Home Hayat Doğa

Doğa

Dünyada Toprak Sorunu Nasıl Çözülecek?

Nüfus artışı, iklim deği­şik­liği, kit­le­sel göç nede­niyle 21. yüz­yılda karşı kar­şıya oldu­ğu­muz sorun­lar ara­sında top­rak sorunu önemli bir yer tutu­yor. Maldivler’in baş­kenti Male’ye kuş­ba­kışı bak­tı­ğı­nızda gök­de­len­lerle dolu bir kenti Hint Okyanusu’nda yüzü­yor­muş gibi görür­sü­nüz. Bu ada şehri ancak boyuna büyü­ye­bi­lir. Şehir nüfusu 2006’dan bu yana yüzde 52 artış gös­ter­miş. 2014 sayı­mında nüfus 158.000 olmuş ve […]

Stephen Hawking: "Trump Dünya'yı Venüs'e çevirebilir."

Fizikçi Step­hen Haw­king, Donald Trump’ın ABD’yi Paris Anlaşması’ndan çek­me­si­nin küre­sel ısın­mayı geri dönüşü olma­yan bir nok­taya taşı­ya­bi­le­ceği uya­rı­sında bulundu. 75. doğum günü etkin­lik­leri kap­sa­mında BBC’ye konu­şan Step­hen Haw­king, dün­ya­nın Venüs geze­ge­nin­de­kine ben­zer bir sera etki­siyle 250 dere­ceye kadar ısı­na­bi­le­ceği ve gök­ten sül­fü­rik asit yağa­bi­le­ceği uya­rı­sında bulu­nur­ken, ben­zer senar­yo­lar nede­niyle insan­lı­ğın soyunu devam ettir­mek için başka […]

Bilim insanlarından "son üç yıl "uyarısı

Alt­mış bilim insanı ve uzman, iklim deği­şik­liği konu­sunda üç yılı­mı­zın kal­dı­ğına dik­kat çekti. Uzman­lar, G20 öncesi Dünya için çok geç olma­dan hare­kete geç­mek için 2020’nın hedef yıl ola­rak belir­len­mesi çağ­rısı yap­tı­lar. İklim deği­şik­liği uzman­ları kar­bon­di­ok­sit salı­nı­mını düşür­mek için son üç yılın kal­dı­ğını, yoksa Dünya için çok geç ola­bi­le­ceği uya­rı­sında bulun­du­lar. Altında alt­mış bilim insanı ile […]

Etsiz bir dünyanın sonuçları ne olabilir?

13 Hazi­ran Dünya Et Yememe Günü’ydü. Peki, bütün dünya veje­tar­yen olsaydı ne olurdu? İklim, çevre, sağ­lık ve eko­nomi açı­sın­dan veje­tar­yen­li­ğin avan­taj­ları ve deza­van­taj­ları… • 2050’ye kadar her­ke­sin veje­tar­yen oldu­ğunu var­sa­yar­sak şu sonuç­larla kar­şı­la­şır­dık: • Dün­yada her yıl yedi mil­yon daha az kişi ölür; her­ke­sin vegan olması halinde ise bu sayı sekiz mil­yona ula­şır. • Küre­sel […]

Okyanuslardaki plastik atık sayısı balık sayısını geçmek üzere...

Bir­leş­miş Mil­let­ler (BM) Genel Sek­re­teri Guter­res okya­nus­larla ilgili ilk BM kon­fe­ra­sı­nın açı­lı­şını yapar­ken, okya­nus­la­rın “hiç olma­dığı kadar teh­like altında” olduğu uya­rı­sında bulundu. BM Genel Sek­re­teri Anto­nio Guter­res açı­lı­şını yap­tığı ilk okya­nus kon­fe­ran­sında, son dönemde yapı­lan bir araş­tır­mada önlem alın­ma­dığı tak­tirde 2050 yılında okya­nus­larda balık­tan fazla plas­tik atık ola­ca­ğını söy­ledi. Cum­hur­baş­kan­ları, baş­ba­kan­lar, bakan ve dip­lo­mat­lar da […]

İklim Değişikliğinin Sonuçları Ürkütücü Değil mi!

Bilim insan­ları uya­rı­yor: Küre­sel ısınma aci­len mak­si­mum iki derece ile sınır­lan­dı­rıl­malı. Aksi tak­tirde geze­ge­ni­miz için geri dön­dü­rü­le­mez kötü sonuç­ları ola­cak. Deği­şik­lik­ler çok­tan­dır his­se­di­li­yor. Cehennem alevleri ABD’nin Kali­for­niya eya­leti her yıl yüz­lerce orman yan­gı­nıyla karşı kar­şıya kalı­yor. Eya­let kurak mev­simde yan­gın­larla müca­dele etmek için bin­lerce itfa­iye­ciyle sefer­ber olu­yor. Ancak çoğun­lukla geniş alana yayı­lan yan­gın­lar müca­de­leyi çare­siz […]

Kurtlar Nehirleri Nasıl Değiştirdi?

Kilit taşı tür­ler (İng: keys­tone spe­cies) bir eko­sis­temde den­ge­nin sağ­lan­ma­sında büyük önem taşı­yan tür­ler­dir. Terim ortaya atıl­dı­ğında sadece otçul sayı­sını den­gede tuta­rak veje­tas­yo­nun (bitki örtü­sü­nün) mik­ta­rını ve çeşit­li­li­ğini koru­yan kurt, aslan, kap­lan gibi besin zin­ci­ri­nin tepe­sin­deki hay­van­ları kap­sa­ıyordu. Fakat daha sonra terim daha geniş hal aldı ve yok­luk­la­rında eko­sis­tem­le­rin büyük zarar göre­ceği can­lı­ları da kap­sar […]