Home Hayat

Hayat

İsfahan, Dünyanın Öteki Yarısı, Nefs-i Cihan...

Tepede otu­rup şehri sey­re­di­yo­rum. Çölün orta­sında bir vaha, tek bir otun bit­me­diği dağ­la­rın ve tepe­le­rin ara­sına giz­le­nen İsfa­han, kızın yeşil göz­leri kadar güzel ve çekici. Kadir Işık Şofö­rün arka­sın­daki kol­tukta otu­ran kıza, Arap alfa­be­siyle yazılı bileti gös­te­re­rek kol­tuk numa­ramı sor­dum. İran­lı­la­rın ne kadar yar­dım­se­ver oldu­ğunu söy­le­meme gerek yok. Kızın koca­man, yem­ye­şil göz­leri vardı. Gece yarısı, […]

Dünya ters yöne dönse ne olurdu?

Bu ani­mas­yon The Curi­ous Cases of Rut­her­ford and Fry adlı BBC Radio 4 prog­ra­mın­dan esin­le­ne­rek yapıl­mış­tır. Prog­ramda Han­nah Fry, koz­mo­log And­rew Pontzen’e Güneş Sistemi’nin doğuşu ve uzay­daki her şeyin neden dön­düğü konu­sunda soru­lar soru­yor. Evrende dön­me­yen bir şey var mı? BBC mete­oro­loji uzmanı John Ham­mond ise Adam Rutherford’a Dünya’nın dön­me­si­nin hava sis­tem­le­rini nasıl yarat­tı­ğını ve […]

Norveçliler mutlulukta birinci! Ya Türkiye?

Bir­leş­miş Milletler’in Mut­lu­luk Raporu’na göre dün­ya­nın en mutlu insan­ları Nor­veç­li­ler. Türk­ler ise 69’uncu sırada. Bir­leş­miş Mil­let­ler (BM) tara­fın­dan beş yıl önce ilan edi­len 20 Mart Dünya Mut­lu­luk Günü’nde her yıl ülke­le­rin mut­lu­luk raporu da yayın­la­nı­yor. BM‘nin bu yıl New York’ta açık­la­dığı raporu Nor­veç­li­le­rin mutlu olmak konu­sunda Dani­mar­ka­lı­ları geç­ti­ğini gös­te­ri­yor. Geç­ti­ği­miz yıl dör­düncü sırada olan Nor­veç, […]

Peru'da Son Akşam Yemeği

Zemini ahşap­tan, kiriş­leri meşe ağa­cın­dan yapıl­mış deri ciltli kitap­larla dolu olan yarı loş kütüp­ha­ne­nin kar­şı­sında ne kadar süre büyü­le­nip kal­dı­ğımı bile­mi­yo­rum. Umberto Eco’nun kitap­la­rında geçen atmos­fe­rin için­de­yim sanki. Ayşe Topbaş Plaza de Armas’dan, San Fran­cisco Manastırına’na doğru yürü­yo­rum. Latin Amerika’da her ken­tin bir Plaza de Armas’ı var. Yani ana mey­dan. Geze­nin işi kolay­la­şı­yor bir bakıma. Gör­kemli […]

Tahran: "İran’da gece hayatı evlerde yaşanıyor."

Kız­lara, neden kadın­la­rın mak­yajı bu derece abart­tık­la­rını soru­yo­rum. Bunun, rejime karşı bir çeşit baş­kal­dırı oldu­ğunu söy­lü­yor­lar. Kadir Işık Azadi mey­da­nına yakın bir yerde oto­büs­ten indim. Hızlı akan tra­fi­ği­nin için­den kar­şı­dan kar­şıya geç­mek Rus ruleti oyna­mak gibiydi. Mey­da­nın orta­sın­daki kule, 1971 yılında Pers İmparatorluğu’nun kuru­lu­şu­nun 2500. yılında yapıl­mış. Dev­rim­den önceki adı Şeh­yad. Üst katı müze olan […]

Baalbek: Önümde uzanan ihtişam, ne yazık ki sözcüklere sığmıyor.

Önümde uza­nan ihti­şam, söz­cük­lere sığ­mı­yor ne yazık ki. Jüpi­ter, Venüs ve Bak­hos tapı­nak­ları. Önce İsken­der daha sonra Selev­kos Kralı Antiokhos’un ve nice­le­ri­nin at koş­tur­duğu, şu an sadece bize ait olan o şahane kent. Ayşe Topbaş İlk baş­larda pek hoş­lan­ma­mış­tım. Şar­la­ta­nın tekiydi. Muh­te­me­len o da bana sinir olmuştu. Pierre, Lübnan’daki reh­be­rim. Türk­çeyi çok az aksanla gayet […]

Kuzey kutbundaki 100 yıllık iklim değişikliğinin rahatsız edici sonuçları!

1900’lerin baş­la­rında, Ark­tika buzul­ları doğa­nın en gizemli ve keş­fe­dil­me­miş hari­ka­ları ola­rak görü­lü­yordu. 100 yıl­lık iklim deği­şik­liği, yapı­lan onca araş­tırma ve keşif, sonunda bugün bütün göz­lem­le­rin buzul­la­rın yok olu­şunu göz­leme üstüne kurul­maya baş­ladı. Chris­tian Åslund, Gre­en­pe­ace ile çalı­şan bir İsveçli foto muha­biri. Nor­veç Kutup Ens­ti­tüsü, Norveç’te buzul­la­rın bazı erken fotoğ­raf­la­rıyla bugünkü görün­tü­leri yan yana getirdi. Ve deği­şim elbette ina­nıl­maz. Bu […]