Edebiyat

Sineklerin Tanrısı Üstüne…

Sinek­le­rin Tan­rısı acı­ma­sız­lığı ve yaşam müca­de­le­sini anla­tan bir Wil­liam Gol­ding kitabı. 1954 yılında yayım­landı. Kla­sik bir roman ola­rak görü­len bu kitap, aynı zamanda Modern Lib­rary’ye göre tüm zaman­la­rın en iyi kırk birinci kitabı. Sinek­le­rin Tan­rısı 1954 yılında yayım­la­nan, acı­ma­sız­lığı ve yaşam müca­de­le­sini anla­tan bir Wil­liam Gol­ding kitabı. Kla­sik bir roman ola­rak görü­len bu kitap, aynı zamanda Modern […]

“Keşke birileri bana söyleseymiş!” – Yazarlar kendi gençliklerine kitap öneriyor

Hepi­miz bizi çok etki­le­yen kitap­larla ilgili niçin daha önce kar­şı­laş­ma­dık diye hayıf­la­nı­rız. Özel­likle bazı kitap­lar, ne kadar erken yaşta oku­nursa kişi­lik üze­rinde o kadar önemli etki­ler bıra­kır. Bireyi aşk, doğa, cin­sel­lik, siya­set, insan iliş­ki­leri gibi bir­çok konuda aydın­la­tır. Yazar olmayı hayal eden bir çocuğu eği­te­bi­lir, ona yol gös­te­re­bi­lir. Genç­lik­le­rinde bu fır­satı kaçır­mış olan yazar­lar, hâlâ […]

Oggito’da William Faulkner Yazıları | Meraklı Okurlar Ve Araştırmacılar İçin

Ümit Hasan Usta | Moder­nist Roman, Faulk­ner, Benjy Comp­son Deniz Gün­do­ğan İbri­şim | Faulkner’da Trav­ma­tik Bel­lek ve Geç­mişi Geri Kazanma Arzusu Necla Aytür | Güneyli Hem­şe­ri­ler: Wil­liam Faulk­ner ile Yaşar Kemal Semih Gümüş | Faulkner’ın Dün­yası Ale­xan­der Mars­hall | Wil­liam Faulk­ner: Sim­ge­ci­lerle Ara­sın­daki Bağ Javier Marias | Wil­liam Faulk­ner At Sır­tında Derya Önel | Faulkner’dan Akılda Kal­ması Gere­ken […]

Hamlet, Faust ve Don Kişot Niçin Ölmüyor?

“Don Kişot hayalle haki­ka­tın, Ham­let arzu ile düşün­me­nin, Faust an ile ebe­di­li­ğin, yaşa­mak arzusu ile mut­lak bil­gi­nin sava­şı­dır.” Murat Erdin “Öyle insan­lar var­dır ki ken­di­le­rine mah­sus bir görüşle insan­lı­ğın gizli kalan taraf­la­rını, bazı şey­le­rin içyü­zün­deki o gülünç­lü­ğünü, baya­ğı­lığı, aşa­ğı­lığı, iğrenç­liği gör­müş­ler, gör­dük­le­rini de zaman zaman çakan şim­şek­ler gibi akset­tir­miş­ler­dir. Bu adam­la­rın eser­leri göz kamaş­tı­rır, endişe […]

Lars Iyer: “Modernistler kalıpları kırdılar, eski kiç formları parçaladılar. Peki biz ne yapmalıyız?”

Moder­nist­ler kalıp­ları kırdı, eski kiç form­ları par­ça­la­dı­lar. Peki biz ne yap­ma­lı­yız? Kıra­cak kalıp kaldı mı? Verili form­ları bir kez daha nasıl kır­maya çalı­şa­ca­ğız? Ya da “verili form­ları kırma” fikri de bir tür klişe mi? Van­gu­ar­diz­min, moder­niz­min, bir şey­leri yeni­leme vaadi­nin sonu­nun yasını tutan var mı? Eski sanat tür­le­rini ger­çek anlamda umur­sa­yan var mı? “Ede­bi­ya­tın ölümü” düşün­cesi […]

Edebiyat Ne Yapabilir?

Ede­bi­yat onar­mak ya da tedavi etmek üzere değil, sadece orada olmak için var; kade­ri­mi­zin efen­disi oldu­ğu­muza dair bes­belli uydurma ve her halü­kârda ola­nak­sız olan yanıl­sa­mayı bize ver­mek üzere var. Tahar Ben Jelloun Honoré de Bal­zac Evli­lik Haya­tı­nın Küçük Sıkın­tı­ları’nda, “Roma­nın ulus­la­rın ken­dine özgü tarihi anla­mına gel­diği düşü­nü­lürse, ger­çek bir romancı olmak için sos­yal hayatı bütün yön­le­riyle […]

Edebiyat Klasikleri Çocuklar İçin Uyarlanabilir mi?

Yetiş­kin ede­bi­yatı kla­sik­le­rine artık küçük yaş­taki okur­lar da ula­şa­bi­le­cek. Peki, birinci sınıf öğren­ci­si­nin Kero­uac ya da Capote ile tanış­ması ger­çek­ten gerekli mi? Denis Gürcü Alice Hemmer’ın Jack Kerouac’ın Yolda roma­nında en sev­diği bölüm uyuş­tu­rucu kul­la­na­rak ülkeyi baş­tan sona kat ettiği yol­cu­luk­lar ya da Manhattan’daki çıl­gın par­ti­ler değil. Alice beş yaşında ve Chicago’nun ban­liyö böl­ge­sinde yaşı­yor. […]

Fredric Jameson ve Yorum, Yoruma Karşı

Ede­bi­ya­tı­mız­daki bütün yeni­likçi atı­lım­lar, anlamı hiç­leş­tir­meye kal­kış­ma­dan, yal­nızca ters yüz ettik­leri anlam­ları yeni­den okuma dene­me­leri ola­rak ken­di­le­rini ortaya koy­muş­tur. Semih Gümüş Yoru­mun göz­den düş­tüğü yar­gı­sını 1971’de veri­yor Fred­ric Jame­son. Moder­nizm İde­olo­jisi adlı der­le­me­deki “Üst­yo­rum” baş­lıklı yazı­sında, moder­nizmi terk etmeye hazır­la­nan modern ede­bi­ya­tın, yir­minci yüz­yı­lın büyük okul­ları ara­sına sok­tuğu varo­luş­çu­luk ya da yapı­sal­cı­lık gibi akım­la­rın ken­di­le­rini […]

Şarkı Söylüyor Çocuklar

Ede­bi­yat kari­ye­rine şiirle baş­la­yan, ilk roman­la­rını kırklı yaş­la­rında yayım­la­yan ve 2003 yılında, 50 yaşın­day­ken hayata veda eden Roberto Bolaño, geçen ay içinde Tıl­sım, Uzak Yıl­dız, Mösyö Pain roman­la­rını ve Katil Oros­pu­lar isimli öykü kita­bını kap­sa­yan yeni bir edis­yon ile oku­yu­cu­larla buluştu. A. Ömer Türkeş Roberto Bolaño’nun hayat hikâ­ye­sini özet­le­meye gerek yok. Zira Tıl­sım ve Uzak […]

Albert Camus: Dostoyevski ve Ecinniler Üzerine (1959)

Albert Camus: Dos­to­yevski ve Ecin­ni­ler Üze­rine (1959) Albert Camus’nün Fran­sız tele­viz­yo­nuna ver­diği son röpor­taj­dan bir kesit. Camus, son oyunu olan ve Dostoyevski’nin aynı adlı roma­nın­dan uyar­la­nan Ecin­ni­ler’i anla­tı­yor. Çeviri: Ümid Gur­ba­nov Twit­ter: http://twitter.com/umidgurbanov Blog: http://birnevidipnot.blogspot.com Face­book: https://www.facebook.com/birnevidipnot Vimeo: https://vimeo.com/umidgurbanov (234)