Home Bilgi Bankası Felsefe Gaston Bachelard: Filozoflar Üzerine
Gaston Bachelard: Filozoflar Üzerine

Gaston Bachelard: Filozoflar Üzerine

194
0

Çeviri: Ümid Gur­ba­nov

Twit­ter: http://twitter.com/umidgurbanov

Blog: http://birnevidipnot.blogspot.com

Gas­ton Bac­he­lard (d. 27 Hazi­ran 1884, Bar-sur-Aube, ö. 16 Ekim 1962 Paris) Fran­sız filo­zof, yazar.

27 Tem­muz 1884’te Bar-sur-Aube’da doğdu. Orta­öğ­re­ni­mini Bar-sur-Aube’da tamam­ladı. Önce 1903-1905 yıl­ları ara­sında Remiremont’ta Posta ve Telg­raf İdaresi’nde, ardın­dan 1907-1913 yıl­ları ara­sında Paris’te Posta ve Telg­raf İdaresi’nde çalıştı. 1912 yılında Mate­ma­tik Bilimleri’nde yük­se­köğ­re­nim dip­lo­ma­sını aldı. Ekim 1919’da orta­öğ­re­tim kad­ro­sunda yer aldı, 1922 yılında fel­sefe, 1927 yılında da Sorbonne’da ede­bi­yat dok­toru ünva­nını aldı. 1930 yılında Dijon Ede­bi­yat Fakültesi’nde fel­sefe pro­fe­sör­lü­ğüne baş­ladı. 1940 yılında ise on dört yıl boyunca pro­fe­sör ola­rak yer ala­cağı Sor­bonne Bilim Fel­se­fesi ve Tarihi Kürsüsü’ne girdi. Bilim Tarihi Ens­ti­tüsü yöne­ti­ci­liği yap­ması da aynı yıl­lara rast­lar. 1951 yılında Légion d’honneur nişanı ile ödül­len­di­rildi.

 

(194)

Yorumlar