Bilim

Einstein'ın ilginç alışkanlıklarından neler öğrenebiliriz?

“Önemli olan, sor­gu­la­mak­tan vaz­geç­me­mek­tir; merak, var olma­nın birinci şar­tı­dır.” Dün­ya­nın en zeki bilim insan­la­rı­nın ilginç alış­kan­lık­ları da var. Örne­ğin ünlü İngi­liz mate­ma­tikçi, gök­bi­limci ve fizikçi New­ton seks­ten uzak dur­ma­nın yarar­la­rın­dan söz edi­yor, Yunan filo­zof ve mate­ma­tikçi Pisa­gor fasul­yeyi ağzına sür­mü­yor, ABD’nin kuru­cu­la­rın­dan Ben­ja­min Frank­lin çıp­lak ‘hava ban­yosu’ yapı­yordu. Ama bun­la­rın bir­çoğu saf­sa­ta­dan iba­ret ola­bi­lir mi? […]

İlk insanların ortaya çıkış hikâyesini baştan yazmamız gerekecek...

İnsan­la­rın 200 bin yıl önce Doğu Afrika’da “insan­lı­ğın beşiği” ola­rak tanım­la­nan tek bir nok­ta­dan dün­yaya yayıl­dığı fikri yeni bir araş­tır­maya göre artık geçerli değil. Kuzey Afrika’da bulu­nan beş yeni Homo Sapi­ens (modern insan) fosili, ilk insan­la­rın tah­min edi­len­den 100 bin yıl önce ortaya çık­tı­ğını gös­te­ri­yor. Yeni bul­gu­lara göre insan­la­rın evrimi Afrika kıta­sı­nın çeşitli nok­ta­la­rın­dan eşza­manlı […]

Microsoft dünyanın en sessiz odasını niçin yaptı?

Mic­ro­soft dün­ya­nın en ses­siz oda­sını yaptı. Öyle ses­siz ki insan kendi kemik­le­ri­nin sesini duya­bi­li­yor. Gele­ce­ğin elekt­ro­nik cihaz­ları bu odada tasar­la­nı­yor. LeSalle Mun­roe, “ofi­sinde” bir­kaç saniye kımıl­da­ma­dan dursa kanı­nın damar­la­rında dolaş­tı­ğını, göz­le­ri­nin yuva­la­rında oyna­dı­ğını duyu­yor. Çoğu insa­nın işyeri klavye tıkır­tı­ları, bil­gi­sa­yar uğul­tusu, insan sesiyle dolu­dur. Mun­roe ise tümüyle ses­siz bir ortamda çalı­şı­yor. Onun ofisi dün­ya­nın en […]

10 Soruda Hayvanlar Dünyasının Evrimi: En Eski Atalarımız Bitkiler miydi?

İnsa­nın evrim teori­sini düşün­dü­ğü­müzde ata­la­rı­mı­zın suyo­sunu olma ihti­mali asla aklı­mıza gel­mez. Ama yaşa­mın okya­nusta baş­la­dı­ğını ve ilk başta bit­ki­sel oldu­ğunu düşü­nür­sek bu ihti­mal bizim için daha anlamlı hale gele­bi­lir. İnsan­dan kuşa, böcek­ten balığa aslında hayat­la­rı­mızı bit­ki­lere mi borç­lu­yuz? 1 İnsa­nın may­mun­dan, may­mu­nun da ağaç­tan gel­diği sözü, ilk bakışta görün­düğü kadar yer­siz olma­ya­bi­lir… En eski ata­la­rı­mız […]

Geleceğin İnsanları | Belgesel

Dis­co­very Chan­nel tara­fın­dan hazır­la­nan Gele­ce­ğin İnsan­ları bel­ge­seli, doğa ve insan ara­sın­daki iliş­kiye odak­la­nı­yor. Son 100 yılda mil­yon­larca insan doğal doğal afet­ler sonucu haya­tını kay­betse de, insan­lık hızla geli­şi­yor. Bel­ge­sel, geli­şen tek­no­loji ve mühen­dis­li­ğin doğa kar­şı­sında dire­ne­bilme ihti­ma­lini ince­li­yor. Pasi­fikte olu­şan dev tay­fun­lar­dan korun­mak için bina­lar inşaa edi­yor, nehir­leri kont­rol etmek için baraj­lar yapı­yo­ruz ama doğa, deği­şen […]

Edgar Allan Poe'nun Yazdığı Bilim Kitabı

Edgar Allan Poe bir bilim kita­bı­nın “özet” ver­si­yo­nunu yazdı ve bu kitap onun tek çok­sa­tan kitabı oldu. (1839) Yir­minci yüz­yı­lın büyü­le­yici edebi geri­lim­le­rin­den “bel­ge­sel yazın­bi­lim-şiir sanatı”, gaze­te­ci­lik hikâ­ye­leri, fotoğ­raf­çı­lık, resmi belge ve kayıt­lar, siya­set, bilim­sel ve tek­nik yazı­mın lirik ve edebi bir dille har­man­lan­ma­sın­dan doğar. Bunun en iyi örneği şair Muriel Rukey­ser olmakla bir­likte, bu […]

Galileo Galilei Kimdir, Bilim ve Teknoloji Alanında Neler Yapmıştır? | Belgesel

Gali­leo Gali­lei (15 Şubat 1564-8 Ocak 1642) İtal­yan ast­ro­nom, fizikçi, mate­ma­tikçi, mühen­dis ve filo­zof. Rönesans’ta yaşa­nan bilim­sel geliş­me­lere dev­rim nite­li­ğinde kat­kı­larda bulu­nan Galileo’ya, “modern fizi­ğin babası” ve “bili­min babası” gibi isim­ler takıl­mış­tır. Göz­lem­sel ast­ro­nomi ala­nında Venüs’ün evre­le­ri­nin teles­ko­pik kanı­tını yap­mış, Jüpiter’in en büyük dört uydu­sunu keş­fet­miş ve Güneş leke­le­ri­nin ana­li­zini yap­mış­tır. Gali­leo uygu­la­ma­ları bilim­ler ile tek­no­loji […]

Nikola Tesla | Tarihi Değiştiren Adam | Belgesel

Bel­ge­sel • 2016 Nikola Tesla, Sırp kökenli, Ame­ri­kalı mucit, fizikçi, elekt­ro­fi­zik uzman. 10 Tem­muz 1856’da Hırvatistan’da küçük bir köy olan Smiljan’da doğdu. Tesla, dün­ya­daki bilim ve tek­no­lo­jiyi kökün­den değiş­ti­re­cek bir­çok buluşa ve deneye imza attı. Elekt­ri­ğin ilk kez kab­lo­suz taşı­na­bil­me­sini sağ­ladı ve bunu kanıt­ladı. Döne­min bir başka mucidi Tho­mas Edi­son ile ara­sında geçen aman­sız müca­dele çok […]

Okyanuslar ısınırsa ne olur?

Mete­oro­lo­jik ölçüm­ler baş­la­dı­ğın­dan bu yana 2016 en sıcak yıl oldu. Okya­nus­lar bek­le­nen­den hızlı ısı­nırsa bunun ola­ğa­nüstü hava koşul­la­rın­dan, mer­can kaya­lık­la­rı­nın yok olma­sına kadar bir­çok olum­suz sonucu ola­bi­lir. Küre­sel ısınma hız­lan­dı­ğında deniz sevi­ye­sin­deki yük­se­liş de hız­la­nı­yor. 2004’ten 2010’a kadar okya­nus­lar yak­la­şık 15 mili­metre yük­se­lir­ken, bu değer 2010-2016 yıl­ları ara­sında iki katına çıktı. Batı Pasi­fik kıyı­ları ve […]