Bilim

Gökbilimde büyük buluş: Yıldız çarpışmasında yerçekimsel dalgalar keşfedildi

ABD’li ve Avru­palı bilim insan­ları, Süper­nova yıl­dız pat­la­ma­ları sonucu olu­şan iki “nöt­ron yıl­dı­zı­nın” 130 mil­yon yıl önce çar­pış­ma­sıyla mey­dana gelen yer­çe­kim­sel dal­ga­ları keş­fetti. Albert Einstein’ın ünlü iza­fi­yet teori­si­nin oda­ğın­daki yer­çe­kim­sel dal­ga­lar ve ortaya çıkar­dık­ları ışık, dedek­tör­ler ara­cı­lı­ğıyla ilk kez doğ­ru­dan algı­la­na­bildi. Uzay­bi­lim­ci­ler, böy­lece altın ve pla­tin gibi ağır kim­ya­sal ele­ment­le­rin nöt­ron yıl­dız­la­rı­nın bu şekilde çar­pı­şa­rak bir­leş­me­leri […]

Dinozorların Nesli Tükenmese Ne Olurdu?

Dün­yaya gök­taşı çarp­ma­mış ve dino­zor­lar orta­dan kalk­ma­mış olsaydı insan­lar ve diğer can­lı­lar onla­rın var­lı­ğın­dan nasıl etki­le­nirdi? 66 mil­yon yıl önce 15 km çapın­daki bir gök­taşı dün­yaya çarp­tı­ğında yarat­tığı etki 10 mil­yar Hiro­şima bom­bası gücün­deydi. Bu rad­yo­ak­tif ateş topu bin­lerce kilo­met­re­lik alanı yakıp kavur­muş, 25 kg’dan büyük kara hay­van­ları, yer­yü­zün­deki canlı tür­le­ri­nin yüzde 75’i orta­dan kalk­mıştı. […]

Sanayi Devrimi | Belgesel

SANAYİ DEVRİMİ Röne­sans ve reform hare­ket­le­ri­nin yarat­tığı özgür düşünce orta­mı­nın ortaya çıkar­dığı tek­nik ve bilim­sel alan­daki geliş­me­ler sonucu zen­gin­le­şen Avrupa’nın, bu geliş­me­leri üre­tim ala­nına uygu­la­ma­sıyla 18. yüz­yı­lın son­la­rında Britanya’da ortaya çıkan Sanayi Dev­rimi, ardın­dan Batı Avrupa’ya, son­ra­sında da tüm dün­yaya yayıl­mış­tır. Sömür­ge­ci­lik sonucu zen­gin­le­şen, yaşam düzeyi yük­se­len ve hızlı bir nüfus artışı yaşa­yan Avrupa’nın, tarımda […]

Dünya Bize Bir Komplo

Türkiye’de eği­tim sis­temi Hali­kar­naslı Herodot’u biraz­cık tanıt­saydı, bir­çok genç “dünya düz­dür” tarzı teori­lere prim veri­yor olmazdı. Sezin Öney Ada­let ve Kal­kınma Partisi’nin Fatih Genç­lik Kolları’ndan, ken­di­sini “Çevre, Şehir ve Kül­tür Baş­kanı” ola­rak tanı­tan Tol­gay Demir’in, “Düz Dünya Teorisi” baş­lıklı yazı­sını oku­muş veya duy­muş­su­nuz­dur. Yazıyı oku­ya­ma­yan­lara kötü bir habe­rim var; http://akgencfatih.com/makaleler/55-makaleler/duz-dunya-teorisi adre­sin­deki yazıya artık ulaşılamıyor.“Kaçıranlar” çok […]

Dünya'daki ilk hayvanların nasıl ortaya çıktığına dair gizem çözüldü

Avust­ralya Nati­onal Üniversitesi’nden (ANU) Joc­hen Brocks ve ekibi tara­fın­dan yürü­tü­len bir araş­tırma, Dünya’daki ilk hay­van­la­rın nasıl ortaya çık­tı­ğına dair gizemi çözdü. Buna göre her şey 650 mil­yon yıl önce­sine daya­nı­yor. Araş­tır­ma­nın başın­daki isim­ler­den Dr. Joc­hen Brocks, bu gizemli soru­nun ceva­bı­nın, Avustralya’nın mer­ke­zin­deki eski tor­tul kayaç­larda yat­tı­ğını söy­ledi. ANU Yer Bilim­leri Araş­tırma Okulu’ndan Brocks, süreci şöyle […]

Evrenin Ucuna Yolculuk | Belgesel

Evre­nin Ucuna Yol­cu­luk Bilin­mez olan insa­nın hen zaman ilgi­sini çeker. Bin­lerce yıl­dan beri insan uza­yın derin­lik­le­rinde ula­şa­bi­le­ceği yere kadar göz­lem yap­maya çalış­mış. Önce Dünya’dan baş­la­yıp sonra adım adım geliş­tir­diği gözet­leme araç­la­rıyla öteki galak­si­lere kadar. Bizim­kine ben­ze­yen başka evren­ler varsa onlar bilim insan­la­rı­nın yeni bilim­sel ve tek­no­lo­jik veri­leri ve araç­la­rıyla yakı­nı­mıza gele­cek. Bu nite­likli bel­ge­sel, bizi uzay […]

Antarktika | Belgesel

Güney yarım­kü­re­si­nin en güne­yinde bulu­nan ve güney kut­bunu içe­ren kıta. Afrika ve Okyanusya’nın kuze­yinde olan ve içinde ülke bulun­ma­yan tek kıta­dır. Dün­ya­nın beşinci büyük kıtası. Yüzöl­çümü 14.107.637 kilo­met­re­kare. Güney kutbu etra­fında her tarafı karla kaplı, daima fır­tı­nalı ve buz küt­le­leri ile çev­rili bir kara par­çası. Antark­tika, Ross ve Wen­del deniz kör­fez­leri ile Antark­tika Yarı­ma­dası hariç ana […]

40 yaşında kanserden hayatını kaybeden İranlı matematikçi Meryem Mirzakhani kim?

Mate­ma­ti­ğin Nobeli ola­rak anı­lan Fields ödü­lünü kaza­nan ilk kadın ola­rak tarihe geçen İranlı mate­ma­tikçi Mer­yem Mir­zak­hani, 40 yaşında meme kan­seri nede­niyle haya­tını kay­betti. Kan­se­rin Mirzakhani’nin kemik­le­rine kadar yayıl­dığı belir­tildi. ABD’de yaşa­yan ve çalı­şan Mir­zak­hani, çalış­ma­la­rında özel­likle hiper­bo­lik geometri, ergo­dik teori, simp­lek­tik geometri ve Teich­mül­ler teori­sine odak­la­nı­yordu. Ne konuda çalı­şı­yordu? Mirzakhani’nin çalış­ma­ları özel­likle “Riemann yüzeyi” ola­rak […]