Edebiyat

Harf Devrimi’nden Günümüze Türk Polisiye Edebiyatı (1928-2014)

Ahmet Ümit’in önemli bir yanı da poli­siye roman tek­ni­ğinde getir­diği yeni­lik­ler­dir. Beyoğlu Rapsodisi’nde cina­yeti kati­lin ağzın­dan anla­tır­ken, Kar Kokusu’nda katil kita­bın orta­la­rında belli olduğu halde eseri sonuna kadar ilgiyle okut­tur­ma­sını bilir. Erol Üyepazarcı Türk poli­siye ede­bi­yatı, bilgi sahibi olma­dan fikir sahibi olan­la­rın iddia ettiği gibi 1990’lardan önce hiç­bir var­lık gös­te­re­me­miş bir ede­bi­yat türü değil­dir; aksine, zen­gin […]

Binbir Gece’den Önce Onlar Vardı

30’uncu yılını kut­la­yan Ayrıntı Yayınları’nın 1001’inci kitabı ola­rak özel hazır­la­nan Yüz­bir Gece Masal­ları, belki de daha eski zaman­lara uza­nan mazi­siyle Bin­bir Gece Masalları’ndan tama­mıyla farklı. Alman araş­tır­macı Cla­udia Ott tara­fın­dan 2010’da keş­fe­di­len eser, çok eski zaman­larda yazıl­mış büyü­le­yici, gör­kemli bir hikâye hazi­nesi. A. Ömer Türkeş Ayrıntı Yayınları’nın 30 yıl­lık yayın haya­tı­nın 1001 kitabı ola­rak yayım­la­nan […]

Dilimizin Derbederliği

BİR BELGE Dil Anketimiz II Dili­mi­zin yabancı keli­me­ler­den arın­ması konu­sunda, bu işi tutan, tut­ma­yan aydın­lar ara­sın­daki anlaş­maz­lık, kül­tü­rü­mü­zün gele­ceği üze­rinde kötü etki­le­rini git­tikçe geniş­le­ti­yor. Dili­mi­zin yabancı keli­me­ler­den arın­ması, bunun yerine öz Türkçe bir dilin kurul­ması işi doğru mu, yan­lış mı? Doğru ise arınma işini nasıl başar­malı? Yan­lış ise bugün içinde bulun­du­ğu­muz çık­maz­dan nasıl kur­tul­malı? Esi, […]

Amok Koşucuları ve İntihar

Amok Koşu­cu­ları, kitapta detay­la­rıyla anla­tı­lan hırs­la­rı­nın ve çare­siz­lik­le­ri­nin sonu­cunda inti­har eder­ler­ken, bir anla­mıyla cina­yet de işle­miş olu­yor­lar. Art­hur Rimbaud’nun ünlü dizesi Ben bir baş­ka­sı­dır ifa­de­sini bu düşün­ceye uyar­lar­sak, mak­tul kişi­nin ken­disi de olsa, inti­har anında her­kes bir baş­ka­sı­dır! Özkan Ali Bozdemir “İşte Amok… evet Amok, şöyle olu­yor: Bir Malez­yalı, her­hangi bir sıra­dan, kendi halinde adam […]

Miguel De Saavedra Cervantes ve Don Quijote

Ara­dan bunca yüz­yıl geç­me­sine, yazıl­dığı dönemde henüz bir­ta­kım yazım tek­nik­leri denen­me­miş olma­sına rağ­men, “Don Kişot” hem içe­rik hem de biçim­sel yön­ler­den çağ­daş bir metin­dir. A. Ömer Türkeş Bun­dan yak­la­şık 450 yıl önce, İspanya’nın Alcala de Hene­ras kasa­ba­sında, –eczacı olduğu da riva­yet edi­len– yok­sul bir sağ­lık memu­ru­nun yedi çocu­ğun­dan biri ola­rak doğ­muştu Miguel De Cer­van­tes. Ame­rika […]