Sanat

1950'lerin Paris'i, Görülmeye Değer...

İkinci Dünya Savaşı’nın ne denli ola­ğa­nüstü bir yıkıma yol açtı­ğını biz bura­dan belki tam göre­mi­yor, yete­rince anla­ya­mı­yo­ruz. Avrupa, bir ucun­dan öbü­rüne, bütün hayatı öldü­re­cek bir yıkıma uğradı. İnsan­lar hiç­lik dolu düşün­ce­ler ve duy­gu­lar içinde kaldı. Sonra topar­lan­maya baş­ladı Avrupa. Onun baş­lıca sim­ge­le­rin­den biri olan Paris, Savaş’ın hemen erte­sinde, 1950’lerde ne durum­daydı? Sokak görün­tü­leri en doğru […]