Sanat

Johann Sebastian Bach | Barok Dönemin Büyük Yaratıcısı | Belgesel

Johann Sebas­tian Bach Eisenach’ta doğdu (21 Mart 1685-28 Tem­muz 1750). Barok döne­min en ünlü ve önemli bes­te­ci­si­dir. Alman tarzı Barok müziği, İtalya ve Fransa’dan aldığı ritim, form­lar ve yapı­larla bir­leş­tirdi. Müzi­ğin tek­nik yapı­sına hâki­mi­yeti ve ente­lek­tüel kişi­liği saye­sinde büyük say­gın­lık kazandı ve ken­di­sin­den son­raki bes­te­ci­leri de etki­ledi. 19. yy’da müziği tek­rar ön plana çıkana kadar çok […]

Gelenek mi, Gelenekçilik mi? Ebru Örneği

Kaş yapa­yım der­ken göz çıkar­ma­maya dik­kat edil­mesi gerek­tiği de açık­tır. Her şey gibi gele­nek­sel sanat­lar da tarih boyunca deği­şime uğra­mış­tır; tarih­le­rin­deki bir nok­tayı keyfi bir şekilde seçe­rek sanatı orada don­dur­mak, ondan sonra yapı­la­cak olan her şeyin o nok­ta­nın tak­lidi olma­sını dayat­mak anlamlı değil­dir. İrvin Cemil Schick Günü­müzde Türkiye’deki yerli sanat iki ana baş­lık altında top­la­na­bi­lir: […]

Vietnam’ın Arkeolojik Hazineleri

Vietnam’ın bugüne kadar geç­ti­ği­miz aylarda ilk kez Almanya’da görü­cüye çıkan arke­olo­jik hazi­ne­leri büyük ilgi gördü. Ser­gi­le­nen ben­zer­siz eser­ler­den bazı­ları aşa­ğıda ve ger­çek­ten göz kamaş­tı­rıcı. Yeşim asalar Ser­gide yer alan yeşim asa­lar Vietnam’ın taş dev­rin­den. Bun­lar ara­sında Vietnam’da yapıl­mış en uzun asa da yer alı­yor. Bronz hayvan figürü Bu bronz hay­van figürü 1977’de güney Vietnam’da bulundu. […]

Claude Monet | Belgesel Film

Cla­ude Monet (14 Kasım 1840-5 Ara­lık 1926), Fran­sız izle­nimci res­sam. Oscar-Cla­ude Monet ya da Cla­ude Oscar Monet ola­rak da bili­nir. Adolphe ve Lou­ise-Jus­tine Monet’nin çocuğu ola­rak Paris’te dün­yaya geldi. 1845’te, yani Monet beş yaşın­day­ken, aile Normandiya’daki La Havre’a taşındı. Monet, Notre-Dame-de-Lorette kili­se­sinde Oscar-Cla­ude ola­rak vaf­tiz edildi. Babası onun aile mes­leği olan bak­kal­lığa devam etme­sini isti­yordu, […]

Leonardo Da Vinci'nin Gizemi • Belgesel Film

Leonardo da Vinci, genç bir noter olan Messer/Ser (Üstad anla­mında) Piero da Vinci ve bir çiftçi kızı olan Caterina’nın evli­lik dışı çocuğu ola­rak Vinci kasa­bası yakın­la­rın­daki Anchiano’da doğdu. Modern isim­len­dirme kural­la­rı­nın Avrupa’da uygu­lan­ma­sın­dan önce tam ismi “Vin­cili Üstad Piero’nun oğlu Leonarda” mana­sına gelen Leonardo di ser Pero da Vinci’ydi. Kesin olma­makla bera­ber Leonardo’nun annesi Caterina’nın, […]

Wolfgang Amadeus Mozart'ın Hikâyesi | Belgesel Film

Wolf­gang Ama­deus Mozart (d. 27 Ocak 1756 Salz­burg, ö. 5 Ara­lık 1791 Viyana), Kla­sik Batı Müziği’nin Kla­sik Dönemi’inde etkili olmuş bes­teci. Yapıt­ları, sen­fo­ni­leri, kon­çer­to­ları, oda orkest­ra­la­rını, piya­noyu, ope­rayı ve korolu müzik­leri etki­le­miş­tir. Otuz beş yıl­lık haya­tına 626 eser sığ­dı­ran Mozart, Avru­palı bes­te­ci­le­rin en popü­ler­le­rin­den­dir. Mozart günü­müzde ise müzik tari­hi­nin en önemli deha­la­rın­dan biri ola­rak kabul edi­li­yor. […]

Renklerle Yaşar Kemal Portresi | Belgesel Film

Genel Yönet­men: Ahmet Güneş­te­kin Yaşar Kemal üstüne ne anla­tılsa eksik­lik duy­gu­muz silin­mez. Onunla ilgili yazı­lan­la­rın yazıl­ması gere­ken­le­rin ne kadarı oldu­ğunu düşün­mek bile ede­bi­ya­tı­mı­zın bir yüzü­nün göl­gede kal­maya mah­kûm oldu­ğunu gös­te­rir. Oysa yak­la­şık alt­mış boyunca çok­tan bir mil­yonu geç­miş ve bugün bile yep­yeni bir roman­mış­ça­sına hâlâ süren satı­şıyla apayrı bir anlamı ve yeri olan İnce Memed üstüne […]

Andy Warhol Huzurlarınızda

Andy War­hol (6 Ağus­tos 1928-22 Şubat 1987), Ame­ri­kalı film yapım­cısı ve yayıncı. Pop art akı­mı­nın en önemli tem­sil­ci­le­rin­den kabul edi­lir. Seri üre­ti­min, seri üre­tim nes­ne­le­ri­nin sıkça kul­la­nıl­dığı bir sanat türünü kul­la­nır. Resim­le­rini afiş tek­ni­ğiyle çoğalt­mış­tır. Bu, aslında radi­kal bir tep­ki­dir ve çağın top­lum­sal olay­la­rıyla bir bütün­lük için­de­dir. War­hol çek­tiği kısa film­lerle Bağım­sız Film Ödülü’nü kazandı. Ayrıca Empire ve Sleep […]