Mobil

Snapchat niçin Avrupa'yı seçiyor?

Snapchat’in yapım­cısı ve geliş­ti­rici Snap fir­ması, Avrupa’da da mer­kez ofisi açma çalış­ma­la­rını sür­dür­dü­ğünü belirtti. Bunun için Londra’yı seçen firma, öteki tek­no­loji dev­le­ri­nin izin­den git­me­di­ğini açıkça gös­ter­miş oldu. Face­book, Google, Apple ve Twit­ter düşük ver­gi­ler yüzün­den Avrupa’daki mer­kez ofis­le­rini İrlanda Cumhuriyeti’nde açmıştı. Bir­le­şik Kral­lık yüzde 20 ile Avrupa’daki en düşük şir­ket ver­gi­len­dirme oran­la­rın­dan birine sahip olsa da, […]

Türkiye, internet hızında dünyada 64. sırada

İzlan­da­lı­la­rın yüzde 98,2’si inter­net kul­la­nı­cısı. İzlanda’yı yüzde 97,3 ile Lük­sem­burg ve yüzde 97 ile Andorra takip edi­yor. Dün­yada inter­net hız ölçüm­le­rini ayrın­tılı veren kay­nak­lar­dan biri olan Akamai’nin “İnter­ne­tin Durumu” rapo­runda, 2016’nın ilk çey­rek veri­le­rine göre Türkiye’nin, sabit inter­net hızında orta­lama 7,2 Mbps ile dün­yada 64. sırada olduğu açık­landı. Türkiye’nin mobil inter­net hızı­nın da orta­lama 6,5 […]

Jonathan Safran Foer: Teknoloji Bizi Eksiltiyor

Akşam yemeği yer­ken ken­di­nizi e-pos­ta­la­rı­nızı kont­rol eder­ken bul­du­ğu­nuz oldu mu? Ya da kitap okur­ken bir bak­mış­sı­nız göz­le­ri­niz ekrana kay­mış, odak­la­na­mı­yor­su­nuz? Dünya par­mak uçla­rı­mıza yak­laş­tıkça daha çok şey yitirme teh­li­ke­siyle karşı kar­şıya kalı­yo­ruz. Jonathan Safran Foer Babam beni ilk kez, gemi­le­rin ara­sın­daki mesa­feyi sap­ta­yan tek­no­lo­ji­nin geliş­ti­ril­miş ürünü olan bir ekranda gördü. Onun babası, dedemse elle­rini sadece […]

Metro Yolculuğunuz İçin Öyküler

Sub­way Reads genç okur­lara ulaş­mak için yeni bir yol… Amerika’nın en büyük yayı­nevi grubu Pen­guin Ran­dom House, Ağus­tos ayında New York­lu­lara eşsiz bir hiz­met getirdi. Sub­way Reads (Metro Oku­ma­ları) adlı inter­net sitesi yol­cu­lara, tele­fon ve tab­let­le­rine indi­re­bi­le­cek­leri novella, kısa öykü ya da roman­lar­dan kısa pasaj­lar sunu­yor. Pen­guin Ran­dom House daha önce de kuru­lu­şu­nun 80. yılını kut­la­mak […]

Okurken izleniyor olabilirsiniz

Halka açık alanlarda kameralarla izleniyor oluşumuzu yadırgamıyoruz artık. Ne deniyordu: Her şey güvenlik için. Televizyonda izlediğimiz programlar, internette girdiğimiz siteler, telefon ve tabletlerde yaptığımız işlemler, kullandığımız uygulamalar, dinlediğimiz müzikler, “beğeni”lerimiz gibi neredeyse her bilgimiz kayıt altında.