Bilim

David Kaiser Seçti: Kuantum Teorisini En İyi Anlatan 10 Kitap

Kuan­tum teorisi ortaya atı­lalı yüz yıl­dan fazla oldu fakat fizik kav­ram­ları içinde hâlâ en kafa karış­tı­rıcı ve şaşır­tıcı olma özel­li­ğini koru­yor. Hem fizik­çi­leri hem de bu ala­nın dışın­da­ki­leri düşün­dür­tü­yor ve hay­rete düşü­rü­yor. David Kaiser, Mas­sac­hu­setts Tek­no­loji Enstitüsü’nde pro­fe­sör, fizikçi ve bilim tarih­çisi. Kuan­tum teorisi hak­kında çalış­ma­lar yapan Kaiser, bu teoriyi öğren­mek ya da daha iyi […]

Tarihin bilinen en eski köpek çizimleri bulundu

Almanya’nın bağım­sız araş­tırma kuru­luşu Max Planck Topluluğu’nun İnsan Tarihi Araş­tır­ma­ları Ens­ti­tüsü arke­olog­ları, 8 bin yıl önce yapıl­dığı tah­min edi­len mağara çizim­le­rini buldu. Çizim­lerde betim­le­miş köpek­le­rin, bu hay­va­nın şu ana kadar bile­nen en eski çizimi olduğu belir­tildi. Sci­ence der­gi­si­nin habe­rine göre, çizim­ler Suudi Arabistan’ın kuzey­ba­tı­sında tes­pit edildi. Çizim­ler­den birinde, 13 köpek ara­sında duran bir avcı betim­lendi. […]

PISA Direktörü Schleicher: “Türk eğitim sistemi dünyaya uyum sağlayamadı.”

PISA Direk­törü And­reas Sch­le­ic­her, Türk eği­tim sis­te­mi­nin dün­yaya uyum sağ­la­ya­ma­dı­ğını belir­te­rek, “Öğret­tik­le­ri­niz artık gerek­siz” dedi. PISA Direk­törü And­reas Sch­le­ic­her Haber­türk’ten Nalan Koçak’a konuştu: Nalan Koçak: Başa­rılı eği­ti­min anah­tarı ne? And­reas Sch­le­ic­her: Her çocu­ğun öğre­ne­bi­le­ce­ğine güven­mek. Mesela bazı öğren­ci­ler daha yete­nekli görü­lü­yor. Ama en iyi eği­tim sis­tem­leri, her öğren­ci­sini başa­rıya götü­ren­ler. Bir diğer mesele de şu: Eği­ti­min genel […]

Sigmund Freud'un Bilinen Tek Ses Kaydı (1938)

Vide­onun çevi­risi: Ümid Gur­ba­nov Sig­mund Freud 1856’da Moravya’da doğdu. 1860’da ailesi Viyana’ya taşındı ve Freud ömrü­nün geri kala­nını burada geçirdi. Freud’un önemli bir insan olma hırsı, erken yaş­larda ken­dini belli etti. Viyana Üni­ver­si­tesi tıp fakül­te­sinde okur­ken, önemli bir keşif yapıp ismini duyur­maya karar­lıydı. Araş­tır­ma­la­rına, hoca­sı­nın tıp labo­ra­tu­arında çalı­şır­ken baş­ladı. Ancak bek­le­diği bilim­sel keşif­ler bir türlü ger­çek­leş­mi­yordu […]

Einstein'ın mutluluk formülleri yaklaşık 1,5 milyon dolara satıldı

Albert Einstein’ın “mut­lu­luk for­mül­leri” içe­ren iki notu Kudüs’teki açık artır­mada 1 mil­yon 560 bin dolara satıldı. Nobel ödüllü büyük fizikçi, mut­lu­luk öne­ri­le­rini içe­ren not­ları, Japonya ziya­reti sıra­sında bir kur­yeye bah­şiş kar­şı­lı­ğında ver­mişti. Not­ları satan kişi­nin de kur­ye­nin yeğeni olduğu duyu­ruldu. 1922 yılında Tokyo’daki Impe­rial Oteli’nde yaşa­nan olayda, Einstein’ın kur­yeye, “not­la­rın ile­ride çok değer­le­ne­bi­le­ce­ğini” söy­le­diği de […]

Gökbilimde büyük buluş: Yıldız çarpışmasında yerçekimsel dalgalar keşfedildi

ABD’li ve Avru­palı bilim insan­ları, Süper­nova yıl­dız pat­la­ma­ları sonucu olu­şan iki “nöt­ron yıl­dı­zı­nın” 130 mil­yon yıl önce çar­pış­ma­sıyla mey­dana gelen yer­çe­kim­sel dal­ga­ları keş­fetti. Albert Einstein’ın ünlü iza­fi­yet teori­si­nin oda­ğın­daki yer­çe­kim­sel dal­ga­lar ve ortaya çıkar­dık­ları ışık, dedek­tör­ler ara­cı­lı­ğıyla ilk kez doğ­ru­dan algı­la­na­bildi. Uzay­bi­lim­ci­ler, böy­lece altın ve pla­tin gibi ağır kim­ya­sal ele­ment­le­rin nöt­ron yıl­dız­la­rı­nın bu şekilde çar­pı­şa­rak bir­leş­me­leri […]

Dinozorların Nesli Tükenmese Ne Olurdu?

Dün­yaya gök­taşı çarp­ma­mış ve dino­zor­lar orta­dan kalk­ma­mış olsaydı insan­lar ve diğer can­lı­lar onla­rın var­lı­ğın­dan nasıl etki­le­nirdi? 66 mil­yon yıl önce 15 km çapın­daki bir gök­taşı dün­yaya çarp­tı­ğında yarat­tığı etki 10 mil­yar Hiro­şima bom­bası gücün­deydi. Bu rad­yo­ak­tif ateş topu bin­lerce kilo­met­re­lik alanı yakıp kavur­muş, 25 kg’dan büyük kara hay­van­ları, yer­yü­zün­deki canlı tür­le­ri­nin yüzde 75’i orta­dan kalk­mıştı. […]

Sanayi Devrimi | Belgesel

SANAYİ DEVRİMİ Röne­sans ve reform hare­ket­le­ri­nin yarat­tığı özgür düşünce orta­mı­nın ortaya çıkar­dığı tek­nik ve bilim­sel alan­daki geliş­me­ler sonucu zen­gin­le­şen Avrupa’nın, bu geliş­me­leri üre­tim ala­nına uygu­la­ma­sıyla 18. yüz­yı­lın son­la­rında Britanya’da ortaya çıkan Sanayi Dev­rimi, ardın­dan Batı Avrupa’ya, son­ra­sında da tüm dün­yaya yayıl­mış­tır. Sömür­ge­ci­lik sonucu zen­gin­le­şen, yaşam düzeyi yük­se­len ve hızlı bir nüfus artışı yaşa­yan Avrupa’nın, tarımda […]

Dünya Bize Bir Komplo

Türkiye’de eği­tim sis­temi Hali­kar­naslı Herodot’u biraz­cık tanıt­saydı, bir­çok genç “dünya düz­dür” tarzı teori­lere prim veri­yor olmazdı. Sezin Öney Ada­let ve Kal­kınma Partisi’nin Fatih Genç­lik Kolları’ndan, ken­di­sini “Çevre, Şehir ve Kül­tür Baş­kanı” ola­rak tanı­tan Tol­gay Demir’in, “Düz Dünya Teorisi” baş­lıklı yazı­sını oku­muş veya duy­muş­su­nuz­dur. Yazıyı oku­ya­ma­yan­lara kötü bir habe­rim var; http://akgencfatih.com/makaleler/55-makaleler/duz-dunya-teorisi adre­sin­deki yazıya artık ulaşılamıyor.“Kaçıranlar” çok […]