Home Bilgi Bankası

Bilgi Bankası

William Faulkner: Simgecilerle Arasındaki Bağ

Burada tar­tış­maya açı­lan Sim­geci este­tik, bazen müp­hem bir şekilde “Faulkner’vari” ola­rak adlan­dı­rı­lan üsluba öyle­sine içkin­dir ki, bu kav­ram ve tek­nik­le­rin, Yok­na­pa­ta­wpha Kasabası’na ait oldu­ğunu düşün­mek an mese­le­si­dir. Bu elbette, Wil­liam Faulkner’ın deha­sına ve “harisliği”ne, bu etkiyi kendi özgün sesine dönüş­tü­ren ve asi­mile eden “cen­til­men çiftçi” yete­ne­ğine bağ­la­na­bi­lir. Alexander Marshall New Repub­lic, 6 Ağus­tos 1919 tari­hinde […]

Dünya ters yöne dönse ne olurdu?

Bu ani­mas­yon The Curi­ous Cases of Rut­her­ford and Fry adlı BBC Radio 4 prog­ra­mın­dan esin­le­ne­rek yapıl­mış­tır. Prog­ramda Han­nah Fry, koz­mo­log And­rew Pontzen’e Güneş Sistemi’nin doğuşu ve uzay­daki her şeyin neden dön­düğü konu­sunda soru­lar soru­yor. Evrende dön­me­yen bir şey var mı? BBC mete­oro­loji uzmanı John Ham­mond ise Adam Rutherford’a Dünya’nın dön­me­si­nin hava sis­tem­le­rini nasıl yarat­tı­ğını ve […]

Garip’in Ermenicesi Alacakaranlıkta Kalır

1940’lı yıl­la­rın ikinci yarı­sında, 1915 fela­ke­ti­nin üze­rin­den otuz yıl ve bir nesil geç­tik­ten sonra, ara­la­rında Can­cik­yan ve Kalustyan’ın da bulun­duğu bir grup İstan­bullu Ermeni genç, çıkar­dık­ları gazete ve der­gi­lerle “bitti, biti­yor, tükendi” deni­len Erme­nice ede­bi­yata yeni bir soluk geti­ri­yordu. Y.P. Tomasyan Türkçe yeni şiiri­nin öncüsü sayı­lan Orhan Veli’nin şiir kitabı Garip 1941’de yayım­lan­mış ve büyük […]

TARİH | Oggito Yazıları | Meraklı Okurlar ve Araştırmacılar İçin

Kurşunkalemin Alçakgönüllü ve Karanlık Yolculuğu Avrupa'da Zürafa İlk Kez Ne Zaman Görüldü? Antik Sümerler Hakkında Bilmediğiniz 9 Çarpıcı Gerçek Olimpiyat Oyunları’nın Başlangıcı Hakkında 10 Çarpıcı Gerçek Tarihin Başladığı "İlk"ler Diyarı: Mezopotamya Türkiye'nin Büyük Unutkanlıklarından Biri Daha: İmparatorluklar Şehri Ani Selahaddin Eyyubi Portresi İspanya İç Savaşı'ndan Unutulmaz Görüntüler Yanan Kütüphaneler İncir Ağacı İnsanlık Tarihini Nasıl Şekillendirdi? […]

Goca gorpu ya da Gökte Ararken Yerde Bulmak

Tam ora­dan ayrıl­mak için izin iste­miş­tik ki teyze burada goca goopu galdı demez mi? Nurettin Demir Aşağı yukarı on sekiz aydır, önemli bir kısmı hafta sonunda olmak üzere, çoğu zaman iki ila beş ara­sında deği­şen ele­man­dan olu­şan bir ekiple Ankara köy­le­rini, Ankara ağız­la­rını bel­ge­le­mek ama­cıyla dola­şı­yo­rum. İlçe­lere, bel­de­lere ve köy­lere yap­tı­ğı­mız gezi­ler sıra­sında o kadar […]

Kemal Özmen: "Edebiyat hayatımızda içi bir kez doldurulmuş 'kalıp düşünce'lerle hiçbir yere varılamayacağını da artık görmemiz gerekiyor."

Oggito
0
0
1.26K
Baş­lan­gıçta, “dış kay­nak­lar” önünde “acz duy­gusu” ve hay­ran­lığa dayalı “tak­lit” fikri, yüz­yı­lın ilk çey­re­ğin­den iti­ba­ren yerini ulu­sal ede­bi­yat biri­kim­den de bes­le­nen ve “dış kaynak”ı dönüş­tü­rücü yeni bir sanat algı­sına bırak­mış­tır. Prof.Dr. Kubilay Aktulum Kemal Özmen ile, Ara­lık 2016’da Sel Yayın­cı­lık tara­fın­dan yayım­la­nan Modern Türk Şiirinde Fran­sız Etki­leri adlı kitabı üze­rine görüş­tük. Kubi­lay Aktu­lum: Ede­bi­yatta etki araş­tır­ması bağ­la­mında, ilk […]