Home Bilim Teknoloji

Bilim Teknoloji

40 yaşında kanserden hayatını kaybeden İranlı matematikçi Meryem Mirzakhani kim?

Mate­ma­ti­ğin Nobeli ola­rak anı­lan Fields ödü­lünü kaza­nan ilk kadın ola­rak tarihe geçen İranlı mate­ma­tikçi Mer­yem Mir­zak­hani, 40 yaşında meme kan­seri nede­niyle haya­tını kay­betti. Kan­se­rin Mirzakhani’nin kemik­le­rine kadar yayıl­dığı belir­tildi. ABD’de yaşa­yan ve çalı­şan Mir­zak­hani, çalış­ma­la­rında özel­likle hiper­bo­lik geometri, ergo­dik teori, simp­lek­tik geometri ve Teich­mül­ler teori­sine odak­la­nı­yordu. Ne konuda çalı­şı­yordu? Mirzakhani’nin çalış­ma­ları özel­likle “Riemann yüzeyi” ola­rak […]

Bütün dünyaya internet sağlayacak drone

Face­book, güneş ener­ji­siyle çalı­şan drone ara­cı­lı­ğıyla gele­cekte tüm dün­yaya inter­net eri­şimi sağ­la­mayı hedef­li­yor. İnsan­sız hava aracı ilk test uçu­şunu Arizona’da yaptı. İlk test uçu­şunda yere çar­pa­rak başa­rı­sız olan güneş ener­jili insan­sız hava ara­cı­nın, Arizona’da Yuma Pro­ving Gro­und adlı askeri tesis­teki son dene­mesi başa­rılı geçti. Facebook’un kuru­cusu Mark Zuckerberg’in uzun vadeli planı, Aqu­ila adı veri­len Drone ile şu […]

Haberlere Olan Güvensizliğe Küresel Bir Bakış

Türkiye’de inter­net kul­la­nan kentli kesi­min yüzde 60’ı ana akım med­ya­nın haber­le­rine güven­mi­yor. Aslı Tunç Türkiye’deki medya durum­la­rı­nın dün­yada eşi ben­zeri olma­dı­ğını sanı­rız çoğu zaman. Yaşa­dı­ğı­mız, ken­di­mizi ait his­set­ti­ği­miz top­rak­la­rın dünya coğ­raf­ya­sında yerini tart­mak, sorun­ları pers­pek­tife koy­mak kısaca ülke­mizi kıyas­la­mak için ulus­la­ra­rası bağım­sız kuru­luş­la­rın, güve­ni­lir bir tem­si­li­yet oranı ile yap­tık­ları araş­tır­ma­lar son derece önemli. Bu biri­cik […]

Einstein'ın ilginç alışkanlıklarından neler öğrenebiliriz?

“Önemli olan, sor­gu­la­mak­tan vaz­geç­me­mek­tir; merak, var olma­nın birinci şar­tı­dır.” Dün­ya­nın en zeki bilim insan­la­rı­nın ilginç alış­kan­lık­ları da var. Örne­ğin ünlü İngi­liz mate­ma­tikçi, gök­bi­limci ve fizikçi New­ton seks­ten uzak dur­ma­nın yarar­la­rın­dan söz edi­yor, Yunan filo­zof ve mate­ma­tikçi Pisa­gor fasul­yeyi ağzına sür­mü­yor, ABD’nin kuru­cu­la­rın­dan Ben­ja­min Frank­lin çıp­lak ‘hava ban­yosu’ yapı­yordu. Ama bun­la­rın bir­çoğu saf­sa­ta­dan iba­ret ola­bi­lir mi? […]

Uzay aracı 2018 yazında Güneş'e dokunacak!

Ame­ri­kan Uzay ve Hava­cı­lık Dairesi (NASA) gele­cek yıl, Güneş’in dış çepe­rine Par­ker Solar Probe adlı bir uzay aracı gön­de­re­cek. Güneş’in atmos­fe­rini ince­le­ye­cek uzay aracı, yörün­gede 1400 derece sıcak­lığa maruz kala­cak. NASA yet­ki­li­leri çar­şamba günü düzen­le­dik­leri basın top­lan­tı­sıyla, 2018 yazında Güneş’in dış çepe­rine gön­de­ri­le­cek olan uzay ara­cı­nın ve göre­vin ayrın­tı­la­rını açık­ladı. Bugüne kadar Solar Probe Plus […]

Fi Fenomeni ve İnternet Dizilerinin Geleceği

İnter­net üze­rin­den dizi izle­yen kuşa­ğın dik­ka­tini ve zekâ­sını hafife alan senaryo hata­ları ve man­tık yan­lış­la­rını bir kenara yaz­ma­lı­yız. Aslı Tunç Azra Kohen Sarızeybek‘in çok satan üçle­mesi Fi | Çi | Pi roman­la­rın­dan uyar­la­nan Fi dizi­nin bu denli ses getir­mesi diji­tal plat­form­larda inter­net dizi­le­ri­nin gele­ceği ne ola­cak soru­sunu ülke­miz sınır­la­rına getirdi. Hâlâ duy­ma­yan­lar için Fi dizisi Doğuş Grubu bün­ye­sin­deki diji­tal tele­viz­yon plat­formu […]

Microsoft dünyanın en sessiz odasını niçin yaptı?

Mic­ro­soft dün­ya­nın en ses­siz oda­sını yaptı. Öyle ses­siz ki insan kendi kemik­le­ri­nin sesini duya­bi­li­yor. Gele­ce­ğin elekt­ro­nik cihaz­ları bu odada tasar­la­nı­yor. LeSalle Mun­roe, “ofi­sinde” bir­kaç saniye kımıl­da­ma­dan dursa kanı­nın damar­la­rında dolaş­tı­ğını, göz­le­ri­nin yuva­la­rında oyna­dı­ğını duyu­yor. Çoğu insa­nın işyeri klavye tıkır­tı­ları, bil­gi­sa­yar uğul­tusu, insan sesiyle dolu­dur. Mun­roe ise tümüyle ses­siz bir ortamda çalı­şı­yor. Onun ofisi dün­ya­nın en […]

Facebook'un içerik silme kural ve kriterleri ilk kez ortaya çıktı

Face­book, rahat­sız edici gör­sel içe­rik­leri siteye kon­ma­dan engel­le­yen bir yazı­lım kul­lan­dık­la­rını açık­ladı, ancak, “İnsan­la­rın küre­sel ve gün­cel olay­ları tar­tı­şa­bil­me­le­rini isti­yo­ruz… bu yüz­den şid­det içe­ren bir fotoğ­ra­fın pay­la­şıl­dığı çer­çeve bazen önemli olu­yor” deni­yor. İngi­liz Guar­dian gaze­te­si­nin ince­le­diği 100’den fazla şir­ket içi eği­tim elki­tabı, çizelge ve gra­fik, Facebook’un şid­det, nef­ret suçu, terö­rizm olay­ları, por­nog­rafi, ırk­çı­lık ve ken­dine […]

Sanat eserlerinde surat asan kişilerin yüzlerine gülümseme yerleştirildi

Bir sanat gale­ri­sinde gezer­ken, “Her­kes niçin bu kadar mut­suz görü­nü­yor” diye düşün­dü­nüz mü? Gra­fik tasa­rımcı Olly Gibbs, bunu düşün­müş ve Hollanda’nın baş­kenti Amsterdam’daki Rijks Müzesi’ni ziya­reti sıra­sında bazı port­re­leri neşe­len­dir­meye karar ver­miş. Bunun için yüz tanıma yazı­lı­mını kul­la­na­nan ve insan­la­rın yüzünü daha yaşlı, daha genç, veya farklı cin­si­yette gös­te­ren Face­App uygu­la­ma­sını kul­lan­mış. Bu uygu­lama aynı zamanda insanı […]