Doğa

Adım Adım Ekolojik Felakete: Uçan böcekler yüzde 75 oranında azaldı!

“Uçan böcek­le­rin sayı­sın­daki bu düşüş dünya için büyük bir alarm nite­li­ğinde.” Almanya’da yapı­lan bir araş­tır­maya göre uçan böcek­le­rin sayısı son yirmi beş yılda yüzde 75 ora­nında azaldı. Bili­min­san­ları bu durumu adım adım yak­laş­tı­ğı­mız bir “eko­lo­jik fela­ket” ola­rak yorum­lu­yor. Böcek­ler, polen taşı­yı­cı­lığı yap­ma­ları ve bazı hay­van­lar için besin kay­nağı olma­ları sebe­biyle dün­ya­daki yaşam ve insan­lık için […]

Dinozorların Nesli Tükenmese Ne Olurdu?

Dün­yaya gök­taşı çarp­ma­mış ve dino­zor­lar orta­dan kalk­ma­mış olsaydı insan­lar ve diğer can­lı­lar onla­rın var­lı­ğın­dan nasıl etki­le­nirdi? 66 mil­yon yıl önce 15 km çapın­daki bir gök­taşı dün­yaya çarp­tı­ğında yarat­tığı etki 10 mil­yar Hiro­şima bom­bası gücün­deydi. Bu rad­yo­ak­tif ateş topu bin­lerce kilo­met­re­lik alanı yakıp kavur­muş, 25 kg’dan büyük kara hay­van­ları, yer­yü­zün­deki canlı tür­le­ri­nin yüzde 75’i orta­dan kalk­mıştı. […]

Köpekbalığı Çeteleri | Belgesel

Bütün Suların Hâkimi Nati­onal Geog­rap­hic Wild tara­fın­dan hazır­la­nan bel­ge­selde yet­ki­li­ler, bir dönem Syd­ney kıyı­la­rında köpek­ba­lığı sal­dı­rı­la­rı­nın art­ma­sı­nın nede­nini araş­tı­rı­yor­lar. Büyük beyaz köpek­ba­lık­ları ve boğa köpek­ba­lık­la­rı­nın avlanma böl­gesi haline gelen Syd­ney kıyı­la­rında sal­dırı riski gide­rek artar­ken Avust­ral­ya­lı­lar büyük panik içinde kal­mış­lardı. Yaşa­nan sal­dı­rı­la­rın ardın­dan bir grup köpek balığı dav­ra­nış uzmanı olan deniz biyo­loğu, süreci bilim­sel ola­rak […]

En büyük ve en küçük hayvanların soyları daha hızlı tükeniyor

ABD’deki Ore­gon Eya­let Üniversitesi’nin yap­tığı araş­tırma, dün­yada en büyük ve en küçük hay­van­la­rın nesil­le­ri­nin tüken­mesi ihti­ma­li­nin daha fazla oldu­ğunu ortaya koydu. Araş­tır­maya göre, en ağır hay­van­lar doğ­ru­dan insan­la­rın avlan­ma­ları sonucu , en hafif olan­lar ise doğal yaşam alan­la­rı­nın kir­len­mesi ve ağaç­la­rın kesil­mesi gibi neden­lerle sayıca aza­lı­yor. Dün­ya­nın “altıncı bir toplu soy tüken­me­siyle” karşı kar­şıya olduğu […]

Ölü Deniz’e Yolculuk

İsrail ile Ürdün ara­sın­daki sınırda yer alan Ölü Deniz, dün­ya­daki en sığ ve en tuzlu suya sahip, her yıl suyu bir met­reye yakın çeki­len Ölü Deniz için uzman­lar eğer böyle devam ederse 2050 yılına kadar kuru­muş ola­ca­ğını söy­lü­yor. Zaten kuru­mak üzere olan bölge artan nüfus, tarım­sal kul­la­nım­lar, turizm ve endüstri ile bir­le­şe­rek Ölü Deniz’e akan […]

Gökyüzünün Cesur Kahramanları

Bazı kuş­lar diğer­le­rin­den daha yük­sekte uçar. Hatta bazı­ları nere­deyse uçak­la­rın uçtuğu yük­sek­likte uçar. İşte gök­yü­zü­nün cesur kah­ra­man­ları… Benekli akbaba (11 bin 300 metre) Akba­ba­lar genel­likle uzun mesa­fa­ler katet­mez. Aksine görüş alan­la­rını geniş­let­mek için yük­se­lir­ler. Nesli tüken­mekte olan bu hay­van böy­lece kes­kin göz­leri saye­sinde yer­deki muh­te­mel avla­rını daha iyi görür. Bayağı turna (10 bin metre) Bayağı turna uzun mesa­fe­leri […]

Güneş Öldüğünde Neler Olacak?

Hepi­miz günün birinde Güneş’in sonu­nun gele­ce­ğini bili­yo­ruz. On mil­yar yıllı geride bıra­kan Güneş, hid­ro­je­nini tüke­tene kadar hayatta kal­maya devam ede­cek. Yok ola­cağı bir ger­çek ama şans­lı­yız ki biz bunu gör­me­ye­ce­ğiz. Peki, Güneş öldü­ğünde neler ola­cak? 1 Sera Gazı Etkisi Çok Daha Etkili Ola­cak Hid­ro­jen bit­ti­ğinde Güneş’in Dünya’yı aydın­latma kapa­si­tesi de arta­cak. Yani, Dünya daha fazla […]

Dünya Topraklarını Nasıl Yönetebiliriz?

Daha az et yiyin ve yiye­cek­leri israf etme­yin. Nüfus faz­la­lığı, iklim deği­şimi, yoğun göç… Top­rakla olan iliş­ki­miz hiç bu kadar kar­ma­şık olma­mıştı. Gök­yü­zün­den bakıl­dı­ğında dünya top­rak­ları akın­tıya kapı­lıp Hint Okyanusu’ndan kop­muş büyük bir şehir gibi gözü­kü­yor. Yük­sek bina­lar ormanı, züm­rüt yeşili bir sudan gök­yü­züne yük­se­li­yor. Örne­ğin Mal­div­le­rin baş­kenti olan Malé o kadar kala­ba­lık ki orada […]