Home Hayat Doğa Bitkiler

Bitkiler

Dünyanın En Eski Ağaçları: Büyüleyici!

San Francisco’lu fotoğ­rafçı Beth Moon, tam on dört yılını eski ağaç­ları fotoğ­raf­la­ya­rak geçirdi. Dün­yayı bir uçtan bir uca dola­şa­rak ıssız yer­lerde büyü­yen bu büyü­le­yici ağaç­ları fotoğ­raf­ladı. Bu ağaç­la­rın var­lığı dünya tarihi kadar eskiydi. “Dün­ya­nın en geniş ve en eski yaşa­yan anıt­ları ola­rak hâlâ dim­dik ayakta duru­yor­lar. Bu sem­bo­lik ağaç­lar, doğayla uyum içinde daha iyi bir […]

Etsiz bir dünyanın sonuçları ne olabilir?

13 Hazi­ran Dünya Et Yememe Günü’ydü. Peki, bütün dünya veje­tar­yen olsaydı ne olurdu? İklim, çevre, sağ­lık ve eko­nomi açı­sın­dan veje­tar­yen­li­ğin avan­taj­ları ve deza­van­taj­ları… • 2050’ye kadar her­ke­sin veje­tar­yen oldu­ğunu var­sa­yar­sak şu sonuç­larla kar­şı­la­şır­dık: • Dün­yada her yıl yedi mil­yon daha az kişi ölür; her­ke­sin vegan olması halinde ise bu sayı sekiz mil­yona ula­şır. • Küre­sel […]

İspanya'da 2000 yıllık zeytin ağaçları...

İspanya’nın Cas­tel­lon böl­ge­sinde zey­tin­yağı üre­ti­minde kul­la­nı­lan bazı zey­tin ağaç­ları Roma İmpa­ra­tor­luğu döne­min­den kalma, 2000 yıl­lık. İspanya’nın Cas­tel­lon böl­ge­sinde Roma İmparatorluğu’nun izle­rine her yerde rast­la­na­bi­lir. Roma döne­minde İber Yarımadası’nı bir uçtan öbür uca geçen Via Augusta yolu bugün de köp­rü­leri, kemer­leri, vil­la­ları bir­bi­rine bağ­lı­yor. Ama burada en muh­te­şem şey bu tarihi kalın­tı­lar­dan da önce, 2000 yıl­lık […]

Japon sanatçının inanılmaz gıda oymaları

Gıda ile oyna­mak her zaman kötü değil­dir. Ins­tag­ram hesa­bında ken­dine “Gaku” adını veren Japon sanatçı, seç­tiği meyve ve seb­ze­lere yoğun, kar­ma­şık desen­ler oyma uğra­şını tam bir sanata dönüş­tür­müş. Gele­nek­sel Japon sanat­la­rın­dan olan muki­mono ile baş­la­mış Gaku. Bu sanat Japonya’da 16. yüz­yıl boyunca gıda sunum şekli ola­rak yay­gın­laş­mış, sonra Tayland’a yayıl­mış. Şimdi iki ülkede de önemli […]

Hayvan Hakları ve Veganizm Açısından 2016 Yılı

Türkiye’de hay­van hak­ları ala­nında ne yazık ki önemli geliş­me­ler kay­de­di­le­medi. Ülke­nin içinde bulun­duğu siyasi kar­gaşa, kamu­oyu­nun konuya duyar­sız­lığı ve hay­van­lara yar­dım için çalı­şan örgüt­le­rin dağı­nık ve etki­siz olma­sın­dan kay­nak­la­nan sorun­lar yüzün­den hay­van hak­ları ala­nında iler­leme sağ­la­mak son derece güç. Yıl boyunca insan­la­rın hay­van­lara yap­tığı zul­mün, kat­le­di­len hay­van­la­rın haber­le­rini okudu insan­lar. Zülal Kalkandelen Dün­ya­nın nere­deyse hemen […]

Bu bonzai 1625 yılında dikildi ve tam 391 yaşında!

Siz evi­niz­deki saksı bit­ki­le­rini belki zor yaşa­tı­yor­su­nuz. Ama bu muh­te­şem bon­zai ağacı yak­la­şık 400 yıl­dır yaşı­yor. 1625’te diki­len ağaç şu anda 391 yaşında ve eğer bu bilgi yete­rince etki­le­yici değilse, aynı zamanda Hiroşima’ya yapı­lan atom bom­bası sal­dı­rı­sın­dan kur­tul­du­ğunu da ekle­ye­lim. Ağaç, Yamaki aile­sine aitti ve 1945 yılında Ame­ri­kan Hava Kuvvetleri’nin bom­bayı attığı ve yak­la­şık 140.000 kişiyi öldür­düğü […]

İklim Değişikliği Yediklerimizi Nasıl Etkileyecek?

İklim deği­şik­liği nede­niyle bazı besin ürün­le­ri­nin nesli tüke­ne­bi­lir mi? Bir süre önce bilim insan­ları, hay­van tür­le­ri­nin altıda biri­nin iklim deği­şik­liği nede­niyle orta­dan kal­ka­bi­le­ceği uya­rı­sında bulun­muştu. Aynı teh­like tarım ürün­leri ve gıda mad­de­leri açı­sın­dan da geçerli mi? Dün­ya­nın bir­çok böl­ge­sinde tarım üre­ti­ci­le­ri­nin gele­cek yıl­larda daha fazla zor­luk­larla kar­şı­la­şa­cağı doğ­ru­dur. Bu konuda, bit­ki­le­rin kurak­lığa karşı daya­nıklı hale geti­ril­mesi […]

Bir Meyve En Fazla Ne Kadar Büyür?

Bugüne kadar yetiş­miş en büyük meyve han­gi­si­dir? Bu soru­nun yanıtı kes­tir­me­den veri­le­bi­lir. Fakat bir mey­ve­nin en çok ne kadar büyü­ye­bi­le­ceği sorusu bitki biyo­log­la­rını meş­gul eden konu­lar­dan biri olmaya devam edi­yor. Geçen yıl bu konuda yeni bir araş­tır­ma­nın sonuç­ları yayım­landı. Bu araş­tırma dev mey­ve­le­rin içinde olup biten­lere ışık tut­makla kal­mı­yor, bit­ki­le­rin bu çoğun­lukla tatlı mey­ve­leri nasıl […]