Home Hayat Doğa Ekoloji

Ekoloji

Dünya ters yöne dönse ne olurdu?

Bu ani­mas­yon The Curi­ous Cases of Rut­her­ford and Fry adlı BBC Radio 4 prog­ra­mın­dan esin­le­ne­rek yapıl­mış­tır. Prog­ramda Han­nah Fry, koz­mo­log And­rew Pontzen’e Güneş Sistemi’nin doğuşu ve uzay­daki her şeyin neden dön­düğü konu­sunda soru­lar soru­yor. Evrende dön­me­yen bir şey var mı? BBC mete­oro­loji uzmanı John Ham­mond ise Adam Rutherford’a Dünya’nın dön­me­si­nin hava sis­tem­le­rini nasıl yarat­tı­ğını ve […]

Kuzey kutbundaki 100 yıllık iklim değişikliğinin rahatsız edici sonuçları!

1900’lerin baş­la­rında, Ark­tika buzul­ları doğa­nın en gizemli ve keş­fe­dil­me­miş hari­ka­ları ola­rak görü­lü­yordu. 100 yıl­lık iklim deği­şik­liği, yapı­lan onca araş­tırma ve keşif, sonunda bugün bütün göz­lem­le­rin buzul­la­rın yok olu­şunu göz­leme üstüne kurul­maya baş­ladı. Chris­tian Åslund, Gre­en­pe­ace ile çalı­şan bir İsveçli foto muha­biri. Nor­veç Kutup Ens­ti­tüsü, Norveç’te buzul­la­rın bazı erken fotoğ­raf­la­rıyla bugünkü görün­tü­leri yan yana getirdi. Ve deği­şim elbette ina­nıl­maz. Bu […]

Buzulların Tümü Eridiğinde Dünya Nasıl Görünecek?

İklim deği­şik­liği geze­ge­ni­mizi geri dönül­mez bir nok­taya sürük­le­diği bili­ni­yor. Küre­sel ısınma nede­niyle buzul­lar eri­yor, dola­yı­sıyla deniz­le­rin sevi­yesi yük­se­li­yor. Busi­ness Insider’ın hazır­la­dığı bu ani­mas­yon, buzul­la­rın tümü eri­di­ğinde dün­ya­nın nasıl deği­şe­ce­ğini gös­te­ri­yor. Tüm buzul­lar eri­di­ğinde deniz sevi­yesi 66 metre yük­se­le­cek­miş. (734)

Kutuplardaki buzul miktarında rekor düşüş

Bilim insan­ları, Kuzey Kutbu ve Antarktika’daki buzul mik­ta­rın­daki aza­lı­şın rekor düzeyde olma­sı­nın, daha önce örne­ğine rast­lan­ma­mış bir durum oldu­ğunu açık­ladı. ABD mer­kezli Ulu­sal Kar ve Buz Bilgi Merkezi’nin (NSIDC) resmi inter­net site­sinde yayım­la­nan raporda, yük­sek hava sıcak­lığı ve rüz­gâ­rın etki­siyle, son 30 yılın veri­leri ince­len­di­ğinde Kuzey Kutbu ve Antarktika’daki buzul­la­rın eri­me­si­nin kasım ayında rekor düzeye […]

Kadıköy ve Bostancı sahili de değişiyor

Yoksa bozu­lu­yor mu? İstan­bul Büyük­şe­hir Bele­di­yesi tara­fın­dan hazır­la­nan imar pla­nına göre Kadı­köy-Bos­tancı sahi­line su spor­ları mer­kezi, kafe­terya ve sos­yal tesis inşa edi­le­cek. İBB tara­fın­dan, planda ‘rek­re­as­yon alanı’ ola­rak belir­le­nen ala­nın, 2 bin 110 met­re­ka­re­sine su spor­ları mer­kezi inşa edi­le­cek. Birgün’den Uğur Şahin’in habe­rine göre, 1240 met­re­ka­re­sine sos­yal tesis, 775 met­re­ka­re­sine kafe­terya, 330 met­re­ka­re­sine kum­sal kafe, büfe, […]

Dakota direnişi şimdi beklemede...

Dakota dire­ni­şi­nin zafere ula­ma­sı­nın hemen erte­sinde, bir yerli Ame­ri­kalı lider, Donald Trump’in göreve baş­la­dık­tan sonra kararı geri çevirme ola­sı­lı­ğına rağ­men, bin­lerce pro­tes­to­cu­dan eve dön­me­le­rini istedi. Bilin­diği gibi Dakota yer­li­le­ri­nin, çev­re­ci­le­rin, Holl­y­wood yıl­dız­la­rı­nın ve ABD silahlı kuv­vet­leri gazi­leri koalis­yo­nu­nun, 3,8 mil­yar dolar­lık pet­rol pro­je­sini pro­tes­tosu, pro­je­nin iptal edil­me­sini sağ­la­mıştı. Pet­rol boru hattı inşa­ası­nın kut­sal top­rak­lara zarar vere­ceği ve […]

Uğursuz sayı: İnsanlığın an itibariyle yüz yüze bulunduğu 13 imkânsız kriz

Trump’tan iklim deği­şik­li­ğine, bu çok­başlı kriz, çökü­şü­müzü haber veri­yor. Eğer siyasi alter­na­tif­lere kapı­lar kapa­tı­lırsa, öbür kıyıya sağ salim çıkma umu­du­muz da yok. George Mon­biot • Ken­di­nizi güçlü his­set­mi­yor­sa­nız, lût­fen bu yazıyı oku­ma­yın. Bu, kar­şı­mızda dur­du­ğunu düşün­dü­ğüm 13 baba kri­zin lis­tesi. Baş­ka­ları da ola­bi­lir. Lût­fen siz de iste­di­ği­niz ekle­me­leri çıkar­ma­ları yapın. Özür dile­rim ama içi­nizi aça­cak bir […]