Home Bilim Teknoloji Bilim David Kaiser Seçti: Kuantum Teorisini En İyi Anlatan 10 Kitap
David Kaiser Seçti: Kuantum Teorisini En İyi Anlatan 10 Kitap

David Kaiser Seçti: Kuantum Teorisini En İyi Anlatan 10 Kitap

177
0

Kuan­tum teorisi ortaya atı­lalı yüz yıl­dan fazla oldu fakat fizik kav­ram­ları içinde hâlâ en kafa karış­tı­rıcı ve şaşır­tıcı olma özel­li­ğini koru­yor. Hem fizik­çi­leri hem de bu ala­nın dışın­da­ki­leri düşün­dür­tü­yor ve hay­rete düşü­rü­yor.

David Kaiser, Mas­sac­hu­setts Tek­no­loji Enstitüsü’nde pro­fe­sör, fizikçi ve bilim tarih­çisi. Kuan­tum teorisi hak­kında çalış­ma­lar yapan Kaiser, bu teoriyi öğren­mek ya da daha iyi anla­mak iste­yen­ler için on kitap seçti.

1 The Feyn­man Lec­tu­res on Phy­sics (volume 3), Ric­hard Feyn­man, Robert Leigh­ton ve Matt­hew Sands (1964)

Feyn­man bu ders­le­rin içe­ri­ğini yarım yüz­yıl önce geliş­tirdi fakat günü­müzde kuan­tum konu­suna giriş nite­li­ğinde olan ders­le­rin en etki­lisi ola­rak görü­lü­yor.

2 Mr. Tomp­kins in Paper­back, George Gamow (1993)

Gamow, evren­deki Büyük Pat­lama mode­lini geliş­ti­ren teorik fizik­çi­ler­den biri. 1940 yılında bilime ilgi duyan sevimli banka memuru Bay Tompkins’i yarattı. Tomp­kins haya­tı­mızda önemli etki­leri olan doğa­nın sabit değer­le­riyle uğraştı. Bu karak­te­rin mace­ra­ları modern fiziğe duyu­lan mera­kın bir gös­ter­gesi oldu.

3 The Ghost in the Atom: A Dis­cus­sion of the Mys­te­ries of Quan­tum Phy­sics, PCW Davies ve JR Brown (1986)

Önde gelen fizik­çi­lerle yapı­lan radyo röpor­taj­ları serisi bu kitapta top­lan­mış. Kita­bın ilk bölü­münde de kuan­tum teori­siyle ve teori­nin etki­leri konu­sun­daki farklı bakış açı­la­rıyla ilgili özet bir giriş var. 

4 Uncer­ta­inty: The Life and Sci­ence of Wer­ner Heisen­berg, David Cas­sidy (1992)

Kuan­tum teori­si­nin mimar­la­rın­dan Wer­ner Heisenberg’in haya­tını anla­tan bu kitap, teori­nin nasıl geliş­ti­ğine dair de bil­gi­ler veri­yor.

5 Sch­rö­din­ger: Life and Tho­ught, Wal­ter Moore (1989)

Kuan­tum meka­ni­ği­nin iki yara­tı­cısı Wer­ner Heisen­berg ve Erwin Sch­rö­din­ger, hem çok ben­zer­ler hem de apay­rı­lar. Bu kitap da Schrödinger’in haya­tını, çalış­ma­la­rını ve fikir­le­rini anla­tı­yor.

6 The Stran­gest Man: The Hid­den Life of Paul Dirac, Mys­tic of the Atom, Gra­ham Far­melo (2009)

Sch­rö­din­ger ve Heisen­berg kadar tanın­masa da Dirac de kuan­tum teori­si­nin derin­le­rine inen, anla­şıl­ma­yan konu­ları aydın­la­tan bir bilim insa­nıydı. Bu kitap da Dirac’in bir biyog­ra­fisi nite­li­ğinde.

7 The Age of Entang­le­ment: When Quan­tum Phy­sics was Reborn, Lou­isa Gil­der (2008)

Gil­der, kuan­tum teorisi üze­rine çalış­ma­lar yapan en yeni fizik­çi­ler­den. Günü­müze dek bu konu hak­kında yapıl­mış çalış­ma­ları der­le­yen ve yorum­la­yan Gil­der, kendi düşün­ce­le­rini ve araş­tır­ma­la­rını da kita­bında top­la­mış.

8 Quan­tum Reality: Beyond the New Phy­sics, Nick Her­bert (1985)

Kuan­tum konu­sun­daki en popü­ler kitap­lar­dan olan Herbert’ın kitabı, teori hak­kında yapı­lan deney­leri, araş­tır­ma­ları ve yorum­la­ma­ları açık­lı­yor.

9 The Second Cre­ation: Makers of the Revo­lu­tion in Twen­ti­eth-Cen­tury Phy­sics, Robert Cre­ase ve Char­les Mann (1986)

İki bilim insanı tara­fın­dan yazı­lan kitap, fizik­çi­le­rin konu hak­kında yap­tık­ları araş­tır­ma­la­rın deri­nine ini­yor.

10 How to Teach Phy­sics to Your Dog, Chad Orzel (2009)

Orzel’ın köpeği Emmy fiziği anla­ya­bi­lir mi? Kuan­tum teori­si­nin ilginç yön­le­rini labo­ra­tu­varda denet­le­yen Chad Orzel, geliş­tir­diği fikir­leri ve açık­la­ma­ları da bu kita­bında topar­la­mış.

Çevi­ren: Deniz Sal­dı­ran

(The Guar­dian)

(177)

Yorumlar