Bilim

Stephen Hawking 75 yaşına bastı

Dok­tor­la­rın 30 yaşını göre­mez dediği Step­hen Haw­king 75 yaşına bastı. Haw­king, Albert Einstein’dan sonra dün­ya­nın en ünlü fizik­çisi kabul edi­li­yor. Camb­rige pro­fe­sörü Step­hen Haw­king 75’inci yaşını kut­lu­yor. Oysa dok­tor­lar ona çok daha kısa bir ömür biç­mişti. Step­hen Hawking’in has­ta­lığı Amyot­ro­fik Late­ral Skleroz’un (ALS) ilk belir­ti­leri yirmi yaşında dok­to­ra­sına baş­la­dığı sırada baş­ladı. Kısa süre sonra da Haw­king […]

Dünya'ya asteroid çarpması nasıl önlenecek?

Yer­yü­züne bir aste­roit çarp­ması sonu­cunda her şeyin yok ola­ca­ğına dair anla­tı­lan­ları hepi­miz duy­mu­şuz­dur. Böy­lesi bir çarp­ma­nın etki­siyle büyük can­lı­ları yok olması, sadece yer altında yaşa­yan küçük can­lı­la­rın kur­tul­ması bek­le­ni­yor. Aste­roit ya da küçük geze­gen, yörün­ge­leri çoğun­lukla Mars ile Jüpi­ter geze­gen­leri ara­sında kalan gök­ci­sim­leri ola­rak tanım­la­nı­yor. 65 mil­yon yıl önce dino­zor­larda olduğu gibi insan­la­rın da bu […]

2017’de uzayda neler yaşanacak?

Uzay ile ilgi­le­nen­ler için 2017 yine heye­can dolu bir yıl ola­cak. Cas­sini uzay aracı, Satürn’ün hal­ka­la­rına gire­cek, çok sayıda meteor yağ­muru ve tutulma yaşa­na­cak. İşte 2017 yılında uzayda yaşa­na­cak­lar… Bu yıl tüm göz­ler Satürn’de ola­cak. Cas­sini uzay ara­cı­nın, Dünya’ya Satürn’ün hal­ka­la­rını içe­ren muh­te­şem fotoğ­raf­lar gön­der­mesi bek­le­ni­yor. 15 Eylül 2017, Cassini’nin Satürn’e yöne­lip bulut kuşak­la­rı­nın ara­sına […]