Home Hayat Doğa

Doğa

Hayvanat bahçesinde yaşayan en yaşlı balık Dede uyutuldu

ABD’de sek­sen yılı aşkın süre­dir bir akvar­yamda yaşa­yan akci­ğerli balık Dede, yaş­lı­lığa bağlı ola­rak yaşam kali­te­sin­deki düşüş ve organ yet­mez­liği nede­niyle uyu­tuldu. Hay­va­nat bah­çe­sin­deki akvar­yumda yaşa­yan en yaşlı balık olma özel­liği taşı­yan balık dün geç­ti­ği­miz hata uyu­tuldu. ABD’nin Chi­cago ken­tin­deki Shedd akvar­yu­munda yaşa­yan Dede (Grand­dad) lakaplı akci­ğer balı­ğı­nın sek­sen yılı aşkın ömrünü söz konusu akvar­yumda geçir­diği […]

Milyonlarca insan balık yiyemeyecek

Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF), Avru­pa­lı­la­rın bes­lenme alış­kan­lık­la­rı­nın değiş­me­mesi halinde, güney yarım­kü­re­deki yok­sul ülke­ler için, 2050 yılında balı­ğın bile lüks gıda haline gele­bi­le­ceği uya­rı­sını yapı­yor. İsta­tis­tik­lere göre, Avru­pa­lı­la­rın kendi kara sula­rında avla­dık­ları balık­lar, ancak yılın yarısı için yeterli olu­yor. Zen­gin ülke­ler, geri kalan balık ihti­ya­cını ise yok­sul ülke­ler­den itha­lat yoluyla kar­şı­lı­yor. Görü­nüşte her iki taraf […]

İzlanda'nın İnanması Zor Güzellikleri

İzlanda’nın dün­ya­daki en güzel yer­ler­den biri oldu­ğunu duyul­muş­tur. Yal­nızca 320.000 insa­nın yaşa­dığı bu güzel ülke, şimdi zen­gin doğa­sını gör­mek için dün­ya­nın her yerin­den gelen turist­lerle dolu. Kük­re­yen vol­kan­lar, derin fiyort­lar, kes­kin dağ­lar ve buzul­lar, bu ülke çatısı altında her türlü güzel­liğe sahip. İkna olma­dıy­sa­nız aşa­ğı­daki fotoğ­raf­lara bakı­nız. Tasar­ruflu bi İzlanda gezisi için kış ayları uygun olur, çünkü her şey biraz […]

Hayvan Hakları ve Veganizm Açısından 2016 Yılı

Türkiye’de hay­van hak­ları ala­nında ne yazık ki önemli geliş­me­ler kay­de­di­le­medi. Ülke­nin içinde bulun­duğu siyasi kar­gaşa, kamu­oyu­nun konuya duyar­sız­lığı ve hay­van­lara yar­dım için çalı­şan örgüt­le­rin dağı­nık ve etki­siz olma­sın­dan kay­nak­la­nan sorun­lar yüzün­den hay­van hak­ları ala­nında iler­leme sağ­la­mak son derece güç. Yıl boyunca insan­la­rın hay­van­lara yap­tığı zul­mün, kat­le­di­len hay­van­la­rın haber­le­rini okudu insan­lar. Zülal Kalkandelen Dün­ya­nın nere­deyse hemen […]

Buzulların Tümü Eridiğinde Dünya Nasıl Görünecek?

İklim deği­şik­liği geze­ge­ni­mizi geri dönül­mez bir nok­taya sürük­le­diği bili­ni­yor. Küre­sel ısınma nede­niyle buzul­lar eri­yor, dola­yı­sıyla deniz­le­rin sevi­yesi yük­se­li­yor. Busi­ness Insider’ın hazır­la­dığı bu ani­mas­yon, buzul­la­rın tümü eri­di­ğinde dün­ya­nın nasıl deği­şe­ce­ğini gös­te­ri­yor. Tüm buzul­lar eri­di­ğinde deniz sevi­yesi 66 metre yük­se­le­cek­miş. (720)

Bu bonzai 1625 yılında dikildi ve tam 391 yaşında!

Siz evi­niz­deki saksı bit­ki­le­rini belki zor yaşa­tı­yor­su­nuz. Ama bu muh­te­şem bon­zai ağacı yak­la­şık 400 yıl­dır yaşı­yor. 1625’te diki­len ağaç şu anda 391 yaşında ve eğer bu bilgi yete­rince etki­le­yici değilse, aynı zamanda Hiroşima’ya yapı­lan atom bom­bası sal­dı­rı­sın­dan kur­tul­du­ğunu da ekle­ye­lim. Ağaç, Yamaki aile­sine aitti ve 1945 yılında Ame­ri­kan Hava Kuvvetleri’nin bom­bayı attığı ve yak­la­şık 140.000 kişiyi öldür­düğü […]