Tarih

Edebiyattan Tarih Öğrenilir mi?

Ben aslında tarih adına ne bili­yor­sam ede­bi­yat­tan öğren­dim ya da belki cüm­leyi şöyle kur­malı, ede­bi­yat saye­sinde öğren­dim. Banu Yıldıran Genç Liseye yeni baş­la­yan­larla ders yapar­ken ken­dimi sık sık, “Tarih öğren­mek için roman oku­maz­sı­nız, tarihi öğren­mek için tarih kitabı oku­mak gere­kir” der­ken bulu­yo­rum. Çok doğru bir cümle olma­dı­ğını bil­sem de aslında bunu ede­bi­yat der­si­nin ilk yılında […]

Prenses Pocahontas

”Avrupa’nın refah ve iler­le­mesi zen­ci­le­rin, Arap­la­rın, Hint­li­le­rin ve sarı ırk­la­rın ölü vücut­ları ve akıt­tık­ları ter üze­rine inşa edil­miş­tir.” – Fanon İbrahim Tekpınar Kuzey Ame­rika kıta­sında yaşa­yan kabi­le­ler, dağı­nık halde kimi zaman da tek bir şefin böl­ge­sinde bir­den fazla kabile ola­rak yaşam­la­rını sür­dür­müş­ler­dir. Bugün Vir­gi­nia ola­rak bili­nen ve yer­li­le­rin Tse­na­com­ma­cah ola­rak adlan­dır­dığı böl­gede otuza yakın kabile, şef […]

Madalyonun Öbür Yüzü: Nazi Askerlerinin Aileleri

“Gene­tik suç yok­tur.” Soya­ğaç­ları, dal­la­rını geç­mişe doğru uzat­tıkça pek hoş olma­yan ger­çek­leri ortaya çıka­ra­bi­lir. Münihli Jen­ni­fer Teege de 2008 yılında Ham­burg halk kütüp­ha­ne­sinde araş­tırma yapar­ken tesa­dü­fen kar­şı­laş­tığı bir ger­çekle bunu fark eti. Öğren­diği bu ger­çek, nasıl baş ede­ce­ğini bil­me­diği büyük bir trav­maya dönüştü. 2013 yılında Almanya’da yayım­la­nan My Grand­fat­her Would Have Shot Me (Büyük­ba­bam Beni […]

Dinozorların Nesli Tükenmese Ne Olurdu?

Dün­yaya gök­taşı çarp­ma­mış ve dino­zor­lar orta­dan kalk­ma­mış olsaydı insan­lar ve diğer can­lı­lar onla­rın var­lı­ğın­dan nasıl etki­le­nirdi? 66 mil­yon yıl önce 15 km çapın­daki bir gök­taşı dün­yaya çarp­tı­ğında yarat­tığı etki 10 mil­yar Hiro­şima bom­bası gücün­deydi. Bu rad­yo­ak­tif ateş topu bin­lerce kilo­met­re­lik alanı yakıp kavur­muş, 25 kg’dan büyük kara hay­van­ları, yer­yü­zün­deki canlı tür­le­ri­nin yüzde 75’i orta­dan kalk­mıştı. […]

Antik Mısır | Belgesel

Antik Çağ’ın en önemli uygar­lık­la­rın­dan olan Antik Mısır, Kuzey­doğu Afrika’da Nil Nehri’nin denize dökü­len kıs­mı­nın çev­rine yayıl­mış bir uygar­lıktı. Kuru­lu­şun­dan önce Aşağı Mısır ve Yukarı Mısır ola­rak ayrı­lı­yordu. İki kısım, MÖ 3150 dolay­la­rında ilk fira­vun tara­fın­dan siyasi ola­rak bir­leş­ti­ril­miş ve bu bir­lik­te­lik 3000 yıl boyunda devam etti. Sekiz ana döneme ayrı­lan Antik Mısır, istik­rar­sız sayı­la­bi­le­cek zaman­la­rını Orta […]

Sanayi Devrimi | Belgesel

SANAYİ DEVRİMİ Röne­sans ve reform hare­ket­le­ri­nin yarat­tığı özgür düşünce orta­mı­nın ortaya çıkar­dığı tek­nik ve bilim­sel alan­daki geliş­me­ler sonucu zen­gin­le­şen Avrupa’nın, bu geliş­me­leri üre­tim ala­nına uygu­la­ma­sıyla 18. yüz­yı­lın son­la­rında Britanya’da ortaya çıkan Sanayi Dev­rimi, ardın­dan Batı Avrupa’ya, son­ra­sında da tüm dün­yaya yayıl­mış­tır. Sömür­ge­ci­lik sonucu zen­gin­le­şen, yaşam düzeyi yük­se­len ve hızlı bir nüfus artışı yaşa­yan Avrupa’nın, tarımda […]

"Tarihin Gelmiş Geçmiş En Zengin İnsanı" Jakob Fugger'in Öyküsü

1459’da doğan ve 1535’te ölen Alman ban­kacı ve tüc­car Jakob Fug­ger eğer bugün yaşa­saydı, ser­veti Bill Gates, War­ren Buf­fet, Car­los Slim ve Mark Zuckerberg’in top­la­mın­dan daha fazla olurdu. Onun hayat öykü­sünü yazan Greg Steinmetz’e göre, “Zen­gin” lakaplı Fugger’in ser­veti günü­mü­zün para­sıyla 400 mil­yar doları bul­muştu. Ame­ri­kan Wall Street Jour­nal gaze­te­si­nin eski edi­tör­le­rin­den Ste­in­metz, Fugger’i “tari­hin […]

İşte ‘’Düz Dünya Tezinin" İlham Kaynağı

Sırf Batı’ya karşı çık­mak için evren­sel aka­de­mik bil­gi­lere karşı çıkıp, bilim­sel geliş­me­leri “İslam âle­mine karşı komplo” sayar­ken… Sezin Öney Yok, konu kapan­madı ve kapat­ma­ya­lım da… Çünkü, bu “Dünya’nın düz oldu­ğunu” iddia eden yazı, Türkiye’de hızla yayıl­makta olan çok ciddi bir psi­ko­lo­jik rahat­sız­lı­ğın çok açık, göz­den kaça­ma­ya­cak belir­ti­le­rin­den… San­rı­sal bozuk­luk (delu­si­onal disor­der) adlı psi­ki­yat­rik has­ta­lı­ğın yani. Ada­let ve […]