Tarih

TARİH | Oggito Yazıları | Meraklı Okurlar ve Araştırmacılar İçin

Kurşunkalemin Alçakgönüllü ve Karanlık Yolculuğu Avrupa'da Zürafa İlk Kez Ne Zaman Görüldü? Antik Sümerler Hakkında Bilmediğiniz 9 Çarpıcı Gerçek Olimpiyat Oyunları’nın Başlangıcı Hakkında 10 Çarpıcı Gerçek Tarihin Başladığı "İlk"ler Diyarı: Mezopotamya Türkiye'nin Büyük Unutkanlıklarından Biri Daha: İmparatorluklar Şehri Ani Selahaddin Eyyubi Portresi İspanya İç Savaşı'ndan Unutulmaz Görüntüler Yanan Kütüphaneler İncir Ağacı İnsanlık Tarihini Nasıl Şekillendirdi? […]

Eşitlik İçin Mücadele Eden Ünlü Feministler

Femi­nist­ler kadın hak­ları, kadın cin­sel­liği, kadın­la­rın top­lum için­deki rol­leri için yüz­lerce yıl­dır müca­dele edi­yor. Bugün de bütün dün­yada kadın hare­ket­leri femi­nist­le­rin öncü­lü­ğünde eşit­lik ve özgür­lük için git­gide daha yığın­sal bir müca­dele veri­yor. Say­fa­mızda, uzak bir geç­miş­ten günü­müze, on iki unu­tul­maz femi­nist var. Tanı­dık­la­rı­mı­zın yanında, yete­rince tanı­ma­dık­la­rı­mıza bizi yön­len­di­re­bi­le­cek bir hatır­latma. Olympe de Gouges (1748-1793) Fran­sız dev­rimci […]

“Bizans’ı Hortlatmak”

Anadolu’nun çok kül­türlü ve çok kat­manlı tarih mira­sı­nın vur­gu­lan­dığı bir eği­tim sis­te­mi­miz olsaydı, kül­tü­rel mira­sı­mı­zın uzun bir döne­mini kap­sa­yan Bizans’ı dış­lama eği­limi bu kadar yay­gın olur muydu? Murat Erdin İstan­bul bulun­duğu konum ve sahip olduğu tarih­sel miras iti­ba­riyle farklı araş­tır­ma­lara baş­kent­lik yapa­bi­le­cek bir şehir. Bu kent sadece Osmanlı’nın değil Doğu Roma’nın da baş­ken­tiydi ama bugün pek […]

Savaşta ne yaptılar?

Tarih zaten temelde insan­lı­ğın suç­ları, çıl­gın­lık­ları ve talih­siz­lik­le­rin­den başka bir şey değil­dir. İngil­tere hak­kında az bili­nen bir ger­çek, Birinci Dünya Savaşı’nın ilk iki yılı boyunca vatan­daş­la­rın­dan mec­buri asker­lik hiz­meti talep etme­miş olma­sı­dır. Ne yazık ki bu soylu dav­ra­nışa eşit dere­cede soylu olma­yan psi­ko­lo­jik bas­kı­lar eşlik eder. Bunun bir örneği söz konusu dönemde orduya gönüllü katı­lımı […]

Robert Capa'nın Unutulmaz Fotoğrafları

Robert Capa (22 Ekim 1913, Buda­peşte - 25 Mayıs 1954, Viet­nam), dün­ya­nın en ünlü savaş fotoğ­raf­çı­sı­dır. Asıl adı André Fri­ed­man. 1913 yılında Budapeşte’de Yahudi bir ter­zi­nin oğlu ola­rak doğdu. Özel­likle İspanya İç Savaşı’nda yap­tığı çalış­ma­lar sonunda, İngi­liz der­gisi Pic­ture Post tara­fın­dan 1938 yılında dün­ya­nın en ünlü savaş fotoğ­raf­çısı ilan edil­mişti. Aynı savaşta çek­tiği, bir cum­hu­ri­yetçi […]

10 Soruda Edebiyat ve Londra

1. Shakespeare’in Londrası... 1590’larda Londra ener­jik, geli­şen ve önemli bir liman ken­tiydi. Tha­mes Nehri ise işlek bir suyolu. Şehir kül­türü res­sam, aktör, yazar­larla can­lıydı. Tiyatro bütün sos­yal sınıf­la­rın beğe­ni­sine uygundu. 2. Canterbury Unesco Dünya Mirası Listesi’ndedir, katedraliyle ünlüdür, bir de... Geoff­rey Causer’ın yaz­dığı, Aziz Tho­mas Becket’ın Canterbury’deki meza­rını gör­mek üzere Londra’dan yola çıkan otuz kadar […]