Edebiyat

William Faulkner: Simgecilerle Arasındaki Bağ

Burada tar­tış­maya açı­lan Sim­geci este­tik, bazen müp­hem bir şekilde “Faulkner’vari” ola­rak adlan­dı­rı­lan üsluba öyle­sine içkin­dir ki, bu kav­ram ve tek­nik­le­rin, Yok­na­pa­ta­wpha Kasabası’na ait oldu­ğunu düşün­mek an mese­le­si­dir. Bu elbette, Wil­liam Faulkner’ın deha­sına ve “harisliği”ne, bu etkiyi kendi özgün sesine dönüş­tü­ren ve asi­mile eden “cen­til­men çiftçi” yete­ne­ğine bağ­la­na­bi­lir. Alexander Marshall New Repub­lic, 6 Ağus­tos 1919 tari­hinde […]

Garip’in Ermenicesi Alacakaranlıkta Kalır

1940’lı yıl­la­rın ikinci yarı­sında, 1915 fela­ke­ti­nin üze­rin­den otuz yıl ve bir nesil geç­tik­ten sonra, ara­la­rında Can­cik­yan ve Kalustyan’ın da bulun­duğu bir grup İstan­bullu Ermeni genç, çıkar­dık­ları gazete ve der­gi­lerle “bitti, biti­yor, tükendi” deni­len Erme­nice ede­bi­yata yeni bir soluk geti­ri­yordu. Y.P. Tomasyan Türkçe yeni şiiri­nin öncüsü sayı­lan Orhan Veli’nin şiir kitabı Garip 1941’de yayım­lan­mış ve büyük […]

Goca gorpu ya da Gökte Ararken Yerde Bulmak

Tam ora­dan ayrıl­mak için izin iste­miş­tik ki teyze burada goca goopu galdı demez mi? Nurettin Demir Aşağı yukarı on sekiz aydır, önemli bir kısmı hafta sonunda olmak üzere, çoğu zaman iki ila beş ara­sında deği­şen ele­man­dan olu­şan bir ekiple Ankara köy­le­rini, Ankara ağız­la­rını bel­ge­le­mek ama­cıyla dola­şı­yo­rum. İlçe­lere, bel­de­lere ve köy­lere yap­tı­ğı­mız gezi­ler sıra­sında o kadar […]

Kemal Özmen: "Edebiyat hayatımızda içi bir kez doldurulmuş 'kalıp düşünce'lerle hiçbir yere varılamayacağını da artık görmemiz gerekiyor."

Oggito
0
0
1.26K
Baş­lan­gıçta, “dış kay­nak­lar” önünde “acz duy­gusu” ve hay­ran­lığa dayalı “tak­lit” fikri, yüz­yı­lın ilk çey­re­ğin­den iti­ba­ren yerini ulu­sal ede­bi­yat biri­kim­den de bes­le­nen ve “dış kaynak”ı dönüş­tü­rücü yeni bir sanat algı­sına bırak­mış­tır. Prof.Dr. Kubilay Aktulum Kemal Özmen ile, Ara­lık 2016’da Sel Yayın­cı­lık tara­fın­dan yayım­la­nan Modern Türk Şiirinde Fran­sız Etki­leri adlı kitabı üze­rine görüş­tük. Kubi­lay Aktu­lum: Ede­bi­yatta etki araş­tır­ması bağ­la­mında, ilk […]

Edebi Metinlerde Ağız Kullanımı Hakkında Bir Ön Çalışma

Yazı­nın amacı, belli bir ağzın veya ağız özel­li­ği­nin edebi eser­lerde kul­la­nı­mını bütün ayrın­tı­la­rıyla ortaya koy­mak­tan çok, genel ola­rak ede­bi­yatta ağız kul­la­nı­mına dik­kat çek­mek­tir. Bu nedenle ede­bi­yat ve ağzı ilgi­len­di­ren bir­çok soruna bu yazı çer­çe­ve­sinde bir cevap ver­mek müm­kün değil­dir. Nurettin Demir Konu Aşa­ğıda bazı ön bil­gi­ler­den sonra Nâbî­zâde Nâzım’ın Antalya ağzı kul­la­nı­lan Kara Bibik, Ebu­be­kir […]

Walt Whitman’ın kayıp romanı The Life and Adventures of Jack Engle bulundu

Whit­man üze­rine uzman­la­şan bir dok­tora öğren­cisi romanı, “eğlen­celi, muzip, yara­tıcı, kıv­rak ve aca­yip küçük bir kitap” ola­rak özet­li­yor. New York Times gaze­te­sini 13 Mart 1852 günü eline alan okur­lar, sayfa 3’te ertesi gün rakip gaze­tede bir hikaye seri­si­nin baş­la­ya­ca­ğını haber veren küçük duyu­ruyu gör­müş olma­lı­lar. “Zen­gin bir açığa çıka­rış” diye baş­la­yan tanı­tım, “misa­fir­hane örf ve […]

Ahmet İhsan Tokgöz ve Jules Verne

Jules Verne’e olan tut­kusu Deniz­ler Altında 20 Bin Fer­sah ile baş­la­mış. Öyle ki, bilim­kurgu özel­lik­leri taşı­yan bu roman Tokgöz’ün aklını başın­dan almış. Murat Erdin Jules Verne’i okur­ken yayı­ne­vi­nin kitap­taki notuyla kar­şı­laş­tım. Oldum olası dip­not­lara, yaza­rın, edi­tö­rün veya çevir­me­nin not­la­rına ilgi duya­rım. O not­lar­dan yeni şöy­ler öğre­ni­rim, yeni yazı­lar yaza­rım. Jules Verne’in tüm kitap­la­rını yayım­la­yan İthaki Yayınları’nın […]

Tolstoy mu Dostoyevski mi? Bir Anlaşmazlığın Hikâyesi

İki yazara da eşit dere­cede hay­ran oldu­ğunu düşü­nen okur, sonunda bir ter­cih belirt­mek zorunda kala­cak­tır: Bana Dos­to­yevs­kici mi, Tols­toycu mu oldu­ğunu söyle, sana kim oldu­ğunu söy­le­ye­yim. Karen Haddad-Wotling George Ste­iner, ken­din­den önce pek çok kez ele alın­mış bu soruyu meş­hur Tols­toy mu Dos­to­yevski mi* (1959) adlı kita­bında yeni­den ele ala­rak tar­tış­ma­nın özünü belki de kesin […]

Harf Devrimi’nden Günümüze Türk Polisiye Edebiyatı (1928-2014)

Ahmet Ümit’in önemli bir yanı da poli­siye roman tek­ni­ğinde getir­diği yeni­lik­ler­dir. Beyoğlu Rapsodisi’nde cina­yeti kati­lin ağzın­dan anla­tır­ken, Kar Kokusu’nda katil kita­bın orta­la­rında belli olduğu halde eseri sonuna kadar ilgiyle okut­tur­ma­sını bilir. Erol Üyepazarcı Türk poli­siye ede­bi­yatı, bilgi sahibi olma­dan fikir sahibi olan­la­rın iddia ettiği gibi 1990’lardan önce hiç­bir var­lık gös­te­re­me­miş bir ede­bi­yat türü değil­dir; aksine, zen­gin […]