Home Hayat Doğa Ekoloji Denizler Plastikten Temizleniyor
Denizler Plastikten Temizleniyor

Denizler Plastikten Temizleniyor

200
0

2018 yılında dün­ya­nın en büyük “temiz­lik” ope­ras­yon­la­rın­dan biri baş­lı­yor. Hol­lan­dalı bir genç tara­fın­dan baş­la­tı­lan okya­nus­ları plas­tik çöp­ten arıtma pro­jesi plan­la­nan­dan iki yıl önce hayata geçi­ri­li­yor.

Boyan Slat

 

2020’de start veril­mesi plan­la­nan Okya­nus Temiz­liği (Ocean Cle­anup) iki yıl öne çekildi. Tek­no­lo­jik yeni­lik­ler ve ek mali kay­nak bulun­ması saye­sinde dünya deniz­le­rini bek­le­yen en büyük teh­li­ke­ler­den biri ile daha etkili bir şekilde müca­dele edi­le­bi­le­cek.

Pro­jeye öncü­lük eden 22 yaşın­daki Hol­lan­dalı Boyan Slat, Utrecht’te düzen­le­diği basın top­lan­tı­sında, derin­lik­lere bir çeşit süz­geç sar­kı­tan kilo­met­re­lerce uzun­lu­ğun­daki yüzer boru­larla deniz­leri dol­du­ran sen­te­tik atık­la­rın top­la­na­ca­ğını açık­ladı. Boru­la­rın özel tasa­rımı saye­sinde top­la­nan plas­tik çöp­ler belli bir böl­gede birik­ti­ri­le­rek sudan çıkar­tı­la­bi­le­cek.

Slat bu yön­temle dünya deniz­le­rin­den ton­larca sen­te­tik atık çıka­ra­bi­le­cek­le­rini ve 5 yıl içinde okya­nus­lar­daki çöpün yak­la­şık yarı­sı­nın top­la­na­bi­le­ce­ğini söy­ledi. 65 kişi­lik uzman eki­biyle işe koyu­lan Slat, bağış ve süb­van­si­yon­la­rın yar­dı­mıyla geliş­tir­dik­leri pro­to­ti­pin Kuzey Denizi’nde denen­mekte oldu­ğunu açık­ladı.

Top­lam 50 “okya­nus süpür­gesi” işe yük­sek mik­tarda plas­tik çöpün birik­tiği Hawaii ada­la­rıyla Kali­for­niya ara­sın­daki sularda baş­la­ya­cak. Bazı uzman­lar ise realist olma­dığı ve yeter­siz kala­cağı gerek­çe­siyle okya­nus­ları sen­te­tik atık­lar­dan arın­dırma pro­je­sini eleş­ti­ri­yor. Okya­nus süpür­gesi pro­je­si­nin yan­lış yönde atıl­mış bir adım ola­rak değer­len­di­ren bilim insan­ları çöp yarat­ma­ma­nın çöp temiz­le­mek­ten çok daha önemli oldu­ğuna dik­kat çeki­yor.

(BBC Türkçe)

(200)

Yorumlar