Home Hayat

Hayat

Adım Adım Ekolojik Felakete: Uçan böcekler yüzde 75 oranında azaldı!

“Uçan böcek­le­rin sayı­sın­daki bu düşüş dünya için büyük bir alarm nite­li­ğinde.” Almanya’da yapı­lan bir araş­tır­maya göre uçan böcek­le­rin sayısı son yirmi beş yılda yüzde 75 ora­nında azaldı. Bili­min­san­ları bu durumu adım adım yak­laş­tı­ğı­mız bir “eko­lo­jik fela­ket” ola­rak yorum­lu­yor. Böcek­ler, polen taşı­yı­cı­lığı yap­ma­ları ve bazı hay­van­lar için besin kay­nağı olma­ları sebe­biyle dün­ya­daki yaşam ve insan­lık için […]

Geleceğin Tarihi

Günü­müzle film­deki gele­cek ara­sında kaç yıl var? Daha var mı o gele­ceğe? Yoksa o gele­cek artık geldi de biz mi far­kında deği­liz? Kısmet Rüstemov 2013 yılında beş dalda Oscar’a aday olan ve bu dal­lar­dan birinde – en iyi senaryo dalında galip gelen Her (Aşk) filmi gele­cek­ten bah­se­di­yor. Fakat bu gele­cek alı­şıl­mış Holl­y­wood film­le­rin­deki gibi değil, […]

Prenses Pocahontas

”Avrupa’nın refah ve iler­le­mesi zen­ci­le­rin, Arap­la­rın, Hint­li­le­rin ve sarı ırk­la­rın ölü vücut­ları ve akıt­tık­ları ter üze­rine inşa edil­miş­tir.” – Fanon İbrahim Tekpınar Kuzey Ame­rika kıta­sında yaşa­yan kabi­le­ler, dağı­nık halde kimi zaman da tek bir şefin böl­ge­sinde bir­den fazla kabile ola­rak yaşam­la­rını sür­dür­müş­ler­dir. Bugün Vir­gi­nia ola­rak bili­nen ve yer­li­le­rin Tse­na­com­ma­cah ola­rak adlan­dır­dığı böl­gede otuza yakın kabile, şef […]

Grafiklerle ABD'de Bireysel Silahlanma

Las Vegas’ta 58 kişi­nin ölü­müne yol açan silahlı sal­dırı, ABD tari­hi­nin en çok can kay­bına yol açan silahlı sal­dı­rısı oldu. Las Vegas kat­li­amı, ABD’nin birey­sel silah­lanma kül­tü­rünü yeni­den gün­deme getir­miş durumda. 2017 yılında yapı­lan bir araş­tır­maya göre, Ame­ri­ka­lı­la­rın yüzde 40’ı ya silah­la­rı­nın oldu­ğunu ya da silah olan bir evde yaşa­dık­la­rını söy­lü­yor­lar ve ülkede cina­yet ya […]

Mutluluk Hormonlarınızı Yönetin

Serotonin • Dopamin • Oksitosin • Endorfin Niha­ye­tinde, 45 gün­lük bir planla yeni bir dav­ra­nış biçimi geliş­tir­meyi ve bunu yıl­ma­dan tek­rar etmek için gere­ken cesa­ret ve odak­lan­mayı nasıl sağ­la­ya­ca­ğı­mızı öğre­ne­ce­ğiz. Mutlu Beyin’de her adımda size yar­dımcı ola­cak inte­rak­tif egzer­siz­ler var. Loretta Graziona Breuning Ken­di­nizi iyi his­set­ti­ği­nizde bey­ni­niz dopa­min, sero­to­nin, oksi­to­sin ya da endor­fin sal­gı­lar. Bu şahane […]

Moskova Metrosundan Sahneler

Mos­kova metro sis­temi şu an 80 yaşın üstünde ve her gün iki yüz­den fazla istas­yona dokuz mil­yon yolcu taşı­yor. Mima­ri­nin ve deko­ras­yo­nun nere­deyse tamamı Sov­yet sanat­çı­lar tara­fın­dan on yıl­lar önce inşa edildi. Şu anda yeraltı sis­temi Rusya’nın ev sahip­liği yapa­cağı 2018 Dünya Kupa­sına hazır­la­nı­yor. Bir­kaç Reuters fotoğ­raf­çısı geçen yıl boyunca eşsiz Mos­kova Metro istas­yon­la­rında hem […]

Danimarka’da Ağaçların Arasında Bir Yürüyüş Yolu

Mimar­lık stüd­yosu EFFEKT, yürü­yüş­çü­leri ve ins­tag­ram tut­kun­la­rını Danimarka’daki bir orma­nın üze­rinde yeni yüsek­lik­lere çıkar­mak için bir geçit tasar­ladı. Fik­rin amacı çev­reye zarar ver­me­den böl­ge­nin kuş­ba­kışı izle­ne­bil­me­sini sağ­la­mak. Yapı­nın en önemli kısmı, yak­la­şık kırk beş metre yük­sek­li­ğin­deki sarma göz­lem kulesi ola­rak belir­len­miş. Kum saatine ben­ze­yen yapı, Kophenhag’a bir saat­lik mesa­fede olan Glis­se­feld Klos­ter, Haslev’de koruma altın­daki […]

Bu Bizim Senkronize Yalnızlığımız

bir­bi­rin­den bağım­sız gün­düz ve gece haya­tı­mız olu­yor. bil­di­ğin mas­keli balo ve günün belirli saat­le­rine uygun sahte yüz­le­rini takı­na­rak geçir­di­ği­miz mev­sim­le­ri­miz var. Didem Gündü “kimse yaşa­dı­ğı­mız mev­si­min, gün­le­rin ve gece­le­rin yaşa­mın ken­disi oldu­ğun­dan söz etmi­yor bize. her an belir­ti­len bir öğre­tiye, biz­ler hep hazır­la­nı­yo­ruz. almanca, ingi­lizce, latince, goethe, schil­ler, rus-alman savaş­ları, kar­lofça-pasa­rofça ant­laş­ma­ları, fen bilim­leri, sayı­la­rın köken­leri, […]

Bollywood Filmleri Hindistan’ın Okuma Yazma Oranını Nasıl Artırabilir?

Hint film müzik­le­ri­nin çoğu çok fazla tek­rar içer­diği için, din­le­yi­ci­ler de aynı söz­cük­leri bir­den fazla din­le­ye­rek pra­tik yapma şan­sına sahip olu­yor. 2011 yılında Hin­dis­tan yedi yüz sek­sen mil­yon kişi okur yazardı, başka bir deyişle de nüfu­sun yüzde yet­miş dördü. Fakat ülke­deki bir sivil top­lum örgü­tü­nün yap­tığı araş­tır­maya göre okur yazan Hint­li­le­rin en az dört yüz […]