Sanat

Kazancı Bedih: Divan Edebiyatı Sevdalısı Bir Garip Derviş

“Toru­num Bedih, Der­sine iyi çalış. İşine, kârına dik­kat et. Benim gön­lüm Allah ve müzik aşkına açık oldu. Tez evlen­di­ğim için gönül gözümü, çocuk­la­rı­mın ana­sına açtım. Bir kuru kaya par­çası gibi oldu gönlüm.Aşkları, en güzel aşk­ları gazel söy­ler­ken, cüm­büş çalar­ken yaşa­dım. toru­num, sana tav­siye etmi­yo­rum. Sen kır çiçek­leri aç, şak­şako (gelin­cik) gibi ol.” Kazancı Bedih   […]

Sinema Teknik midir?

İyi film yap­mak için iyi bir tek­niğe, iyi bir kame­raya ya da başka bir şeye ihti­ya­cı­nız yok. Eğer hikâ­ye­niz iyiyse fil­mi­nizde iyi olur. Osman Burak Gülveren Sinema 19. yy’da Lumi­ere kar­deş­ler tara­fın­dan ortaya çıka­rı­lan ve daha sonra poli­tik ve tek­no­lo­jik geliş­me­lerle ken­dini kabul­len­dir­miş bir sanat dalı. Rus­lar, sine­ma­nın ilk yıl­la­rında işin tama­mıyla tek­nik yön­le­rini araş­tır­mış ve bu konuda Eisenstein’ın büyük […]

10 Ünlü Yazı Tipinin Kökeni, Hikâyesi

Bil­gi­sa­yar­larda kul­lan­dı­ğı­mız yazı tip­leri, keli­me­nin tam anla­mıyla par­mak izi­miz olmuşsa da, üzer­le­rinde düşünme gerek­si­ni­mini pek duy­ma­yız. İlgi çekici, hatta zaman zaman şaşır­tıcı köken­lere sahip bu yazı tip­le­ri­nin bir bölümü, tek­no­lo­jik alet­le­rin geliş­me­siyle bir­likte piya­sa­nın gerek­si­nim­le­rini kar­şı­la­mak ama­cıyla ticari işlet­me­ler tara­fın­dan üre­til­miş, bir bölü­müyse kari­ka­tür­lerde kul­la­nı­lan harf­ler­den, müzik­ten, yol tabe­la­la­rın­dan ve bul­ma­ca­lar­dan esin­le­ni­le­rek yara­tıl­mış­tır. Wingdings Wing­dings […]

Elyazınız, Hakkınızda Ne Söylüyor?

Bir­ço­ğu­muz çocuk­lu­ğu­muzu güzel yazı def­ter­le­rine titiz bir elya­zı­sıyla alfabe yaza­rak geçir­miş olma­mıza rağ­men çoğu­muz imza­mızı bile düz­gün bir şekilde ata­ma­yız. Biti­şik elya­zı­sı­nın eski­den ne kadar önemli oldu­ğuna dair yorum­ları günü­müzde bir­çok yer­den duya­bi­lir­si­niz ama aslında insan­lar hâlâ yazı­yor. Alış­ve­riş lis­te­leri, tıbbi reçe­te­ler ve hatta aşk mek­tup­ları bile elle yazı­lı­yor. Geç­mi­şin süslü, uzun yazı­la­rın­dansa biti­şik yazıyla yazıl­ma­mış […]

Tarot Kartlarının Şaşırtıcı ve Az Bilinen Kökeni

Tarot kart­la­rı­nın kökeni konu­sunda neler söy­le­ne­bi­lir? Basit bir kart oyunu mudur yoksa kökeni antik Mısır bil­ge­li­ğine daya­nan bir keha­net sanatı yahut kişi­nin ken­dini bil­me­sine vasıta olan mis­tik bir reh­ber mi? Fulya Kılınçarslan Basit bir kart oyunu, nasıl olup da kadim gizem­leri taşı­dığı iddia edi­len ezo­te­rik bir uygu­la­maya dönüş­müş ve para kar­şı­lığı haki­kat vaat edi­len ezo­te­rizm paza­rında, […]

Kitabın Esrarengiz Kökenleri

Basılı kitap ve e-kitap ara­sın­daki çekişme yeni değil. Keith Hous­ton, ilk kitap­la­rın antik Roma’da oldu­ğuna dair ben­zer bir tar­tış­ma­nın nasıl ortaya çık­tı­ğını anla­tı­yor. Kitap deği­şi­yor. Elekt­ro­nik kitap­lar basılı kitap­lar­dan daha por­ta­tif, bin­ler­ce­sini bir tab­le­tin ya da oku­run içinde taşı­ya­bi­li­yor­su­nuz. Bin­lerce kitap sadece bir tık uza­ğı­nızda. E-kitap­la­rın basılı kitap­lara göre daha daya­nıklı olduğu tar­tı­şı­la­bi­lir, bir e-kitap […]

Johann Sebastian Bach | Barok Dönemin Büyük Yaratıcısı | Belgesel

Johann Sebas­tian Bach Eisenach’ta doğdu (21 Mart 1685-28 Tem­muz 1750). Barok döne­min en ünlü ve önemli bes­te­ci­si­dir. Alman tarzı Barok müziği, İtalya ve Fransa’dan aldığı ritim, form­lar ve yapı­larla bir­leş­tirdi. Müzi­ğin tek­nik yapı­sına hâki­mi­yeti ve ente­lek­tüel kişi­liği saye­sinde büyük say­gın­lık kazandı ve ken­di­sin­den son­raki bes­te­ci­leri de etki­ledi. 19. yy’da müziği tek­rar ön plana çıkana kadar çok […]