Bilim

10 Soruda Hayvanlar Dünyasının Evrimi: En Eski Atalarımız Bitkiler miydi?

İnsa­nın evrim teori­sini düşün­dü­ğü­müzde ata­la­rı­mı­zın suyo­sunu olma ihti­mali asla aklı­mıza gel­mez. Ama yaşa­mın okya­nusta baş­la­dı­ğını ve ilk başta bit­ki­sel oldu­ğunu düşü­nür­sek bu ihti­mal bizim için daha anlamlı hale gele­bi­lir. İnsan­dan kuşa, böcek­ten balığa aslında hayat­la­rı­mızı bit­ki­lere mi borç­lu­yuz? 1 İnsa­nın may­mun­dan, may­mu­nun da ağaç­tan gel­diği sözü, ilk bakışta görün­düğü kadar yer­siz olma­ya­bi­lir… En eski ata­la­rı­mız […]

Geleceğin İnsanları | Belgesel

Dis­co­very Chan­nel tara­fın­dan hazır­la­nan Gele­ce­ğin İnsan­ları bel­ge­seli, doğa ve insan ara­sın­daki iliş­kiye odak­la­nı­yor. Son 100 yılda mil­yon­larca insan doğal doğal afet­ler sonucu haya­tını kay­betse de, insan­lık hızla geli­şi­yor. Bel­ge­sel, geli­şen tek­no­loji ve mühen­dis­li­ğin doğa kar­şı­sında dire­ne­bilme ihti­ma­lini ince­li­yor. Pasi­fikte olu­şan dev tay­fun­lar­dan korun­mak için bina­lar inşaa edi­yor, nehir­leri kont­rol etmek için baraj­lar yapı­yo­ruz ama doğa, deği­şen […]

Edgar Allan Poe'nun Yazdığı Bilim Kitabı

Edgar Allan Poe bir bilim kita­bı­nın “özet” ver­si­yo­nunu yazdı ve bu kitap onun tek çok­sa­tan kitabı oldu. (1839) Yir­minci yüz­yı­lın büyü­le­yici edebi geri­lim­le­rin­den “bel­ge­sel yazın­bi­lim-şiir sanatı”, gaze­te­ci­lik hikâ­ye­leri, fotoğ­raf­çı­lık, resmi belge ve kayıt­lar, siya­set, bilim­sel ve tek­nik yazı­mın lirik ve edebi bir dille har­man­lan­ma­sın­dan doğar. Bunun en iyi örneği şair Muriel Rukey­ser olmakla bir­likte, bu […]

Galileo Galilei Kimdir, Bilim ve Teknoloji Alanında Neler Yapmıştır? | Belgesel

Gali­leo Gali­lei (15 Şubat 1564-8 Ocak 1642) İtal­yan ast­ro­nom, fizikçi, mate­ma­tikçi, mühen­dis ve filo­zof. Rönesans’ta yaşa­nan bilim­sel geliş­me­lere dev­rim nite­li­ğinde kat­kı­larda bulu­nan Galileo’ya, “modern fizi­ğin babası” ve “bili­min babası” gibi isim­ler takıl­mış­tır. Göz­lem­sel ast­ro­nomi ala­nında Venüs’ün evre­le­ri­nin teles­ko­pik kanı­tını yap­mış, Jüpiter’in en büyük dört uydu­sunu keş­fet­miş ve Güneş leke­le­ri­nin ana­li­zini yap­mış­tır. Gali­leo uygu­la­ma­ları bilim­ler ile tek­no­loji […]

Nikola Tesla | Tarihi Değiştiren Adam | Belgesel

Bel­ge­sel • 2016 Nikola Tesla, Sırp kökenli, Ame­ri­kalı mucit, fizikçi, elekt­ro­fi­zik uzman. 10 Tem­muz 1856’da Hırvatistan’da küçük bir köy olan Smiljan’da doğdu. Tesla, dün­ya­daki bilim ve tek­no­lo­jiyi kökün­den değiş­ti­re­cek bir­çok buluşa ve deneye imza attı. Elekt­ri­ğin ilk kez kab­lo­suz taşı­na­bil­me­sini sağ­ladı ve bunu kanıt­ladı. Döne­min bir başka mucidi Tho­mas Edi­son ile ara­sında geçen aman­sız müca­dele çok […]

Okyanuslar ısınırsa ne olur?

Mete­oro­lo­jik ölçüm­ler baş­la­dı­ğın­dan bu yana 2016 en sıcak yıl oldu. Okya­nus­lar bek­le­nen­den hızlı ısı­nırsa bunun ola­ğa­nüstü hava koşul­la­rın­dan, mer­can kaya­lık­la­rı­nın yok olma­sına kadar bir­çok olum­suz sonucu ola­bi­lir. Küre­sel ısınma hız­lan­dı­ğında deniz sevi­ye­sin­deki yük­se­liş de hız­la­nı­yor. 2004’ten 2010’a kadar okya­nus­lar yak­la­şık 15 mili­metre yük­se­lir­ken, bu değer 2010-2016 yıl­ları ara­sında iki katına çıktı. Batı Pasi­fik kıyı­ları ve […]

Bir kadının ölümsüz hücreleri binlerce hayat kurtardı

Şöyle bir şey hayal ede­lim: Dün­ya­nın en bili­nen tıp kuru­mu­nun birinde tabip ola­rak görev­li­si­niz. Rahim ağzı kan­seri iler­le­miş bir hasta size geli­yor ve siz de onun hüc­re­le­rini ala­rak durumu anla­mak için çalış­ma­lar yapa­cak­sı­nız. Çalış­maya baş­la­dık­tan sonra garip bir şey­ler fark edi­yor­su­nuz. Belli sayıda hücre bölün­me­sin­den sonra, bun­la­rın labo­ra­tu­var orta­mın­daki diğer hüc­re­ler gibi ölümü ger­çek­leş­mi­yor. Daha […]

Dünya ters yöne dönse ne olurdu?

Bu ani­mas­yon The Curi­ous Cases of Rut­her­ford and Fry adlı BBC Radio 4 prog­ra­mın­dan esin­le­ne­rek yapıl­mış­tır. Prog­ramda Han­nah Fry, koz­mo­log And­rew Pontzen’e Güneş Sistemi’nin doğuşu ve uzay­daki her şeyin neden dön­düğü konu­sunda soru­lar soru­yor. Evrende dön­me­yen bir şey var mı? BBC mete­oro­loji uzmanı John Ham­mond ise Adam Rutherford’a Dünya’nın dön­me­si­nin hava sis­tem­le­rini nasıl yarat­tı­ğını ve […]

Yeryüzündeki yaşamın en eski kanıtı bulundu

Bilim insan­ları, Dünya’daki “en eski canlı orga­niz­ma­lara” ait ola­bi­le­ce­ğini düşün­dük­leri fosil­leri keş­fetti. Kanada’daki kaya­lık­larda bulu­nan fosil­le­rin tari­hi­nin 4,28 mil­yar yıl önce­sine git­tiği belir­tildi. Bu, yaşa­mın en eski kanıtı ola­rak kabul edi­len zaman­dan yüz mil­yon­larca yıl öncesi demek olu­yor. Keş­fe­di­len mater­yal­ler iplik­ler, topuz­lar ve tüp­ler­den olu­şu­yor. Araş­tır­ma­la­rı­nın sonuç­la­rını Nature der­gi­sinde pay­la­şan bilim insan­ları, Quebec’teki kaya­lık­lar­dan aldık­ları […]