Teknoloji

Kod Yazmayı Öğrenen Kızlar

“Biz kız­lara hayal­le­rine ulaş­mak için kod­ları kul­la­na­bi­le­cek­le­rini gös­ter­mek isti­yo­ruz. Bunun için tek yap­ma­mız gere­ken ‘shift+change’ tuş­la­rına basıp kül­tü­rü­müzü değiş­tir­mek ve kız­ları da kap­sa­yan yeni bir şey inşa etmek.” Manhattan’daki bir tek­no­loji şir­ke­tinde ergen­lik çağın­daki yirmi genç kız bir araya geldi. Bu kız­lar, beş haf­ta­lık bir kod yazma kam­pını bitir­di­ler ve final pro­je­le­rini tamam­la­dı­lar. Proje grup­la­rın­dan biri […]

Eski Facebook yöneticisi Martinez: “Medeniyet otuz yıl içinde çökebilir.”

Bir insan yıl­larca tek­no­lo­jik geliş­me­le­rin kalbi Sili­kon Vadisi’nde çalış­tık­tan sonra niçin bir anda her şeyi bıra­kıp inzi­vaya çeki­lir ve “dün­ya­nın sonunu” bek­le­meye baş­lar? Facebook’un eski üre­tim müdür­le­rin­den Anto­nio Gar­cia Mar­ti­nez, bu soruyu tek bir cüm­leyle yanıt­lı­yor: “Çok kısa bir süre içinde dün­ya­nın neye ben­ze­ye­ce­ğini gör­düm ve bu bana yetti.” BBC’nin Sili­kon Vadisi’nin Sır­ları bel­ge­seli eki­bine ABD’nin […]

Bütün dünyaya internet sağlayacak drone

Face­book, güneş ener­ji­siyle çalı­şan drone ara­cı­lı­ğıyla gele­cekte tüm dün­yaya inter­net eri­şimi sağ­la­mayı hedef­li­yor. İnsan­sız hava aracı ilk test uçu­şunu Arizona’da yaptı. İlk test uçu­şunda yere çar­pa­rak başa­rı­sız olan güneş ener­jili insan­sız hava ara­cı­nın, Arizona’da Yuma Pro­ving Gro­und adlı askeri tesis­teki son dene­mesi başa­rılı geçti. Facebook’un kuru­cusu Mark Zuckerberg’in uzun vadeli planı, Aqu­ila adı veri­len Drone ile şu […]

Microsoft dünyanın en sessiz odasını niçin yaptı?

Mic­ro­soft dün­ya­nın en ses­siz oda­sını yaptı. Öyle ses­siz ki insan kendi kemik­le­ri­nin sesini duya­bi­li­yor. Gele­ce­ğin elekt­ro­nik cihaz­ları bu odada tasar­la­nı­yor. LeSalle Mun­roe, “ofi­sinde” bir­kaç saniye kımıl­da­ma­dan dursa kanı­nın damar­la­rında dolaş­tı­ğını, göz­le­ri­nin yuva­la­rında oyna­dı­ğını duyu­yor. Çoğu insa­nın işyeri klavye tıkır­tı­ları, bil­gi­sa­yar uğul­tusu, insan sesiyle dolu­dur. Mun­roe ise tümüyle ses­siz bir ortamda çalı­şı­yor. Onun ofisi dün­ya­nın en […]

Sanat eserlerinde surat asan kişilerin yüzlerine gülümseme yerleştirildi

Bir sanat gale­ri­sinde gezer­ken, “Her­kes niçin bu kadar mut­suz görü­nü­yor” diye düşün­dü­nüz mü? Gra­fik tasa­rımcı Olly Gibbs, bunu düşün­müş ve Hollanda’nın baş­kenti Amsterdam’daki Rijks Müzesi’ni ziya­reti sıra­sında bazı port­re­leri neşe­len­dir­meye karar ver­miş. Bunun için yüz tanıma yazı­lı­mını kul­la­na­nan ve insan­la­rın yüzünü daha yaşlı, daha genç, veya farklı cin­si­yette gös­te­ren Face­App uygu­la­ma­sını kul­lan­mış. Bu uygu­lama aynı zamanda insanı […]

Snapchat niçin Avrupa'yı seçiyor?

Snapchat’in yapım­cısı ve geliş­ti­rici Snap fir­ması, Avrupa’da da mer­kez ofisi açma çalış­ma­la­rını sür­dür­dü­ğünü belirtti. Bunun için Londra’yı seçen firma, öteki tek­no­loji dev­le­ri­nin izin­den git­me­di­ğini açıkça gös­ter­miş oldu. Face­book, Google, Apple ve Twit­ter düşük ver­gi­ler yüzün­den Avrupa’daki mer­kez ofis­le­rini İrlanda Cumhuriyeti’nde açmıştı. Bir­le­şik Kral­lık yüzde 20 ile Avrupa’daki en düşük şir­ket ver­gi­len­dirme oran­la­rın­dan birine sahip olsa da, […]

Ünlü Markaların İlk Ürünlerine Bakar mısınız...

Bilim­sel tek­no­lo­jik iler­le­me­le­rin hızına yetiş­mek ola­nak­sız. Şimdi on yılda yaşa­nan hızlı gelişme, geç­mişte belki yüz yılda ancak yaşa­na­bi­li­yordu. Özel­likle tek­no­lo­ji­nin aynı zamanda sıra dışı tasa­rım­larla ken­dini gös­ter­di­ğini de düşü­nünce. Aşa­ğıda çok ünlü mar­ka­la­rın ilk ürün­le­ri­nin fotoğ­raf­ları var. Yak­la­şık yüz, bazen çok daha kısa süre önce yapıl­mış, bulun­muş. Şimdi modern tari­hin öncesi gibi geli­yor. Ara sıra […]

AxiDraw'la mükemmel elyazısı ve çizimler

Artık yazı ve çizim­le­ri­niz için eli­nizi kul­lan­ma­nız şart değil. Günü­müzde pek çok şeyde olduğu gibi buna da bir makine “el” attı. AxiD­raw detaylı metin ve çizim­ler oluş­tu­ra­bi­len bir makine. Dol­ma­ka­lem, mar­ker ve ben­zer nite­lik­teki kalem­leri hemen hemen her yüzeyde kul­la­na­bi­li­yor. Robo­tun ucu maki­ne­nin eri­şe­me­ye­ceği yer­lere uza­na­bil­diği için maki­ne­den daha büyük nes­ne­ler üze­rine de çizim yapı­la­bi­li­yor. Bir gün […]