Bilim

Carl Sagan'ın Üniversitede Öğrenciyken Çıkardığı Okuma Listeleri

Carl Sagan (1934-1996) ara­mız­dan göçeli yirmi yıl oldu ama ardın­dan gelen kuşak­la­rın zihin­le­rini etki­le­meye devam edi­yor. 1980’lerde yap­tığı sevi­len TV dizisi Cosmos’a yeni­den hayat veren, âdeta Sagan’ın ente­lek­tüel miras­çısı Neil DeGa­resse bu lis­te­nin başında elbette. Kült kitabı Cos­mos başta olmak üzere Sagan’ın ufuk açan başka roman­ları da var. Peki Sagan’ın bu ast­ro­no­mik ve koz­mo­lo­jik yol­cu­luğa […]

İnsanın yapıtaşları yıldızlardan mı geliyor?

Yapı­lan yeni bir araş­tırma, daha önce Carl Sagan gibi pek çok­la­rı­nın dile getir­diği bir teoriyi onay­lar nite­likte: İnsan­lar ger­çek­ten de “yıl­dız maddeleri”nden mey­dana geli­yor. Bir grup ast­ro­nom, Sloan Sigi­tal Sky Survey’de bugüne dek ben­zeri görül­me­miş büyük­lükte bir giri­şimde bulu­na­rak Samanyolu’ndaki 150 bin yıl­dız­dan top­la­nan örnek­leri ana­liz etmek üzere APOGEE ste­og­rafi tek­ni­ğini kul­landı. Araş­tırma ekibi her […]

Google'da Titan Projesi yerine Loon Projesi

Google bir süre önce insan­sız hava araç­la­rıyla kır­sal böl­ge­lere inter­net sağ­lama pro­jesi Titan Projesi’ni son­lan­dır­dı­ğını belirt­miş, merakla bek­le­nen pro­jeyle ilgili bir belir­siz­lik doğ­muştu. 2014 yılında Titan Aeros­pace şir­ke­tini satın ala­rak Titan Pro­jesi adı altında kır­sal kesim­lere güneş ener­jili ve uzak­tan kont­rol meka­niz­malı uçak­lar ile inter­net dağı­tımı pro­jesi geliş­tir­meye baş­la­yan Google, çalış­ma­nın dur­du­rul­ma­sı­nın ardın­dan Alphabet’ten (Google’ın bağlı […]

Sıfırın ortaya çıkışı ve hayatımızdaki yeri

Sıfır sayısı nasıl keş­fe­dildi ve gele­ceği onsuz tah­min etmek neden müm­kün değil? Mate­ma­tik, bilim ve mühen­dis­li­ğin teme­lini oluş­tu­ran rakam­dır sıfır. Bu güçlü sayı kadar tar­tışma konusu olan ve mut­lu­luk veren başka bir sayı duy­ma­dım. Her şey­den önce bu sayı gele­ceği tah­min etme­mizi sağ­lar. Ama bunu anla­mak ve sıfı­rın gücünü gör­mek için önce onun doğu­şunu ve ver­diği müca­de­leyi […]

Bilim insanlarından yeni kıyamet senaryosu

Güneş Sistemi’nin, Güneş’e ben­ze­yen L2 Pup­pis yıl­dı­zı­nın, ölme­den önce yüz­lerce kat büyü­ye­rek etra­fın­daki geze­gen­leri yok etme­sine ben­zer bir kaderi pay­la­şa­bi­le­ceği iddia edildi. Sonuç­ları Ast­ro­nomy and Ast­rophy­sics der­gi­sinde yayım­la­nan araş­tır­maya göre, Belçika’daki Leuven Ast­ro­nomi Enstitüsü’nden bilim insan­ları, en geliş­miş teles­kop­lar­dan ALMA ile yap­tık­ları ince­le­mede, Güneş’e ben­ze­yen, küçük bir küt­leye sahip L2 Puppis’in beş mil­yar yıl önce […]

Samanyolu'nun Merkezinde Yeni Keşif

İngiltere’deki Liver­pool John Moores Üni­ver­si­tesi Ast­ro­fi­zik Araş­tırma Enstitüsü’nden araş­tır­ma­cı­lar, Saman­yolu galak­si­si­nin mer­ke­zinde yeni bir yıl­dız aile­si­nin var­lı­ğını keş­fetti. Çok uluslu göz­lem pro­jesi Sloan Sky Digi­tal Sur­vey kap­sa­mında çalı­şan araş­tır­ma­cı­lar, ABD’nin New Mek­siko eya­le­tin­deki Apache Point Gözlemevi’nde bulu­nan uzay teles­ko­bun­dan elde ettik­leri kızı­lö­tesi izleme veri­le­rini değer­len­dirdi. Araş­tır­ma­cı­lar, söz konusu veri­leri kul­la­na­rak daha önce galak­si­nin mer­ke­zinde bulu­nan […]

En Parlak Galaksi Kara Delikle Parçalanıyor

Evren­deki en par­lak galak­si­ler­den biri, orta­sın­daki dev kara delik nede­niyle yavaşça par­ça­la­nı­yor. Evren­deki en par­lak galak­si­ler­den biri Dünya’dan 12,5 mil­yar ışık yılı uzakta. W2246-0526 adı veri­len bu galaksi, orta­sın­daki çok güçlü kara delik nede­niyle par­ça­la­nı­yor. Galak­si­nin Büyük Patlama’dan bir mil­yar yıl sonra oluş­tuğu tah­min edi­li­yor. Galak­si­deki kara delik öyle güçlü ki ortaya çıkan enerji, galak­si­deki […]

Dünyanın Yuvarlak Olduğunu Kim Söylüyor?

Daha kimse dün­ya­nın etra­fını dolaş­ma­dan ya da uzaya git­me­den önce Yunan­lı­lar Dünya’nın düz değil yuvar­lak oldu­ğunu bili­yordu. Ünlü rapçı B.o.B, Twitter’de pay­laş­tığı bir mesajda takip­çi­le­rini dün­ya­nın düz oldu­ğuna ikna etmeye çalı­şı­yordu. Bir fotoğ­rafta 16 mil uzak­taki şehir düz görü­nür­ken “hani kavis nerede? lüt­fen açık­la­yın bunu” diye bir mesaj yazdı. Bunun üze­rine iti­raz­lar ve ben­zer mesaj­lar ardı […]