Home Bilim Teknoloji

Bilim Teknoloji

50 yıllık müzik efsanesi Rolling Stone da satılıyor

Kurul­duğu 1967 yılın­dan bu yana müzik endüst­ri­sine yön veren, poli­tik maka­le­le­riyle de ses geti­ren Rol­ling Stone satışa çıka­rıldı. Yazılı bası­nın diji­tal­leşme kar­şı­sında ayakta dura­ma­ma­sı­nın son örneği, yayın haya­tında 50. yılı geride bırak­maya hazır­la­nan Rol­ling Stone der­gisi oldu. BloombergHT’nin habe­rine göre, Der­gi­nin sahibi Wen­ner Media’dan yapı­lan açık­la­mada, yüzde 49’u daha önce Sin­ga­pur mer­kezli müzik tek­no­loji fir­ması Band­Lab […]

Amazon’un Hırslı ve Küstah Tavırlı Kahramanı

Eski kapı­lar­dan yapıl­mış bir masayla kur­duğu Ama­zon ile çığır açan bir başarı hikâ­yesi yazan Jeff Bezos, ilginç karak­te­riyle dik­kat çeki­yor. Sayı­sal merak­lısı bir ana­list olan Bezos, çalı­şan­la­rına göre hırslı, tuhaf ve küs­tah tavırlı bir kah­ra­man… Ahmet Can Bu ara­lar ABD’de ne olsa ondan bili­ni­yor… Önce Baş­kan Donald Trump onu Ame­ri­ka­lı­la­rın işini engel­le­mekle suç­ladı, eko­no­mist­ler ise […]

Uzaydan sinyal geldi: Üç ihtimal var!

İngi­liz bilim insanı Step­hen Hawking’in giri­şi­miyle kuru­lan bir teles­kop ağı, Dünya’ya 3 mil­yar ışık yılı uzak­taki bir galak­si­den güçlü radyo dal­ga­ları gel­di­ğini tes­pit etti. Gazete Duvar’ın aktar­dı­ğına göre, Dünya’ya 3 mil­yar ışık yılı uzak­taki bir cüce galak­si­den güçlü ve tek­rar­la­nan radyo sin­yal­leri alındı. Bilim insan­ları sin­yal­le­rin kara delik­ler veya nöt­ron yıl­dız­la­rın­dan gel­di­ğine inansa da, UFO veya […]

Kod Yazmayı Öğrenen Kızlar

“Biz kız­lara hayal­le­rine ulaş­mak için kod­ları kul­la­na­bi­le­cek­le­rini gös­ter­mek isti­yo­ruz. Bunun için tek yap­ma­mız gere­ken ‘shift+change’ tuş­la­rına basıp kül­tü­rü­müzü değiş­tir­mek ve kız­ları da kap­sa­yan yeni bir şey inşa etmek.” Manhattan’daki bir tek­no­loji şir­ke­tinde ergen­lik çağın­daki yirmi genç kız bir araya geldi. Bu kız­lar, beş haf­ta­lık bir kod yazma kam­pını bitir­di­ler ve final pro­je­le­rini tamam­la­dı­lar. Proje grup­la­rın­dan biri […]

Bir Süper Yanardağ Patlaması Nasıl Önlenecek?

Bir süper yanar­dağ pat­la­ması ile mede­ni­yet­le­rin orta­dan kalk­ması, hatta insan soyu­nun tüken­mesi söz konusu ola­bi­lir. Peki, bu teh­like nasıl önle­ne­bi­lir? ABD’deki Yel­lo­ws­tone Milli Parkı’nın altında dev bir magma havuzu yatı­yor. Parkı karak­te­rize eden kap­lıca ve kay­nar­ca­lar bu magma saye­sinde var. Fakat NASA araş­tır­ma­cı­ları burada dev bir yanar­dağ potan­si­yeli ola­bi­le­ce­ğini ve bunun insan mede­ni­ye­tine en büyük […]

Tinder Çağında Jane Austen’ı Neden Dinlemeliyiz?

Austen’ın roman­la­rını başka bir döneme ait­ler diye düşü­ne­rek göz ardı etme­yin. Karak­ter­le­rin âşık olduğu kişiyle evlen­mek ve iste­di­ğini yaşa­mak için sis­temle “oyna­ma­ları” ve yaza­rın bize ver­diği öğüt­ler günü­müzde de oldukça işe yara­ya­cak şey­ler. Jane Austen’ın evli­lik mese­lesi üstüne bu kadar çok şey yaz­ması için haklı sebep­leri vardı. Bun­ları kısaca özet­le­mek gere­kirse, on doku­zuncu yüz­yı­lın baş­la­rında […]

Bilgisayar oyunlarını neden şeytanlaştırıyoruz?

Haber­ci­ler, dev­let yet­ki­li­leri, eğit­men­ler der­ken nere­deyse her­kes bil­gi­sa­yar oyun­la­rını öcü gibi görüp şey­tan­laş­tı­rı­yor. Aslı Tunç Her tüy­ler ürper­tici cina­yet ve kat­liam habe­ri­nin ardın­dan çocuk­la­rın yoğun biçimde tüket­tiği medya içe­rik­le­rini suç­la­mak yeni bir yak­la­şım değil. Bu yüzey­sel ve basit neden sonuç iliş­kisi ara­yı­şı­nın en hatır­la­nan örneği 1999’da ABD’de Colum­bine Orta­oku­luna giren Dylan Kle­bold ve Eric Har­ris […]

VW Minibüs: Sadece Bir Taşıt Değil, Bir Yaşam Biçimi

Volk­s­wa­gen Transporter’ın ilk tas­lağı 70 yıl önce ortaya çıktı ve tarih yazdı. Bazen pro­testo aracı, bazen tatil aracı bazen de teker­lekli ev oldu. Volk­s­wa­gen mini­büs bugün ‘kült’ araç haline geldi. İlk jenerasyon – 1950'de başladı İlk nesil VW Transporter’ı diğer­le­rin­den ayı­ran özel­lik, bölün­müş ön camı oldu. Par­ça­la­rı­nın yüzde 80’i Beetle üre­tim hat­tın­dan geldi. Hatta motoru […]

Eski Facebook yöneticisi Martinez: “Medeniyet otuz yıl içinde çökebilir.”

Bir insan yıl­larca tek­no­lo­jik geliş­me­le­rin kalbi Sili­kon Vadisi’nde çalış­tık­tan sonra niçin bir anda her şeyi bıra­kıp inzi­vaya çeki­lir ve “dün­ya­nın sonunu” bek­le­meye baş­lar? Facebook’un eski üre­tim müdür­le­rin­den Anto­nio Gar­cia Mar­ti­nez, bu soruyu tek bir cüm­leyle yanıt­lı­yor: “Çok kısa bir süre içinde dün­ya­nın neye ben­ze­ye­ce­ğini gör­düm ve bu bana yetti.” BBC’nin Sili­kon Vadisi’nin Sır­ları bel­ge­seli eki­bine ABD’nin […]

Stephen Hawking: "Uzaydaki gelişmiş uygarlıklar Kolomb'a benzeyebilir."

İngi­liz bilim insanı Step­hen Haw­king, insan­lı­ğın ken­din­den üstün yaşam form­la­rıyla kar­şı­laş­ması halinde doğa­cak fela­ket­lere dair endi­şe­le­rini dile getirdi. Haw­king, üstün yaşam form­la­rıyla olası bir kar­şı­laş­ma­nın, Kris­tof Kolomb’un Ame­ri­kan yer­li­le­riyle kar­şı­laş­ma­sını arat­ma­ya­bi­le­ce­ğini söy­ledi. İngi­liz ast­ro­fi­zikçi Step­hen Haw­king, Step­hen Hawking’s Favo­rite Pla­ces adlı bir bel­ge­selde, insan­lığı, geliş­miş mede­ni­yet­lere men­sup uzay­lı­larla ile­ti­şime geç­me­nin yara­ta­bi­le­ceği olası teh­li­ke­lere karşı bir […]