Home Bilgi Bankası Edebiyat Edgar Allan Poe'nun Dokuz Ayrı Ölüm Nedeni!
Edgar Allan Poe'nun Dokuz Ayrı Ölüm Nedeni!

Edgar Allan Poe'nun Dokuz Ayrı Ölüm Nedeni!

286
0

Tarih 3 Ekim 1849’du. Yağ­mur yağı­yordu ama Joseph W. Walker’ı dışarı çık­mak­tan alı­koy­ma­mıştı. Gunner’s Hall’e doğru gidi­yordu. Oraya var­dı­ğında kal­dı­rım kena­rına uzan­mış, eski kıya­fet­ler giyen, deli görü­nümlü bir adam buldu. Ada­mın bilinci yarı açıktı ve hare­ket ede­mi­yordu. Wal­ker ona daha yakın­dan bak­tı­ğında bu ada­mın Edgar Allan Poe oldu­ğunu fark etti. Poe’nun sağ­lı­ğın­dan endişe eden Wal­ker ona bura­larda bir tanı­dı­ğı­nın olup olma­dı­ğını sordu. Poe ona bir der­gi­nin edi­törü olan Joseph E. Snodg­rass adını verdi. Wal­ker da Snodgrass’e Poe’yu bul­du­ğunu fakat iyi durumda olma­dı­ğını ve yar­dıma ihti­yaç duy­du­ğunu açık­la­yan bir mek­tup yazdı.

Walker’ın ken­di­sini bul­ması ve 7 Ekim’de haya­tını kay­bet­mesi ara­sın­daki dört gün­lük sürede Poe başına ne gel­di­ğini ve niçin sokakta yat­tı­ğını anla­ta­cak kadar ken­dine gele­medi. Aksine bu süreçte hep halü­si­nas­yon­lar gördü ve ölü­mün­den bir önceki gece “Rey­nolds” adını sayık­ladı. Reynolds’ın kim olduğu ise bugün bile hâlâ sır­rını koru­yor. Tıpkı ölüm nede­ni­nin de tam ola­rak anla­şı­la­ma­ması gibi. Poe ardında gizemi bir hayat ve gizemli bir son bıra­ka­rak gitti. Ardın­dan da bir­çok teori üre­tildi. Poe neden öldü? İşte bu soruya veri­len dokuz yay­gın cevap:

1 Dayak

1867’de Poe’nun ölü­müne dair öne sürü­len ilk iddia biyog­rafi yazarı E. Oakes Smith’ten geldi. “Poe tara­fın­dan yara­lan­dı­ğını iddia eden bir kadın zorba bir adamı azmet­tir­miş, Poe da ondan feci bir dayak yemiş. Bu ola­yın ardın­dan da beyin hum­ması baş gös­ter­miş.” Dayak son­rası bilinci kapa­nan Poe kal­dı­rımda bayıl­mış ve orada bulun­muş.

2 Kaçırılma

Diğer bir yay­gın iddi­anın ise Poe’nun ölü­mün­den önceki ilginç dav­ra­nış­la­rını açık­la­dığı düşü­nü­lü­yor. O dönem seçim gün­le­rine denk geli­yordu ve Baltimore’da oy hile­ci­liği oldukça yay­gındı. Bu hile­ler belli maf­ya­lar tara­fın­dan yapı­lırdı ve onlara göre şüp­heli gözü­ken her­hangi biri kaçı­rı­la­bi­lir, sak­la­na­bi­lir ya da belli bir adaya oy ver­mesi için zor­la­na­bi­lirdi. Poe’nun seçim gününde delir­miş halde bulun­ması rast­lantı ola­mazdı.

3 Alkol

Poe’nun alkole oldukça daya­nık­sız olduğu her­ke­sin bil­diği bir ger­çekti. Bir kadeh şarap içince sen­de­le­meye baş­lı­yordu. Ablası da aynı prob­leme sahipti. Bu sebeple gene­tik fak­tör­le­rin etkili olduğu düşü­nü­lü­yordu. Durum böyle olunca, ölü­mü­nün ardın­dan akla ilk gelen neden de alkol oldu. Alkol koma­sına gir­diği düşü­nüldü. Fakat otop­si­sinde böyle bir ihti­ma­lin izine rast­lan­madı.

4 Karbon monoksit zehirlenmesi

1999 yılında top­lum sağ­lığı araş­tır­ma­cısı Albert Don­nay, Poe’nun o dönem­ler aydın­lat­mada kul­la­nı­lan kömür gazı nede­niyle zehir­len­di­ğini iddia etti. Fakat Poe’nun saç örnek­le­rini ince­len­di­ğinde bu iddi­anın da daya­nağı olma­dığı ortaya çıktı.

5 Ağır metal zehirlenmesi

Donnay’in iddi­ası üstüne yapı­lan testte kar­bon monok­sit çık­masa da yük­sek dere­cede cıvaya rast­landı. Bunun sebe­bi­nin 1849 Temmuz’unda ortaya çıkan kolera sal­gı­nına yaka­lan­ması olduğu düşü­nüldü. Bu has­ta­lık sebe­biyle kalo­mel ya da bili­nen adıyla cıva klo­rür kul­lan­mıştı. Cıva zehir­len­me­si­nin Poe’nun gör­düğü halü­si­nas­yon­ları ve delir­me­sini açık­la­ya­bi­le­ceği düşü­nüldü. Fakat Poe’nun saç örne­ğinde rast­la­nan cıva mik­tarı zehir­len­meye neden ola­cak mik­tar­dan otuz kat daha azdı.

6 Kuduz

1996 yılında Dr. R Mic­hael Beni­tez tam adı bilin­me­yen ve yazar olan E.P. has­ta­sı­nın geç­mişte kuduz teda­visi gör­dü­ğünü öğrendi. Bilinç kaybı, halü­si­nas­yon, nabızda den­ge­siz­lik, nefes sorunu gibi şika­yet­lerle has­ta­neye yatı­rı­lan bu hasta dört gün sonra ise öldü.

7 Beyin tümörü

Poe’nun dav­ra­nış deği­şik­liği ve ölümü hak­kın­daki başka bir güçlü iddia ise beyin tümö­rüydü. Fazla alkol kul­la­nı­mın­dan dolayı bey­ninde lez­yon oluş­tuğu da bili­ni­yordu. Fakat daha sonra meza­rını açıp taşı­maya karar verildi. Kemik­leri ince­len­di­ğinde böyle bir bul­guya rast­lan­madı.

8 Grip

Poe ölü­mün­den bir süre önce zayıf nabız ve ateş sebe­biyle dok­tora gitti. Karı­sı­nın açık­la­ma­sına göre dok­tor ona seya­hat etme­me­sini önerdi çünkü çok has­taydı. Poe buna rağ­men Baltimore’a geldi ve yağ­murda ıslandı. Bulun­du­ğun­daki kıya­fet­le­rin çok eski olması sebe­biyle bun­ları ıslan­dığı için başka bir yer­den bul­duğu düşü­nüldü. Zaten hasta olan Poe’nun yağ­mu­run altında bir gece geçir­mesi gri­bin zatür­reye dön­düğü iddi­ala­rını güç­len­dirdi. Halü­si­nas­yon­la­rın sebe­bi­nin ise yük­sek ateş olduğu iddia edildi.

9 Cinayet

2000 yılında Mid­night Dre­ary: The Mys­te­ri­ous Death of Edgar Allan Poe kita­bını yayım­la­yan John Evan­ge­list Walsh, öte­ki­ler­den­çok farklı bir iddi­ada bulundu ve Poe’nun var­lıklı nişan­lısı Elmira Shelton’ın erkek kar­deş­leri tara­fın­dan öldü­rül­dü­ğünü öne sürdü. Mek­tup­ları ve gün­lük­leri kanıt ola­rak gös­te­ren Walsh, Shelton’ın üç kar­de­şi­nin Poe’yu kar­deş­le­riyle evlen­me­me­leri konu­sunda uyar­dı­ğını açık­ladı. Poe da bu sebeple kıya­fet değiş­ti­re­rek tanın­ma­maya çalıştı ve bir süre Philadelphia’da sak­landı. Ardın­dan nişan­lı­sıyla evlen­mek için geri dön­dü­ğünde Shel­ton kar­deş­lerle kar­şı­laştı ve dayak yedi. Fakat bu iddia da bir hayal ürünü ola­rak görüldü.

Çevi­ren: Deniz Sal­dı­ran

(Natasha Geiling, Smith­so­nian Mag)

(286)

Yorumlar