Tarih

UNESCO'nun Yeni Dünya Mirası Listesi

UNESCO her yıl Dünya Mirası Listesi’ne yeni yer­ler ekli­yor. Bu yıl lis­teye dahil olan çok özel yer­ler de şun­lar. Le Corbusier, Stuttgart Stuttgart’taki Weis­sen­hof böl­ge­sinde yer alan iki Le Cor­bu­sier evine farklı mimari yapı­lara ilgi duyan­lar hiç de yabancı sayıl­maz­lar. İkiz evin birinde hêalâ otu­ran­lar var. Diğeri ise 2002’den iti­ba­ren müzeye dönüş­tü­rül­müş. Bina­lar mimar Le […]

İlk insanların ortaya çıkış hikâyesini baştan yazmamız gerekecek...

İnsan­la­rın 200 bin yıl önce Doğu Afrika’da “insan­lı­ğın beşiği” ola­rak tanım­la­nan tek bir nok­ta­dan dün­yaya yayıl­dığı fikri yeni bir araş­tır­maya göre artık geçerli değil. Kuzey Afrika’da bulu­nan beş yeni Homo Sapi­ens (modern insan) fosili, ilk insan­la­rın tah­min edi­len­den 100 bin yıl önce ortaya çık­tı­ğını gös­te­ri­yor. Yeni bul­gu­lara göre insan­la­rın evrimi Afrika kıta­sı­nın çeşitli nok­ta­la­rın­dan eşza­manlı […]

Romalıların Bizim İçin Yaptıkları 10 Şey

Roma­lı­lar kendi dönem­le­ri­nin en ileri tek­no­lo­ji­sine sahipti. İmpa­ra­tor­luk çök­tük­ten sonra bir­çok Roma icadı ve yeni­liği yok olup gitti ve yüz­yıl­lar boyunca yeni­den bulu­na­madı. 1 Deniz fenerleri Roma­lı­lar bir­çok lima­nın giri­şine fener­ler inşa etti. Deniz fener­le­rini ilk ola­rak Mısır­lı­lar ve Yunan­lar kul­lan­mıştı; Britanya’ya deniz fene­rini Roma­lı­lar götürdü (bun­lar­dan biri­nin kalın­tı­la­rını Dover’da göre­bi­lir­si­niz). 2 Vinçler Devasa çark­la­rın […]

Tarot Kartlarının Şaşırtıcı ve Az Bilinen Kökeni

Tarot kart­la­rı­nın kökeni konu­sunda neler söy­le­ne­bi­lir? Basit bir kart oyunu mudur yoksa kökeni antik Mısır bil­ge­li­ğine daya­nan bir keha­net sanatı yahut kişi­nin ken­dini bil­me­sine vasıta olan mis­tik bir reh­ber mi? Fulya Kılınçarslan Basit bir kart oyunu, nasıl olup da kadim gizem­leri taşı­dığı iddia edi­len ezo­te­rik bir uygu­la­maya dönüş­müş ve para kar­şı­lığı haki­kat vaat edi­len ezo­te­rizm paza­rında, […]

Ve hikâyenin orta yerinde der ki...

Hüküm sür­dük­leri yıl­larda kente “Amida” adını yakış­tı­ran Roma­lı­lar öyle­sine bir yol düzeni kur­muş­lar ki günü­mü­zün iki şeritli yol­ları gibi. Şeyhmus Diken Tarih var oldukça anlamlı kala­cak “Bütün yol­lar Roma’ya çıkar” sözüne hayli yıl­lar evvel Art­hur Koestler’in Spar­ta­küs roma­nında rast­la­mış­tım. Bütün yol­lar Roma’ya çıkı­yordu da, neden? O soru işa­reti, lise yıl­la­rımda aklı­mın bir köşe­sinde kalı­ver­mişti. Hayli yıl­lar sonra […]

Eski Londra

Londra Avrupa’nın en önemli şehri. Bugün en önemli finans mer­kez­le­rin­den de biri. Aynı zamanda ger­çek bir kütür baş­kenti. Buraya hem savaş koşu­la­rı­nın için­den sıy­rı­lıp geldi hem de büyük bir yeni­lenme karar­lı­lığı içinde. Eski Londra fotoğ­raf­ları, deği­şi­min çar­pıcı tanık­ları… 1 Big Ben, 1953 2 Cha­ring Cross yolu, 1973 3 Embank­ment, 1947 4 Ara­ba­daki köpek, Londra, 1960 5 Bebek ara­ba­ları […]

10 Soruda Tevrat ve İncil

Tek­tan­rı­cı­lıkla bir­likte ortaya çıkan kut­sal kitap­la­rın, nasıl yazıl­dık­ları ve nasıl ortaya çık­tık­ları merak edi­lir. Yahu­di­li­ğin elçisi Musa ve Hıris­ti­yan­lı­ğın elçisi İsa’nın kut­sal kitap­ları nasıl yaz­dık­ları, Asur­bi­limci, Mezo­po­tamya dil ve uygar­lık­ları uzmanı Jean Bot­t­éro ve Batı dün­ya­sında tanı­nan Kato­lik ila­hi­yatçı Joseph Moingt tara­fın­dan anla­tı­lı­yor. 1 Yahudi, Kitabı Mukaddes’te açık­la­nan tek tan­rıya ina­nan kişi­dir dene­bi­lir mi? Evet, ama kul­la­nı­lan […]

Hayatımızı Kolaylaştıran Fermuar Nasıl Bulundu?

Fer­muar moda­dan koru­yucu ekip­mana kadar haya­tı­mı­zın bir­çok ala­nında kul­la­nı­lı­yor. Ama bu meka­niz­mayı bir araya getir­mek uça­ğın ve bil­gi­sa­ya­rın ica­dın­dan uzun bir zaman aldı. Gün­lük yaşan­tı­mızda önemli bir yeri var fer­mu­arın. Basit bir meka­nizma gibi görünse de tasa­rımı çok uzun zaman aldı. Öyle ki, “Uça­ğın ve bil­gi­sa­ya­rın icadı daha kısa sürdü” diyor Mary­land Üniversitesi’nden tarihçi Robert Fri­edel. Fer­mu­arın […]