Bilim

Albert Einstein'ın Hayatı | Belgesel Film

Albert Eins­tein Alman İmparatorluğu’nun Ulm ken­tinde dün­yaya gelen Albert Eins­tein, yaşa­mı­nın ilk yıl­la­rını Münih’te geçirdi. Lise eği­ti­mini ve yük­sek eği­ti­mini İsviçre’de tamam­ladı. Bir üni­ver­si­tede iş bul­mada yaşa­dığı zor­luk­lar nede­niyle bir patent ofi­sinde müfet­tiş ola­rak çalış­maya baş­ladı. 1905 yılı Eins­tein için bir mucize yıl oldu ve o dönemde kuram­ları hemen benim­sen­me­miş olsa da, ile­ride fizikte dev­rim […]

Bilim Teknoloji | Oggito Yazıları | Meraklı Okurlar ve Araştırmacılar İçin

Ay nasıl oluştu? Carl Sagan'ın Üniversitede Öğrenciyken Çıkardığı Okuma Listeleri İnsanın yapıtaşları yıldızlardan mı geliyor? Sıfırın ortaya çıkışı ve hayatımızdaki yeri Bilim insanlarından yeni kıyamet senaryosu Samanyolu'nun Merkezinde Yeni Keşif Yerçekimi Olmasaydı Ne Olurdu? Niçin Kimi İnsanlar Yaşadıkları Hiçbir Günü Unutmaz? Dünyanın Yuvarlak Olduğunu Kim Söylüyor? Stephen Hawking’in “Sınırsızlığı” (84)

İnsanlığın bilinen ilk atası bulundu

Bilim insan­ları insan­lı­ğın bili­nen ilk ata­sı­nın bulun­du­ğunu açık­ladı. 540 mil­yon yıl önce yaşa­dığı belir­ti­len bu mik­ros­ko­bik deniz can­lısı, elips biçi­minde bir vücuda ve büyük bir ağıza sahip. İngil­tere, Çin ve Almanya’dan bilim insan­la­rı­nın oluş­tur­duğu araş­tırma ekibi, Çin’in Sha­nxi eya­le­tin­den elde edi­len mili­met­rik fosil­lerde Sac­corhy­tus isimli mik­ros­ko­bik bir canlı türü keş­fetti. Elekt­ron mik­ros­kopu ve CT tarama […]

Ay nasıl oluştu?

Başka hiç­bir uydu, yörün­ge­sinde dolaş­tığı geze­genle kıyas­lan­dı­ğında Ay kadar büyük değil­dir. Peki nasıl oldu da Dünya bu kadar büyük bir uyduya sahip oldu? Dünya’nın uydusu Ay hâlâ bir­çok sır taşı­yor. Yer­yü­zün­den Ay’ın sadece bir yüzünü göre­bi­li­yo­ruz. Ay deniz­ler­deki gel­giti, hay­van­la­rın ne zaman çift­le­şe­ce­ğini, hatta insa­nın uyku­sunu bile etki­li­yor. Buna rağ­men 1969’a gelin­ceye kadar kimse Ay’a git­me­mişti. […]

Stephen Hawking 75 yaşına bastı

Dok­tor­la­rın 30 yaşını göre­mez dediği Step­hen Haw­king 75 yaşına bastı. Haw­king, Albert Einstein’dan sonra dün­ya­nın en ünlü fizik­çisi kabul edi­li­yor. Camb­rige pro­fe­sörü Step­hen Haw­king 75’inci yaşını kut­lu­yor. Oysa dok­tor­lar ona çok daha kısa bir ömür biç­mişti. Step­hen Hawking’in has­ta­lığı Amyot­ro­fik Late­ral Skleroz’un (ALS) ilk belir­ti­leri yirmi yaşında dok­to­ra­sına baş­la­dığı sırada baş­ladı. Kısa süre sonra da Haw­king […]

Dünya'ya asteroid çarpması nasıl önlenecek?

Yer­yü­züne bir aste­roit çarp­ması sonu­cunda her şeyin yok ola­ca­ğına dair anla­tı­lan­ları hepi­miz duy­mu­şuz­dur. Böy­lesi bir çarp­ma­nın etki­siyle büyük can­lı­ları yok olması, sadece yer altında yaşa­yan küçük can­lı­la­rın kur­tul­ması bek­le­ni­yor. Aste­roit ya da küçük geze­gen, yörün­ge­leri çoğun­lukla Mars ile Jüpi­ter geze­gen­leri ara­sında kalan gök­ci­sim­leri ola­rak tanım­la­nı­yor. 65 mil­yon yıl önce dino­zor­larda olduğu gibi insan­la­rın da bu […]

2017’de uzayda neler yaşanacak?

Uzay ile ilgi­le­nen­ler için 2017 yine heye­can dolu bir yıl ola­cak. Cas­sini uzay aracı, Satürn’ün hal­ka­la­rına gire­cek, çok sayıda meteor yağ­muru ve tutulma yaşa­na­cak. İşte 2017 yılında uzayda yaşa­na­cak­lar… Bu yıl tüm göz­ler Satürn’de ola­cak. Cas­sini uzay ara­cı­nın, Dünya’ya Satürn’ün hal­ka­la­rını içe­ren muh­te­şem fotoğ­raf­lar gön­der­mesi bek­le­ni­yor. 15 Eylül 2017, Cassini’nin Satürn’e yöne­lip bulut kuşak­la­rı­nın ara­sına […]