Felsefe

Jacques Derrida | Yazma Korkusu

Jacques Derrida | Yazma Korkusu Çevi­ren: Murat Erşen Jac­ques Der­rida (15 Tem­muz 1930-El-Biar,Cezayir-8 Ekim 2004-Paris) Fran­sız filo­zof, ede­bi­yat eleş­tir­meni, yapı­sö­küm­cü­lük ola­rak bili­nen eleş­ti­rel düşünce yön­te­mi­nin kuru­cusu. Derrida’nın etkin­liği yal­nızca fel­se­feyle sınırlı olma­mıştı. Özel­likle, 1960’lardan sonra yoğun­la­şan siya­sal kon­jonk­tür içinde ırk­çı­lık kar­şıtı hare­ket­lerde yer aldı, Fransa’daki Ceza­yirli mül­te­ci­le­rin hak­la­rını des­tek­ledi, Soğuk Savaş dönemi Çekoslovakyası’nın muha­lif hare­ket­le­rin yanında yer […]

Gilles Deleuze | Başkalarının Düşlerinden Sakının

Türk­çesi: Murat Eşen Gil­les Dele­uze: “Baş­ka­la­rı­nın Düş­le­rin­den Sakı­nın”  (1:40 dakika) “Baş­kası düş­le­diği an teh­like var­dır. Düş kor­kunç bir güç isten­ci­dir. Her biri­miz az ya da çok baş­ka­la­rı­nın düş­le­ri­nin kur­ba­nı­yız. Baş­ka­la­rı­nın düş­le­rin­den sakı­nın.” Yir­minci yüz­yıl Batı fel­se­fesi deni­lince akla gelen ilk isim­ler­den olan Gil­les Dele­uze, yet­miş yıl­lık yaşa­mına bir­çok teoriyi ve araş­tır­mayı sığ­dır­mış bir filo­zof. Spi­noza, Kant, […]

Gilles Deleuze | Dil nedir?

Gil­les Deleuze’ün 1975 yılında Uni­ver­sité Vincennes’de ver­diği ders­ten bir parça: Dil, bir emir sis­te­mi­dir. Türk­çesi: Murat Erşen Gil­les Dele­uze (18 Ocak 1925-4 Kasım 1995), Fran­sız yazar ve filo­zof. Kendi özgün düşün­ce­sini oluş­tu­rur­ken Spi­noza, Leib­niz, Hume, Kant, Nietzsche, Berg­son ve Fouca­ult üze­rine monog­raf­lar yayım­ladı, bu filo­zof­la­rın gele­nek­sel fel­sefe tarihi izle­ğin­deki konum­la­rına ve bu izlek dahi­linde yorum­lanma biçim­le­rine […]

Bertrand Russel | Yüz Yüze

Bert­rand Rus­sel | Face to Face (BBC - 1959) Çeviri: Ümid Gur­ba­nov http://twitter.com/umidgurbanov http://birnevidipnot.blogspot.com Bert­rand Art­hur Wil­liam Rus­sell, 3. Earl Rus­sell (18 Mayıs 1872-2 Şubat 1970), Bri­tan­yalı filo­zof, mate­ma­tikçi, tarihçi, top­lum­sal eleş­tir­men. Haya­tı­nın çeşitli dönem­le­rinde ken­di­sini libe­ral, sos­ya­list ve barış­se­ver ola­rak tanıt­mış, ayrıca hiç­bi­rine derin­den bağlı olma­dı­ğını iti­raf etmiş­tir. Monmouthshire’de İngiltere’nin önde gelen aris­tok­rat aile­le­rin­den biri­nin […]

Aristoteles’ten Tirana Dair Çarpıcı Alıntılar

Aris­to­te­les, ünlü Poli­tika adlı ese­rinde “iyi bir amaçla kurul­muş bir top­lu­luk” ola­rak gör­düğü dev­leti ayrın­tı­la­rıyla ele alır. Yöne­tim şekil­le­rini, yurt­taş­ları, yurt­taş­la­rın dev­letle olan iliş­ki­sini, yöne­ti­ci­le­rin duru­munu ve yurt­taş-yöne­tici-dev­let kar­şı­lıklı iliş­ki­le­rini ana­li­tik bir yön­temle irde­ler. Doğru ana­ya­sa­lar diye adlan­dır­dığı yöne­tim şekil­le­rini sap­ma­la­rıyla bir­likte şöyle sınıf­lan­dı­rır: 1. Ortak iyi­liği amaç­la­yan bir kişi­nin yöne­timi: Kral­lık. Sap­ması: Tiran­lık 2. […]

Emil Cioran | Yazarların Yüzyılı

Emil Cioran | A Cen­tury of Wri­ters (1999) Çeviri: Ümid Gur­ba­nov http://twitter.com/umidgurbanov http://birnevidipnot.blogspot.com Emil M. Cioran (Emile Mihai Cioran), Romen yazar. (8 Nisan 1911 Răşi­nari, Romanya - 20 Hazi­ran 1995 Paris) filo­zof, deneme yazarı ve tanın­mış 20. yüy­zıl reto­rik sen­tez­ci­si­dir. Eser­le­ri­nin bir bölü­münü Fran­sızca bir bölü­münü ise Romence yaz­mış­tır. (134)

Sartre’dan Çekilen Bir Yazı

Sartre düşün­ce­si­nin, onunla ilgili yazı­la­rın kar­şı­sına çıka­ra­cağı zor­luk­ları aşma­nın en kes­tirme yolu bu yazıyı –baş­lan­gı­cı­nın ter­sine– Sartre hak­kında bir yazı olmak­tan çıka­rıp Sartre ile yazı­lan bir yazı haline getir­mek­tir. Burcu Canar Her insan içinde bir oda taşır. – Kafka Yazı, baş­lan­gıçta kendi oda­ğın­dan, Jean Paul Sartre’ın “Oda” adlı kısa hikâ­ye­sin­den bir hayli uzak­ta­dır. Kafka’nın “oda”sını sağ […]

Marx’tan Yabancılaşma Üzerine 10 Önemli Söz

Günü­müz kapi­ta­list dün­ya­sında insa­nın mus­ta­rip olduğu en önemli sorun­lar­dan biri yaban­cı­laş­ma­dır. Bu kav­ram fel­sefe tari­hinde Hegel ve Feu­er­bach tara­fın­dan çokça kul­la­nıl­mıştı. Lakin söz konusu kapi­ta­lizm eleş­ti­risi olunca, kanımca bu kav­ramı Marx kadar iyi kul­la­nan olma­mış­tır. Onun yaban­cı­laş­mayı insan, yaban­cı­laş­mış emek ve doğa üze­rin­den farklı bir zemine çek­mesi hâlâ gün­cel­li­ğini koru­yor. Marx gerek Entf­rem­dung (yaban­cı­laşma) gerekse […]