Bilim

Dünya'daki ilk hayvanların nasıl ortaya çıktığına dair gizem çözüldü

Avust­ralya Nati­onal Üniversitesi’nden (ANU) Joc­hen Brocks ve ekibi tara­fın­dan yürü­tü­len bir araş­tırma, Dünya’daki ilk hay­van­la­rın nasıl ortaya çık­tı­ğına dair gizemi çözdü. Buna göre her şey 650 mil­yon yıl önce­sine daya­nı­yor. Araş­tır­ma­nın başın­daki isim­ler­den Dr. Joc­hen Brocks, bu gizemli soru­nun ceva­bı­nın, Avustralya’nın mer­ke­zin­deki eski tor­tul kayaç­larda yat­tı­ğını söy­ledi. ANU Yer Bilim­leri Araş­tırma Okulu’ndan Brocks, süreci şöyle […]

Evrenin Ucuna Yolculuk | Belgesel

Evre­nin Ucuna Yol­cu­luk Bilin­mez olan insa­nın hen zaman ilgi­sini çeker. Bin­lerce yıl­dan beri insan uza­yın derin­lik­le­rinde ula­şa­bi­le­ceği yere kadar göz­lem yap­maya çalış­mış. Önce Dünya’dan baş­la­yıp sonra adım adım geliş­tir­diği gözet­leme araç­la­rıyla öteki galak­si­lere kadar. Bizim­kine ben­ze­yen başka evren­ler varsa onlar bilim insan­la­rı­nın yeni bilim­sel ve tek­no­lo­jik veri­leri ve araç­la­rıyla yakı­nı­mıza gele­cek. Bu nite­likli bel­ge­sel, bizi uzay […]

Antarktika | Belgesel

Güney yarım­kü­re­si­nin en güne­yinde bulu­nan ve güney kut­bunu içe­ren kıta. Afrika ve Okyanusya’nın kuze­yinde olan ve içinde ülke bulun­ma­yan tek kıta­dır. Dün­ya­nın beşinci büyük kıtası. Yüzöl­çümü 14.107.637 kilo­met­re­kare. Güney kutbu etra­fında her tarafı karla kaplı, daima fır­tı­nalı ve buz küt­le­leri ile çev­rili bir kara par­çası. Antark­tika, Ross ve Wen­del deniz kör­fez­leri ile Antark­tika Yarı­ma­dası hariç ana […]

40 yaşında kanserden hayatını kaybeden İranlı matematikçi Meryem Mirzakhani kim?

Mate­ma­ti­ğin Nobeli ola­rak anı­lan Fields ödü­lünü kaza­nan ilk kadın ola­rak tarihe geçen İranlı mate­ma­tikçi Mer­yem Mir­zak­hani, 40 yaşında meme kan­seri nede­niyle haya­tını kay­betti. Kan­se­rin Mirzakhani’nin kemik­le­rine kadar yayıl­dığı belir­tildi. ABD’de yaşa­yan ve çalı­şan Mir­zak­hani, çalış­ma­la­rında özel­likle hiper­bo­lik geometri, ergo­dik teori, simp­lek­tik geometri ve Teich­mül­ler teori­sine odak­la­nı­yordu. Ne konuda çalı­şı­yordu? Mirzakhani’nin çalış­ma­ları özel­likle “Riemann yüzeyi” ola­rak […]

Einstein'ın ilginç alışkanlıklarından neler öğrenebiliriz?

“Önemli olan, sor­gu­la­mak­tan vaz­geç­me­mek­tir; merak, var olma­nın birinci şar­tı­dır.” Dün­ya­nın en zeki bilim insan­la­rı­nın ilginç alış­kan­lık­ları da var. Örne­ğin ünlü İngi­liz mate­ma­tikçi, gök­bi­limci ve fizikçi New­ton seks­ten uzak dur­ma­nın yarar­la­rın­dan söz edi­yor, Yunan filo­zof ve mate­ma­tikçi Pisa­gor fasul­yeyi ağzına sür­mü­yor, ABD’nin kuru­cu­la­rın­dan Ben­ja­min Frank­lin çıp­lak ‘hava ban­yosu’ yapı­yordu. Ama bun­la­rın bir­çoğu saf­sa­ta­dan iba­ret ola­bi­lir mi? […]

İlk insanların ortaya çıkış hikâyesini baştan yazmamız gerekecek...

İnsan­la­rın 200 bin yıl önce Doğu Afrika’da “insan­lı­ğın beşiği” ola­rak tanım­la­nan tek bir nok­ta­dan dün­yaya yayıl­dığı fikri yeni bir araş­tır­maya göre artık geçerli değil. Kuzey Afrika’da bulu­nan beş yeni Homo Sapi­ens (modern insan) fosili, ilk insan­la­rın tah­min edi­len­den 100 bin yıl önce ortaya çık­tı­ğını gös­te­ri­yor. Yeni bul­gu­lara göre insan­la­rın evrimi Afrika kıta­sı­nın çeşitli nok­ta­la­rın­dan eşza­manlı […]

Microsoft dünyanın en sessiz odasını niçin yaptı?

Mic­ro­soft dün­ya­nın en ses­siz oda­sını yaptı. Öyle ses­siz ki insan kendi kemik­le­ri­nin sesini duya­bi­li­yor. Gele­ce­ğin elekt­ro­nik cihaz­ları bu odada tasar­la­nı­yor. LeSalle Mun­roe, “ofi­sinde” bir­kaç saniye kımıl­da­ma­dan dursa kanı­nın damar­la­rında dolaş­tı­ğını, göz­le­ri­nin yuva­la­rında oyna­dı­ğını duyu­yor. Çoğu insa­nın işyeri klavye tıkır­tı­ları, bil­gi­sa­yar uğul­tusu, insan sesiyle dolu­dur. Mun­roe ise tümüyle ses­siz bir ortamda çalı­şı­yor. Onun ofisi dün­ya­nın en […]

10 Soruda Hayvanlar Dünyasının Evrimi: En Eski Atalarımız Bitkiler miydi?

İnsa­nın evrim teori­sini düşün­dü­ğü­müzde ata­la­rı­mı­zın suyo­sunu olma ihti­mali asla aklı­mıza gel­mez. Ama yaşa­mın okya­nusta baş­la­dı­ğını ve ilk başta bit­ki­sel oldu­ğunu düşü­nür­sek bu ihti­mal bizim için daha anlamlı hale gele­bi­lir. İnsan­dan kuşa, böcek­ten balığa aslında hayat­la­rı­mızı bit­ki­lere mi borç­lu­yuz? 1 İnsa­nın may­mun­dan, may­mu­nun da ağaç­tan gel­diği sözü, ilk bakışta görün­düğü kadar yer­siz olma­ya­bi­lir… En eski ata­la­rı­mız […]