Home Kültür Sanat Plastik Sanatlar Bu Harika Çizimler Çok Etkileyici
Bu Harika Çizimler Çok Etkileyici

Bu Harika Çizimler Çok Etkileyici

167
0

Mat­ti­as Adolfs­son eşi ve iki çocu­ğuy­la bera­ber Stock­holm dışın­da­ki Sigtuna’da yaşı­yor. Göte­borg Üni­ver­si­te­si güzel sanat­lar fakül­te­si gra­fik tasa­rım bölü­mü­ne giden Mat­ti­as, 1995’te oku­lu bıra­kıp müzik vide­ola­rı ve film­ler için ani­mas­yon­lar yap­ma­ya baş­la­dı­ğın­dan beri pro­fes­yo­nel bir 3D sanat­çı­sı ola­rak çalı­şı­yor. Yeni­den çiz­me­ye 2006’da baş­la­dı­ğın­da açtı­ğı blog dün­ya­nın en çok ziya­ret edi­len çizim blog­la­rın­dan biri oldu ve dün­ya­nın dört bir yanın­dan fre­elan­ce iş tek­lif­le­ri alma­ya baş­la­dı. Aynı zaman­da çalış­ma­la­rı Mel­bo­ur­ne, Avustralya’da ser­gi­len­me­ye baş­la­dı. Aşa­ğı­da Mattias’ın çalış­ma­la­rın­dan çok sayı­da örnek göre­cek­si­niz.

(167)

Yorumlar