Tarih

Batı Medeniyeti Nasıl Çöker?

Tarih boyunca bir­çok mede­ni­yet büyük savaş­lar, yıkım­lar yaşa­ma­dan kay­bo­lup git­miş­tir. Zaman içinde orta­dan kay­bol­ma­la­rına sebep olan prob­lem­lere karşı man­tıklı çözüm­ler bula­ma­ya­bi­lir­ler. İkti­satçı Ben­ja­min Fri­ed­man modern Batı top­lu­munu, teker­lek­leri eko­no­mik büyü­meyle dönen sabit bir bisik­lete ben­ze­tir. Bu iler­leme yavaş­larsa ya da durursa, top­lu­mu­muzu oluş­tu­ran sütun­lar da (demok­rasi, birey­sel özgür­lük­ler, top­lum­sal hoş­görü vs.) sal­lan­maya baş­la­ya­cak­tır. Dün­ya­mız git­tikçe […]

Şevket Beysanoğlu'nun Ansiklopedik Çabası: Diyarbakır

Şev­ket Beysanoğlu’ndan sonra Diyarbakır’ın da canlı, kap­sa­yıcı bir fotoğ­ra­fı­nın artık pek çekil­medi… Erhan Sunar Tari­hin­den bah­se­di­lir­ken, Diyar­ba­kır kadar söze efsa­ne­le­rin, mit­le­rin, söy­len­ti­le­rin karı­şa­cağı bir şehir daha bul­mak zor­dur. Çok eski tarih­lere daya­nan var­lı­ğın­dan olduğu kadar insan­la­rı­nın sözlü bir kül­türe bağ­la­nan yaşan­tı­la­rın­dan da kay­nak­la­nan bu özel­liği şehre kimi nok­ta­larda belir­gin bir güç, bir hey­bet atfe­der­ken, bazı […]

Hitler için savaşan Yahudiler: “Almanlara yardım etmedik. Ortak düşmanımıza karşı savaştık”

“Ben Alman­lar için bir şey yap­ma­dım. Onlar benim ülkem­den kilo­met­re­lerce uzakta bir yere ait­ler, ben kendi ülkem için savaş­tım.” Nazi­lerle savaş­tı­lar, onları iyi­leş­tir­di­ler, arka­daş oldu­lar. Peki Fin­lan­diya Yahu­di­leri bu itti­fak hak­kında bugün ne düşü­nü­yor? 1941 Eylül ayında bir dok­tor subay çok kah­ra­manca bir iş başa­rı­yor ve Alman üst komuta tara­fın­dan Demir Haç madal­ya­sıyla ödül­len­di­ri­li­yor. Bin­başı […]

Tarihte Miyav!

İstanbul’un kedi bol­luğu ve kedi sever­liği bir yana Malezya’da ismini kedi­ler­den alan bir şehir bile var: Kuc­hing. Pınarnaz Eren Günü­müzde evcil kedi­le­rin sayı­sı­nın 500 mil­yon kadar olduğu tah­min edi­li­yor. Kedi­cik­le­rin sayı­la­rı­nın çok olması yet­mez­miş gibi hay­ran­ları da çok. Kos­koca mart ayı­nın mas­kot­lu­ğunu yapı­yor­lar. Kimi­leri tara­fın­dan İstanbul’un sem­bolü sayı­lı­yor­lar. Kedi­le­rin hay­ran­ları şu an bol ama insan­larla […]

Göbeklitepe: İnsanlık Tarihinin Başlangıcına Doğru | Belgesel

Göbek­li­tepe İnsan­lık tarihi adına şim­diye kadar bil­di­ği­miz tüm bil­gi­leri tek­rar göz­den geçir­me­mize sebep olan Dünya’nın İlk Tapı­nağı Göbek­li­tepe. Şanlı Urfa’ya 15 km uzak­lıkta olan bu arke­olo­jik site üze­rinde yapı­lan çalış­ma­lar sonucu ortaya çıkan sonuç çok şaşır­tıcı, Göbek­li­tepe günü­müz­den tam 12.000 yıl önce inşa edil­miş. Arke­olo­jik ola­rak Çanak Çöm­lek Öncesi Neoli­tik A Döne­mine (M.Ö 9.600 – 7.300) […]

Bilinmeyenden Bilinene...

Kracauer’in ve geçen yüz­yı­lın son­la­rını yaşa­ma­yan bütün tarih­çi­le­rin göre­me­diği bir yeni dünya var ve bu dün­ya­nın, diji­tal dün­ya­nın ola­nak­la­rıyla tarih­sel ger­çek­li­ğin iki ucunu bir­den tut­maya ola­nak ver­di­ğini belir­te­bi­li­riz. Semih Gümüş Kav­ram­sal sınır­lar içinde soyut­lama ala­nını zen­gin­leş­tir­mesi, düşün­ce­nin ufkunu geniş­let­mesi ve içinde yaşa­ya­bi­le­ce­ği­miz daha geniş bir dünya sun­ması, yal­nızca veri­leni almakla yetin­me­yen­le­ri­miz için, tarihle iç içe […]

Bin Hikâyeye Çıkan Binlerce Yıllık Yol

John Higgs yeni kitabı Wat­ling Street’te İngiltere’nin en eski yol­la­rın­dan birini ve bu bin­lerce yıl­lık yolun Can­ter­bury Hikâyeleri’nden Büyük Umut­lar ve Yıl­dız Savaşları’na kadar sayı­sız hikâ­yeyi nasıl etki­le­di­ğini ince­li­yor. Chaucer’ın 14. yüz­yı­lın son­la­rına doğru yaz­dığı Can­ter­bury Hikâ­ye­leri, Londra’dan Canterbury’e seya­hat eden bir grup orta­çağ hacı­sı­nın hika­ye­sini anla­tır. Altı yüz­yıl sonra, Yıl­dız Savaş­ları da aynı yol […]