Home Hayat

Hayat

Sidney'in Yeni Gözdesi Wynyard İstasyonu

Avust­ralya ente­re­san vahşi hayatı ve zehirli yılan­la­rıyla bili­nir, mima­ri­nin Opera Evi dışında pek bir özel­liği yok­tur. Ancak bu yeni tasa­rım gez­gin­le­rin göz­desi ola­cak. Wyn­yard istas­yonu, Baş­lan­gıç fil­min­den fır­la­mış gibi, Sidney’de vatan­daş­la­rın ve turist­le­rin kal­bini fet­he­di­yor.  “Inter­loop” adı veri­len ve beş ton ağır­lı­ğın­daki yapı, tavan­daki yerini alma­dan önce eski tahta yürü­yen mer­di­ven par­ça­la­rın­dan yapıldı. Syd­ney Üni­ver­si­tesi […]

Tiflis: Geçmişten Gelen Asalet ve Yerleşik Kültür...

Orta­sında Mhh­vari neh­ri­nin geç­tiği Tif­lis eski ve bakım­sız yapı­la­rıyla Orta­çağ­dan, köp­rü­le­riyle Avrupa’dan, kenar mahal­le­le­rin­deki devasa tek tip bina­la­rıyla Sov­yet­ler­den izler taşı­yan bir şehir. Kadir Işık Bur­nu­mun dire­ğini sız­la­tan kes­kin bir koku­nun içine uyan­dım. Sol yanım boş, Gülay yok. Yata­ğın kena­rına otur­muş ayak tır­nak­la­rına oje sürü­yor. Koku­nun kay­nağı belli. Dışarı çık­mak için hazır­la­nı­yo­rum. “İlk kez oje koku­sun­dan […]

Edebiyat Kitapları Okuyarak Terapi...

Kitap­lar sos­yal soyut­lanma soru­nunu çöze­bi­lir. Tıpkı top­lum­dan uzak­laş­mış ve yaralı Caulfield’in okuru hayali bir dün­yaya dahil olmaya davet ede­rek çöz­mesi gibi. Güzel bir roman insa­nın yal­nızca anla­yı­şını geliş­tir­mekle kal­maz, o da insanı anlar. Psi­ka­na­liz eği­timi aldı­ğım dönemde, insan psi­ko­lo­ji­si­nin ince­lik­le­ri­nin Freud, Adler ve Jung’un çalış­ma­la­rın­dansa ede­bi­yat ara­cı­lı­ğıyla daha iyi öğre­ni­le­bi­le­ce­ğini iddia ede­rek öğret­men­le­rimi sık sık kız­dı­rır­dım. […]

Konstantinopolis

Kons­tan­ti­no­po­lis, önce Doğu Roma İmpa­ra­tor­luğu adıyla kuru­lan ve Batı Roma İmparatorluğu’nun yıkıl­ma­sın­dan sonra zamanla adı Bizans İmparatorluğu’na dönü­şen dev­le­tin 395’te baş­kenti oldu. Kons­tan­ti­no­po­lis erken orta­çağda dün­ya­nın en par­lak ve zen­gin şeh­riydi. Şehir ve güne­yin­deki The­odo­sius Limanı, 13. yüz­yıla dek dün­ya­nın en büyük tica­ret mer­kez­le­rin­den biri ola­rak kaldı. (91)

“Büyük Oyun” ve Rus Troller

Ya Rus trol­ler ve bağlı bulun­duk­ları Kremlin’in radi­kal­leş­tir­dik­leri kit­le­ler ve o kit­le­le­rin, kış­kır­tı­lan düş­man­lık­larla yapa­cak­ları işler? Sezin Öney “Rusya ile Batı ara­sında 19. yüz­yıl­vari bir Büyük Oyun”un içine düş­tü­ğü­müzü öne süren bir yazı yaz­mış­tım. Düş­tü­ğü­müzü diyo­rum çünkü Türkiye’nin de aslında, çok bilin­cinde olma­dan tam da orta yerinde yer aldığı bir oyun bu. Bir önceki yazıda, “Büyük Oyun”u […]

Dünyanın Bilinen En Eski Çiçekleri

Fosil kayıt­la­rında bulu­nan bu bit­ki­le­rin yaş­ları yüz mil­yon­dan fazla. Çiçek­le­rin evrimi, Char­les Darwin’in ünlü cüm­le­sinde söy­le­diği gibi “şaşır­tıcı bir gizem­dir” çünkü çiçek­ler önce­sine dair hiç­bir kanıt gös­ter­me­den bir­den bire yüz mil­yon yıl önce­sine ait bir fosilde ortaya çık­tı­lar. Doğa­bi­lim­ci­ler Darwin’i şaşır­tan bu gizemi çöz­mek için uzun zaman­dır uğra­şı­yor­lar. Fran­sız pale­obo­ta­nist Ber­nard Gomez’in kararlı çalış­ması sonu­cunda da bili­nen en eski […]

Kurmaca Dünyanın Okulları-Edebiyatta Okul Öğrenci Öğretmen

Okul orta­mına ‘içe­ri­den’ bakan roman­lar çoğu zaman daha inan­dı­rıcı ve ger­çekçi görü­nür okur­lara. Bun­lar ara­sında, önce Gönül­çe­len; daha sonra Çav­dar Tar­la­sında Çocuk­lar adıyla yayım­la­nan J.D. Salinger’ın romanı en dik­kate değer olan­lar­dan. Hülya Soyşekerci Okul­lar, içinde var olduğu top­lum­sal sis­te­min gerekli gör­düğü değer­lerle donan­mış birey­leri oluşturan/yaratan; öğren­ci­leri mev­cut ve gele­cek­teki top­lum­sal yaşama hazır­la­yan pro­je­le­rin ger­çek­leş­ti­ril­diği eği­tim […]

Aylaklık

Yürü­mek (yahut aylak­lık) ente­lek­tüel üre­time esin verir. Aylak­lar daima yal­nız­dır ve tek başına yapı­lan yürü­yüş­lerde farklı düşünme form­la­rına eri­şi­lir. Murat Erdin 15.İstanbul Bienali kap­sa­mında açı­lan bir ser­gi­nin adıydı: Aylak­lar. Küra­tör­lü­ğünü Bige Örer’in yap­tığı sergi, yüz­lerce aylak ada­mın dolan­dığı Taksim’in orta yerin­deki Fran­sız Kül­tür Merkezi’nde açı­lınca, o aylak­lar­dan biri olan beni konu üze­rine düşün­meye zor­ladı. Nedir […]

Asyalı Öğrenciler Ekip Çalışmasında Zirvede

OECD’nin 52 ülke ve eko­no­mide yap­tığı araş­tır­mada, 15 yaşın­daki öğren­ci­le­rin ekip içinde çalışma bece­ri­leri sınandı. Sin­ga­pur liste başı olur­ken, Alman öğren­ci­ler de küre­sel rakip­le­ri­nin pek geri­sinde kal­madı. İş dün­ya­sında sos­yal bece­ri­ler gide­rek önem kaza­nı­yor. Eko­no­mik İşbir­liği ve Kal­kınma Teş­ki­latı da (OECD) bu geliş­meyi göze­te­rek, ilk kez 15 yaşın­daki öğren­ci­le­rin ekip içinde çalışma bece­ri­le­rini sına­ya­rak bir […]