Sanat

Mezopotamya'da Yerleşik Yaşam İzi: Nevala Çoli

Nevala Çoli sakin­leri, tarım yap­mış ve avcı­lık top­la­yı­cı­lıkla geçin­miş­ler. Yaban sığırı, iki tür geyik, yabani koyun, yaban keçisi, yaban eşeği avla­dık­ları anla­şıl­mak­ta­dır. İbrahim Tekpınar Nevala Çoli ya da Nevali Çori, Şanlıurfa’nın Hil­van ilçe­sinde bağlı Kan­tara (Gülu­şağı)  köyünde bir höyük­tür. Newala Çoli (Çöl deresi) adını, yakı­nında bulu­nan Kan­tara dere­sin­den almış­tır. MÖ 10.000 ve MÖ 8.000 tarih­leri ara­sında insa­noğ­lu­nun ilk defa, yarı yer­le­şik avcı top­la­yı­cı­lık­tan, tarım-hay­van­cı­lığa geçi­şi­nin görül­düğü bölge ola­rak bili­ni­yor burası. Nevali Çoli’de yapı­lan ince­le­me­lerde  çeşitli döneme ait taba­ka­laş­ma­lara rast­landı. Çanak Çöm­lek­siz Neoli­tik Çağ, Erken Tunç Çağı, Bakır Çağı ve […]

Galip Tekin'in Çizgi Roman Yolculuğu

GALİP TEKİN (1958-2017) Fan­tas­tik ve bilim kurgu tarz­daki eser­le­riyle tanı­nan çizgi romancı. Gır­gır der­gi­sinde yetiş­miş önemli çizer­ler­den olan Galip Tekin’in Oğuz Aral döne­mi­nin Gır­gır’ında, komik, fan­tas­tik ve absürt öykü­ler çize­rek baş­la­dığı çizgi roman­ları, gide­rek daha çok bilim kur­guya yak­laştı ve mizahi olmak­tan uzak­laştı. Bir dönem çizgi roman denince akla gelen ilk isim olan Galip Tekin, […]

Norman Lindsay’in Kışkırtıcı Sanatı

Nor­man Alf­red Lind­say • Avust­ral­yalı sanatçı. Res­sam, kari­ka­tü­rist, hey­kelci, yazar, ama­tör bok­sör. Lind­say aile­si­nin dör­düncü oğlu ola­rak 22 Şubat 1879’da doğdu. Yak­la­şık altı yaşına gelene kadar annesi onun evde kal­ması konu­sunda ısrarcı dav­randı. Çünkü kan dola­şımı sonucu ortaya çıkan yorucu fizik­sel akti­vite sağ­lı­ğını bozu­yordu. Dola­yı­sıyla Nor­man da izle­diği der­gi­ler­den ve gün­lük haya­tın­dan esin­lerle evde kendi […]

Picasso Hakkında 10 İlginç Bilgi

20. yüz­yı­lın en büyük sanat­çı­la­rın­dan olan Picasso’yu getir­diği yeni sanat akı­mıyla, tarihe dam­ga­sını vur­muş sanat eser­le­riyle hepi­miz çok iyi tanı­yo­ruz. Ancak bir de onu bil­me­di­ği­miz ilginç yön­le­riyle tanı­ya­lım.   1 Picasso’nun ölümle ilgili her şeyde aşırı dere­cede batıl inanç­la­rı­nın olduğu bili­nirdi. Karak­te­ri­nin bu yönü muh­te­me­len İspanya’da geçir­diği çocuk­luğu ve yaşa­dığı aile tra­je­di­si­nin etki­siydi. Bir res­sam […]

Edgar Degas Üzerine Birkaç Söz

Atla­rın çiğ­ne­diği yer­deki çıp­lak kadın figür­leri, Degas’nın ile­ride çiz­meyi sap­lantı haline geti­re­ceği “fahişe” kadın tip­le­me­leri kadar “tanı­dık” bulu­nur eleş­tir­men­lerce ve pek beğe­nil­me­yen bu eserle sanat­çı­nın gele­nek­sel olanla daha modern olanı iç içe veren “tarih­sel” dönemi de son bul­muş olur. Erhan Sunar “Kişi, gör­mek iste­di­ğini görür,” demiş­tir bir kere­sinde. “Bu bir yanıl­sa­ma­dır; ama yanıl­sama ve sah­te­lik aynı […]

Kazancı Bedih: Divan Edebiyatı Sevdalısı Bir Garip Derviş

“Toru­num Bedih, Der­sine iyi çalış. İşine, kârına dik­kat et. Benim gön­lüm Allah ve müzik aşkına açık oldu. Tez evlen­di­ğim için gönül gözümü, çocuk­la­rı­mın ana­sına açtım. Bir kuru kaya par­çası gibi oldu gönlüm.Aşkları, en güzel aşk­ları gazel söy­ler­ken, cüm­büş çalar­ken yaşa­dım. toru­num, sana tav­siye etmi­yo­rum. Sen kır çiçek­leri aç, şak­şako (gelin­cik) gibi ol.” Kazancı Bedih   […]

Sinema Teknik midir?

İyi film yap­mak için iyi bir tek­niğe, iyi bir kame­raya ya da başka bir şeye ihti­ya­cı­nız yok. Eğer hikâ­ye­niz iyiyse fil­mi­nizde iyi olur. Osman Burak Gülveren Sinema 19. yy’da Lumi­ere kar­deş­ler tara­fın­dan ortaya çıka­rı­lan ve daha sonra poli­tik ve tek­no­lo­jik geliş­me­lerle ken­dini kabul­len­dir­miş bir sanat dalı. Rus­lar, sine­ma­nın ilk yıl­la­rında işin tama­mıyla tek­nik yön­le­rini araş­tır­mış ve bu konuda Eisenstein’ın büyük […]