Home Bilim Teknoloji

Bilim Teknoloji

Agorafobik Bir Fotoğrafçının Beklenmedik Sanal Seyahatleri

İnter­net, insan­la­rın Google Sokak Görünümü’nden bul­duğu tuhaf, sinir bozucu ve absürt resim­lerle, ele avuca sığ­maz ve tah­min edi­le­mez bir dün­yada yaşa­dı­ğı­mızı ispat­la­yan fotoğ­raf­larla dolu. Londra’da yaşa­yan Yeni Zelan­dalı Jac­qui Kenny geç­ti­ği­miz yıl kurucu ortak­la­rın­dan olduğu on yıl­lık şir­ke­ti­nin bat­ma­sı­nın yarat­tığı stresle boğu­şur­ken Google Sokak Görünümü’nü kul­la­na­rak dün­yayı keş­fet­meye baş­ladı. İlk başta görün­tü­le­ye­ceği böl­ge­leri az çok rast­gele […]

Ekrandan Dijitale Değişen Reyting Ölçümleri

Ekra­nın bil­gi­sa­yar, tab­let ya da cep tele­fonu yüze­yine dönüş­me­siyle izleme pra­tik­leri dina­mik ve ölçümü zor hale geldi. Aslı Tunç Tele­viz­yon izleme alış­kan­lık­la­rı­mı­zın yıl­lar içinde nasıl da köklü bir şekilde değiş­ti­ğini göz­lem­le­mek güç değil. Üni­ver­si­te­deki öğren­ci­le­rim üze­rin­deki ufak ölçekli bir araş­tırma bile bana genç­le­rin ekran olgu­suyla iliş­ki­le­ri­nin fark­lı­laş­tı­ğını gös­te­ri­yor. Doğ­ru­sal (linear) anlamda bir tele­viz­yon izleme pra­tiği özel­likle […]

Sahte Haber Tartışmasında Yeni Gelişmeler

1 Kasım’da Twitter’in baş­da­nış­manı, Face­book ve Google’ın tepe yöne­ti­ci­le­riyle bir­likte ABD Sena­tosu İstih­ba­rat Komitesi’nde ifade vere­cek Aslı Tunç 2016 Ame­ri­kan seçim­le­rinde Rusya’nın sos­yal med­yada sahte haber­ler yaya­rak Trump’ın kazan­ma­sına neden olduğu iddi­ası hâlâ yoğun ola­rak tar­tı­şı­lı­yor.  Bir­kaç gün önce Twit­ter şir­keti Krem­lin des­tekli iki haber kuru­luşu RT (daha önce bili­nen adıyla Rus­sia Today) ve Sput­nik’e ait tüm hesap­la­rı­nın rek­lam­la­rını […]

Ay’daki İlk ve Tek Aile Fotoğrafı

Char­les Duke, 1972 Nisan’ında Ay’da yürü­yen onuncu ve en genç ast­ro­nottu. Apollo 16’nın ay modülü pilotu olan Duke ve müret­te­bat komu­tanı John Young ay yüze­yinde unu­tul­maz yet­miş bir saat geçirdi. Duke, Ay’da geçir­diği unu­tul­maz saat­ler esna­sında aile port­re­le­rin­den birini orada bıraktı ve delil ola­rak o anı fotoğ­raf­ladı. Fotoğ­raf bugüne kadar Ay’daydı ve şim­diye kadar Ay […]

Sosyal Bilimler mi, Doğa Bilimleri mi?

Bilim­sel etkin­lik insa­nın doğayla olan iliş­ki­si­nin kaçı­nıl­maz bir sonu­cu­dur. İçinde bulun­duğu doğayı tanıma merakı, ona karşı koyma, zor­luk­la­rı­nın üste­sin­den gelme isteği insanı bilim­sel etkin­liğe yönelt­miş­tir. Daha doğ­rusu bu etkin­liğe bilim­sel etkin­lik ya da bilim adını veri­yo­ruz. Babil uygar­lı­ğın­dan, Eski Mısır’dan, Mezopotamya’dan bu yana bilim bir insan eylemi ola­rak var ola­gel­miş­tir. Gerek araş­tırma alan­ları gerekse de […]

Gökbilimde büyük buluş: Yıldız çarpışmasında yerçekimsel dalgalar keşfedildi

ABD’li ve Avru­palı bilim insan­ları, Süper­nova yıl­dız pat­la­ma­ları sonucu olu­şan iki “nöt­ron yıl­dı­zı­nın” 130 mil­yon yıl önce çar­pış­ma­sıyla mey­dana gelen yer­çe­kim­sel dal­ga­ları keş­fetti. Albert Einstein’ın ünlü iza­fi­yet teori­si­nin oda­ğın­daki yer­çe­kim­sel dal­ga­lar ve ortaya çıkar­dık­ları ışık, dedek­tör­ler ara­cı­lı­ğıyla ilk kez doğ­ru­dan algı­la­na­bildi. Uzay­bi­lim­ci­ler, böy­lece altın ve pla­tin gibi ağır kim­ya­sal ele­ment­le­rin nöt­ron yıl­dız­la­rı­nın bu şekilde çar­pı­şa­rak bir­leş­me­leri […]

Geleceğin Tarihi

Günü­müzle film­deki gele­cek ara­sında kaç yıl var? Daha var mı o gele­ceğe? Yoksa o gele­cek artık geldi de biz mi far­kında deği­liz? Kısmet Rüstemov 2013 yılında beş dalda Oscar’a aday olan ve bu dal­lar­dan birinde – en iyi senaryo dalında galip gelen Her (Aşk) filmi gele­cek­ten bah­se­di­yor. Fakat bu gele­cek alı­şıl­mış Holl­y­wood film­le­rin­deki gibi değil, […]

50 yıllık müzik efsanesi Rolling Stone da satılıyor

Kurul­duğu 1967 yılın­dan bu yana müzik endüst­ri­sine yön veren, poli­tik maka­le­le­riyle de ses geti­ren Rol­ling Stone satışa çıka­rıldı. Yazılı bası­nın diji­tal­leşme kar­şı­sında ayakta dura­ma­ma­sı­nın son örneği, yayın haya­tında 50. yılı geride bırak­maya hazır­la­nan Rol­ling Stone der­gisi oldu. BloombergHT’nin habe­rine göre, Der­gi­nin sahibi Wen­ner Media’dan yapı­lan açık­la­mada, yüzde 49’u daha önce Sin­ga­pur mer­kezli müzik tek­no­loji fir­ması Band­Lab […]

Amazon’un Hırslı ve Küstah Tavırlı Kahramanı

Eski kapı­lar­dan yapıl­mış bir masayla kur­duğu Ama­zon ile çığır açan bir başarı hikâ­yesi yazan Jeff Bezos, ilginç karak­te­riyle dik­kat çeki­yor. Sayı­sal merak­lısı bir ana­list olan Bezos, çalı­şan­la­rına göre hırslı, tuhaf ve küs­tah tavırlı bir kah­ra­man… Ahmet Can Bu ara­lar ABD’de ne olsa ondan bili­ni­yor… Önce Baş­kan Donald Trump onu Ame­ri­ka­lı­la­rın işini engel­le­mekle suç­ladı, eko­no­mist­ler ise […]

Uzaydan sinyal geldi: Üç ihtimal var!

İngi­liz bilim insanı Step­hen Hawking’in giri­şi­miyle kuru­lan bir teles­kop ağı, Dünya’ya 3 mil­yar ışık yılı uzak­taki bir galak­si­den güçlü radyo dal­ga­ları gel­di­ğini tes­pit etti. Gazete Duvar’ın aktar­dı­ğına göre, Dünya’ya 3 mil­yar ışık yılı uzak­taki bir cüce galak­si­den güçlü ve tek­rar­la­nan radyo sin­yal­leri alındı. Bilim insan­ları sin­yal­le­rin kara delik­ler veya nöt­ron yıl­dız­la­rın­dan gel­di­ğine inansa da, UFO veya […]