Tarih

Türkiyeli Sekiz Yazardan Ermenilere Mektup

Ermeni Soykırımı’nın yıl­dö­nü­münde P24 sekiz Tür­ki­yeli yazar­dan Ermeni kar­deş­le­rine bir mek­tup ile­ti­yor. Ermeni Soykırımı’nın 102. yıl­dö­nü­münde, iki yıl önce P24’ün ilet­tiği sekiz Tür­ki­yeli yaza­rın Ermeni kar­deş­le­rine mek­tu­bunu yine­li­yo­ruz… Bu top­rak­la­rın yüz bin­lerce evladı Osmanlı dev­le­ti­nin kararlı ve sis­temli kırı­mına kur­ban düşeli 100 yıl oldu. Bu yur­dun insanı olan yüz bin­lerce Ermeni kadın, erkek, yaşlı, çocuk […]

Nazi Almanyası'nda Günlük Hayat

Naziz­min Almanya gibi modern ve nite­likli insan gücü­nün baş­lıca kay­nağı olan bir ülkede bütün top­lu­mun damar­la­rına nasıl sız­dığı önemli bir konuydu. Sonunda ken­din­den baş­ka­sına hayat tanı­ma­yan bir ide­oloji yara­tıldı. Baş­tan ayağa bir kötü­lük ide­olo­jisi. Ona uygun da bir yaşam biçimi oluştu. Almanya’nın Nazizm döne­mini anla­tan bel­ge­ler her zaman çır­pı­cı­dır. Bir top­lu­mun ruh duru­munu da yan­sı­tır. […]

Vikingler | Belgesel

İskan­di­nav­yalı savaşçı ve tüc­car bir top­lu­luk olan Viking­ler ya da Nors­lar, 8. ve 11. yüz­yıl­lar ara­sında bütün Avrupa’yı etki­leri altına ala­rak bir­çok yeri feth etti­ler. Hayat­la­rı­nın önemli bir kıs­mını deniz­lerde geçi­ren kavim, bütün Avrupa’ya uzun süre din­me­ye­cek bir korku sal­mıştı. Uzun yıl­lar süre­cek Viking düş­man­lığı ve kor­kusu böy­lece yara­tıldı. Avru­pa­lı­lar o dönemde Viking­leri kaba, mede­ni­yet­siz ve […]

Dilin Her Zaman Çekici Bir Tarihi Var

“Homo sapi­ens [Bilen insan] Homo loqu­ens’tir [Konu­şan insan].” – Cécile Les­ti­enne Kar­şı­mız­da­ki­nin bey­nin­den geçen­leri nasıl bile­bi­li­riz? Düşün­ce­ler beyinde nasıl bir şekil alır? Anı­lar ve hayal­ler bu hari­ta­nın nere­sinde durur? Yoksa tüm düşün­dük­le­ri­mizde gizli bir tek­nik mi saklı? Konuş­mak tüm bun­lar için yeter­li­dir. Dil, bize bu ile­ti­şim için kapı ara­lar. Belki de, hem biyo­lo­ji­mizi hem kül­tü­rel […]

Vietnam’ın Arkeolojik Hazineleri

Vietnam’ın bugüne kadar geç­ti­ği­miz aylarda ilk kez Almanya’da görü­cüye çıkan arke­olo­jik hazi­ne­leri büyük ilgi gördü. Ser­gi­le­nen ben­zer­siz eser­ler­den bazı­ları aşa­ğıda ve ger­çek­ten göz kamaş­tı­rıcı. Yeşim asalar Ser­gide yer alan yeşim asa­lar Vietnam’ın taş dev­rin­den. Bun­lar ara­sında Vietnam’da yapıl­mış en uzun asa da yer alı­yor. Bronz hayvan figürü Bu bronz hay­van figürü 1977’de güney Vietnam’da bulundu. […]

TARİH | Oggito Yazıları | Meraklı Okurlar ve Araştırmacılar İçin

Kurşunkalemin Alçakgönüllü ve Karanlık Yolculuğu Avrupa'da Zürafa İlk Kez Ne Zaman Görüldü? Antik Sümerler Hakkında Bilmediğiniz 9 Çarpıcı Gerçek Olimpiyat Oyunları’nın Başlangıcı Hakkında 10 Çarpıcı Gerçek Tarihin Başladığı "İlk"ler Diyarı: Mezopotamya Türkiye'nin Büyük Unutkanlıklarından Biri Daha: İmparatorluklar Şehri Ani Selahaddin Eyyubi Portresi İspanya İç Savaşı'ndan Unutulmaz Görüntüler Yanan Kütüphaneler İncir Ağacı İnsanlık Tarihini Nasıl Şekillendirdi? […]