Felsefe

Marx’tan Yabancılaşma Üzerine 10 Önemli Söz

Günü­müz kapi­ta­list dün­ya­sında insa­nın mus­ta­rip olduğu en önemli sorun­lar­dan biri yaban­cı­laş­ma­dır. Bu kav­ram fel­sefe tari­hinde Hegel ve Feu­er­bach tara­fın­dan çokça kul­la­nıl­mıştı. Lakin söz konusu kapi­ta­lizm eleş­ti­risi olunca, kanımca bu kav­ramı Marx kadar iyi kul­la­nan olma­mış­tır. Onun yaban­cı­laş­mayı insan, yaban­cı­laş­mış emek ve doğa üze­rin­den farklı bir zemine çek­mesi hâlâ gün­cel­li­ğini koru­yor. Marx gerek Entf­rem­dung (yaban­cı­laşma) gerekse […]

Badiou, Canguilhem, Foucault, Hyppolite, Ricoeur: Felsefe ve Hakikat

Çeviri: Murat Erşen Twit­ter: https://twitter.com/DoCtEiGnOrAnTiA Blog: https://silence22222.wixsite.com/mura… Face­book: https://www.facebook.com/muratersen.m Dina Drey­fus, tele­viz­yon için öğren­ci­lere yöne­lik peda­go­jik amaçlı deney­sel bir fel­sefe prog­ramı tasar­la­mış ve 1965-1969 ara­sında Radio-Tél­é­vi­sion sco­la­ire tara­fın­dan orta­lama 30 daki­ka­lık yak­la­şık kırk yayın ger­çek­leş­ti­ril­miş­tir. En uzun yayın meş­hur 29 rue d’Ulm adre­sinde, 27 Mart 1965’de 5 büyük filo­zo­fun katı­lı­mıyla ger­çek­leş­ti­ri­len, izle­mek üzere oldu­ğu­nuz “Fel­sefe ve Hakikat/Doğruluk” baş­lıklı yayın­dır. […]

Jacques Derrida | Zamanın Ruhu

Çeviri: Ümid Gur­ba­nov Twit­ter: http://twitter.com/umidgurbanov Blog: http://birnevidipnot.blogspot.com Jac­ques Der­rida (15 Tem­muz 1930, El Biar, Ceza­yir- 8 Etkim 2004, Paris) Fran­sız filo­zof, ede­bi­yat eleş­tir­meni ve yapı­sö­küm­cü­lük ola­rak bili­nen eleş­ti­rel düşünce yön­te­mi­nin kuru­cusu. Yaşamı ve düşün­ce­le­ri­nin olu­şumu Derrida’nın etkin­liği yal­nızca fel­se­feyle sınırlı olmadı. Özel­likle, 1960’lardan sonra yoğun­la­şan siya­sal kon­jonk­tür içinde ırk­çı­lık kar­şıtı hare­ket­lerde yer aldı, Fransa’daki Ceza­yirli mül­te­ci­le­rin hak­la­rını des­tek­ledi, […]

Gaston Bachelard: Filozoflar Üzerine

Çeviri: Ümid Gur­ba­nov Twit­ter: http://twitter.com/umidgurbanov Blog: http://birnevidipnot.blogspot.com Gas­ton Bac­he­lard (d. 27 Hazi­ran 1884, Bar-sur-Aube, ö. 16 Ekim 1962 Paris) Fran­sız filo­zof, yazar. 27 Tem­muz 1884’te Bar-sur-Aube’da doğdu. Orta­öğ­re­ni­mini Bar-sur-Aube’da tamam­ladı. Önce 1903-1905 yıl­ları ara­sında Remiremont’ta Posta ve Telg­raf İdaresi’nde, ardın­dan 1907-1913 yıl­ları ara­sında Paris’te Posta ve Telg­raf İdaresi’nde çalıştı. 1912 yılında Mate­ma­tik Bilimleri’nde yük­se­köğ­re­nim dip­lo­ma­sını aldı. Ekim 1919’da […]

Platon Kadın-Erkek Eşitliğini Nasıl Görmüş?

Ona göre kadın­lar eşit­tir­ler eşit olma­sına ama fark­lıy­dı­lar da. Erkek­le­rin görev­le­rini pay­laş­mak yerine, kadın­lar dün­ya­sında bun­lara para­lel görev­ler üst­len­me­liy­di­ler. Batılı düşün­ce­nin teme­lini oluş­tu­ran Yunan düşü­nür­ler­den Pla­ton kadın erkek eşit­li­ğini onay­la­ma­sına rağ­men, kendi çağı­nın sınır­ları içinde kal­mış ve düşünce tar­zına bu eşit­liği tam yan­sıt­ma­mıştı. Pla­ton için eşit­lik sadece yurt­taş­ları için geçer­liydi. Nicole Bac­ha­ran, Fran­ço­ise Héri­tier ile […]