Home Hayat Doğa

Doğa

Flamingoların tek ayak üstünde durmasının sırrı?

ABD’li bilim insan­ları, fla­min­go­la­rın tek ayak­ları üstünde dura­rak daha az enerji har­ca­dı­ğını açık­ladı. Fla­min­go­larla özdeş­leş­ti­ri­len bu duru­şun nedeni bir süre­dir merak konu­suydu. ABD’de bir grup araş­tır­macı, fla­min­go­la­rın tek ayaklı duruş­ları saye­sinde aktif ola­rak kas­la­rını çalış­tır­ma­la­rına gerek olma­dan, ener­ji­le­rini ken­di­le­rine sak­la­ya­bil­dik­le­rini ortaya çıkardı. Bu pasif meka­nizma, fla­min­go­la­rın ‘gururlu’ bir görüntü ser­gi­le­me­le­rini sağ­lı­yor. Elbette ayakta yorul­ma­dan kes­tir­me­le­rini de… […]

10 Soruda Hayvanlar Dünyasının Evrimi: En Eski Atalarımız Bitkiler miydi?

İnsa­nın evrim teori­sini düşün­dü­ğü­müzde ata­la­rı­mı­zın suyo­sunu olma ihti­mali asla aklı­mıza gel­mez. Ama yaşa­mın okya­nusta baş­la­dı­ğını ve ilk başta bit­ki­sel oldu­ğunu düşü­nür­sek bu ihti­mal bizim için daha anlamlı hale gele­bi­lir. İnsan­dan kuşa, böcek­ten balığa aslında hayat­la­rı­mızı bit­ki­lere mi borç­lu­yuz? 1 İnsa­nın may­mun­dan, may­mu­nun da ağaç­tan gel­diği sözü, ilk bakışta görün­düğü kadar yer­siz olma­ya­bi­lir… En eski ata­la­rı­mız […]

Avcı, avlamaya çalıştığı filin altında kalıp öldü!

Zimbabwe’de safa­ride olan tanın­mış Güney Afri­kalı avcı The­unis Botha (51), vur­maya çalış­tığı filin üstüne düş­me­siyle öldü. Botha’nın geç­ti­ği­miz cuma günü Gwai-Zimbabwe’de bir grup avcıyla bir­likte safa­riye katıl­dığı ve ola­yın bu sırada ger­çek­leş­tiği belir­tildi. Netwerk24’ün habe­rinde 3 dişi filin gru­bun ara­sına dal­dığı ve Botha’nın fil­lere ateş ettiği belir­tildi. Dör­düncü bir filinse ters yön­den gele­rek Botha’yı göv­de­sin­den yaka­la­dığı belir­tildi. Filin, […]

Denizler Plastikten Temizleniyor

2018 yılında dün­ya­nın en büyük “temiz­lik” ope­ras­yon­la­rın­dan biri baş­lı­yor. Hol­lan­dalı bir genç tara­fın­dan baş­la­tı­lan okya­nus­ları plas­tik çöp­ten arıtma pro­jesi plan­la­nan­dan iki yıl önce hayata geçi­ri­li­yor.   2020’de start veril­mesi plan­la­nan Okya­nus Temiz­liği (Ocean Cle­anup) iki yıl öne çekildi. Tek­no­lo­jik yeni­lik­ler ve ek mali kay­nak bulun­ması saye­sinde dünya deniz­le­rini bek­le­yen en büyük teh­li­ke­ler­den biri ile daha […]

Geleceğin İnsanları | Belgesel

Dis­co­very Chan­nel tara­fın­dan hazır­la­nan Gele­ce­ğin İnsan­ları bel­ge­seli, doğa ve insan ara­sın­daki iliş­kiye odak­la­nı­yor. Son 100 yılda mil­yon­larca insan doğal doğal afet­ler sonucu haya­tını kay­betse de, insan­lık hızla geli­şi­yor. Bel­ge­sel, geli­şen tek­no­loji ve mühen­dis­li­ğin doğa kar­şı­sında dire­ne­bilme ihti­ma­lini ince­li­yor. Pasi­fikte olu­şan dev tay­fun­lar­dan korun­mak için bina­lar inşaa edi­yor, nehir­leri kont­rol etmek için baraj­lar yapı­yo­ruz ama doğa, deği­şen […]

İspanya'da 2000 yıllık zeytin ağaçları...

İspanya’nın Cas­tel­lon böl­ge­sinde zey­tin­yağı üre­ti­minde kul­la­nı­lan bazı zey­tin ağaç­ları Roma İmpa­ra­tor­luğu döne­min­den kalma, 2000 yıl­lık. İspanya’nın Cas­tel­lon böl­ge­sinde Roma İmparatorluğu’nun izle­rine her yerde rast­la­na­bi­lir. Roma döne­minde İber Yarımadası’nı bir uçtan öbür uca geçen Via Augusta yolu bugün de köp­rü­leri, kemer­leri, vil­la­ları bir­bi­rine bağ­lı­yor. Ama burada en muh­te­şem şey bu tarihi kalın­tı­lar­dan da önce, 2000 yıl­lık […]

Cinayeti Estetize Etmek

Instagram’ın ve ben­zer sos­yal medya prog­ram­la­rı­nın kur­maya çalış­tığı etik, hâlâ önce­likle beyaz-erkek-insan-mer­kezli. Ali Murat İrat Scott van Zyl, balık­tan leopara kadar, öldür­düğü bir­çok hay­vanla fotoğ­raf çek­ti­ren ve bun­ları yayın­la­yan dün­yaca tanın­mış bir avcıydı. Zyl geçen hafta avlan­maya git­tiği Zimbabwe’deki Lim­popo Gölü çev­re­sinde orta­dan kay­boldu. Inde­pen­dent’da yer alan habere göre Zyl kay­bol­ma­dan önce bir köpek sürü­süyle avlan­mak […]

Dev buzdağı Kanada kıyılarına demirledi!

Titanik’i batı­ran­dan 50 kat daha büyük olan buz­dağı Kanada kıyı­la­rında yüzü­yor, turist­ler dev buz­da­ğını gör­mek için akın akın geli­yor. Mev­si­min ilk yüzen buz­dağ­ları Ferry­land kasa­bası sahil şeri­din­den açıkça görü­le­bi­li­yor. Buz­da­ğını görün­tü­le­mek iste­yen pro­fes­yo­nel ve ama­tör fotoğ­raf­çı­lar nede­niyle Güney kıyısı kara­yo­lunda Pas­kalya tatili boyunca uzun kuy­ruk­lar oluştu. New­fo­und­land ve Lab­ra­dor böl­ge­le­ri­nin sahil­leri her yıl ilk­ba­harda Kuzey […]

Caretta Caretta'yı Üç Kurşunla Öldürdüler!

Bodrum’da nesli tükenme teh­li­kesi altında bulu­nan bir caretta caretta, başın­dan üç kur­şunla vuru­la­rak öldü­rüldü. Koyun­baba Koyu sahi­linde yürü­yüş yapan yurt­taş­lar, kıyıya vur­muş ölü deniz kap­lum­ba­ğa­sını görünce durumu muh­tar, muh­tar da jan­dar­maya bil­dirdi. 75 san­tim boyunda, 45 kilog­ram ağır­lı­ğın­daki caretta caret­ta­nın üç kur­şunla vurul­duğu belir­lendi. Jan­darma soruş­turma baş­lattı. Öldü­rü­len caretta caretta, ince­len­mek üzere Deniz Kap­lum­ba­ğa­ları Araş­tırma […]

CocaCola'nın plastik şişelerinin okyanuslara zararı "şok edici boyutlarda"

“Okya­nus­la­rı­mı­zın mide­sinde Coca Cola’nın plas­tik­le­rine daha fazla yer kal­madı.” Inde­pen­dent gaze­te­si­nin çevre muha­biri Tom Bawden’a göre, CocaCola’nın okya­nus­lara ver­diği zarar ‘şok edici boyut­larda’. 500 ayrı mar­kaya sahip olan Coca­Cola, her yıl 100 mil­yar­dan fazla tek kul­la­nım­lık plas­tik şişe satı­yor. BBC’nin aktar­dı­ğına göre, Coca­Cola, 2010 yılında tek kul­la­nım­lık şişe­le­rin işleri için sür­dü­rü­le­bi­lir bir model olma­dı­ğını söy­le­mişti. […]