Home Hayat

Hayat

Hayatın Anlamı Nedir?

“Savaşı öldür­mek için bura­da­yız.” Haya­tın anlamı nedir? Bu soru, insan­lığı varo­luş­tan bu yana rahat­sız etmiş­tir. Camus’yü, Sartre’ı, Kafka’yı ve nice düşü­nürü, yazarı, sanat­çıyı, filo­zofu ve her insanı sor­gu­la­maya iten, varo­luş san­cısı, biz­leri “Neden bura­da­yız” soru­suna geti­rir. Modern tarih biz­lere, bu soru­nun bir dolu ceva­bını verdi. Din, kut­sal kitap­lar, dev­let, para, kapi­ta­lizm, bilim, evrim, evren ve […]

Türkiyeli Sekiz Yazardan Ermenilere Mektup

Ermeni Soykırımı’nın yıl­dö­nü­münde P24 sekiz Tür­ki­yeli yazar­dan Ermeni kar­deş­le­rine bir mek­tup ile­ti­yor. Ermeni Soykırımı’nın 102. yıl­dö­nü­münde, iki yıl önce P24’ün ilet­tiği sekiz Tür­ki­yeli yaza­rın Ermeni kar­deş­le­rine mek­tu­bunu yine­li­yo­ruz… Bu top­rak­la­rın yüz bin­lerce evladı Osmanlı dev­le­ti­nin kararlı ve sis­temli kırı­mına kur­ban düşeli 100 yıl oldu. Bu yur­dun insanı olan yüz bin­lerce Ermeni kadın, erkek, yaşlı, çocuk […]

Çocuklarınızın kendi kendilerine yeten yetişkinler olmasını istiyorsanız...

Bu çocuk başka türlü laf anla­mı­yor! Peki nasıl anla­tı­la­cak… Anne baba­mız hepi­mize bağır­mış, bazı­la­rı­mıza ter­lik de fır­la­tıl­mış­tır. Çünkü çocuk­lara başka türlü laf anla­ta­maz, başa çıka­maz­sı­nız. Bu doğru mu? Sakince, hır­pa­la­ma­dan ve hır­pa­lan­ma­dan çocuk büyü­te­mez miyiz? Her şeyi kırk kere söy­le­mek zorunda mıyız? Hal Edward Run­kel, evli­lik, aile tera­pisti ve dünyanın bir­çok yerinde konuş­ma­lar yapan lisanslı […]

Caretta Caretta'yı Üç Kurşunla Öldürdüler!

Bodrum’da nesli tükenme teh­li­kesi altında bulu­nan bir caretta caretta, başın­dan üç kur­şunla vuru­la­rak öldü­rüldü. Koyun­baba Koyu sahi­linde yürü­yüş yapan yurt­taş­lar, kıyıya vur­muş ölü deniz kap­lum­ba­ğa­sını görünce durumu muh­tar, muh­tar da jan­dar­maya bil­dirdi. 75 san­tim boyunda, 45 kilog­ram ağır­lı­ğın­daki caretta caret­ta­nın üç kur­şunla vurul­duğu belir­lendi. Jan­darma soruş­turma baş­lattı. Öldü­rü­len caretta caretta, ince­len­mek üzere Deniz Kap­lum­ba­ğa­ları Araş­tırma […]

CocaCola'nın plastik şişelerinin okyanuslara zararı "şok edici boyutlarda"

“Okya­nus­la­rı­mı­zın mide­sinde Coca Cola’nın plas­tik­le­rine daha fazla yer kal­madı.” Inde­pen­dent gaze­te­si­nin çevre muha­biri Tom Bawden’a göre, CocaCola’nın okya­nus­lara ver­diği zarar ‘şok edici boyut­larda’. 500 ayrı mar­kaya sahip olan Coca­Cola, her yıl 100 mil­yar­dan fazla tek kul­la­nım­lık plas­tik şişe satı­yor. BBC’nin aktar­dı­ğına göre, Coca­Cola, 2010 yılında tek kul­la­nım­lık şişe­le­rin işleri için sür­dü­rü­le­bi­lir bir model olma­dı­ğını söy­le­mişti. […]

İpek Yolu’nda Sessizlik Kuleleri, Yezd

Sonunda yıl­lar­dır gör­mek için çaba­la­yıp dur­du­ğum yer­de­yim. Ses­siz­lik Kuleleri’nde. Avlu­nun orta­sında bulu­nan çukura yak­la­şı­yo­rum. Rahip­le­rin, akba­ba­lar ölüyü deşip, yiyip bitir­dik­ten sonra kalan kemik­leri top­la­yıp attık­ları çukur. Ayşe Topbaş Nasıl susuz­luk çeker­din Sürül­düm diye ben Bütün ger­çek­ler­den! Fri­ed­rich Nietzche  Asla unu­ta­ma­ya­ca­ğım bir gündü. Saba­hın köründe Şiraz’dan yola çıkıp, İran’ın antik­çağ mira­sı­nın en büyük sim­gesi Persepolis’de güne baş­la­mış, orada […]

Liviv: "Türkiye’den geldiğimi söylemedim..."

Her adım başında tarihi bir mekân, müze, kilise, sanat evi var. Sokak­lar canlı, cad­de­ler kala­ba­lık. Sokak müzis­yen­leri bir­bi­rin­den farklı enst­rü­man­lar çala­rak şeh­rin ruhunu her daim canlı tutu­yor. Kadir Işık Kira­la­dı­ğım oda şehir mer­ke­zinde tarihi bir bina­nın beşinci katı. Yük­sek tavanlı odamda Sov­yet döne­min­den kalma kuy­ruklu bir piya­noyla ondan da eski bir kol­tuk takımı var. Çan­tamı […]

Bir Üniversite Macaristan’dan Kovulurken

Üni­ver­si­te­nin kuru­cusu Soros’un 25 mil­yar dolar­lık ser­veti hiç de öyle tar­tış­ma­lar­dan uzak elde edil­miş bir ser­vet değil. Sezin Öney Cent­ral Euro­pean Uni­ver­sity (CEU), yani Orta Avrupa Üni­ver­si­tesi, 25 yıl­dır Macaristan’ın baş­kenti Budapeşte’de lisan­süstü prog­ram­la­rıyla dün­ya­nın dört bir tara­fın­dan öğrenci çeki­yordu. Ancak, 4 Nisan Salı günü, Maca­ris­tan Parlamentosu’nda imza­la­nan bir anlaşma, CEU’nun kapa­tıl­ma­sına giden yolu açtı. Bir haf­tada […]