Tarih

Konstantinopolis

Kons­tan­ti­no­po­lis, önce Doğu Roma İmpa­ra­tor­luğu adıyla kuru­lan ve Batı Roma İmparatorluğu’nun yıkıl­ma­sın­dan sonra zamanla adı Bizans İmparatorluğu’na dönü­şen dev­le­tin 395’te baş­kenti oldu. Kons­tan­ti­no­po­lis erken orta­çağda dün­ya­nın en par­lak ve zen­gin şeh­riydi. Şehir ve güne­yin­deki The­odo­sius Limanı, 13. yüz­yıla dek dün­ya­nın en büyük tica­ret mer­kez­le­rin­den biri ola­rak kaldı. (91)

Tarihin bilinen en eski köpek çizimleri bulundu

Almanya’nın bağım­sız araş­tırma kuru­luşu Max Planck Topluluğu’nun İnsan Tarihi Araş­tır­ma­ları Ens­ti­tüsü arke­olog­ları, 8 bin yıl önce yapıl­dığı tah­min edi­len mağara çizim­le­rini buldu. Çizim­lerde betim­le­miş köpek­le­rin, bu hay­va­nın şu ana kadar bile­nen en eski çizimi olduğu belir­tildi. Sci­ence der­gi­si­nin habe­rine göre, çizim­ler Suudi Arabistan’ın kuzey­ba­tı­sında tes­pit edildi. Çizim­ler­den birinde, 13 köpek ara­sında duran bir avcı betim­lendi. […]

Oggito’da Tarih Yazıları | Meraklı Okurlar ve Araştırmacılar İçin

Sezin Öney | İşte ‘’Düz Dünya Tezi­nin” İlham Kay­nağı Sezin Öney | Malaz­girt ve Çanak­kale Deniz Sal­dı­ran | Batı Mede­ni­yeti Nasıl Çöker? Pınar­naz Eren | Tarihte Miyav! Göbek­li­tepe: İnsan­lık Tari­hi­nin Baş­lan­gı­cına Doğru | Bel­ge­sel İlk insan­la­rın ortaya çıkış hikâ­ye­sini baş­tan yaz­ma­mız gere­ke­cek… 1960’lar ve 1970’lerde İran ve İran’da Kadın­lar Şeyh­mus Diken | Tozu Top­rağı Kaldı […]

Rusya Alaska’yı ABD’ye Neden Sattı?

Georgy Manaev “Ame­rika bu buz küt­lesi ve kah­val­tıda balık yağı içen elli bin Eskimo’yla ne yapa­cak?” Rusya, 1867 yılında Alaska’yı 7,2 mil­yon dolara ABD’ye sattı. Bu satı­şın üstün­den geçen elli yılda Ame­ri­ka­lı­lar öde­dik­leri mik­ta­rın yüz katını geri kazandı. Peki büyük bir impa­ra­tor­luk bu satışa nasıl karar verdi? Beyaz Saray’ın inter­net site­sinde yayın­la­nan ve Rusya’nın Alaska’yı top­rak­la­rına […]

Edebiyattan Tarih Öğrenilir mi?

Ben aslında tarih adına ne bili­yor­sam ede­bi­yat­tan öğren­dim ya da belki cüm­leyi şöyle kur­malı, ede­bi­yat saye­sinde öğren­dim. Banu Yıldıran Genç Liseye yeni baş­la­yan­larla ders yapar­ken ken­dimi sık sık, “Tarih öğren­mek için roman oku­maz­sı­nız, tarihi öğren­mek için tarih kitabı oku­mak gere­kir” der­ken bulu­yo­rum. Çok doğru bir cümle olma­dı­ğını bil­sem de aslında bunu ede­bi­yat der­si­nin ilk yılında […]

Prenses Pocahontas

”Avrupa’nın refah ve iler­le­mesi zen­ci­le­rin, Arap­la­rın, Hint­li­le­rin ve sarı ırk­la­rın ölü vücut­ları ve akıt­tık­ları ter üze­rine inşa edil­miş­tir.” – Fanon İbrahim Tekpınar Kuzey Ame­rika kıta­sında yaşa­yan kabi­le­ler, dağı­nık halde kimi zaman da tek bir şefin böl­ge­sinde bir­den fazla kabile ola­rak yaşam­la­rını sür­dür­müş­ler­dir. Bugün Vir­gi­nia ola­rak bili­nen ve yer­li­le­rin Tse­na­com­ma­cah ola­rak adlan­dır­dığı böl­gede otuza yakın kabile, şef […]

Madalyonun Öbür Yüzü: Nazi Askerlerinin Aileleri

“Gene­tik suç yok­tur.” Soya­ğaç­ları, dal­la­rını geç­mişe doğru uzat­tıkça pek hoş olma­yan ger­çek­leri ortaya çıka­ra­bi­lir. Münihli Jen­ni­fer Teege de 2008 yılında Ham­burg halk kütüp­ha­ne­sinde araş­tırma yapar­ken tesa­dü­fen kar­şı­laş­tığı bir ger­çekle bunu fark eti. Öğren­diği bu ger­çek, nasıl baş ede­ce­ğini bil­me­diği büyük bir trav­maya dönüştü. 2013 yılında Almanya’da yayım­la­nan My Grand­fat­her Would Have Shot Me (Büyük­ba­bam Beni […]

Dinozorların Nesli Tükenmese Ne Olurdu?

Dün­yaya gök­taşı çarp­ma­mış ve dino­zor­lar orta­dan kalk­ma­mış olsaydı insan­lar ve diğer can­lı­lar onla­rın var­lı­ğın­dan nasıl etki­le­nirdi? 66 mil­yon yıl önce 15 km çapın­daki bir gök­taşı dün­yaya çarp­tı­ğında yarat­tığı etki 10 mil­yar Hiro­şima bom­bası gücün­deydi. Bu rad­yo­ak­tif ateş topu bin­lerce kilo­met­re­lik alanı yakıp kavur­muş, 25 kg’dan büyük kara hay­van­ları, yer­yü­zün­deki canlı tür­le­ri­nin yüzde 75’i orta­dan kalk­mıştı. […]

Antik Mısır | Belgesel

Antik Çağ’ın en önemli uygar­lık­la­rın­dan olan Antik Mısır, Kuzey­doğu Afrika’da Nil Nehri’nin denize dökü­len kıs­mı­nın çev­rine yayıl­mış bir uygar­lıktı. Kuru­lu­şun­dan önce Aşağı Mısır ve Yukarı Mısır ola­rak ayrı­lı­yordu. İki kısım, MÖ 3150 dolay­la­rında ilk fira­vun tara­fın­dan siyasi ola­rak bir­leş­ti­ril­miş ve bu bir­lik­te­lik 3000 yıl boyunda devam etti. Sekiz ana döneme ayrı­lan Antik Mısır, istik­rar­sız sayı­la­bi­le­cek zaman­la­rını Orta […]