İnternet

Agorafobik Bir Fotoğrafçının Beklenmedik Sanal Seyahatleri

İnter­net, insan­la­rın Google Sokak Görünümü’nden bul­duğu tuhaf, sinir bozucu ve absürt resim­lerle, ele avuca sığ­maz ve tah­min edi­le­mez bir dün­yada yaşa­dı­ğı­mızı ispat­la­yan fotoğ­raf­larla dolu. Londra’da yaşa­yan Yeni Zelan­dalı Jac­qui Kenny geç­ti­ği­miz yıl kurucu ortak­la­rın­dan olduğu on yıl­lık şir­ke­ti­nin bat­ma­sı­nın yarat­tığı stresle boğu­şur­ken Google Sokak Görünümü’nü kul­la­na­rak dün­yayı keş­fet­meye baş­ladı. İlk başta görün­tü­le­ye­ceği böl­ge­leri az çok rast­gele […]

Ekrandan Dijitale Değişen Reyting Ölçümleri

Ekra­nın bil­gi­sa­yar, tab­let ya da cep tele­fonu yüze­yine dönüş­me­siyle izleme pra­tik­leri dina­mik ve ölçümü zor hale geldi. Aslı Tunç Tele­viz­yon izleme alış­kan­lık­la­rı­mı­zın yıl­lar içinde nasıl da köklü bir şekilde değiş­ti­ğini göz­lem­le­mek güç değil. Üni­ver­si­te­deki öğren­ci­le­rim üze­rin­deki ufak ölçekli bir araş­tırma bile bana genç­le­rin ekran olgu­suyla iliş­ki­le­ri­nin fark­lı­laş­tı­ğını gös­te­ri­yor. Doğ­ru­sal (linear) anlamda bir tele­viz­yon izleme pra­tiği özel­likle […]

Sahte Haber Tartışmasında Yeni Gelişmeler

1 Kasım’da Twitter’in baş­da­nış­manı, Face­book ve Google’ın tepe yöne­ti­ci­le­riyle bir­likte ABD Sena­tosu İstih­ba­rat Komitesi’nde ifade vere­cek Aslı Tunç 2016 Ame­ri­kan seçim­le­rinde Rusya’nın sos­yal med­yada sahte haber­ler yaya­rak Trump’ın kazan­ma­sına neden olduğu iddi­ası hâlâ yoğun ola­rak tar­tı­şı­lı­yor.  Bir­kaç gün önce Twit­ter şir­keti Krem­lin des­tekli iki haber kuru­luşu RT (daha önce bili­nen adıyla Rus­sia Today) ve Sput­nik’e ait tüm hesap­la­rı­nın rek­lam­la­rını […]

50 yıllık müzik efsanesi Rolling Stone da satılıyor

Kurul­duğu 1967 yılın­dan bu yana müzik endüst­ri­sine yön veren, poli­tik maka­le­le­riyle de ses geti­ren Rol­ling Stone satışa çıka­rıldı. Yazılı bası­nın diji­tal­leşme kar­şı­sında ayakta dura­ma­ma­sı­nın son örneği, yayın haya­tında 50. yılı geride bırak­maya hazır­la­nan Rol­ling Stone der­gisi oldu. BloombergHT’nin habe­rine göre, Der­gi­nin sahibi Wen­ner Media’dan yapı­lan açık­la­mada, yüzde 49’u daha önce Sin­ga­pur mer­kezli müzik tek­no­loji fir­ması Band­Lab […]

Amazon’un Hırslı ve Küstah Tavırlı Kahramanı

Eski kapı­lar­dan yapıl­mış bir masayla kur­duğu Ama­zon ile çığır açan bir başarı hikâ­yesi yazan Jeff Bezos, ilginç karak­te­riyle dik­kat çeki­yor. Sayı­sal merak­lısı bir ana­list olan Bezos, çalı­şan­la­rına göre hırslı, tuhaf ve küs­tah tavırlı bir kah­ra­man… Ahmet Can Bu ara­lar ABD’de ne olsa ondan bili­ni­yor… Önce Baş­kan Donald Trump onu Ame­ri­ka­lı­la­rın işini engel­le­mekle suç­ladı, eko­no­mist­ler ise […]

Kod Yazmayı Öğrenen Kızlar

“Biz kız­lara hayal­le­rine ulaş­mak için kod­ları kul­la­na­bi­le­cek­le­rini gös­ter­mek isti­yo­ruz. Bunun için tek yap­ma­mız gere­ken ‘shift+change’ tuş­la­rına basıp kül­tü­rü­müzü değiş­tir­mek ve kız­ları da kap­sa­yan yeni bir şey inşa etmek.” Manhattan’daki bir tek­no­loji şir­ke­tinde ergen­lik çağın­daki yirmi genç kız bir araya geldi. Bu kız­lar, beş haf­ta­lık bir kod yazma kam­pını bitir­di­ler ve final pro­je­le­rini tamam­la­dı­lar. Proje grup­la­rın­dan biri […]

Tinder Çağında Jane Austen’ı Neden Dinlemeliyiz?

Austen’ın roman­la­rını başka bir döneme ait­ler diye düşü­ne­rek göz ardı etme­yin. Karak­ter­le­rin âşık olduğu kişiyle evlen­mek ve iste­di­ğini yaşa­mak için sis­temle “oyna­ma­ları” ve yaza­rın bize ver­diği öğüt­ler günü­müzde de oldukça işe yara­ya­cak şey­ler. Jane Austen’ın evli­lik mese­lesi üstüne bu kadar çok şey yaz­ması için haklı sebep­leri vardı. Bun­ları kısaca özet­le­mek gere­kirse, on doku­zuncu yüz­yı­lın baş­la­rında […]

Bilgisayar oyunlarını neden şeytanlaştırıyoruz?

Haber­ci­ler, dev­let yet­ki­li­leri, eğit­men­ler der­ken nere­deyse her­kes bil­gi­sa­yar oyun­la­rını öcü gibi görüp şey­tan­laş­tı­rı­yor. Aslı Tunç Her tüy­ler ürper­tici cina­yet ve kat­liam habe­ri­nin ardın­dan çocuk­la­rın yoğun biçimde tüket­tiği medya içe­rik­le­rini suç­la­mak yeni bir yak­la­şım değil. Bu yüzey­sel ve basit neden sonuç iliş­kisi ara­yı­şı­nın en hatır­la­nan örneği 1999’da ABD’de Colum­bine Orta­oku­luna giren Dylan Kle­bold ve Eric Har­ris […]

Bütün dünyaya internet sağlayacak drone

Face­book, güneş ener­ji­siyle çalı­şan drone ara­cı­lı­ğıyla gele­cekte tüm dün­yaya inter­net eri­şimi sağ­la­mayı hedef­li­yor. İnsan­sız hava aracı ilk test uçu­şunu Arizona’da yaptı. İlk test uçu­şunda yere çar­pa­rak başa­rı­sız olan güneş ener­jili insan­sız hava ara­cı­nın, Arizona’da Yuma Pro­ving Gro­und adlı askeri tesis­teki son dene­mesi başa­rılı geçti. Facebook’un kuru­cusu Mark Zuckerberg’in uzun vadeli planı, Aqu­ila adı veri­len Drone ile şu […]

Haberlere Olan Güvensizliğe Küresel Bir Bakış

Türkiye’de inter­net kul­la­nan kentli kesi­min yüzde 60’ı ana akım med­ya­nın haber­le­rine güven­mi­yor. Aslı Tunç Türkiye’deki medya durum­la­rı­nın dün­yada eşi ben­zeri olma­dı­ğını sanı­rız çoğu zaman. Yaşa­dı­ğı­mız, ken­di­mizi ait his­set­ti­ği­miz top­rak­la­rın dünya coğ­raf­ya­sında yerini tart­mak, sorun­ları pers­pek­tife koy­mak kısaca ülke­mizi kıyas­la­mak için ulus­la­ra­rası bağım­sız kuru­luş­la­rın, güve­ni­lir bir tem­si­li­yet oranı ile yap­tık­ları araş­tır­ma­lar son derece önemli. Bu biri­cik […]