Bilim

Hayatımızı Tehdit Eden Dijital Tehlikelerden Korunmanın Yolları

“Gele­ce­ğin Suç­ları, bilgi çağında muh­te­şem bir risk ana­lizi. Harika bir araş­tırma. Âdeta bir roman…” – Har­vard Busi­ness Review “Bu kitap bağım­lı­lık yapı­yor. Hayal bile edi­le­me­ye­cek siber suç örnek­le­rini bir dedek­tif misali araş­tı­ran Marc Good­man, müt­hiş bir iş çıkar­mış.” – The Was­hing­ton Post “Tek­no­lo­ji­nin karan­lık tara­fına bir gezi reh­beri.” – New Sci­en­tist Yavuz Türk Tek­no­loji kat­la­na­rak iler­li­yor. […]

Albert Einstein'ın Hayatı | Belgesel Film

Albert Eins­tein Alman İmparatorluğu’nun Ulm ken­tinde dün­yaya gelen Albert Eins­tein, yaşa­mı­nın ilk yıl­la­rını Münih’te geçirdi. Lise eği­ti­mini ve yük­sek eği­ti­mini İsviçre’de tamam­ladı. Bir üni­ver­si­tede iş bul­mada yaşa­dığı zor­luk­lar nede­niyle bir patent ofi­sinde müfet­tiş ola­rak çalış­maya baş­ladı. 1905 yılı Eins­tein için bir mucize yıl oldu ve o dönemde kuram­ları hemen benim­sen­me­miş olsa da, ile­ride fizikte dev­rim […]

Ay nasıl oluştu?

Başka hiç­bir uydu, yörün­ge­sinde dolaş­tığı geze­genle kıyas­lan­dı­ğında Ay kadar büyük değil­dir. Peki nasıl oldu da Dünya bu kadar büyük bir uyduya sahip oldu? Dünya’nın uydusu Ay hâlâ bir­çok sır taşı­yor. Yer­yü­zün­den Ay’ın sadece bir yüzünü göre­bi­li­yo­ruz. Ay deniz­ler­deki gel­giti, hay­van­la­rın ne zaman çift­le­şe­ce­ğini, hatta insa­nın uyku­sunu bile etki­li­yor. Buna rağ­men 1969’a gelin­ceye kadar kimse Ay’a git­me­mişti. […]

Carl Sagan'ın Üniversitede Öğrenciyken Çıkardığı Okuma Listeleri

Carl Sagan (1934-1996) ara­mız­dan göçeli yirmi yıl oldu ama ardın­dan gelen kuşak­la­rın zihin­le­rini etki­le­meye devam edi­yor. 1980’lerde yap­tığı sevi­len TV dizisi Cosmos’a yeni­den hayat veren, âdeta Sagan’ın ente­lek­tüel miras­çısı Neil DeGa­resse bu lis­te­nin başında elbette. Kült kitabı Cos­mos başta olmak üzere Sagan’ın ufuk açan başka roman­ları da var. Peki Sagan’ın bu ast­ro­no­mik ve koz­mo­lo­jik yol­cu­luğa […]

İnsanın yapıtaşları yıldızlardan mı geliyor?

Yapı­lan yeni bir araş­tırma, daha önce Carl Sagan gibi pek çok­la­rı­nın dile getir­diği bir teoriyi onay­lar nite­likte: İnsan­lar ger­çek­ten de “yıl­dız maddeleri”nden mey­dana geli­yor. Bir grup ast­ro­nom, Sloan Sigi­tal Sky Survey’de bugüne dek ben­zeri görül­me­miş büyük­lükte bir giri­şimde bulu­na­rak Samanyolu’ndaki 150 bin yıl­dız­dan top­la­nan örnek­leri ana­liz etmek üzere APOGEE ste­og­rafi tek­ni­ğini kul­landı. Araş­tırma ekibi her […]

Google'da Titan Projesi yerine Loon Projesi

Google bir süre önce insan­sız hava araç­la­rıyla kır­sal böl­ge­lere inter­net sağ­lama pro­jesi Titan Projesi’ni son­lan­dır­dı­ğını belirt­miş, merakla bek­le­nen pro­jeyle ilgili bir belir­siz­lik doğ­muştu. 2014 yılında Titan Aeros­pace şir­ke­tini satın ala­rak Titan Pro­jesi adı altında kır­sal kesim­lere güneş ener­jili ve uzak­tan kont­rol meka­niz­malı uçak­lar ile inter­net dağı­tımı pro­jesi geliş­tir­meye baş­la­yan Google, çalış­ma­nın dur­du­rul­ma­sı­nın ardın­dan Alphabet’ten (Google’ın bağlı […]

Sıfırın ortaya çıkışı ve hayatımızdaki yeri

Sıfır sayısı nasıl keş­fe­dildi ve gele­ceği onsuz tah­min etmek neden müm­kün değil? Mate­ma­tik, bilim ve mühen­dis­li­ğin teme­lini oluş­tu­ran rakam­dır sıfır. Bu güçlü sayı kadar tar­tışma konusu olan ve mut­lu­luk veren başka bir sayı duy­ma­dım. Her şey­den önce bu sayı gele­ceği tah­min etme­mizi sağ­lar. Ama bunu anla­mak ve sıfı­rın gücünü gör­mek için önce onun doğu­şunu ve ver­diği müca­de­leyi […]

Bilim insanlarından yeni kıyamet senaryosu

Güneş Sistemi’nin, Güneş’e ben­ze­yen L2 Pup­pis yıl­dı­zı­nın, ölme­den önce yüz­lerce kat büyü­ye­rek etra­fın­daki geze­gen­leri yok etme­sine ben­zer bir kaderi pay­la­şa­bi­le­ceği iddia edildi. Sonuç­ları Ast­ro­nomy and Ast­rophy­sics der­gi­sinde yayım­la­nan araş­tır­maya göre, Belçika’daki Leuven Ast­ro­nomi Enstitüsü’nden bilim insan­ları, en geliş­miş teles­kop­lar­dan ALMA ile yap­tık­ları ince­le­mede, Güneş’e ben­ze­yen, küçük bir küt­leye sahip L2 Puppis’in beş mil­yar yıl önce […]

Samanyolu'nun Merkezinde Yeni Keşif

İngiltere’deki Liver­pool John Moores Üni­ver­si­tesi Ast­ro­fi­zik Araş­tırma Enstitüsü’nden araş­tır­ma­cı­lar, Saman­yolu galak­si­si­nin mer­ke­zinde yeni bir yıl­dız aile­si­nin var­lı­ğını keş­fetti. Çok uluslu göz­lem pro­jesi Sloan Sky Digi­tal Sur­vey kap­sa­mında çalı­şan araş­tır­ma­cı­lar, ABD’nin New Mek­siko eya­le­tin­deki Apache Point Gözlemevi’nde bulu­nan uzay teles­ko­bun­dan elde ettik­leri kızı­lö­tesi izleme veri­le­rini değer­len­dirdi. Araş­tır­ma­cı­lar, söz konusu veri­leri kul­la­na­rak daha önce galak­si­nin mer­ke­zinde bulu­nan […]