Bilim

Galileo Galilei Kimdir, Bilim ve Teknoloji Alanında Neler Yapmıştır? | Belgesel

Gali­leo Gali­lei (15 Şubat 1564-8 Ocak 1642) İtal­yan ast­ro­nom, fizikçi, mate­ma­tikçi, mühen­dis ve filo­zof. Rönesans’ta yaşa­nan bilim­sel geliş­me­lere dev­rim nite­li­ğinde kat­kı­larda bulu­nan Galileo’ya, “modern fizi­ğin babası” ve “bili­min babası” gibi isim­ler takıl­mış­tır. Göz­lem­sel ast­ro­nomi ala­nında Venüs’ün evre­le­ri­nin teles­ko­pik kanı­tını yap­mış, Jüpiter’in en büyük dört uydu­sunu keş­fet­miş ve Güneş leke­le­ri­nin ana­li­zini yap­mış­tır. Gali­leo uygu­la­ma­ları bilim­ler ile tek­no­loji […]

Nikola Tesla | Tarihi Değiştiren Adam | Belgesel

Bel­ge­sel • 2016 Nikola Tesla, Sırp kökenli, Ame­ri­kalı mucit, fizikçi, elekt­ro­fi­zik uzman. 10 Tem­muz 1856’da Hırvatistan’da küçük bir köy olan Smiljan’da doğdu. Tesla, dün­ya­daki bilim ve tek­no­lo­jiyi kökün­den değiş­ti­re­cek bir­çok buluşa ve deneye imza attı. Elekt­ri­ğin ilk kez kab­lo­suz taşı­na­bil­me­sini sağ­ladı ve bunu kanıt­ladı. Döne­min bir başka mucidi Tho­mas Edi­son ile ara­sında geçen aman­sız müca­dele çok […]

Okyanuslar ısınırsa ne olur?

Mete­oro­lo­jik ölçüm­ler baş­la­dı­ğın­dan bu yana 2016 en sıcak yıl oldu. Okya­nus­lar bek­le­nen­den hızlı ısı­nırsa bunun ola­ğa­nüstü hava koşul­la­rın­dan, mer­can kaya­lık­la­rı­nın yok olma­sına kadar bir­çok olum­suz sonucu ola­bi­lir. Küre­sel ısınma hız­lan­dı­ğında deniz sevi­ye­sin­deki yük­se­liş de hız­la­nı­yor. 2004’ten 2010’a kadar okya­nus­lar yak­la­şık 15 mili­metre yük­se­lir­ken, bu değer 2010-2016 yıl­ları ara­sında iki katına çıktı. Batı Pasi­fik kıyı­ları ve […]

Bir kadının ölümsüz hücreleri binlerce hayat kurtardı

Şöyle bir şey hayal ede­lim: Dün­ya­nın en bili­nen tıp kuru­mu­nun birinde tabip ola­rak görev­li­si­niz. Rahim ağzı kan­seri iler­le­miş bir hasta size geli­yor ve siz de onun hüc­re­le­rini ala­rak durumu anla­mak için çalış­ma­lar yapa­cak­sı­nız. Çalış­maya baş­la­dık­tan sonra garip bir şey­ler fark edi­yor­su­nuz. Belli sayıda hücre bölün­me­sin­den sonra, bun­la­rın labo­ra­tu­var orta­mın­daki diğer hüc­re­ler gibi ölümü ger­çek­leş­mi­yor. Daha […]

Dünya ters yöne dönse ne olurdu?

Bu ani­mas­yon The Curi­ous Cases of Rut­her­ford and Fry adlı BBC Radio 4 prog­ra­mın­dan esin­le­ne­rek yapıl­mış­tır. Prog­ramda Han­nah Fry, koz­mo­log And­rew Pontzen’e Güneş Sistemi’nin doğuşu ve uzay­daki her şeyin neden dön­düğü konu­sunda soru­lar soru­yor. Evrende dön­me­yen bir şey var mı? BBC mete­oro­loji uzmanı John Ham­mond ise Adam Rutherford’a Dünya’nın dön­me­si­nin hava sis­tem­le­rini nasıl yarat­tı­ğını ve […]

Yeryüzündeki yaşamın en eski kanıtı bulundu

Bilim insan­ları, Dünya’daki “en eski canlı orga­niz­ma­lara” ait ola­bi­le­ce­ğini düşün­dük­leri fosil­leri keş­fetti. Kanada’daki kaya­lık­larda bulu­nan fosil­le­rin tari­hi­nin 4,28 mil­yar yıl önce­sine git­tiği belir­tildi. Bu, yaşa­mın en eski kanıtı ola­rak kabul edi­len zaman­dan yüz mil­yon­larca yıl öncesi demek olu­yor. Keş­fe­di­len mater­yal­ler iplik­ler, topuz­lar ve tüp­ler­den olu­şu­yor. Araş­tır­ma­la­rı­nın sonuç­la­rını Nature der­gi­sinde pay­la­şan bilim insan­ları, Quebec’teki kaya­lık­lar­dan aldık­ları […]

Uyku hakkında bildiklerimiz yanlış mı?

Tek­no­lo­jik cihaz­la­rın uyku­muz­dan çal­dı­ğına dair endi­şe­lere rağ­men eski­sin­den çok daha uzun uyu­yor ve uyku­nun ama­cını yan­lış anlı­yor ola­bi­li­riz. Fil­le­rin hiç­bir şeyi unut­ma­dı­ğını her­kes bilir. Öte yan­dan hafıza olu­şu­munda uyku­nun önemli bir işlev gör­düğü söy­le­nir. Oysa kara meme­li­leri içinde en büyük beyne sahip olan fil­ler gece­leri sadece iki saat uyur. Her gece uyu­ma­mıza rağ­men uyku en […]

Albert Einstein'ın Hayatı | Belgesel Film

Albert Eins­tein Alman İmparatorluğu’nun Ulm ken­tinde dün­yaya gelen Albert Eins­tein, yaşa­mı­nın ilk yıl­la­rını Münih’te geçirdi. Lise eği­ti­mini ve yük­sek eği­ti­mini İsviçre’de tamam­ladı. Bir üni­ver­si­tede iş bul­mada yaşa­dığı zor­luk­lar nede­niyle bir patent ofi­sinde müfet­tiş ola­rak çalış­maya baş­ladı. 1905 yılı Eins­tein için bir mucize yıl oldu ve o dönemde kuram­ları hemen benim­sen­me­miş olsa da, ile­ride fizikte dev­rim […]

Bilim Teknoloji | Oggito Yazıları | Meraklı Okurlar ve Araştırmacılar İçin

Ay nasıl oluştu? Carl Sagan'ın Üniversitede Öğrenciyken Çıkardığı Okuma Listeleri İnsanın yapıtaşları yıldızlardan mı geliyor? Sıfırın ortaya çıkışı ve hayatımızdaki yeri Bilim insanlarından yeni kıyamet senaryosu Samanyolu'nun Merkezinde Yeni Keşif Yerçekimi Olmasaydı Ne Olurdu? Niçin Kimi İnsanlar Yaşadıkları Hiçbir Günü Unutmaz? Dünyanın Yuvarlak Olduğunu Kim Söylüyor? Stephen Hawking’in “Sınırsızlığı” (130)