Tarih

10 Soruda Edebiyat ve Londra

1. Shakespeare’in Londrası... 1590’larda Londra ener­jik, geli­şen ve önemli bir liman ken­tiydi. Tha­mes Nehri ise işlek bir suyolu. Şehir kül­türü res­sam, aktör, yazar­larla can­lıydı. Tiyatro bütün sos­yal sınıf­la­rın beğe­ni­sine uygundu. 2. Canterbury Unesco Dünya Mirası Listesi’ndedir, katedraliyle ünlüdür, bir de... Geoff­rey Causer’ın yaz­dığı, Aziz Tho­mas Becket’ın Canterbury’deki meza­rını gör­mek üzere Londra’dan yola çıkan otuz kadar […]

Depreme Karşı İdam

Konu kom­şu­nun ihba­rıyla yaka­la­nan –çoğu masum– Liz­bon­lu­lar ya ası­la­rak ya da yakı­la­rak öldü­rü­lür. Kilise, dep­re­min çare­sini bul­muş­tur: Günah­kâr­la­rın öldü­rül­mesi. Murat Erdin Göl­cük mer­kezli 1999 dep­re­min­den sonra haya­tı­mı­zın bir par­çası haline gelen fela­ket, insan­lı­ğın öte­den beri kork­tuğu ve sak­lan­maya çalış­tığı bir kader ola­rak ede­bi­yat eser­le­rine de konu oldu. 1 Kasım 1755’te mey­dana gelen Büyük Liz­bon Dep­remi […]

Amerikan Yerlileri Yüz Yıl Önce Nasıl Yaşıyordu

Yerli Ame­ri­kan kül­tü­rü­nün büyülü gele­nek­leri ile zen­gin ve özgür yaşam ruhu geçen yüz­yıl boyunca hızla kay­boldu. Edward Cur­tis, Kuzey Amerika’daki yerli kabi­le­le­rin yaşam biçim­le­rini yaka­la­mak ve kay­det­mek için on yıl­larca çalıştı ve büyü­le­yici fotoğ­raf­larla dolu bir top­lam ortaya çıkardı. 1906’da finansçı ve ban­kacı J.P. Mor­gan, Yerli Ame­ri­ka­lı­lar üze­rine bir dizi hazır­la­mak için Curtis’e 75.000 dolar sağ­ladı. Bir­likte […]

1950'lerin Paris'i, Görülmeye Değer...

İkinci Dünya Savaşı’nın ne denli ola­ğa­nüstü bir yıkıma yol açtı­ğını biz bura­dan belki tam göre­mi­yor, yete­rince anla­ya­mı­yo­ruz. Avrupa, bir ucun­dan öbü­rüne, bütün hayatı öldü­re­cek bir yıkıma uğradı. İnsan­lar hiç­lik dolu düşün­ce­ler ve duy­gu­lar içinde kaldı. Sonra topar­lan­maya baş­ladı Avrupa. Onun baş­lıca sim­ge­le­rin­den biri olan Paris, Savaş’ın hemen erte­sinde, 1950’lerde ne durum­daydı? Sokak görün­tü­leri en doğru […]

Ünlü Markaların İlk Ürünlerine Bakar mısınız...

Bilim­sel tek­no­lo­jik iler­le­me­le­rin hızına yetiş­mek ola­nak­sız. Şimdi on yılda yaşa­nan hızlı gelişme, geç­mişte belki yüz yılda ancak yaşa­na­bi­li­yordu. Özel­likle tek­no­lo­ji­nin aynı zamanda sıra dışı tasa­rım­larla ken­dini gös­ter­di­ğini de düşü­nünce. Aşa­ğıda çok ünlü mar­ka­la­rın ilk ürün­le­ri­nin fotoğ­raf­ları var. Yak­la­şık yüz, bazen çok daha kısa süre önce yapıl­mış, bulun­muş. Şimdi modern tari­hin öncesi gibi geli­yor. Ara sıra […]

İspanya İç Savaşı'ndan Unutulmaz Görüntüler

İspanya İç Savaşı 17 Tem­muz 1936-1 Nisan 1939 tarih­leri ara­sında, demok­ra­tik seçimle İkinci İspan­yol Culhuriyeti’ne sadık “Cum­hu­ri­yet­çi­ler” ile Gene­ral Fran­cisco Franco lider­li­ğinde isyancı “Mil­li­yet­çi­ler” ara­sında yaşandı. İç savaşı Mil­li­yet­çi­ler kazandı ve Franco, 1939’dan ölü­müne kadar olan 1975 yılına kadar İspanya’yı yönetti. Savaş, İkinci İspanya Cumhuriyeti’nin –Baş­kan Minuel Azaña lider­li­ğin­deki– seçili hükü­me­tine José San­jurjo komu­tası altın­daki İspan­yol Cum­hu­ri­yetçi […]

Vietnam Savaşı'ndan Çok Çarpıcı 48 Fotoğraf

Viet­nam Savaşı özel­likle 1960’larda dün­ya­daki bütün barış­se­ver­leri ayağa kal­dı­rır­ken göz­ler önünde ben­zer­siz acı­lar yaşan­ma­sına da neden oldu. İkinci Dünya Savaşı boyunca atı­lan bom­ba­lar­dan daha çoğu yal­nızca Viet­na­mIa atıl­mıştı. Sonra Vietnam’ın kur­tu­luşu ve barış geldi. Geriye ne kaldı? Sayı­sız ölüm, göz­yaşı. Aşa­ğıda savaş sıra­sında Viet­kong fotoğ­raf­çı­la­rı­nın çek­tiği 48 fotoğ­raf var. Yakın­dan izle­yen­le­rin içini bura­cak, çok çar­pıcı […]

Kızıl Ordu Korosu'nun 88 Yıllık Müzik Yolculuğu

Tra­jik bir uçak kaza­sına kur­ban giden Kızıl Ordu Korosu, Sov­yet­ler Bir­liği Kızıl Ordusu’nun resmi korosu. Koro ele­man­ları 25 Ara­lık 2016 günü Rusya’nın Soçi ken­tin­den hava­la­nan askeri uçakla Suriye’nin Laz­kiye ken­tine yeni yıl kut­lama etkin­lik­leri için gidi­yordu. Uçak­ları hava­lan­dık­tan kısa bir süre sonra Karadeniz’e düştü. Türkiye’de de bir­çok kon­ser veren Kızıl Ordu Korosu, en son Rusya […]