Home Kültür Sanat Müzik Hangi romanın müzikalini görmek isterdiniz?
Hangi romanın müzikalini görmek isterdiniz?

Hangi romanın müzikalini görmek isterdiniz?

143
0

Bir grup şair ve sanatçı, yara­tıcı bir müzi­kal için tiyatro sah­ne­sinde.

Şim­di­lerde Amerika’nın ünlü müzi­kali Hamilton’la adla­rını yeni­den duyu­ran, yete­nekli şiir ve oyun yazar­ları Rafael Casal ve Daveed Diggs, yara­tıcı bir fikirle tek­rar­dan kendi rap tarz­la­rını ser­gi­le­mek için bir arada.

İkili bu kez #Bars Mix­tape Musi­cal Med­ley Vol. 2. (#Par­mak­lık­lar Karı­şık Kaset Müzi­kali Karı­şım Bölüm 2) adını ver­dik­leri gös­te­riyle, tiyatro top­lu­luğu üye­le­rini, kla­sik roman­la­rın hikâ­ye­le­rini tiyatro sah­ne­le­rine taşı­ma­ları için çağırdı.

Bu gös­teri, “Mix­tape Musi­cal Med­ley Vol. 1” adını ver­dik­leri, on iki katı­lım­cı­nın film­ler­den, tele­viz­yon şov­la­rın­dan ya da kari­ka­tür­ler­den seç­tiği bir sah­neyi, hip-hop’la har­man­la­ya­rak tiyatro sah­ne­le­rine taşı­dık­ları gös­te­ri­nin devamı nite­li­ğinde. İlk proje geç­ti­ği­miz hazi­randa oldukça popü­ler olmuştu.

muzikaldaveed-diggs
Daveed Digs

Diggs and Casal 2. bölümü, New York’taki bir Halk Tiyatrosu’nda ser­gi­ledi ve kayıt altına aldı. Kitap temalı bu tiyatro atöl­ye­sine 300’ün üze­rinde aktör, yazar ve sanatçı baş­vur­muş. Diggs ve Casal bir danışma paneli yar­dı­mıyla lis­teyi on yedi kişiye düşür­müş. Seç­tik­leri on yedi kişi, kendi yön­tem­le­riyle rap yapa­rak, şarkı söy­le­ye­rek ya da sadece konu­şa­rak, Sinek­le­rin Tan­rısı, Aşk ve Gurur, Muh­te­şem Gatsby, Çav­dar Tar­la­sında Çocuk­lar ve Fran­kens­tein gibi kla­sik kitap­lar­dan bölüm­ler ser­gi­li­yor.

muzikalrafael-casal
Rafael Casal

Casal, pro­je­nin hazır­lık­ları hak­kında The Huf­fing­ton Post’a yaz­dığı e-pos­tada, “Çalış­mak­tan büyük keyif aldı­ğım, oldukça yete­nekli bir grup aktör, müzis­yen ve yazarla kar­şı­laş­mış olduk. Bu karı­şımı yaratma süre­cinde, bir­likte sekiz otu­rum boyunca tiyat­roda dört­lük kul­la­nı­mını çalış­tık” diyor ve ekli­yor: “Bu iko­nik hikâ­ye­leri zih­ni­mizde yeni­den can­lan­dırma ve izle­yi­ci­nin hikâ­yeye yeni bir açı­dan bak­ma­sını sağ­lama fik­rini çok sev­dik. Sanı­rım biz­ler des­tekçi ola­rak, sanatla yap­maya çalış­tı­ğı­mız şey şu: bizimle bağ­lan­tılı his­set­ti­ren bir giriş nok­tası bul­mak. Bu hikâ­ye­leri modern sanat veya modern koşul­lar süz­ge­cin­den geçir­mek bize tek­rar­dan, onları ilk kez keş­fe­di­yor­mu­şuz his­sini ve heye­ca­nını veri­yor. Lise­dey­ken bu hikâ­ye­lerle aramda koca bir kopuk­luk vardı, çünkü baş karak­ter­lerle aramda bağ­lantı kura­cak bir yol bula­mı­yor­dum. Bu nedenle bir oda dolusu muaz­zam ve yara­tıcı sanat­çıyla bir­likte, izle­yen­le­rin hikâ­ye­lere âşık olma­sını sağ­la­ya­cak yeni yorum­lar kat­mak ina­nıl­maz bir çalış­maydı. Zaten mizah yap­mak, abart­mak ve bize anla­tı­lan hikâ­ye­ler hak­kında farklı düşü­ne­bil­me­leri için insan­la­rın kafa­la­rın­daki karak­ter­leri ve öyküyü çevir­mek kla­sik ede­bi­ya­tın bir par­çası.”

#Bars Vol. 2”nun oyun­cu­ları ara­sında, Broadway’in Shuffle Along müzi­ka­lin­den Adri­enne War­ren; Hamil­ton müzi­ka­lin­den Javier Muñoz, Pha­ro­ahe Monch, Ant­hony Ramos ve ayrıca Lemon Ander­sen, Saray Kay ve Dessa var.

Diggs, The Huf­fing­ton Post’a ver­diği bir önceki röpor­ta­jında, çocuk­luk döne­minde söz­cük­le­rin haya­tın­daki rolün­den söz eder­ken, “Bu bizim, yani sık­lıkla gör­mez­den geli­nen ve söz­le­ri­nin bir kıy­meti olma­yan çocuk­la­rın dile­di­ğini söy­le­mesi için büyük bir fır­sat” diyor.

Casal ise bu proje için, “Eğer lise­dey­ken bu kitap­lar­dan biri öde­vim olsaydı, ‘#Bars’ı izle­mek ister­dim,” diyor ve ekli­yor: “Benim gibi görü­nen ve konu­şan bir oda dolusu insan, sev­di­ğim müzik tar­zını kul­la­na­rak anla­mak için uğra­şıp dur­du­ğum bir metne hayat veri­yor.”

Kay­nak: Huf­fing­ton Post

(143)

Yorumlar