Home Hayat Doğa Ekoloji

Ekoloji

Böceklerin felaketi: Tarım, iklimsel çöküşten daha tehlikeli!

Bu şekilde devam etti­ği­miz tak­dirde, tarım yapa­bi­le­ce­ği­miz alt­mış yılı­mız kaldı. George Monbiot Şimdi sıra­la­ya­cak­la­rı­mız ara­sında sizce han­gisi dün­yayı zor­la­yan çev­re­sel sorun­la­rın başında geli­yor? İklim­sel çöküş, hava kir­li­liği, su kaybı, plas­tik atık­lar, şehir­le­rin büyü­mesi. Cevabı söy­lü­yo­rum: Hiç­biri. İna­nıl­ması güç olsa da sorun­lar lis­te­sinde iklim­sel çöküş üçüncü sırada yer alı­yor. İlk iki sorun ise çok az kişi­nin dik­ka­tini […]

Bir Süper Yanardağ Patlaması Nasıl Önlenecek?

Bir süper yanar­dağ pat­la­ması ile mede­ni­yet­le­rin orta­dan kalk­ması, hatta insan soyu­nun tüken­mesi söz konusu ola­bi­lir. Peki, bu teh­like nasıl önle­ne­bi­lir? ABD’deki Yel­lo­ws­tone Milli Parkı’nın altında dev bir magma havuzu yatı­yor. Parkı karak­te­rize eden kap­lıca ve kay­nar­ca­lar bu magma saye­sinde var. Fakat NASA araş­tır­ma­cı­ları burada dev bir yanar­dağ potan­si­yeli ola­bi­le­ce­ğini ve bunun insan mede­ni­ye­tine en büyük […]

Küresel ısınma Avrupa'da yılda 152 bin kişiyi öldürebilir

Bir araş­tır­maya göre, küre­sel ısın­ma­nın etki­le­rini azalt­mak için giri­şim­lerde bulu­nul­mazsa 2100 sene­sine gelin­di­ğinde Avrupa’da iklim deği­şik­liği nede­niyle her yıl haya­tını kay­be­den­le­rin sayısı 152 bine ula­şa­cak. Lan­cet Pla­ne­tary Health isimli online der­gide yayım­la­nan yeni bir araş­tır­maya göre, iklim deği­şik­li­ği­nin etki­le­rini azalt­mak için önlem alın­mazsa 2100 yılında Avrupa’da iklim kay­naklı fela­ket­ler­den ölen­le­rin sayısı yıl­lık 150 bin­den fazla ola­cak. Geç­ti­ği­miz cuma […]

Dünyada Toprak Sorunu Nasıl Çözülecek?

Nüfus artışı, iklim deği­şik­liği, kit­le­sel göç nede­niyle 21. yüz­yılda karşı kar­şıya oldu­ğu­muz sorun­lar ara­sında top­rak sorunu önemli bir yer tutu­yor. Maldivler’in baş­kenti Male’ye kuş­ba­kışı bak­tı­ğı­nızda gök­de­len­lerle dolu bir kenti Hint Okyanusu’nda yüzü­yor­muş gibi görür­sü­nüz. Bu ada şehri ancak boyuna büyü­ye­bi­lir. Şehir nüfusu 2006’dan bu yana yüzde 52 artış gös­ter­miş. 2014 sayı­mında nüfus 158.000 olmuş ve […]

Stephen Hawking: "Trump Dünya'yı Venüs'e çevirebilir."

Fizikçi Step­hen Haw­king, Donald Trump’ın ABD’yi Paris Anlaşması’ndan çek­me­si­nin küre­sel ısın­mayı geri dönüşü olma­yan bir nok­taya taşı­ya­bi­le­ceği uya­rı­sında bulundu. 75. doğum günü etkin­lik­leri kap­sa­mında BBC’ye konu­şan Step­hen Haw­king, dün­ya­nın Venüs geze­ge­nin­de­kine ben­zer bir sera etki­siyle 250 dere­ceye kadar ısı­na­bi­le­ceği ve gök­ten sül­fü­rik asit yağa­bi­le­ceği uya­rı­sında bulu­nur­ken, ben­zer senar­yo­lar nede­niyle insan­lı­ğın soyunu devam ettir­mek için başka […]

Bilim insanlarından "son üç yıl "uyarısı

Alt­mış bilim insanı ve uzman, iklim deği­şik­liği konu­sunda üç yılı­mı­zın kal­dı­ğına dik­kat çekti. Uzman­lar, G20 öncesi Dünya için çok geç olma­dan hare­kete geç­mek için 2020’nın hedef yıl ola­rak belir­len­mesi çağ­rısı yap­tı­lar. İklim deği­şik­liği uzman­ları kar­bon­di­ok­sit salı­nı­mını düşür­mek için son üç yılın kal­dı­ğını, yoksa Dünya için çok geç ola­bi­le­ceği uya­rı­sında bulun­du­lar. Altında alt­mış bilim insanı ile […]

Okyanuslardaki plastik atık sayısı balık sayısını geçmek üzere...

Bir­leş­miş Mil­let­ler (BM) Genel Sek­re­teri Guter­res okya­nus­larla ilgili ilk BM kon­fe­ra­sı­nın açı­lı­şını yapar­ken, okya­nus­la­rın “hiç olma­dığı kadar teh­like altında” olduğu uya­rı­sında bulundu. BM Genel Sek­re­teri Anto­nio Guter­res açı­lı­şını yap­tığı ilk okya­nus kon­fe­ran­sında, son dönemde yapı­lan bir araş­tır­mada önlem alın­ma­dığı tak­tirde 2050 yılında okya­nus­larda balık­tan fazla plas­tik atık ola­ca­ğını söy­ledi. Cum­hur­baş­kan­ları, baş­ba­kan­lar, bakan ve dip­lo­mat­lar da […]

İklim Değişikliğinin Sonuçları Ürkütücü Değil mi!

Bilim insan­ları uya­rı­yor: Küre­sel ısınma aci­len mak­si­mum iki derece ile sınır­lan­dı­rıl­malı. Aksi tak­tirde geze­ge­ni­miz için geri dön­dü­rü­le­mez kötü sonuç­ları ola­cak. Deği­şik­lik­ler çok­tan­dır his­se­di­li­yor. Cehennem alevleri ABD’nin Kali­for­niya eya­leti her yıl yüz­lerce orman yan­gı­nıyla karşı kar­şıya kalı­yor. Eya­let kurak mev­simde yan­gın­larla müca­dele etmek için bin­lerce itfa­iye­ciyle sefer­ber olu­yor. Ancak çoğun­lukla geniş alana yayı­lan yan­gın­lar müca­de­leyi çare­siz […]