Home Hayat

Hayat

Batı Medeniyeti Nasıl Çöker?

Tarih boyunca bir­çok mede­ni­yet büyük savaş­lar, yıkım­lar yaşa­ma­dan kay­bo­lup git­miş­tir. Zaman içinde orta­dan kay­bol­ma­la­rına sebep olan prob­lem­lere karşı man­tıklı çözüm­ler bula­ma­ya­bi­lir­ler. İkti­satçı Ben­ja­min Fri­ed­man modern Batı top­lu­munu, teker­lek­leri eko­no­mik büyü­meyle dönen sabit bir bisik­lete ben­ze­tir. Bu iler­leme yavaş­larsa ya da durursa, top­lu­mu­muzu oluş­tu­ran sütun­lar da (demok­rasi, birey­sel özgür­lük­ler, top­lum­sal hoş­görü vs.) sal­lan­maya baş­la­ya­cak­tır. Dün­ya­mız git­tikçe […]

İstatistiklerden Hikâyelere: Mülteci Çocuk Kitapları

“Mül­te­ci­leri bir birey ola­rak görü­nür kıl­mak ve ista­tis­tik­leri isim­lere, yüz­lere çevir­mek iste­dim.” Suriye’deki krizi hep med­yada sunu­lan ürkü­tücü fotoğ­raf­lar­dan izle­dik: Türkiye’de plaj­daki çocuk bedeni, ambu­lan­sın içinde bek­le­yen çocu­ğun kork­muş surat ifa­desi, bom­ba­lan­mış bina­lar, yıkıl­mış şehir­ler… Bu fotoğ­raf­ları gör­dük­ten sonra hare­kete geçen bir­çok çocuk kitabı yazarı, devam eden çatış­mayı ve krizi genç okur­lar için insan­cıl­laş­tır­mak ve […]

Bilgisayar oyunlarını neden şeytanlaştırıyoruz?

Haber­ci­ler, dev­let yet­ki­li­leri, eğit­men­ler der­ken nere­deyse her­kes bil­gi­sa­yar oyun­la­rını öcü gibi görüp şey­tan­laş­tı­rı­yor. Aslı Tunç Her tüy­ler ürper­tici cina­yet ve kat­liam habe­ri­nin ardın­dan çocuk­la­rın yoğun biçimde tüket­tiği medya içe­rik­le­rini suç­la­mak yeni bir yak­la­şım değil. Bu yüzey­sel ve basit neden sonuç iliş­kisi ara­yı­şı­nın en hatır­la­nan örneği 1999’da ABD’de Colum­bine Orta­oku­luna giren Dylan Kle­bold ve Eric Har­ris […]

Taşra Neresi?

Şimdi eli­mize bir atlas, bir de has­sas per­gel alıp Tür­kiye Coğ­rafi Haritası’nı önü­müze aça­lım. Her­hangi bir nok­taya per­ge­lin sivri ucunu sap­la­yıp, ola­bi­le­cek en küçük çapta –çünkü büyük çem­ber­leri ince­le­mek zaman kaybı olur– çem­ber­ler çize­lim. Seyfi Gençer Taşra’nın anlamı veya ilk duyul­du­ğunda zihinde yarat­tığı algı kişi­den kişiye değiş­tiği gibi genel geçer bir tanımı da var elbette: Bir […]

Gaziantep: “Geçmişle bağları koparılmaya çalışılan acılı bir şehir...”

Bir başka mem­le­kette bu kadar kül­tür mer­kezi var mı bil­mi­yo­rum, ama geç­mi­şiyle barış­ma­yan bir şeh­rin kül­tür üre­te­ce­ğini düşün­mü­yo­rum. Kadir Işık Sabah bey­ran içmek için bir lokan­taya gir­dim. Harlı ateşte ısı­tı­lıp bakır sahanda ser­vis edi­li­yor. Sıcak, soğu­sun diye karış­tır­dıkça daha çok ısı­nı­yor. Bol acılı, yedikçe ter­li­yo­rum, bur­num akı­yor, ağzım yanı­yor. Lokan­ta­dan çıkıp sağa dönünce Tekke Camisi […]

VW Minibüs: Sadece Bir Taşıt Değil, Bir Yaşam Biçimi

Volk­s­wa­gen Transporter’ın ilk tas­lağı 70 yıl önce ortaya çıktı ve tarih yazdı. Bazen pro­testo aracı, bazen tatil aracı bazen de teker­lekli ev oldu. Volk­s­wa­gen mini­büs bugün ‘kült’ araç haline geldi. İlk jenerasyon – 1950'de başladı İlk nesil VW Transporter’ı diğer­le­rin­den ayı­ran özel­lik, bölün­müş ön camı oldu. Par­ça­la­rı­nın yüzde 80’i Beetle üre­tim hat­tın­dan geldi. Hatta motoru […]

Eski Facebook yöneticisi Martinez: “Medeniyet otuz yıl içinde çökebilir.”

Bir insan yıl­larca tek­no­lo­jik geliş­me­le­rin kalbi Sili­kon Vadisi’nde çalış­tık­tan sonra niçin bir anda her şeyi bıra­kıp inzi­vaya çeki­lir ve “dün­ya­nın sonunu” bek­le­meye baş­lar? Facebook’un eski üre­tim müdür­le­rin­den Anto­nio Gar­cia Mar­ti­nez, bu soruyu tek bir cüm­leyle yanıt­lı­yor: “Çok kısa bir süre içinde dün­ya­nın neye ben­ze­ye­ce­ğini gör­düm ve bu bana yetti.” BBC’nin Sili­kon Vadisi’nin Sır­ları bel­ge­seli eki­bine ABD’nin […]