Sanat

Sanattaki Aslan Simgesi

Arke­olog ve Yakın Doğu uzmanı John Simpson’a göre aslan­lar antik sanatta da büyük bir role sahipti.  Londra’daki Tra­fal­gar Meydanı’nı ziya­ret eden­ler, turist­le­rin pek çok şey içinde tek bir yöne yönel­di­ğini göz­lem­le­miş: Her biri yedi ton ağır­lı­ğın­daki dört bronz aslan. İngi­liz res­sam ve hey­kelt­raş Edwin Land­seer tara­fın­dan Londra Hay­va­nat Bahçesi’ndeki ölmüş bir asla­nın bedeni model alı­na­rak tasar­la­nan […]

Klasiklere Dair Bir Okuma

Oku­yan her göz ve düşü­nen her dima­ğın kendi algı ve ana­liz etme yeter­liği ölçü­sünde farklı derin­lik­ler bula­cağı bir eser olan Kla­sik­leri Niçin Oku­malı… Hasan Parlak Ünlü İtal­yan yazar Cesare Pavese’nin Italo Cal­vino için “kalem sin­cabı” diye bir nite­len­dir­mesi var­dır. Onun, üze­rinde fikir üret­tiği konuda dal­dan dala sıç­ra­yı­şını, bit­mek bil­me­yen merak ve ara­yış­la­rını tanım­la­ma­daki bu yerinde […]

Mucizevi Kazımalar...

Cathy She­eter Bir­çok insan, ger­çekçi hay­van resim­le­ri­min mürek­keple kaplı bir tah­ta­dan bu hale gel­di­ğine ina­na­mı­yor ancak eser­le­rim tam da bu şekilde ortaya çıkı­yor. Siyah bir zemini sivri uçlu bıçak ben­zeri bir aletle kazıma tek­ni­ğiyle (Scratch­bo­ard) çalı­şı­yo­rum, bu da hay­van­ları başka hiç­bir tek­ni­ğin yan­sı­ta­ma­ya­cağı kadar ger­çekçi hayata getir­meme yar­dımcı olu­yor. Bu ben­zer­siz bir tek­nik. Düz siyah […]

Mülteci Sorunuyla Yüzleşin: Ai Weiwei’nin Çitleri

Casey Les­ser “Hoş­gö­rü­nün kal­ma­dığı bir zamanda yaşı­yo­ruz. Bir­bi­ri­miz­den tama­men ayrış­tık.” Ai Weiwei hiç dur­ma­yan bir sanatçı. Dün­ya­nın farklı yer­le­rinde devam eden ser­gi­leri ve Trump pro­tes­to­suna ek ola­rak şimdi de üç yüz par­ça­dan olu­şan “Good Fen­ces Make Good Neigh­bors” (İyi Çit­ler İyi Kom­şu­ları Geti­rir) çalış­ması New York’un dört bir yanında ser­gi­len­meye baş­ladı. Aynı zamanda İnsan Seli […]

Kötü Bir İlkbahar: Fotoğrafların İçinden

Modiano’nun roman­la­rında yarat­tığı uçucu, göre­celi, belir­siz atmos­ferle ince­den inceye kim­lik sorun­la­rını kur­ca­la­dığı hep söy­le­nir. Erhan Sunar Bir fotoğ­rafa bak­tı­ğı­mızda, hatır­la­makla hayal etme­nin sınır­ları çoğun­lukla bir­bi­rine karı­şır. Son yüz­yılda fotoğ­raf teoris­yen­le­ri­nin de par­mak bas­tığı bir durum, olduğu gibi don­du­ru­lan bir geç­miş kesi­ti­nin yeni­den şaşır­tıcı bir biçimde nasıl olup da can­lan­dı­rı­la­bil­diği ger­çeği ise, bel­lekle, hayal gücüyle her […]

Mona Lisa Hakkında Bilmediğiniz 7 Ayrıntı

Bir tebes­sümü ile 20’nci yüz­yı­lın ikonu haline gelen Mona Lisa sanat­çı­lara, sine­ma­cı­lara ve yazar­lara ilham kay­nağı olmayı sür­dü­rü­yor. Peki bu gizemli kadın aslında kim? 1 Pek çok teori var 16’ncı yüz­yılda ünlü res­sam Leonardo da Vinci’nin yağlı boya port­re­sine konu olan kadın hak­kında ortaya pek çok iddia atıldı. İtal­yan Kül­tür Mirası Komitesi’nin iddi­ası, eser için bir […]

Avustralyalı Sanatçı Sally West ve Ünlü Dış Mekân Tabloları

Avust­ral­yalı sanatçı Sally West, kari­ye­rini sadece Avust­ralya ile sınır­la­ma­mış, başa­rı­sını dün­ya­nın dört bir yanına taşı­mış, ödül­ler kazan­mış ve eser­le­rini özel kolek­si­yon­cu­lara sat­mış­tır. Sally’nin eser­le­rinde ilk göze çar­pan, seç­tiği bas­kın olma­yan renk­ler ve fırça dar­be­le­riyle ortaya çıkar­dığı sim­ge­ler. Aşa­ğıda Sally West’in özgün bir sanat­çıyı tanıma fır­satı veren resim­leri. (Bored­Panda) (87)

Dönemine Damga Vurmuş ama Unutulmuş Beş İngiliz Sanatçı

Çoğu sanatçı zama­nında hak ettiği değeri bula­ma­mış, adları öteki büyük sanat­çı­lar gibi duyul­ma­mış­tır. İşte adla­rını tarih sah­ne­le­rinde göre­me­di­ği­miz, kendi dönem­le­rinde şans­ları yaver git­me­yen beş büyük İngi­liz res­sam: Sir Alfred Munnings (1878-1959) Sir Alf­red Mun­nings aslında bir zaman­lar İngiltere’nin en ünlü res­sam­la­rın­dan biriydi. Şimdi ise, onun kim oldu­ğun­dan biha­be­riz. Sir Alf­red Munning’in var­lı­ğın­dan bir şekilde haber­dar olan­lar […]