Home Bilgi Bankası Bilim Geleceğin İnsanları | Belgesel
Geleceğin İnsanları | Belgesel

Geleceğin İnsanları | Belgesel

244
0

Dis­co­very Chan­nel tara­fın­dan hazır­la­nan Gele­ce­ğin İnsan­ları bel­ge­seli, doğa ve insan ara­sın­daki iliş­kiye odak­la­nı­yor.

Son 100 yılda mil­yon­larca insan doğal doğal afet­ler sonucu haya­tını kay­betse de, insan­lık hızla geli­şi­yor. Bel­ge­sel, geli­şen tek­no­loji ve mühen­dis­li­ğin doğa kar­şı­sında dire­ne­bilme ihti­ma­lini ince­li­yor. Pasi­fikte olu­şan dev tay­fun­lar­dan korun­mak için bina­lar inşaa edi­yor, nehir­leri kont­rol etmek için baraj­lar yapı­yo­ruz ama doğa, deği­şen iklim koşul­ları yüzün­den hid­de­tini her gün daha da art­tı­rı­yor. Dep­rem­lere dire­ne­bil­mek için ise mühen­dis­lik hari­kası bina­lar yapı­yo­ruz. Bel­ge­sel, insan­lı­ğın doğa kar­şı­sında bugüne kadar aldığı önlem­leri ince­ler­ken aynı zamanda gele­ce­ğin mühen­dis­li­ğine odak­la­nı­yor. ne ki günü­müzde geli­şen bilim­sel çalış­ma­lara, mühen­dis­liğe ve sana­yiye kar­şın, oldukça öfke­le­nen doğa kar­şı­sında insan­lı­ğın gele­ceği hâlâ merak konusu.

(244)

Yorumlar