Home Bilgi Bankası Edebiyat Görünmez Kentler'in Resimleri Yapıldı: Italo Calvino’nun Klasiğindeki Her Kent Artık Görülebilir
Görünmez Kentler'in Resimleri Yapıldı: Italo Calvino’nun Klasiğindeki Her Kent Artık Görülebilir

Görünmez Kentler'in Resimleri Yapıldı: Italo Calvino’nun Klasiğindeki Her Kent Artık Görülebilir

371
0
Doro­tea

Eğer kent­ler­le ilgi­li bir kitap oku­mak ister­se­niz, kâşif Mar­co Polo’nun dün­ya­nın dört bir yanın­da gezip gör­dü­ğü yer­le­ri Kubi­lay Han’a anlat­tı­ğı kitap­tan daha iyi­si­ni bula­maz­sı­nız. Ita­lo Calvino’nun kur­ma­ca roma­nı Görün­mez Kent­ler ilk ola­rak 1972 yılın­da İtal­yan­ca ola­rak yayım­lan­dı. O tarih­ten bugü­ne dek, fark­lı kuşak­lar­dan okur­la­ra ilham kay­na­ğı oldu, dün­ya­nın dört bir yanı­na ulaş­tı ve oku­yan­la­rı sade­ce kent­ler hak­kın­da değil seya­hat, mekân, algı, ger­çek­lik, mit ve hat­ta ede­bi­yat­la ilgi­li yeni biçim­ler­de düşün­me­ye teş­vik etti. Sade­ce hayal ale­min­den iba­ret olsa­lar da bu 55 kur­ma­ca ken­tin ilham ver­di­ği sanat­çı­lar­dan bir­ka­çı da eli­ne kalem kâğıt ala­rak işe koyul­du.

Isa­ura

Bun­dan bir­kaç yıl önce, Matt Kish, Leigh­ton Con­nor, Joe Kuth gibi sanat­çı­lar Görün­mez Kent­ler’i tüm fan­tas­tik özel­lik­le­riy­le, yapı­la­rıy­la, yaşam­la­rıy­la ve düşün­ce­le­riy­le res­met­mek için ortak bir giri­şim­de bulun­du­lar ve See­ing Cal­vi­no (Calvino’yu Gör­mek) pro­je­si­ne baş­la­dı­lar. Daha yakın bir zaman­da ise Peru­lu mimar ve sanat­çı Kari­na Puen­te Invi­sib­le Citi­es Pro­ject (Görün­mez Kent­ler Pro­je­si) ile ben­zer bir işe baş­la­dı. Puente’nin her kar­ma­şık çizi­mi yak­la­şık bir haf­ta sür­dü. Arch­da­ily’e ver­di­ği söy­le­şi­de çizim süre­ci­ni şöy­le açık­la­dı: “Bun­lar sade­ce basit­çe yapı­lan çizim­ler değil. Her birin­de ayrı tür kâğıt ve çizim tek­ni­ği kul­lan­dım. Hep­sin­de kese­rek ve yapış­tı­ra­rak oluş­tur­du­ğum fark­lı kâğıt kat­man­la­rı var.”

En yuka­rı­da­ki gör­sel­de­ki kent, Puente’nin çizi­miy­le Doro­tea ken­ti. Bu çizim­de ken­tin alt­ya­pı­sı kapı­lar, asma köp­rü­ler ve kanal­lar­la bölün­müş ve bu kent­te yaşa­yan tüc­car aile­le­rin ara­sın­da­ki evli­lik­ler de bu bölün­me­le­ri etki­le­miş. Bir son­ra­ki kent ise bir yeral­tı gölü üstü­ne kuru­lan Isa­ura ken­ti ve bu ken­tin tan­rı­la­rı “bazı insan­la­ra göre gölün derin­lik­le­rin­de yaşar­lar.” Öbür­le­ri­ne göre ise kova­lar­da, pom­pa kol­la­rın­da, yel değir­men­le­ri­nin kol­la­rın­da, boru­lar­da ve “hare­ket eden bu şeh­rin” her par­ça­sın­da.

Zobe­ida

Üst­te­ki gör­sel­de ise Zobe­ide ken­ti res­me­dil­miş. Bu insan­la­rı bu çir­kin ken­te, bu kapa­na çeke­nin ne oldu­ğu bilin­mi­yor.

Polo’nun ilk betim­le­me­le­ri­ne göre impa­ra­tor­lu­ğun dışın­da­ki bu kent­ler tama­men fan­tas­tik yer­ler ola­rak görü­lü­yor. Fakat zaman için­de impa­ra­tor­luk­ta­ki insan­la­rın yaşa­dık­la­rı meta­fo­rik met­ro­pol­le­rin bir yan­sı­ma­la­rı olduk­la­rı anla­şı­lı­yor. Puente’nin çizim­le­ri­ne bakıl­dı­ğın­da da aynı şeyi düşün­mek müm­kün.

Öbür Kentler

Des­pi­na
Diomi­ra
Eufe­mia
Fedo­ra
Isi­do­ra
Mauri­lia
Tama­ra
Zaira
Zeno­bia
Zir­ma
Zoe

Çevi­ren: Deniz Sal­dı­ran

(Open Cul­tu­re)

(371)

Yorumlar