Sanat

Claude Monet | Belgesel Film

Cla­ude Monet (14 Kasım 1840-5 Ara­lık 1926), Fran­sız izle­nimci res­sam. Oscar-Cla­ude Monet ya da Cla­ude Oscar Monet ola­rak da bili­nir. Adolphe ve Lou­ise-Jus­tine Monet’nin çocuğu ola­rak Paris’te dün­yaya geldi. 1845’te, yani Monet beş yaşın­day­ken, aile Normandiya’daki La Havre’a taşındı. Monet, Notre-Dame-de-Lorette kili­se­sinde Oscar-Cla­ude ola­rak vaf­tiz edildi. Babası onun aile mes­leği olan bak­kal­lığa devam etme­sini isti­yordu, […]

Leonardo Da Vinci'nin Gizemi • Belgesel Film

Leonardo da Vinci, genç bir noter olan Messer/Ser (Üstad anla­mında) Piero da Vinci ve bir çiftçi kızı olan Caterina’nın evli­lik dışı çocuğu ola­rak Vinci kasa­bası yakın­la­rın­daki Anchiano’da doğdu. Modern isim­len­dirme kural­la­rı­nın Avrupa’da uygu­lan­ma­sın­dan önce tam ismi “Vin­cili Üstad Piero’nun oğlu Leonarda” mana­sına gelen Leonardo di ser Pero da Vinci’ydi. Kesin olma­makla bera­ber Leonardo’nun annesi Caterina’nın, […]

Wolfgang Amadeus Mozart'ın Hikâyesi | Belgesel Film

Wolf­gang Ama­deus Mozart (d. 27 Ocak 1756 Salz­burg, ö. 5 Ara­lık 1791 Viyana), Kla­sik Batı Müziği’nin Kla­sik Dönemi’inde etkili olmuş bes­teci. Yapıt­ları, sen­fo­ni­leri, kon­çer­to­ları, oda orkest­ra­la­rını, piya­noyu, ope­rayı ve korolu müzik­leri etki­le­miş­tir. Otuz beş yıl­lık haya­tına 626 eser sığ­dı­ran Mozart, Avru­palı bes­te­ci­le­rin en popü­ler­le­rin­den­dir. Mozart günü­müzde ise müzik tari­hi­nin en önemli deha­la­rın­dan biri ola­rak kabul edi­li­yor. […]

Renklerle Yaşar Kemal Portresi | Belgesel Film

Genel Yönet­men: Ahmet Güneş­te­kin Yaşar Kemal üstüne ne anla­tılsa eksik­lik duy­gu­muz silin­mez. Onunla ilgili yazı­lan­la­rın yazıl­ması gere­ken­le­rin ne kadarı oldu­ğunu düşün­mek bile ede­bi­ya­tı­mı­zın bir yüzü­nün göl­gede kal­maya mah­kûm oldu­ğunu gös­te­rir. Oysa yak­la­şık alt­mış boyunca çok­tan bir mil­yonu geç­miş ve bugün bile yep­yeni bir roman­mış­ça­sına hâlâ süren satı­şıyla apayrı bir anlamı ve yeri olan İnce Memed üstüne […]

Andy Warhol Huzurlarınızda

Andy War­hol (6 Ağus­tos 1928-22 Şubat 1987), Ame­ri­kalı film yapım­cısı ve yayıncı. Pop art akı­mı­nın en önemli tem­sil­ci­le­rin­den kabul edi­lir. Seri üre­ti­min, seri üre­tim nes­ne­le­ri­nin sıkça kul­la­nıl­dığı bir sanat türünü kul­la­nır. Resim­le­rini afiş tek­ni­ğiyle çoğalt­mış­tır. Bu, aslında radi­kal bir tep­ki­dir ve çağın top­lum­sal olay­la­rıyla bir bütün­lük için­de­dir. War­hol çek­tiği kısa film­lerle Bağım­sız Film Ödülü’nü kazandı. Ayrıca Empire ve Sleep […]

Guernica’nın Hikâyesi | Belgesel Film

  Guer­nica, Pablo Picasso tara­fın­dan 1937’de yapı­lan, İspanya İç Savaşı sıra­sında Nazi Almanyası’na ait 28 bom­bar­dı­man uça­ğı­nın 26 Nisan 1937’de İspanya’daki Guer­nica şeh­rini bom­ba­la­ma­sını anla­tan, 7,76 m eninde ve 3,49 m yük­sek­li­ğinde anıt­sal tablo. Sal­dırı sıra­sında 250 ila 1.600 kişi haya­tını kay­bet­miş, çok daha fazla sayıda kişi de yara­lan­mıştı. İspan­yol hükü­meti, Paris’teki 1937 Dünya Fuarı […]

Van Gogh'un Hikâyesi | Belgesel Film

Vin­cent Wil­lem van Gogh (30 Mart 1853-29 Tem­muz 1890), sanat tari­hi­nin en tanın­mış ve en etkili res­sam­la­rın­dan. On yıl­dan biraz fazla bir süre içinde ara­la­rında 860 yağ­lı­boya tab­lo­nun da olduğu 2.100 kadar resim ve çizim çalış­ması üretti ve bun­la­rın çoğu yaşa­mı­nın son iki yılında yapıldı. Resim­leri modern sana­tın temel­leri sayı­lan sıra dışı renk­le­riyle canlı, coş­kulu ve anla­tımcı fırça dar­be­le­riyle […]

Robert Capa'nın Unutulmaz Fotoğrafları

Robert Capa (22 Ekim 1913, Buda­peşte - 25 Mayıs 1954, Viet­nam), dün­ya­nın en ünlü savaş fotoğ­raf­çı­sı­dır. Asıl adı André Fri­ed­man. 1913 yılında Budapeşte’de Yahudi bir ter­zi­nin oğlu ola­rak doğdu. Özel­likle İspanya İç Savaşı’nda yap­tığı çalış­ma­lar sonunda, İngi­liz der­gisi Pic­ture Post tara­fın­dan 1938 yılında dün­ya­nın en ünlü savaş fotoğ­raf­çısı ilan edil­mişti. Aynı savaşta çek­tiği, bir cum­hu­ri­yetçi […]

Johannes Vermeer: Işığın Ustası • Belgesel Film

Johan­nes Ver­meer (31 Ekim 1632, Delft – 15 Ara­lık 1675, Delft), evle­rin için­deki gün­de­lik yaşamı betim­le­yen tab­lo­la­rıyla tanı­nan, Hol­lan­dalı, Barok tar­zı­nın tem­sil­cisi res­sam. Ver­meer hayatı boyunca başa­rılı ve taş­ralı bir gün­lük yaşam res­samı ola­rak bilindi. Zen­gin olma­dığı, ölü­mü­nün ardın­dan eşine ve çocuk­la­rına bırak­tığı borç­lar­dan bel­li­dir. Ver­meer, par­lak renk­ler, ustaca ışık kul­la­nımı ve ince işle­yiş ile […]