor? Söz­cük eski Yunanca bir terim­den geli­yor: ἑρμηνεύω (her­me­ne­uon), bu daha sonra Latin­ceye interp­re­tari diye çev­ril­miş­tir, bu yüz­den “yorum” fik­rine bu kadar aşi­na­yız, her­me­nö­tik ve yorum […]

Kazancı Bedih: Divan Edebiyatı Sevdalısı Bir Garip Derviş

“Toru­num Bedih, Der­sine iyi çalış. İşine, kârına dik­kat et. Benim gön­lüm Allah ve müzik aşkına açık oldu. Tez evlen­di­ğim için gönül gözümü, çocuk­la­rı­mın ana­sına açtım. Bir kuru kaya par­çası gibi oldu gönlüm.Aşkları, en güzel aşk­ları gazel söy­ler­ken, cüm­büş çalar­ken yaşa­dım. toru­num, sana tav­siye etmi­yo­rum. Sen kır çiçek­leri aç, şak­şako (gelin­cik) gibi ol.” Kazancı Bedih   […]

Dostluk

(Dostluğa, ölüme, unutuşa ve edebiyat tarihine dair)1 Maurice Blanchot Geor­ges Bata­ille anı­sına Bu dost­tan bah­set­meye nasıl yana­şır insan? Ne met­hiye düz­mek, ne de bazı haki­kat­le­rin tecel­lisi için. Karak­te­ri­nin husu­si­yet­leri, varo­lu­şu­nun biçim­leri, yaşa­mı­nın dönem­leri, ken­dini sorum­suz­luk rad­de­sinde sorumlu his­set­miş olduğu araş­tır­mayla uyum içinde bile kim­seye ait değil­dir. Tanık yok. En yakın­ları sadece ken­di­le­rine yakın bul­duk­ları şeyi […]

Saray Kapısından İçeri: Halid Ziya ve Edebiyatın Son Nesli

Halid Ziya’nın diğer roman­la­rın­daki tekil tec­rü­be­den evren­sele açı­lan este­tik Nesl-i Ahîr’de tam ter­siyle, poli­ti­kayı, belirli bir top­lu­lu­ğun tec­rü­besi ola­rak este­tik­leş­tirme çaba­sıyla sına­nır ve tökez­ler. Hem günü­nün poli­ti­ka­sına konu­şan bir roman yaz­mak, hem de poli­ti­kayı kendi este­tiği için­den üret­mek iste­yen Halid Ziya’nın roman yaz­mayı bırak­ması belki de bu imkân­sız­lığı fark etme­siyle ilgi­li­dir. Hazal Halavut Halid Ziya’nın […]