Bilim

Dünya ters yöne dönse ne olurdu?

Bu ani­mas­yon The Curi­ous Cases of Rut­her­ford and Fry adlı BBC Radio 4 prog­ra­mın­dan esin­le­ne­rek yapıl­mış­tır. Prog­ramda Han­nah Fry, koz­mo­log And­rew Pontzen’e Güneş Sistemi’nin doğuşu ve uzay­daki her şeyin neden dön­düğü konu­sunda soru­lar soru­yor. Evrende dön­me­yen bir şey var mı? BBC mete­oro­loji uzmanı John Ham­mond ise Adam Rutherford’a Dünya’nın dön­me­si­nin hava sis­tem­le­rini nasıl yarat­tı­ğını ve […]

Yeryüzündeki yaşamın en eski kanıtı bulundu

Bilim insan­ları, Dünya’daki “en eski canlı orga­niz­ma­lara” ait ola­bi­le­ce­ğini düşün­dük­leri fosil­leri keş­fetti. Kanada’daki kaya­lık­larda bulu­nan fosil­le­rin tari­hi­nin 4,28 mil­yar yıl önce­sine git­tiği belir­tildi. Bu, yaşa­mın en eski kanıtı ola­rak kabul edi­len zaman­dan yüz mil­yon­larca yıl öncesi demek olu­yor. Keş­fe­di­len mater­yal­ler iplik­ler, topuz­lar ve tüp­ler­den olu­şu­yor. Araş­tır­ma­la­rı­nın sonuç­la­rını Nature der­gi­sinde pay­la­şan bilim insan­ları, Quebec’teki kaya­lık­lar­dan aldık­ları […]

Uyku hakkında bildiklerimiz yanlış mı?

Tek­no­lo­jik cihaz­la­rın uyku­muz­dan çal­dı­ğına dair endi­şe­lere rağ­men eski­sin­den çok daha uzun uyu­yor ve uyku­nun ama­cını yan­lış anlı­yor ola­bi­li­riz. Fil­le­rin hiç­bir şeyi unut­ma­dı­ğını her­kes bilir. Öte yan­dan hafıza olu­şu­munda uyku­nun önemli bir işlev gör­düğü söy­le­nir. Oysa kara meme­li­leri içinde en büyük beyne sahip olan fil­ler gece­leri sadece iki saat uyur. Her gece uyu­ma­mıza rağ­men uyku en […]

Albert Einstein'ın Hayatı | Belgesel Film

Albert Eins­tein Alman İmparatorluğu’nun Ulm ken­tinde dün­yaya gelen Albert Eins­tein, yaşa­mı­nın ilk yıl­la­rını Münih’te geçirdi. Lise eği­ti­mini ve yük­sek eği­ti­mini İsviçre’de tamam­ladı. Bir üni­ver­si­tede iş bul­mada yaşa­dığı zor­luk­lar nede­niyle bir patent ofi­sinde müfet­tiş ola­rak çalış­maya baş­ladı. 1905 yılı Eins­tein için bir mucize yıl oldu ve o dönemde kuram­ları hemen benim­sen­me­miş olsa da, ile­ride fizikte dev­rim […]

Bilim Teknoloji | Oggito Yazıları | Meraklı Okurlar ve Araştırmacılar İçin

Ay nasıl oluştu? Carl Sagan'ın Üniversitede Öğrenciyken Çıkardığı Okuma Listeleri İnsanın yapıtaşları yıldızlardan mı geliyor? Sıfırın ortaya çıkışı ve hayatımızdaki yeri Bilim insanlarından yeni kıyamet senaryosu Samanyolu'nun Merkezinde Yeni Keşif Yerçekimi Olmasaydı Ne Olurdu? Niçin Kimi İnsanlar Yaşadıkları Hiçbir Günü Unutmaz? Dünyanın Yuvarlak Olduğunu Kim Söylüyor? Stephen Hawking’in “Sınırsızlığı” (106)

İnsanlığın bilinen ilk atası bulundu

Bilim insan­ları insan­lı­ğın bili­nen ilk ata­sı­nın bulun­du­ğunu açık­ladı. 540 mil­yon yıl önce yaşa­dığı belir­ti­len bu mik­ros­ko­bik deniz can­lısı, elips biçi­minde bir vücuda ve büyük bir ağıza sahip. İngil­tere, Çin ve Almanya’dan bilim insan­la­rı­nın oluş­tur­duğu araş­tırma ekibi, Çin’in Sha­nxi eya­le­tin­den elde edi­len mili­met­rik fosil­lerde Sac­corhy­tus isimli mik­ros­ko­bik bir canlı türü keş­fetti. Elekt­ron mik­ros­kopu ve CT tarama […]

Ay nasıl oluştu?

Başka hiç­bir uydu, yörün­ge­sinde dolaş­tığı geze­genle kıyas­lan­dı­ğında Ay kadar büyük değil­dir. Peki nasıl oldu da Dünya bu kadar büyük bir uyduya sahip oldu? Dünya’nın uydusu Ay hâlâ bir­çok sır taşı­yor. Yer­yü­zün­den Ay’ın sadece bir yüzünü göre­bi­li­yo­ruz. Ay deniz­ler­deki gel­giti, hay­van­la­rın ne zaman çift­le­şe­ce­ğini, hatta insa­nın uyku­sunu bile etki­li­yor. Buna rağ­men 1969’a gelin­ceye kadar kimse Ay’a git­me­mişti. […]

İnsanın yapıtaşları yıldızlardan mı geliyor?

Yapı­lan yeni bir araş­tırma, daha önce Carl Sagan gibi pek çok­la­rı­nın dile getir­diği bir teoriyi onay­lar nite­likte: İnsan­lar ger­çek­ten de “yıl­dız maddeleri”nden mey­dana geli­yor. Bir grup ast­ro­nom, Sloan Sigi­tal Sky Survey’de bugüne dek ben­zeri görül­me­miş büyük­lükte bir giri­şimde bulu­na­rak Samanyolu’ndaki 150 bin yıl­dız­dan top­la­nan örnek­leri ana­liz etmek üzere APOGEE ste­og­rafi tek­ni­ğini kul­landı. Araş­tırma ekibi her […]

Stephen Hawking 75 yaşına bastı

Dok­tor­la­rın 30 yaşını göre­mez dediği Step­hen Haw­king 75 yaşına bastı. Haw­king, Albert Einstein’dan sonra dün­ya­nın en ünlü fizik­çisi kabul edi­li­yor. Camb­rige pro­fe­sörü Step­hen Haw­king 75’inci yaşını kut­lu­yor. Oysa dok­tor­lar ona çok daha kısa bir ömür biç­mişti. Step­hen Hawking’in has­ta­lığı Amyot­ro­fik Late­ral Skleroz’un (ALS) ilk belir­ti­leri yirmi yaşında dok­to­ra­sına baş­la­dığı sırada baş­ladı. Kısa süre sonra da Haw­king […]