Sanat

Mona Lisa Hakkında Bilmediğiniz 7 Ayrıntı

Bir tebes­sümü ile 20’nci yüz­yı­lın ikonu haline gelen Mona Lisa sanat­çı­lara, sine­ma­cı­lara ve yazar­lara ilham kay­nağı olmayı sür­dü­rü­yor. Peki bu gizemli kadın aslında kim? 1 Pek çok teori var 16’ncı yüz­yılda ünlü res­sam Leonardo da Vinci’nin yağlı boya port­re­sine konu olan kadın hak­kında ortaya pek çok iddia atıldı. İtal­yan Kül­tür Mirası Komitesi’nin iddi­ası, eser için bir […]

Avustralyalı Sanatçı Sally West ve Ünlü Dış Mekân Tabloları

Avust­ral­yalı sanatçı Sally West, kari­ye­rini sadece Avust­ralya ile sınır­la­ma­mış, başa­rı­sını dün­ya­nın dört bir yanına taşı­mış, ödül­ler kazan­mış ve eser­le­rini özel kolek­si­yon­cu­lara sat­mış­tır. Sally’nin eser­le­rinde ilk göze çar­pan, seç­tiği bas­kın olma­yan renk­ler ve fırça dar­be­le­riyle ortaya çıkar­dığı sim­ge­ler. Aşa­ğıda Sally West’in özgün bir sanat­çıyı tanıma fır­satı veren resim­leri. (Bored­Panda) (48)

Dönemine Damga Vurmuş ama Unutulmuş Beş İngiliz Sanatçı

Çoğu sanatçı zama­nında hak ettiği değeri bula­ma­mış, adları öteki büyük sanat­çı­lar gibi duyul­ma­mış­tır. İşte adla­rını tarih sah­ne­le­rinde göre­me­di­ği­miz, kendi dönem­le­rinde şans­ları yaver git­me­yen beş büyük İngi­liz res­sam: Sir Alfred Munnings (1878-1959) Sir Alf­red Mun­nings aslında bir zaman­lar İngiltere’nin en ünlü res­sam­la­rın­dan biriydi. Şimdi ise, onun kim oldu­ğun­dan biha­be­riz. Sir Alf­red Munning’in var­lı­ğın­dan bir şekilde haber­dar olan­lar […]

Cem Adrian: En Güzel Ağlatan Adam

Tele­viz­yona çık­ma­yan, şar­kı­ları rad­yo­larda çalın­ma­yan, maga­zin prog­ram­la­rında adı geç­me­yen, bir yerde skan­dal olma­yan bir ada­mın, bir müzis­ye­nin, bir deha­nın hep­sin­den de öte bir insa­nın kalbim/izde böyle güzel izler bırak­ması oldukça sevin­di­rici. Emrah Sağlam Yazıl­ma­mış Roman Kah­ra­ma­nıydı, ben de yaz­dım. Türkiye’de alter­na­tif ve aka­pella müzi­ğin önemli isim­le­rin­den Cem Adrian. Şar­kı­ları haya­tın­dan bir parça bana kalırsa, açıp […]

Ünlü Sanatçılar ve Kedileri

Ai Weiwei Andy Warhol Balthus Claude Cahun Edward Gorey Edward Weston Florence Henri Frida Georgia O’Keeffe Gustav Klimt Henri Cartier-Bresson Henri Matisse Herbert Tobias Jean Cocteau Jean Michel Basquiat John Cage Margaret Bourke-White Pablo Picasso Paul Klee Pierre Bonnard Romare Bearden Salvador Dali Wanda Gag (Ken­ga­rex) (148)

Devrim Yılları ve Aleksandr Rodçenko

Güdümlü, öğre­nil­miş ve alı­şıl­mış yönüyle bütün bir resim tari­hi­nin “göz hiza­sın­dan bakış” öğre­ti­sini geride bırak­mak, yeni bir görme biçimi ve duyar­lı­lık için bir şart­tır artık. Erhan Sunar Şair ve eleş­tir­men Boris Kushner’e bir açık mek­tup ola­rak yazıl­mış ceva­bında (1928), Alek­sandr Rod­çenko, bütün bir sanat gele­ne­ğini sar­san ve on yıl­lar boyunca başka bir­çok fotoğ­raf­çıyı etki­le­ye­cek olan “dev­rimci” […]