Bilim

Stephen Hawking: "Uzaydaki gelişmiş uygarlıklar Kolomb'a benzeyebilir."

İngi­liz bilim insanı Step­hen Haw­king, insan­lı­ğın ken­din­den üstün yaşam form­la­rıyla kar­şı­laş­ması halinde doğa­cak fela­ket­lere dair endi­şe­le­rini dile getirdi. Haw­king, üstün yaşam form­la­rıyla olası bir kar­şı­laş­ma­nın, Kris­tof Kolomb’un Ame­ri­kan yer­li­le­riyle kar­şı­laş­ma­sını arat­ma­ya­bi­le­ce­ğini söy­ledi. İngi­liz ast­ro­fi­zikçi Step­hen Haw­king, Step­hen Hawking’s Favo­rite Pla­ces adlı bir bel­ge­selde, insan­lığı, geliş­miş mede­ni­yet­lere men­sup uzay­lı­larla ile­ti­şime geç­me­nin yara­ta­bi­le­ceği olası teh­li­ke­lere karşı bir […]

40 yaşında kanserden hayatını kaybeden İranlı matematikçi Meryem Mirzakhani kim?

Mate­ma­ti­ğin Nobeli ola­rak anı­lan Fields ödü­lünü kaza­nan ilk kadın ola­rak tarihe geçen İranlı mate­ma­tikçi Mer­yem Mir­zak­hani, 40 yaşında meme kan­seri nede­niyle haya­tını kay­betti. Kan­se­rin Mirzakhani’nin kemik­le­rine kadar yayıl­dığı belir­tildi. ABD’de yaşa­yan ve çalı­şan Mir­zak­hani, çalış­ma­la­rında özel­likle hiper­bo­lik geometri, ergo­dik teori, simp­lek­tik geometri ve Teich­mül­ler teori­sine odak­la­nı­yordu. Ne konuda çalı­şı­yordu? Mirzakhani’nin çalış­ma­ları özel­likle “Riemann yüzeyi” ola­rak […]

Einstein'ın ilginç alışkanlıklarından neler öğrenebiliriz?

“Önemli olan, sor­gu­la­mak­tan vaz­geç­me­mek­tir; merak, var olma­nın birinci şar­tı­dır.” Dün­ya­nın en zeki bilim insan­la­rı­nın ilginç alış­kan­lık­ları da var. Örne­ğin ünlü İngi­liz mate­ma­tikçi, gök­bi­limci ve fizikçi New­ton seks­ten uzak dur­ma­nın yarar­la­rın­dan söz edi­yor, Yunan filo­zof ve mate­ma­tikçi Pisa­gor fasul­yeyi ağzına sür­mü­yor, ABD’nin kuru­cu­la­rın­dan Ben­ja­min Frank­lin çıp­lak ‘hava ban­yosu’ yapı­yordu. Ama bun­la­rın bir­çoğu saf­sa­ta­dan iba­ret ola­bi­lir mi? […]

Uzay aracı 2018 yazında Güneş'e dokunacak!

Ame­ri­kan Uzay ve Hava­cı­lık Dairesi (NASA) gele­cek yıl, Güneş’in dış çepe­rine Par­ker Solar Probe adlı bir uzay aracı gön­de­re­cek. Güneş’in atmos­fe­rini ince­le­ye­cek uzay aracı, yörün­gede 1400 derece sıcak­lığa maruz kala­cak. NASA yet­ki­li­leri çar­şamba günü düzen­le­dik­leri basın top­lan­tı­sıyla, 2018 yazında Güneş’in dış çepe­rine gön­de­ri­le­cek olan uzay ara­cı­nın ve göre­vin ayrın­tı­la­rını açık­ladı. Bugüne kadar Solar Probe Plus […]

Hayatımızı Tehdit Eden Dijital Tehlikelerden Korunmanın Yolları

“Gele­ce­ğin Suç­ları, bilgi çağında muh­te­şem bir risk ana­lizi. Harika bir araş­tırma. Âdeta bir roman…” – Har­vard Busi­ness Review “Bu kitap bağım­lı­lık yapı­yor. Hayal bile edi­le­me­ye­cek siber suç örnek­le­rini bir dedek­tif misali araş­tı­ran Marc Good­man, müt­hiş bir iş çıkar­mış.” – The Was­hing­ton Post “Tek­no­lo­ji­nin karan­lık tara­fına bir gezi reh­beri.” – New Sci­en­tist Yavuz Türk Tek­no­loji kat­la­na­rak iler­li­yor. […]

Albert Einstein'ın Hayatı | Belgesel Film

Albert Eins­tein Alman İmparatorluğu’nun Ulm ken­tinde dün­yaya gelen Albert Eins­tein, yaşa­mı­nın ilk yıl­la­rını Münih’te geçirdi. Lise eği­ti­mini ve yük­sek eği­ti­mini İsviçre’de tamam­ladı. Bir üni­ver­si­tede iş bul­mada yaşa­dığı zor­luk­lar nede­niyle bir patent ofi­sinde müfet­tiş ola­rak çalış­maya baş­ladı. 1905 yılı Eins­tein için bir mucize yıl oldu ve o dönemde kuram­ları hemen benim­sen­me­miş olsa da, ile­ride fizikte dev­rim […]

Ay nasıl oluştu?

Başka hiç­bir uydu, yörün­ge­sinde dolaş­tığı geze­genle kıyas­lan­dı­ğında Ay kadar büyük değil­dir. Peki nasıl oldu da Dünya bu kadar büyük bir uyduya sahip oldu? Dünya’nın uydusu Ay hâlâ bir­çok sır taşı­yor. Yer­yü­zün­den Ay’ın sadece bir yüzünü göre­bi­li­yo­ruz. Ay deniz­ler­deki gel­giti, hay­van­la­rın ne zaman çift­le­şe­ce­ğini, hatta insa­nın uyku­sunu bile etki­li­yor. Buna rağ­men 1969’a gelin­ceye kadar kimse Ay’a git­me­mişti. […]

Carl Sagan'ın Üniversitede Öğrenciyken Çıkardığı Okuma Listeleri

Carl Sagan (1934-1996) ara­mız­dan göçeli yirmi yıl oldu ama ardın­dan gelen kuşak­la­rın zihin­le­rini etki­le­meye devam edi­yor. 1980’lerde yap­tığı sevi­len TV dizisi Cosmos’a yeni­den hayat veren, âdeta Sagan’ın ente­lek­tüel miras­çısı Neil DeGa­resse bu lis­te­nin başında elbette. Kült kitabı Cos­mos başta olmak üzere Sagan’ın ufuk açan başka roman­ları da var. Peki Sagan’ın bu ast­ro­no­mik ve koz­mo­lo­jik yol­cu­luğa […]

İnsanın yapıtaşları yıldızlardan mı geliyor?

Yapı­lan yeni bir araş­tırma, daha önce Carl Sagan gibi pek çok­la­rı­nın dile getir­diği bir teoriyi onay­lar nite­likte: İnsan­lar ger­çek­ten de “yıl­dız maddeleri”nden mey­dana geli­yor. Bir grup ast­ro­nom, Sloan Sigi­tal Sky Survey’de bugüne dek ben­zeri görül­me­miş büyük­lükte bir giri­şimde bulu­na­rak Samanyolu’ndaki 150 bin yıl­dız­dan top­la­nan örnek­leri ana­liz etmek üzere APOGEE ste­og­rafi tek­ni­ğini kul­landı. Araş­tırma ekibi her […]

Google'da Titan Projesi yerine Loon Projesi

Google bir süre önce insan­sız hava araç­la­rıyla kır­sal böl­ge­lere inter­net sağ­lama pro­jesi Titan Projesi’ni son­lan­dır­dı­ğını belirt­miş, merakla bek­le­nen pro­jeyle ilgili bir belir­siz­lik doğ­muştu. 2014 yılında Titan Aeros­pace şir­ke­tini satın ala­rak Titan Pro­jesi adı altında kır­sal kesim­lere güneş ener­jili ve uzak­tan kont­rol meka­niz­malı uçak­lar ile inter­net dağı­tımı pro­jesi geliş­tir­meye baş­la­yan Google, çalış­ma­nın dur­du­rul­ma­sı­nın ardın­dan Alphabet’ten (Google’ın bağlı […]