Home Kültür Sanat Plastik Sanatlar Görkemli Kütüphanelerden 360 Derecelik Fotoğraflar
Görkemli Kütüphanelerden 360 Derecelik Fotoğraflar

Görkemli Kütüphanelerden 360 Derecelik Fotoğraflar

280
0

Kütüp­hane kartı gerek­me­den dola­şa­bi­lir­si­niz.

Lin­coln Pub­lic Lib­rary, Illi­nois, 2009

Ken­di­nizi bir kitap kurdu ola­rak gör­me­se­niz de, kütüp­ha­ne­lere girişte his­se­di­len o büyülü atmos­fe­rin far­kın­da­sı­nız­dır. Muh­te­me­len bu büyü, ses­siz­lik pele­ri­ni­nin mekâ­nın tümünü bir örtü gibi sar­ma­sın­dan geli­yor. Bu örtü­nün altında, en küçük bir sayfa hışır­tısı ya da en kısık fısıl­daşma bile büyü­yor, yayı­lı­yor, kula­ğı­nıza kuv­vetle çar­pı­yor. Belki de bu büyü­nün nedeni, kütüp­ha­ne­leri kamu­sal alan­dan edebi tapı­nak­lara dönüş­tü­ren gör­kemli mima­ri­ler­dir ya da sınır­sız bir bilgi zen­gin­li­ği­nin size par­mak uçla­rı­nız kadar yakın oldu­ğunu söy­le­yen bilin­çaltı duyar­lı­lı­ğı­nız.

Eğer kitap­la­rın oluş­tur­duğu büyük bir salona kolay eri­şi­mi­niz yoksa, endi­şe­len­me­yin; Tho­mas R. Schiff kütüp­ha­neyi siz­lere geti­ri­yor. Fotoğ­raf­çı­nın The Lib­rary Exhi­bi­tion (Kütüp­hane Ser­gisi) adlı fotoğ­raf dizisi, gide­rek geniş­le­yen bir kütüp­hane alanı duy­gusu ver­mek ama­cıyla çekil­miş 360 dere­ce­lik pano­ra­mik fotoğ­raf­lar­dan olu­şu­yor. Ve en iyi olanı da şu: Girişte kütüp­hane kartı sorul­mu­yor.

George Peabody Lib­rary, Bal­ti­more, 2010

Schiff, daha önce­leri, kated­ral tavan­la­rını ve moder­nist evleri aynı pano­ra­mik tek­nikle fotoğ­raf­la­mış. Şimdi de, Tho­mas Jefferson’ın Mon­ti­cello kütüp­ha­ne­sin­den Yale’deki Beinecke Rare Book and Manusc­ript Library’e kadar, ülke­nin dört bir yanında yer alan 38 kütüp­ha­ne­den fotoğ­raf­larla kar­şı­mızda. Schiff, kütüp­ha­ne­leri açı­lış saat­le­rin­den önce fotoğ­raf­la­dı­ğın­dan, kitap yüklü raf­la­rın ara­sında tek tük insan görü­yo­ruz. Böy­lece, göz­le­ri­miz mimari ayrın­tı­lara odak­la­na­bi­li­yor ve yapı­sal fark­lı­lık­la­rın içinde kay­bo­lu­yo­ruz.

Fotoğ­raf­lar, haya­tı­nın bir par­çası ola­rak, top­lumu bir araya getir­mek ve öğren­meyi teş­vik etmek amaç­la­rıyla düzen­len­miş bu alan­la­rın, Amerika’daki kütüp­ha­ne­le­rin tari­hini biz­lere gös­ter­mek için bir araya geli­yor. Asıl olan böyle olsa da, zamanla kütüp­hane model­le­rinde önemli deği­şik­lik­ler olmuş. Örne­ğin, 18. yüz­yıl son­la­rın­dan önce, kütüp­ha­ne­ler elit kesi­min kul­la­nı­mına ayrı­lan alan­lardı. Ta ki Ben­ja­min Frank­lin 1790’da, kitap­ları ödünç veren ilk Ame­ri­kan halk kütüp­ha­ne­sini açana dek.

Peki, ide­olo­ji­deki bu deği­şim­leri kütüp­hane mima­ri­sinde göre­bi­li­yor muyuz? Vit­ray cam­lar, döner mer­di­ven­ler ve ihti­şamlı avi­ze­ler bu deği­şim­leri nasıl yan­sı­tı­yor? Schiff’in gözde kütüp­ha­ne­leri ara­sında ufak bir yol­cu­luğa çıkın ve kararı ken­di­niz verin.

Tho­mas R. Schiff’in The Lib­rary Exhi­bi­tion ser­gisi 20 Nisan’a kadar New York’taki Aper­ture Gallery’de ola­cak.

Bos­ton Athe­na­eum, 2010
State Lib­rary of Iowa Law Lib­rary, Des Moines, 2011
Herb Caen Maga­zi­nes and News­pa­pers Cen­ter, San Fran­cisco Pub­lic Lib­rary, 2010
His­to­ri­cal Soci­ety of Pennsyl­van­nia Lib­rary, Phi­la­delp­hia, 2011
Beinecke Rare Book and Manusc­ript Lib­rary, Yale Uni­ver­sity, New Haven, Con­nec­ti­cut
Joe and Rika Man­su­eto Lib­rary, Uni­ver­sity of Chi­cago

(Huf­fing­ton­post)

(280)

Yorumlar