Home Hayat Doğa

Doğa

Dünya ters yöne dönse ne olurdu?

Bu ani­mas­yon The Curi­ous Cases of Rut­her­ford and Fry adlı BBC Radio 4 prog­ra­mın­dan esin­le­ne­rek yapıl­mış­tır. Prog­ramda Han­nah Fry, koz­mo­log And­rew Pontzen’e Güneş Sistemi’nin doğuşu ve uzay­daki her şeyin neden dön­düğü konu­sunda soru­lar soru­yor. Evrende dön­me­yen bir şey var mı? BBC mete­oro­loji uzmanı John Ham­mond ise Adam Rutherford’a Dünya’nın dön­me­si­nin hava sis­tem­le­rini nasıl yarat­tı­ğını ve […]

Kuzey kutbundaki 100 yıllık iklim değişikliğinin rahatsız edici sonuçları!

1900’lerin baş­la­rında, Ark­tika buzul­ları doğa­nın en gizemli ve keş­fe­dil­me­miş hari­ka­ları ola­rak görü­lü­yordu. 100 yıl­lık iklim deği­şik­liği, yapı­lan onca araş­tırma ve keşif, sonunda bugün bütün göz­lem­le­rin buzul­la­rın yok olu­şunu göz­leme üstüne kurul­maya baş­ladı. Chris­tian Åslund, Gre­en­pe­ace ile çalı­şan bir İsveçli foto muha­biri. Nor­veç Kutup Ens­ti­tüsü, Norveç’te buzul­la­rın bazı erken fotoğ­raf­la­rıyla bugünkü görün­tü­leri yan yana getirdi. Ve deği­şim elbette ina­nıl­maz. Bu […]

Japon sanatçının inanılmaz gıda oymaları

Gıda ile oyna­mak her zaman kötü değil­dir. Ins­tag­ram hesa­bında ken­dine “Gaku” adını veren Japon sanatçı, seç­tiği meyve ve seb­ze­lere yoğun, kar­ma­şık desen­ler oyma uğra­şını tam bir sanata dönüş­tür­müş. Gele­nek­sel Japon sanat­la­rın­dan olan muki­mono ile baş­la­mış Gaku. Bu sanat Japonya’da 16. yüz­yıl boyunca gıda sunum şekli ola­rak yay­gın­laş­mış, sonra Tayland’a yayıl­mış. Şimdi iki ülkede de önemli […]

Hayvanat bahçesinde yaşayan en yaşlı balık Dede uyutuldu

ABD’de sek­sen yılı aşkın süre­dir bir akvar­yamda yaşa­yan akci­ğerli balık Dede, yaş­lı­lığa bağlı ola­rak yaşam kali­te­sin­deki düşüş ve organ yet­mez­liği nede­niyle uyu­tuldu. Hay­va­nat bah­çe­sin­deki akvar­yumda yaşa­yan en yaşlı balık olma özel­liği taşı­yan balık dün geç­ti­ği­miz hata uyu­tuldu. ABD’nin Chi­cago ken­tin­deki Shedd akvar­yu­munda yaşa­yan Dede (Grand­dad) lakaplı akci­ğer balı­ğı­nın sek­sen yılı aşkın ömrünü söz konusu akvar­yumda geçir­diği […]