İnternet

AİHM'den cezaevinde internet yasağına mahkûmiyet

“Bilgi alma özgür­lü­ğünü ihlal…” AİHM ken­di­sine yapı­lan bir baş­vu­ruda Litvanya’yı, tutuk­luya inter­net eri­şimi sağ­la­ma­dığı için taz­mi­nata mah­kûm etti. Karar bütün tutuklu ve mah­kûm­la­rın inter­net eri­şi­mini kap­sa­mı­yor. Strasbourg’da bulu­nan Avrupa İnsan Hak­ları Mah­ke­mesi (AİHM), ceza­evinde inter­net eri­şimi konu­sunda yapı­lan bir baş­vu­ruyu karara bağ­ladı. Mah­keme Litvanya’yı ülke­deki bir ceza­evi yöne­ti­mi­nin tutuk­lu­nun inter­net eri­şi­mine izin ver­me­diği için taz­mi­nata mah­kûm […]

Snapchat niçin Avrupa'yı seçiyor?

Snapchat’in yapım­cısı ve geliş­ti­rici Snap fir­ması, Avrupa’da da mer­kez ofisi açma çalış­ma­la­rını sür­dür­dü­ğünü belirtti. Bunun için Londra’yı seçen firma, öteki tek­no­loji dev­le­ri­nin izin­den git­me­di­ğini açıkça gös­ter­miş oldu. Face­book, Google, Apple ve Twit­ter düşük ver­gi­ler yüzün­den Avrupa’daki mer­kez ofis­le­rini İrlanda Cumhuriyeti’nde açmıştı. Bir­le­şik Kral­lık yüzde 20 ile Avrupa’daki en düşük şir­ket ver­gi­len­dirme oran­la­rın­dan birine sahip olsa da, […]

Google'da Titan Projesi yerine Loon Projesi

Google bir süre önce insan­sız hava araç­la­rıyla kır­sal böl­ge­lere inter­net sağ­lama pro­jesi Titan Projesi’ni son­lan­dır­dı­ğını belirt­miş, merakla bek­le­nen pro­jeyle ilgili bir belir­siz­lik doğ­muştu. 2014 yılında Titan Aeros­pace şir­ke­tini satın ala­rak Titan Pro­jesi adı altında kır­sal kesim­lere güneş ener­jili ve uzak­tan kont­rol meka­niz­malı uçak­lar ile inter­net dağı­tımı pro­jesi geliş­tir­meye baş­la­yan Google, çalış­ma­nın dur­du­rul­ma­sı­nın ardın­dan Alphabet’ten (Google’ın bağlı […]

Devlet müdahalesi, yalan haber sorununu çözebilir mi

Dağı­nık ve anti-oto­ri­ter bir yapı olan İnter­ne­tin dev­let­le­rin çıkar çatış­ma­la­rı­nın orta­sında kısı­lıp kal­ması büyük talih­siz­lik olur Mehmet Atakan Foça ABD’de ger­çek­le­şen baş­kan­lık seçim­le­ri­nin ardın­dan baş­la­yan yalan haber tar­tış­ması, genel seçim­lere hazır­la­nan Almanya gibi ülke­leri endi­şe­len­di­ri­yor. 2017’de genel seçim­le­rin yapı­la­cağı Almanya, İnter­net­teki yalan haber­le­rin seçim sonuç­la­rını etki­le­me­si­nin önüne geç­mek için müda­ha­leye hazır­la­nı­yor. Son gün­lerde arka arkaya gelen […]

Tim Parks: "İnternet romanın kuyusunu kazıyor."

Bu yıl Türk­çede de Ben Bura­dan Oku­yo­rum adlı çok ilginç bir kitabı yayım­la­nan İngi­liz yazar Tim Parks, diji­tal çağda yap­tı­ğı­mız oku­ma­la­rın her daki­kası için bir müca­dele veril­mesi gerek­tir­di­ğini söy­lü­yor. Günü­müz İngi­liz ede­bi­ya­tı­nın önde gelen yazar­la­rın­dan Tim Parks, inter­ne­tin, e-pos­ta­nın, anlık mesaj­laş­ma­nın yol açtığı “devamlı dik­kat dağı­nık­lığı durumu”nun gele­nek­sel romanı öldür­dü­ğünü iddia edi­yor. Europa isimli roma­nıyla 1997 Booker […]

Bir Bulvar Gazetesinin Dönüşümü

Alman Bild gaze­te­si­nin diji­tale geçme mece­ra­sın­daki dönüm nok­ta­la­rın­dan biri de 15 Tem­muz darbe giri­şimi… Eyüp Tatlıpınar Medya dün­ya­sıyla biraz ilgili kişi­ler için Bild gaze­te­sin­den söz edi­lir­ken akla gele­bi­le­cek­ler bel­li­dir; bul­var gaze­te­ci­li­ğin­den cin­si­yet­çi­liğe açı­lan geniş yel­pa­zede tes­pit­ler… Yan­lış değil­dir genel­likle. 12 say­fa­lık, fotoğ­raf­la­rın koca­man ve bol kul­la­nıl­dığı, baş­lık­la­rın yazı­lar­dan fazla yer kap­la­dığı, Alman Basın Kon­seyi Presserat’tan haber­ci­lik ilke­leri […]

Türkiye, internet hızında dünyada 64. sırada

İzlan­da­lı­la­rın yüzde 98,2’si inter­net kul­la­nı­cısı. İzlanda’yı yüzde 97,3 ile Lük­sem­burg ve yüzde 97 ile Andorra takip edi­yor. Dün­yada inter­net hız ölçüm­le­rini ayrın­tılı veren kay­nak­lar­dan biri olan Akamai’nin “İnter­ne­tin Durumu” rapo­runda, 2016’nın ilk çey­rek veri­le­rine göre Türkiye’nin, sabit inter­net hızında orta­lama 7,2 Mbps ile dün­yada 64. sırada olduğu açık­landı. Türkiye’nin mobil inter­net hızı­nın da orta­lama 6,5 […]

Bir “tık” uğruna biten habercilik

İnter­net site­le­ri­nin edi­tör­leri ziya­ret­çi­le­rini “okur” değil “tık­la­yıcı” ola­rak görü­yor ve buna göre içe­rik hazır­lı­yor. Aslı Tunç “Bana hemen şöyle tık­la­tan bir ‘sür’ ver­se­nize, hadi ama!” diye bağı­rı­yordu genç İnter­net edi­törü. “Sür” diye kısalt­tığı sür­man­şet yani logo­nun üstüne atı­lan büyük baş­lıktı. Kim­se­nin ona yar­dım etme­di­ğini görünce başka bir gaze­te­nin aynı habe­rini baş­lı­ğıyla bir­likte kendi site­sine kop­ya­la­yıp […]

Google'da Barış Erkmen ve Ekibinin Büyük Başarısı

Google, Real Genius fil­mini lazer ışın­ları kul­la­na­rak ara­la­rında 100 km olan bir balon­dan öbü­rüne gön­derdi Amaç dün­ya­dan 30 km yuka­rıda yeni türde bir bil­gi­sa­yar ağı yarat­mak –bu ağ inter­net sin­ya­lini balon­dan balona akta­ra­cak, böy­lece her bir balon yer­yü­zün­deki tele­fon­lara kab­lo­suz şekilde inter­net götü­re­bi­le­cek. Kolay iş değil. Barış Erk­men NASA’nın Jet İtiş Gücü Laboratuvarı’ndan (JPL) ayrı­lıp, giz­lice […]