Home Hayat Doğa

Doğa

En büyük ve en küçük hayvanların soyları daha hızlı tükeniyor

ABD’deki Ore­gon Eya­let Üniversitesi’nin yap­tığı araş­tırma, dün­yada en büyük ve en küçük hay­van­la­rın nesil­le­ri­nin tüken­mesi ihti­ma­li­nin daha fazla oldu­ğunu ortaya koydu. Araş­tır­maya göre, en ağır hay­van­lar doğ­ru­dan insan­la­rın avlan­ma­ları sonucu , en hafif olan­lar ise doğal yaşam alan­la­rı­nın kir­len­mesi ve ağaç­la­rın kesil­mesi gibi neden­lerle sayıca aza­lı­yor. Dün­ya­nın “altıncı bir toplu soy tüken­me­siyle” karşı kar­şıya olduğu […]

Bienal’de tartışma: Sanat etkinliğinde hayvanlar kullanılır mı?

“İnsan mer­kez­ci­li­ğin, tür­cü­lü­ğün ‘sanat’ şeke­rine bulan­mış bir hay­van sömü­rüsü çeşidi bu. Rızası alın­ma­dan bir insan nasıl teş­hir edi­le­mi­yorsa, bir çocuk ‘sanat’ adı altında nasıl çalış­tı­rı­la­mı­yorsa eşe­ğin de kul­la­nı­la­ma­ması gere­ki­yor.” Zeynep Yüncüler İstan­bul Kül­tür Sanat Vakfı (İKSV) tara­fın­dan Koç Hol­ding spon­sor­lu­ğunda düzen­le­nen 15. İstan­bul Biena­li16 Eylül Cumar­tesi günü baş­ladı. Kuzey Avru­palı ikili Elmg­reen & Dragset‘in küra­tör­lü­ğünde ‘iyi bir komşu’ temalı Bienal 12 Kasım’a […]

Evcil Hayvanlar için Zehirli 10 Şey

Evcil hay­vana sahip olan her­kes evde dola­nır­ken bul­duk­ları en küçük lok­mayı bile ağız­la­rına attıkk­la­rını bilir. Kedi­ler çeşitli bit­ki­leri çiğ­ner­ken fare­ler diş­le­rine göre bul­duk­ları her şeyi kemi­rir, köpek­ler ise part-time elekt­rik süpür­gesi gibi çalı­şır­lar. Aynı zamanda evcil hay­van sahip­le­ri­nin verir­ken bir kez bile düşün­me­ye­ceği yiye­cek­ler onlar için çok zehirli ola­bi­lir. Çünkü hay­van­lar insan­larla aynı meta­bo­liz­maya sahip […]

Gökyüzünün Cesur Kahramanları

Bazı kuş­lar diğer­le­rin­den daha yük­sekte uçar. Hatta bazı­ları nere­deyse uçak­la­rın uçtuğu yük­sek­likte uçar. İşte gök­yü­zü­nün cesur kah­ra­man­ları… Benekli akbaba (11 bin 300 metre) Akba­ba­lar genel­likle uzun mesa­fa­ler katet­mez. Aksine görüş alan­la­rını geniş­let­mek için yük­se­lir­ler. Nesli tüken­mekte olan bu hay­van böy­lece kes­kin göz­leri saye­sinde yer­deki muh­te­mel avla­rını daha iyi görür. Bayağı turna (10 bin metre) Bayağı turna uzun mesa­fe­leri […]

2017’nin En İyi 13 Vahşi Yaşam Fotoğrafı

Geç­ti­ği­miz gün­lerde Irma kasır­ga­sı­nın yarat­tığı yıkımla doğa­nın sert yanına tanık olduk, bu nedenle bu yıl elli üçün­cüsü düzen­le­nen “Yılın Vahşi Yaşam Fotoğ­raf­çısı” fina­list­le­ri­nin ilanı bize doğa­nın güzel­lik­le­rini hatır­lat­mak için çok da güzel bir zamana denk gel­medi. Bu yıl Londra Doğa Tarihi Müzesi, 92 farklı ülke­den 50.000 baş­vuru ara­sın­dan 13 fina­list seçti. Fina­list­leri seçer­ken jüri çekim […]

Benzer Âfet, Farklı Coğrafya, Değişmeyen Habercilik

Sefa­let sonu­cun­daki ölüm­le­rin Batılı okur ve izle­yi­ci­ler için sadece birer rakam­dan iba­ret oldu­ğunu çok­tan öğren­dik ne yazık ki… Aslı Tunç Ağus­tos ayı­nın sonunda dünya küre­sel ısın­ma­nın da tetik­le­diği üç doğal âfet yaşadı. İlki ABD’nin Tek­sas eya­le­tinde 50 kişi­den fazla kişi­nin öldüğü, 7 mil­yona yakın insa­nın etki­len­diği Har­vey Kasır­gası. Bu, koca Tek­sas eya­le­ti­nin dörtte biri demek. Tril­yon­larca […]

Saka Kuşu İnsan Eline Düştüğünde...

İstanbul’da halk ara­sında bir dile­ğin yerine gel­mesi veya ruh­sal bir arınma ihti­yacı ola­rak kuş azat etme âdeti var­dır. Emi­nönü ve Mısır Çar­şısı çev­re­sinde satı­lan bu azat­lık kuş­la­rın hemen hepsi, ötüşü erkek­lere göre daha yeter­siz bulu­nan dişi saka­lar­dan olu­şur. Seyfi Gençer Benim çocuk­lu­ğum kuşa­ğı­mın bütün çocuk­ları gibi sokak­larda geçti. Dere­lerde balık avla­mak­tan zavallı kedi­le­rin peşinde koş­tur­maya, […]

Bir Süper Yanardağ Patlaması Nasıl Önlenecek?

Bir süper yanar­dağ pat­la­ması ile mede­ni­yet­le­rin orta­dan kalk­ması, hatta insan soyu­nun tüken­mesi söz konusu ola­bi­lir. Peki, bu teh­like nasıl önle­ne­bi­lir? ABD’deki Yel­lo­ws­tone Milli Parkı’nın altında dev bir magma havuzu yatı­yor. Parkı karak­te­rize eden kap­lıca ve kay­nar­ca­lar bu magma saye­sinde var. Fakat NASA araş­tır­ma­cı­ları burada dev bir yanar­dağ potan­si­yeli ola­bi­le­ce­ğini ve bunun insan mede­ni­ye­tine en büyük […]

Atmosferdeki karbondioksit tarihin en yüksek seviyesinde

ABD Ulu­sal Okya­nus ve Atmos­fer İda­resi, atmos­fer­deki kar­bon­di­ok­sit ora­nı­nın rekor sevi­yeye ulaş­tı­ğını açık­ladı. Kuru­mun rapo­runa göre, kar­bon­di­ok­sit değeri 400 ppm’nin üze­rine çıktı. ABD Ulu­sal Okya­nus ve Atmos­fer İdaresi’nin (NOAA) yıl­lık rapo­runda, 2016 yılında atmos­fer­deki kar­bon­di­ok­sit ora­nı­nın artış hızı­nın hiç olma­dığı kadar hızlı yük­sel­di­ğine dik­kat çekildi. Geçen yılın, ilk ölçü­mün yapıl­dığı 1958 yılın­dan bu yana atmos­fer­deki kar­bon­di­ok­sit […]