Bilim

Gökbilimde büyük buluş: Yıldız çarpışmasında yerçekimsel dalgalar keşfedildi

ABD’li ve Avru­palı bilim insan­ları, Süper­nova yıl­dız pat­la­ma­ları sonucu olu­şan iki “nöt­ron yıl­dı­zı­nın” 130 mil­yon yıl önce çar­pış­ma­sıyla mey­dana gelen yer­çe­kim­sel dal­ga­ları keş­fetti. Albert Einstein’ın ünlü iza­fi­yet teori­si­nin oda­ğın­daki yer­çe­kim­sel dal­ga­lar ve ortaya çıkar­dık­ları ışık, dedek­tör­ler ara­cı­lı­ğıyla ilk kez doğ­ru­dan algı­la­na­bildi. Uzay­bi­lim­ci­ler, böy­lece altın ve pla­tin gibi ağır kim­ya­sal ele­ment­le­rin nöt­ron yıl­dız­la­rı­nın bu şekilde çar­pı­şa­rak bir­leş­me­leri […]

Geleceğin Tarihi

Günü­müzle film­deki gele­cek ara­sında kaç yıl var? Daha var mı o gele­ceğe? Yoksa o gele­cek artık geldi de biz mi far­kında deği­liz? Kısmet Rüstemov 2013 yılında beş dalda Oscar’a aday olan ve bu dal­lar­dan birinde – en iyi senaryo dalında galip gelen Her (Aşk) filmi gele­cek­ten bah­se­di­yor. Fakat bu gele­cek alı­şıl­mış Holl­y­wood film­le­rin­deki gibi değil, […]

Uzaydan sinyal geldi: Üç ihtimal var!

İngi­liz bilim insanı Step­hen Hawking’in giri­şi­miyle kuru­lan bir teles­kop ağı, Dünya’ya 3 mil­yar ışık yılı uzak­taki bir galak­si­den güçlü radyo dal­ga­ları gel­di­ğini tes­pit etti. Gazete Duvar’ın aktar­dı­ğına göre, Dünya’ya 3 mil­yar ışık yılı uzak­taki bir cüce galak­si­den güçlü ve tek­rar­la­nan radyo sin­yal­leri alındı. Bilim insan­ları sin­yal­le­rin kara delik­ler veya nöt­ron yıl­dız­la­rın­dan gel­di­ğine inansa da, UFO veya […]

Bir Süper Yanardağ Patlaması Nasıl Önlenecek?

Bir süper yanar­dağ pat­la­ması ile mede­ni­yet­le­rin orta­dan kalk­ması, hatta insan soyu­nun tüken­mesi söz konusu ola­bi­lir. Peki, bu teh­like nasıl önle­ne­bi­lir? ABD’deki Yel­lo­ws­tone Milli Parkı’nın altında dev bir magma havuzu yatı­yor. Parkı karak­te­rize eden kap­lıca ve kay­nar­ca­lar bu magma saye­sinde var. Fakat NASA araş­tır­ma­cı­ları burada dev bir yanar­dağ potan­si­yeli ola­bi­le­ce­ğini ve bunun insan mede­ni­ye­tine en büyük […]

Stephen Hawking: "Uzaydaki gelişmiş uygarlıklar Kolomb'a benzeyebilir."

İngi­liz bilim insanı Step­hen Haw­king, insan­lı­ğın ken­din­den üstün yaşam form­la­rıyla kar­şı­laş­ması halinde doğa­cak fela­ket­lere dair endi­şe­le­rini dile getirdi. Haw­king, üstün yaşam form­la­rıyla olası bir kar­şı­laş­ma­nın, Kris­tof Kolomb’un Ame­ri­kan yer­li­le­riyle kar­şı­laş­ma­sını arat­ma­ya­bi­le­ce­ğini söy­ledi. İngi­liz ast­ro­fi­zikçi Step­hen Haw­king, Step­hen Hawking’s Favo­rite Pla­ces adlı bir bel­ge­selde, insan­lığı, geliş­miş mede­ni­yet­lere men­sup uzay­lı­larla ile­ti­şime geç­me­nin yara­ta­bi­le­ceği olası teh­li­ke­lere karşı bir […]

40 yaşında kanserden hayatını kaybeden İranlı matematikçi Meryem Mirzakhani kim?

Mate­ma­ti­ğin Nobeli ola­rak anı­lan Fields ödü­lünü kaza­nan ilk kadın ola­rak tarihe geçen İranlı mate­ma­tikçi Mer­yem Mir­zak­hani, 40 yaşında meme kan­seri nede­niyle haya­tını kay­betti. Kan­se­rin Mirzakhani’nin kemik­le­rine kadar yayıl­dığı belir­tildi. ABD’de yaşa­yan ve çalı­şan Mir­zak­hani, çalış­ma­la­rında özel­likle hiper­bo­lik geometri, ergo­dik teori, simp­lek­tik geometri ve Teich­mül­ler teori­sine odak­la­nı­yordu. Ne konuda çalı­şı­yordu? Mirzakhani’nin çalış­ma­ları özel­likle “Riemann yüzeyi” ola­rak […]

Einstein'ın ilginç alışkanlıklarından neler öğrenebiliriz?

“Önemli olan, sor­gu­la­mak­tan vaz­geç­me­mek­tir; merak, var olma­nın birinci şar­tı­dır.” Dün­ya­nın en zeki bilim insan­la­rı­nın ilginç alış­kan­lık­ları da var. Örne­ğin ünlü İngi­liz mate­ma­tikçi, gök­bi­limci ve fizikçi New­ton seks­ten uzak dur­ma­nın yarar­la­rın­dan söz edi­yor, Yunan filo­zof ve mate­ma­tikçi Pisa­gor fasul­yeyi ağzına sür­mü­yor, ABD’nin kuru­cu­la­rın­dan Ben­ja­min Frank­lin çıp­lak ‘hava ban­yosu’ yapı­yordu. Ama bun­la­rın bir­çoğu saf­sa­ta­dan iba­ret ola­bi­lir mi? […]

Uzay aracı 2018 yazında Güneş'e dokunacak!

Ame­ri­kan Uzay ve Hava­cı­lık Dairesi (NASA) gele­cek yıl, Güneş’in dış çepe­rine Par­ker Solar Probe adlı bir uzay aracı gön­de­re­cek. Güneş’in atmos­fe­rini ince­le­ye­cek uzay aracı, yörün­gede 1400 derece sıcak­lığa maruz kala­cak. NASA yet­ki­li­leri çar­şamba günü düzen­le­dik­leri basın top­lan­tı­sıyla, 2018 yazında Güneş’in dış çepe­rine gön­de­ri­le­cek olan uzay ara­cı­nın ve göre­vin ayrın­tı­la­rını açık­ladı. Bugüne kadar Solar Probe Plus […]

Hayatımızı Tehdit Eden Dijital Tehlikelerden Korunmanın Yolları

“Gele­ce­ğin Suç­ları, bilgi çağında muh­te­şem bir risk ana­lizi. Harika bir araş­tırma. Âdeta bir roman…” – Har­vard Busi­ness Review “Bu kitap bağım­lı­lık yapı­yor. Hayal bile edi­le­me­ye­cek siber suç örnek­le­rini bir dedek­tif misali araş­tı­ran Marc Good­man, müt­hiş bir iş çıkar­mış.” – The Was­hing­ton Post “Tek­no­lo­ji­nin karan­lık tara­fına bir gezi reh­beri.” – New Sci­en­tist Yavuz Türk Tek­no­loji kat­la­na­rak iler­li­yor. […]

Albert Einstein'ın Hayatı | Belgesel Film

Albert Eins­tein Alman İmparatorluğu’nun Ulm ken­tinde dün­yaya gelen Albert Eins­tein, yaşa­mı­nın ilk yıl­la­rını Münih’te geçirdi. Lise eği­ti­mini ve yük­sek eği­ti­mini İsviçre’de tamam­ladı. Bir üni­ver­si­tede iş bul­mada yaşa­dığı zor­luk­lar nede­niyle bir patent ofi­sinde müfet­tiş ola­rak çalış­maya baş­ladı. 1905 yılı Eins­tein için bir mucize yıl oldu ve o dönemde kuram­ları hemen benim­sen­me­miş olsa da, ile­ride fizikte dev­rim […]