Teknoloji

Sanat eserlerinde surat asan kişilerin yüzlerine gülümseme yerleştirildi

Bir sanat gale­ri­sinde gezer­ken, “Her­kes niçin bu kadar mut­suz görü­nü­yor” diye düşün­dü­nüz mü? Gra­fik tasa­rımcı Olly Gibbs, bunu düşün­müş ve Hollanda’nın baş­kenti Amsterdam’daki Rijks Müzesi’ni ziya­reti sıra­sında bazı port­re­leri neşe­len­dir­meye karar ver­miş. Bunun için yüz tanıma yazı­lı­mını kul­la­na­nan ve insan­la­rın yüzünü daha yaşlı, daha genç, veya farklı cin­si­yette gös­te­ren Face­App uygu­la­ma­sını kul­lan­mış. Bu uygu­lama aynı zamanda insanı […]

Snapchat niçin Avrupa'yı seçiyor?

Snapchat’in yapım­cısı ve geliş­ti­rici Snap fir­ması, Avrupa’da da mer­kez ofisi açma çalış­ma­la­rını sür­dür­dü­ğünü belirtti. Bunun için Londra’yı seçen firma, öteki tek­no­loji dev­le­ri­nin izin­den git­me­di­ğini açıkça gös­ter­miş oldu. Face­book, Google, Apple ve Twit­ter düşük ver­gi­ler yüzün­den Avrupa’daki mer­kez ofis­le­rini İrlanda Cumhuriyeti’nde açmıştı. Bir­le­şik Kral­lık yüzde 20 ile Avrupa’daki en düşük şir­ket ver­gi­len­dirme oran­la­rın­dan birine sahip olsa da, […]

Ünlü Markaların İlk Ürünlerine Bakar mısınız...

Bilim­sel tek­no­lo­jik iler­le­me­le­rin hızına yetiş­mek ola­nak­sız. Şimdi on yılda yaşa­nan hızlı gelişme, geç­mişte belki yüz yılda ancak yaşa­na­bi­li­yordu. Özel­likle tek­no­lo­ji­nin aynı zamanda sıra dışı tasa­rım­larla ken­dini gös­ter­di­ğini de düşü­nünce. Aşa­ğıda çok ünlü mar­ka­la­rın ilk ürün­le­ri­nin fotoğ­raf­ları var. Yak­la­şık yüz, bazen çok daha kısa süre önce yapıl­mış, bulun­muş. Şimdi modern tari­hin öncesi gibi geli­yor. Ara sıra […]

AxiDraw'la mükemmel elyazısı ve çizimler

Artık yazı ve çizim­le­ri­niz için eli­nizi kul­lan­ma­nız şart değil. Günü­müzde pek çok şeyde olduğu gibi buna da bir makine “el” attı. AxiD­raw detaylı metin ve çizim­ler oluş­tu­ra­bi­len bir makine. Dol­ma­ka­lem, mar­ker ve ben­zer nite­lik­teki kalem­leri hemen hemen her yüzeyde kul­la­na­bi­li­yor. Robo­tun ucu maki­ne­nin eri­şe­me­ye­ceği yer­lere uza­na­bil­diği için maki­ne­den daha büyük nes­ne­ler üze­rine de çizim yapı­la­bi­li­yor. Bir gün […]

Jonathan Safran Foer: Teknoloji Bizi Eksiltiyor

Akşam yemeği yer­ken ken­di­nizi e-pos­ta­la­rı­nızı kont­rol eder­ken bul­du­ğu­nuz oldu mu? Ya da kitap okur­ken bir bak­mış­sı­nız göz­le­ri­niz ekrana kay­mış, odak­la­na­mı­yor­su­nuz? Dünya par­mak uçla­rı­mıza yak­laş­tıkça daha çok şey yitirme teh­li­ke­siyle karşı kar­şıya kalı­yo­ruz. Jonathan Safran Foer Babam beni ilk kez, gemi­le­rin ara­sın­daki mesa­feyi sap­ta­yan tek­no­lo­ji­nin geliş­ti­ril­miş ürünü olan bir ekranda gördü. Onun babası, dedemse elle­rini sadece […]

Google Earth’ün sanal gerçeklik uygulamasıyla dünyayı gezmeye hazırlanın

Önce kuş­ba­kı­şıydı her şey, sonra üç boyutlu oldu, der­ken Street View çıktı ve sokak­la­rın içine dalar hale gel­dik. Google Earth’ün son atı­lımı VR (sanal ger­çek­lik) uygu­la­ma­sıysa sanal turiz­min sin­yal­le­rini verir nite­likte. Gez­di­ği­miz yer­ler­deki insan­larla iki çift laf etmekle, hayat­la­rını, kül­tür­le­rini dene­yim­le­mekle aynı şey değil tabii, yine de bu sanal uçuşta yep­yeni pers­pek­tif­ler bizi bek­li­yor. Keme­ri­nizi […]

Babanın Becerisi Oğlunu Uçurmuş

Fotoğ­raf ve diji­tal işler sanat­çısı Adrian Som­me­ling, oğlu­nun fotoğ­raf­la­rın­dan yarar­la­na­rak pho­tos­hop, görüntü düzen­leme prog­ram­ları ve ben­zer­le­rini kul­la­na­rak ger­çe­küstü görün­tü­ler yarat­mış. Adrian Som­me­ling yıl­lar­dan beri güzel sanat­la­rın içinde ama son yıl­larda diji­tal sana­tın ilgi­sini daha çok çek­ti­ğini belir­ti­yor ve çeşitli prog­ram­ları kul­lanma bece­ri­sin­den sınır­sızca yarar­la­nı­yor. Ayrıca insa­nın kendi oğlun­dan daha kolay kul­la­na­bi­le­ceği kimi var­dır, diye düşü­nü­yor. Yap­tığı […]

E-kitaplar Okuma Tarzını Değiştiriyor mu?

İlk elekt­ro­nik kita­bın yayım­lan­ma­sı­nın üze­rin­den 20 yıl­dan fazla zaman geçti. İlk tep­ki­ler olum­suz olsa da bazı­ları e-kitap­la­rın gide­rek yay­gın­la­şa­ca­ğını, hatta kla­sik anlamda kitap­la­rın var­lı­ğını teh­dit eder hale gele­bi­le­ce­ğini öngör­müştü. Araş­tır­ma­lar ABD’de yetiş­kin nüfu­sun yarı­sı­nın bir tab­lete ya da e-kitap oku­yu­cu­suna sahip oldu­ğunu ve her 10 kişi­den 3’ünün 2013’te e-kitap oku­du­ğunu gös­te­ri­yor. Basıl­mış kitap­lar hâlâ en yay­gın […]