Home Hayat

Hayat

İntikam almanın sizi iyi hissettirmesinin nedenini biliyor musunuz?

“Sal­dır­gan­lık, nega­tif yorum alan katı­lım­cı­nın üze­rin­deki olum­suz etkiyi azalt­makta ve onu pozi­tife çevir­mekte oldukça başa­rı­lıydı. Ancak pozi­tif yorum­lar alan katı­lım­cı­la­rın üze­rinde ben­zer bir etkisi olmadı.” Denis Gürcü İnti­kam, bir­çok romana ve filme konu olmuş güçlü bir duygu. Güney Kore yapımı efsa­nevi Old Boy, Uma Thurman’ın oyun­cu­lu­ğunda zirve yap­tığı Kill Bill serisi, Ale­xandre Dumas’ın Monte Cristo […]

Milyonlarca insan balık yiyemeyecek

Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF), Avru­pa­lı­la­rın bes­lenme alış­kan­lık­la­rı­nın değiş­me­mesi halinde, güney yarım­kü­re­deki yok­sul ülke­ler için, 2050 yılında balı­ğın bile lüks gıda haline gele­bi­le­ceği uya­rı­sını yapı­yor. İsta­tis­tik­lere göre, Avru­pa­lı­la­rın kendi kara sula­rında avla­dık­ları balık­lar, ancak yılın yarısı için yeterli olu­yor. Zen­gin ülke­ler, geri kalan balık ihti­ya­cını ise yok­sul ülke­ler­den itha­lat yoluyla kar­şı­lı­yor. Görü­nüşte her iki taraf […]

Bu Tarihsel Fotoğraflar Yüreğinizi Isıtacak

Tarih­sel fotoğ­raf­la­rın çoğuna bak­tı­ğı­mızda, dün­ya­nın siyah-beyaz olduğu ve sahip oldu­ğu­muz şey­le­rin hemen hep savaş­lar ve has­ta­lık­lar olduğu görü­lü­yor­dur. Aşa­ğı­daki sıcak ve sevimli fotoğ­raf­lar sizi bir an yaşa­dı­ğı­nız koşul­lar­dan çıka­ra­bi­lir. Büyük­ba­ba­sın­dan bir yavru köpek arma­ğanı alan bir oğlan­dan has­ta­neye bağlı bir kızın ördek yav­ru­la­rına, bir Vik­torya dönemi çif­ti­nin 19. yüz­yılda çek­tiği selfie’ye vb… Ve en önem­lisi, bu harika fotoğ­raf­lar farklı […]

Necmiye Alpay: "Barış ise, devletten pek işitmediğimiz bir sözcük."

Nec­miye Alpay, tutuk­lu­lu­ğu­nun bit­me­si­nin hemen ardın­dan Duvar’a konuştu. Nec­miye Alpay, “Bizim dava biraz sim­ge­leşti dene­bi­lir. ‘Terö­rist’ dam­ga­sı­nın ne kadar yerli yer­siz ve insaf­sızca yapış­tı­rı­la­bil­diği aşi­kâr oldu” dedi. Kapa­tı­lan Özgür Gün­dem gaze­te­si­nin yayın danışma kurulu üyesi, dil­bi­limci, yazar, çevir­men Nec­miye Alpay’ın tutuk­lu­luğu 11 gün önce bitti. Alpay, 4 aylık tutuk­lu­lu­ğu­nun son bul­ma­sı­nın ardın­dan Duvar’a konuştu. Anıl Mert […]

Devlet müdahalesi, yalan haber sorununu çözebilir mi

Dağı­nık ve anti-oto­ri­ter bir yapı olan İnter­ne­tin dev­let­le­rin çıkar çatış­ma­la­rı­nın orta­sında kısı­lıp kal­ması büyük talih­siz­lik olur Mehmet Atakan Foça ABD’de ger­çek­le­şen baş­kan­lık seçim­le­ri­nin ardın­dan baş­la­yan yalan haber tar­tış­ması, genel seçim­lere hazır­la­nan Almanya gibi ülke­leri endi­şe­len­di­ri­yor. 2017’de genel seçim­le­rin yapı­la­cağı Almanya, İnter­net­teki yalan haber­le­rin seçim sonuç­la­rını etki­le­me­si­nin önüne geç­mek için müda­ha­leye hazır­la­nı­yor. Son gün­lerde arka arkaya gelen […]

Meryl Streep'ten zorbalık eleştirisi

Meryl Streep’in, ken­di­sine bu yılki 74. Altın Küre Ödül Töreni’nde Altın Küre Cecil B. DeMille adlı yaşam ödülü veril­mesi nede­niyle yap­tığı konuş­ma­nın yan­kı­ları etkili oldu. Meryl Streep, tören­deki konuş­ma­sında, adını anma­dan Donald Trump’ı kam­pan­ya­sın­daki tavır­la­rın­dan ötürü eleş­tirdi. Basın özgür­lü­ğü­nün değe­rini vur­gu­ladı. “Hollywood yabancı insanlarla kaynıyor” Streep’in konuş­ması şöy­leydi: “Çok teşek­kür­ler. Lüt­fen yer­le­ri­nize otu­run. Hepi­nizi sevi­yo­rum. Lüt­fen […]

Turgut Uyar'dan Esinlensek, Geyikli Gece'yi Bulabilsek

Hangi par­ça­mızla nefes ala­ca­ğı­mızı, nasıl iyi­le­şip de ne ara dönü­şüp dönüş­tü­re­ce­ği­mizi düşü­nüp durur­ken, 2017’ye adım attı­ğı­mız yeni yılın daha bu ilk gün­lerde yaşa­nan artık kaçıncı vah­şet, kayıp, çürüme, kay­bo­luş kar­şı­sında Adorno’nun sözünü ettiği “kur­ta­rıl­ma­nın bakış açı­sın­dan görü­ne­cek­leri biçi­miyle düşünme” çaba­sını bede­ni­min bütün tit­re­şim­le­riyle his­set­meye ve kav­ra­maya çalı­şı­yo­rum. Deniz Gündoğan İbrişim Adorno, Minima Mora­lia’da şöyle der: […]

İzlanda'nın İnanması Zor Güzellikleri

İzlanda’nın dün­ya­daki en güzel yer­ler­den biri oldu­ğunu duyul­muş­tur. Yal­nızca 320.000 insa­nın yaşa­dığı bu güzel ülke, şimdi zen­gin doğa­sını gör­mek için dün­ya­nın her yerin­den gelen turist­lerle dolu. Kük­re­yen vol­kan­lar, derin fiyort­lar, kes­kin dağ­lar ve buzul­lar, bu ülke çatısı altında her türlü güzel­liğe sahip. İkna olma­dıy­sa­nız aşa­ğı­daki fotoğ­raf­lara bakı­nız. Tasar­ruflu bi İzlanda gezisi için kış ayları uygun olur, çünkü her şey biraz […]

Hayvan Hakları ve Veganizm Açısından 2016 Yılı

Türkiye’de hay­van hak­ları ala­nında ne yazık ki önemli geliş­me­ler kay­de­di­le­medi. Ülke­nin içinde bulun­duğu siyasi kar­gaşa, kamu­oyu­nun konuya duyar­sız­lığı ve hay­van­lara yar­dım için çalı­şan örgüt­le­rin dağı­nık ve etki­siz olma­sın­dan kay­nak­la­nan sorun­lar yüzün­den hay­van hak­ları ala­nında iler­leme sağ­la­mak son derece güç. Yıl boyunca insan­la­rın hay­van­lara yap­tığı zul­mün, kat­le­di­len hay­van­la­rın haber­le­rini okudu insan­lar. Zülal Kalkandelen Dün­ya­nın nere­deyse hemen […]