Home Hayat

Hayat

Haberlere Olan Güvensizliğe Küresel Bir Bakış

Türkiye’de inter­net kul­la­nan kentli kesi­min yüzde 60’ı ana akım med­ya­nın haber­le­rine güven­mi­yor. Aslı Tunç Türkiye’deki medya durum­la­rı­nın dün­yada eşi ben­zeri olma­dı­ğını sanı­rız çoğu zaman. Yaşa­dı­ğı­mız, ken­di­mizi ait his­set­ti­ği­miz top­rak­la­rın dünya coğ­raf­ya­sında yerini tart­mak, sorun­ları pers­pek­tife koy­mak kısaca ülke­mizi kıyas­la­mak için ulus­la­ra­rası bağım­sız kuru­luş­la­rın, güve­ni­lir bir tem­si­li­yet oranı ile yap­tık­ları araş­tır­ma­lar son derece önemli. Bu biri­cik […]

Dostluk

(Dostluğa, ölüme, unutuşa ve edebiyat tarihine dair)1 Maurice Blanchot Geor­ges Bata­ille anı­sına Bu dost­tan bah­set­meye nasıl yana­şır insan? Ne met­hiye düz­mek, ne de bazı haki­kat­le­rin tecel­lisi için. Karak­te­ri­nin husu­si­yet­leri, varo­lu­şu­nun biçim­leri, yaşa­mı­nın dönem­leri, ken­dini sorum­suz­luk rad­de­sinde sorumlu his­set­miş olduğu araş­tır­mayla uyum içinde bile kim­seye ait değil­dir. Tanık yok. En yakın­ları sadece ken­di­le­rine yakın bul­duk­ları şeyi […]

Dizi Sektöründe Hâkimiyet Edebiyat Uyarlamalarının

Her zevke uygun ola­bi­le­cek, ede­bi­yat­tan uyar­la­nan 5 yeni dizi. Dex­ter, Game Of Thro­nes ve Sher­lock, ede­bi­yat uyar­la­ma­la­rı­nın yal­nızca film­lerde değil, dizi­lerde de ne denli yara­tıcı ve muaz­zam ola­bi­le­ce­ğini hepi­mize kanıt­la­mıştı. Yönet­men­ler ve yapım­cı­lar kitap made­ni­nin ne denli bere­ketli oldu­ğunu gör­müş ola­cak­lar ki, son döne­min en çok konu­şu­lan dizi­leri de ede­bi­ya­tın mey­ve­leri olmaya baş­ladı. Elbette roman­la­rını oku­ma­nın […]

Ukrayna’da Bir Köy: “Biz eşek olmayalım, önce içelim, sonra yiyelim.”

Petr, saf Türk­çeyi dün­yada konu­şan biziz, siz­ler, yani beni ve bütün Türk­leri kas­te­di­yor, siz­ler Müs­lü­man­lığı kabul edince dili­nize Farsça ve Arapça bir­çok kelime girdi, Türk­çeyi boz­du­nuz, diyor. Kadir Işık Odessa’da eski, kli­ması bozuk köy mini­büse bin­dim. Sıcak, açık cam­lar­dan içeri dolan hava serin­let­mi­yor. Yol bozuk, dar, araba bazen daha düz­gün olan sol şeride geçi­yor, her an […]

Çocuklara Sesli Öyküleri Nasıl Okumalıyız?

Bir öyküyü biri­sine oku­mayı tek taraflı bir akta­rım değil, oku­yan ve din­le­yen ara­sın­daki bir işbir­liği ola­rak gör­mek gere­ki­yor. Çocuk­lara bir öyküyü yük­sek sesle okur­ken yapı­lan en sık hata­lar­dan biri, onlara bebek muame­lesi yap­mak­tır. Sek­sen bir yaşın­daki aktör Jim Dale, Peter Pan, Sek­sen Günde Devri Alem ve Harry Pot­ter serisi gibi bir­çok çocuk kita­bı­nın Grammy ödüllü […]

Yazmanın İyileştirici Etkisi

İnsa­nın acı­ları ve gizli duy­gu­ları hak­kında yaz­ması bağı­şık­lık sis­te­mini güç­len­di­rir mi? Psi­ko­loji pro­fe­sörü James Pen­ne­ba­ker 1986’da ola­ğa­nüstü bir şey keş­fet­miş ve bu ileri yıl­larda yüz­lerce araş­tır­maya esin kay­nağı olmuştu. Öğren­ci­le­rin­den, yaşa­dık­ları en üzücü olay ya da en zor dönem­leri hak­kında 15 dakika boyunca yaz­ma­la­rını iste­mişti. Daha önce kim­seyle pay­laş­ma­dık­ları, en gizli kal­mış düşün­ce­le­rini yazıya döke­bi­le­cek­lerdi. Pen­ne­ba­ker […]

“Günümüz toplumunun nesi var?”

Sanatçı Al Margen’in gözün­den 10 çizim ile: “Günü­müz top­lu­mu­nun nesi var?” Hiç­bir şeyin mükem­mel olma­dı­ğını hepi­miz bili­yo­ruz. Modern top­lu­mu­muz da dahil. Sorunlu ve sıkın­tılı bir­çok şey var, bun­ları fark etsek bile düzelt­mek için yete­rince hızlı deği­liz. Buenos Aires’ten Arjan­tinli bir illüst­ra­tör olan Al Mar­gen, günü­müz sorun­la­rını tam ola­rak anla­tan çizim­ler yapı­yor. Keli­me­ler­den daha anlamlı olan ve […]