Home Bilgi Bankası Sanat Galip Tekin'in Çizgi Roman Yolculuğu
Galip Tekin'in Çizgi Roman Yolculuğu

Galip Tekin'in Çizgi Roman Yolculuğu

96
0

GALİP TEKİN (1958-2017)

Fan­tas­tik ve bilim kurgu tarz­daki eser­le­riyle tanı­nan çizgi romancı. Gır­gır der­gi­sinde yetiş­miş önemli çizer­ler­den olan Galip Tekin’in Oğuz Aral döne­mi­nin Gır­gır’ında, komik, fan­tas­tik ve absürt öykü­ler çize­rek baş­la­dığı çizgi roman­ları, gide­rek daha çok bilim kur­guya yak­laştı ve mizahi olmak­tan uzak­laştı. Bir dönem çizgi roman denince akla gelen ilk isim olan Galip Tekin, Gır­gır’da Oğuz Aral döne­mi­nin bit­me­sin­den sonra hemen hemen bütün mizah der­gi­le­rinde çalıştı. Bu dönemde LeMan’da Pı’ya Mek­tup­lar adıyla en uzun soluklu ese­rini çizdi. Hikâ­ye­nin adı kız arka­daşı Pınar’dan geli­yordu.  Galip Tekin, hikâ­ye­le­rine baş­lar­ken ilk karede ken­disi yer alır, hikâ­yeyle ilgili kısa bil­gi­ler verirdi. Bazen baş karak­ter ken­disi olurdu. Hikâ­ye­le­rinde kara delik­ler, görül­me­yen maki­ne­ler, zamanda yol­cu­luk­lar, boyut­lar arası yol­cu­luk­lar ve savaş­lar yer aldı. Çizer­li­ği­nin yanı sıra Taksim’in bir dönem en popü­ler barı olan Kemancı’nın ortağı ve işlet­me­cisi olan Galip Tekin, aynı zamanda üni­ver­si­te­lerde çizgi roman ders­leri ver­mişti. Boğa­ziçi Üni­ver­si­tesi Güzel Sanat­lar Fakültesi’nde Art of Ani­ma­tion (ani­mas­yon sanatı) ders­le­rine giri­yordu. İstan­bul Kanat­la­rı­mın Altında fil­minde kul­la­nı­lan kanat­la­rın tasa­rımı da ona aitti. Sevi­len bazı öykü­leri Ala­varza, Delik, Son Neop­lan, Tur­sun­tur ola­rak sayı­la­bi­lir. Haf­ta­lık der­gi­lerde devamı haf­taya biçi­minde uzun soluklu yayın­la­nan bu öykü­ler 2011 yılın­dan sonra albüm biçi­minde yayım­lan­maya baş­landı. Hikâ­ye­le­rin­den yola çıkı­la­rak 2012 yılında Aca­yip Hikâ­ye­ler adlı bir dizi yayın­landı.
Bu video Çizgi Roman Yol­cu­luğu’ndan alındı

(96)

Yorumlar