Edebiyat

Sevgi Soysal ve Yenişehir'de Bir Öğle Vakti

Ger­çekçi, kla­sik yapılı bir romanla daha müda­ha­leci, daha modern başka bir roman anla­yı­şını, böyle bir ikili okuma imkâ­nını aynı anda suna­bi­len bir eser­dir Yenişehir’de Bir Öğle Vakti. Erhan Sunar Sevgi Soysal’ın Yenişehir’de Bir Öğle Vakti roma­nını ilk oku­du­ğumda, ilk genç­lik ya da ede­bi­yat bil­gi­min azlığı yüzün­den olsa gerek, kur­gu­su­nun kusur­suz­lu­ğun­dansa yıkıl­makta olan bir kavak ağa­cı­nın […]

Kızıl Saçlı Gece

Julio Cortázar’ın 1972’de yayım­la­nan ‘Göz­le­mevi’ kitabı, şiir­sel bir metin ile 18. yüz­yılda Maha­ra­jah Jai Singh’in inşa ettir­diği göz­le­mev­le­rini yan­sı­tan fotoğ­raf­la­rın bir­le­şi­min­den olu­şu­yor. Cor­t­á­zar, Gözlemevi’nde ben­zer­siz ve yara­tıcı bir zih­nin düşünce hari­ta­sını ser­gi­li­yor. A. Ömer Türkeş Yılan­ba­lık­la­rı­nın yol­cu­lu­ğunu yıl­dız­ları göz­lem­le­yen bir ada­mın düş­le­riyle imge­ler yoluyla iç içe geçi­ren Julio Cor­t­á­zar, belki de en zor metin­ler­den birini […]

Poetik İmge Nedir? (Şiir’de “İmge” Nedir, Nasıl Kurulur)

İmge­le­ri­niz, kolek­tif bilin­çal­tına, onun çekir­dek yapı­ları arke­tip­lere eri­şe­bil­meli ve izlek ola­rak, sizin biri­cik kişi­sel yaşan­tı­nı­zın öte­sinde başka başka birey ve top­lu­luk­la­rın ortak­laşa yaşa­dık­ları reali­te­leri imle­yen yapıda olma­lı­dır. Serkan Engin Fel­sefi anlamda imge­nin tanımı, “Nes­nel ger­çek­li­ğin insan zih­nin­deki yan­sı­ma­ları” şek­lin­de­dir. (Fel­sefe Söz­lüğü, Orhan Han­çer­li­oğlu) Yani “gece imgesi” dene­bi­lir fel­sefi anlamda, ama Şiir’de “gece” söz­cüğü tek başına imge […]

Fransa’da Poe

Baudelaire’in çevi­ri­leri Poe’yu Avrupa ede­bi­ya­tına tanıt­makla kal­ma­mış, dünya çapında tanın­ma­sını sağ­la­mış­tır. Lois Davis Vines Fransa’da Poe’nun derin ve geniş çaplı bir nüfuzu olmuş­tur. 1847’den 1945’e dek Fransa’nın en büyük üç şairi, Char­les Baude­la­ire, Stép­hane Mal­larmé ve Paul Val­éry, Poe’dan büyük ölçüde etki­len­miş ve ona met­hi­ye­ler düz­müş­tür. Poe, Fransa’da sem­bo­liz­min, kısa öykü­nün, sözde bilim­sel roma­nın ve […]

Kurt Kanunu (Kötü) Bir Tarihsel Roman mıdır?

Kemal Tahir, İzmir Suikastı gibi Cum­hu­ri­yet tari­hi­nin bu kadar önemli bir ola­yını odağa aldığı, resmi tari­hin değer­len­dir­me­siyle çeli­şen, ona mey­dan oku­yan bir romanı neden böyle Don Kişotça bir kah­ra­man­lık gös­te­ri­siyle bitir­mek­te­dir. Erol Köroğlu Kemal Tahir’in geç dönem roman­la­rın­dan olan ve 1969’da yayım­la­dığı Kurt Kanunu, belki baş­lığı kadar ünlü şu epig­rafla açı­lır: “Kurt­lukta düşeni yemek kanun­dur.” […]

Ermeni Edebiyatının Bugünü Üzerine

“1915’ten sonra ede­bi­yat müm­kün müdür?” soru­suna bir cevap teş­kil ede­bi­le­cek büyük bir dene­yim­dir Dias­pora Ermeni ede­bi­yatı. Dağıl­ma­nın, çözül­me­nin bir kim­liğe dönüş­tüğü ve daha çok dil ve ede­bi­ya­tın bir­leş­ti­rici bir rol oyna­dığı, uzun sayı­la­bi­le­cek ve kendi içinde de kat­man­lara ayrı­la­bi­le­cek muaz­zam bir yapı­dır bu. Sevan Değirmenciyan Ermeni ede­bi­yatı denil­di­ğinde akıl­lara ilk gelen Erme­nis­tan olmadı. Osmanlı ve Rus […]