Home Hayat

Hayat

Şehir | Oggito Yazıları | Meraklı Okurlar İçin

Dünyanın En İyi Kütüphaneleri Bir Edebiyat Merkezi Olarak Grolier Şiir kitabevi Nerede O Eski Edebi Mekânlar Ömer Kanıpak: “Ortak alanları halk nasıl isterse öyle kullanır.” Kuşbakışı Dünya Olağanüstü Ona Fransız Banksy Diyorlar   İstanbul Yıkmakla Bitmez Dünya Bahçelerine Kısa Bir Bakış İstanbul'un Geleceği 20 Kartpostalda Direnen İstanbul (78)

Hapishane Toplumu

Bec­kett: “İna­nın bana, ger­çek hapis­hane başka şey, bizim zihin­sel ve top­lum­sal hapis­ha­ne­le­ri­miz­den bam­başka türde. Bunu unut­mak iğrenç bir şey.” Semih Gümüş Gün­lük hayatı hapis­ha­neyle iç içe geç­miş bir top­lum olma­nın ne demek oldu­ğunu aklı­mız­dan geçir­di­ği­miz zaman ken­di­mizi iyi his­set­mek kolay değil. 12 Eylül dar­be­sin­den sonra 600 bin kişi gözal­tına alındı, o zaman ülke nüfusu 45 mil­yonu […]

Demokritos’un Kahkahasından Herakleitos’un Gözyaşlarına: Melankolinin Anatomisi

Ağla, Ey Herak­le­itos, bu çağa yakı­şır, Bu kadar alçak­lığı, bu kadar kederi gör­dükçe. Melike Karaosmanoğlu Zaman zaman sos­yal med­yada pay­la­şım rekoru kıran şöyle bir liste var: “Saba­hat­tin Ali’nin Şiiri Oldu­ğunu Bil­me­di­ği­miz Şarkılar.”Nükhet Duru’nun ses­len­dir­diği Melan­koli şar­kısı bu lis­teye merakla göz atan­la­rın mut­laka ilgi­sini çek­miş­tir. “Beni en güzel günümde, sebep­siz bir keder alır” diye baş­la­yan söz­lerle […]

Hayvanat bahçesinde yaşayan en yaşlı balık Dede uyutuldu

ABD’de sek­sen yılı aşkın süre­dir bir akvar­yamda yaşa­yan akci­ğerli balık Dede, yaş­lı­lığa bağlı ola­rak yaşam kali­te­sin­deki düşüş ve organ yet­mez­liği nede­niyle uyu­tuldu. Hay­va­nat bah­çe­sin­deki akvar­yumda yaşa­yan en yaşlı balık olma özel­liği taşı­yan balık dün geç­ti­ği­miz hata uyu­tuldu. ABD’nin Chi­cago ken­tin­deki Shedd akvar­yu­munda yaşa­yan Dede (Grand­dad) lakaplı akci­ğer balı­ğı­nın sek­sen yılı aşkın ömrünü söz konusu akvar­yumda geçir­diği […]

Medya Okuryazarlığı dersini gerçek sahiplerine teslim edin!

Her yıl dokuz bin civarı peda­go­jik for­mas­yon eği­timi almış İle­ti­şim Fakül­tesi mezunu var; bu dersi onlar ver­meli. Aslı Tunç 2007 yılın­dan beri süre­ge­len bir müca­de­le­den bah­set­mek isti­yo­rum bu yazımda siz­lere. Bu bir anlamda ile­ti­şim fakül­te­le­rin­den mezun olan­la­rın uzman­lık alan­la­rına sahip çıkma müca­de­lesi. İle­ti­şim ala­nında çalı­şan, araş­tırma yapan ve emek veren her­kesi heye­can­lan­dı­ran “Medya Okur­ya­zar­lığı Pro­jesi” […]

Eşitlik İçin Mücadele Eden Ünlü Feministler

Femi­nist­ler kadın hak­ları, kadın cin­sel­liği, kadın­la­rın top­lum için­deki rol­leri için yüz­lerce yıl­dır müca­dele edi­yor. Bugün de bütün dün­yada kadın hare­ket­leri femi­nist­le­rin öncü­lü­ğünde eşit­lik ve özgür­lük için git­gide daha yığın­sal bir müca­dele veri­yor. Say­fa­mızda, uzak bir geç­miş­ten günü­müze, on iki unu­tul­maz femi­nist var. Tanı­dık­la­rı­mı­zın yanında, yete­rince tanı­ma­dık­la­rı­mıza bizi yön­len­di­re­bi­le­cek bir hatır­latma. Olympe de Gouges (1748-1793) Fran­sız dev­rimci […]

Komşunun bahçesi her zaman daha yeşildir

Böy­le­likle hem insani duy­gu­la­rı­mız­dan kop­ma­mış olu­ruz hem de eşit­likçi bir bün­ye­nin doğu­muna şahit olu­ruz diye düşün­mek­te­yim. Deniz Yılmaz Delidolu Yuka­rı­daki baş­lıkta saklı olan üç gizli özneyi bula­bi­lir misi­niz diye sora­cak olur­sam acaba kaç kişi doğru cevabı şak diye bula­bi­lir? Cevap­ları söy­le­me­den önce ive­di­likle neyi anlat­maya çalış­tı­ğımı anla­ta­yım biraz. Yuka­rıda baş­lık ola­rak seç­ti­ğim cüm­leye ilk Kay­be­den­ler […]

İçli Köftenin Yaptıkları...

Şeyhmus Diken Adana’dan Van’a kadar, tümüyle böl­geyi içine alan kuşakta içli köfte farklı şekil­lerde yapı­lır. Kimisi dış kabu­ğuna et katar, kimisi kat­maz. Kimisi içini bol mik­tarda yağla dol­du­rur, ısır­dı­ğı­nızda yağ yuvar­lağı ağzı­nızda pat­lar. Bir başka kimi­leri de içine önem verir, cevizle kıy­ma­nın armo­ni­sini yapar. Biri­leri epeyce yasıl­ta­rak iç koy­maz ve adına Lepik der. Yine bir diğer […]