Home Hayat Doğa Ekoloji

Ekoloji

Buzulların Tümü Eridiğinde Dünya Nasıl Görünecek?

İklim deği­şik­liği geze­ge­ni­mizi geri dönül­mez bir nok­taya sürük­le­diği bili­ni­yor. Küre­sel ısınma nede­niyle buzul­lar eri­yor, dola­yı­sıyla deniz­le­rin sevi­yesi yük­se­li­yor. Busi­ness Insider’ın hazır­la­dığı bu ani­mas­yon, buzul­la­rın tümü eri­di­ğinde dün­ya­nın nasıl deği­şe­ce­ğini gös­te­ri­yor. Tüm buzul­lar eri­di­ğinde deniz sevi­yesi 66 metre yük­se­le­cek­miş. (715)

Kutuplardaki buzul miktarında rekor düşüş

Bilim insan­ları, Kuzey Kutbu ve Antarktika’daki buzul mik­ta­rın­daki aza­lı­şın rekor düzeyde olma­sı­nın, daha önce örne­ğine rast­lan­ma­mış bir durum oldu­ğunu açık­ladı. ABD mer­kezli Ulu­sal Kar ve Buz Bilgi Merkezi’nin (NSIDC) resmi inter­net site­sinde yayım­la­nan raporda, yük­sek hava sıcak­lığı ve rüz­gâ­rın etki­siyle, son 30 yılın veri­leri ince­len­di­ğinde Kuzey Kutbu ve Antarktika’daki buzul­la­rın eri­me­si­nin kasım ayında rekor düzeye […]

Kadıköy ve Bostancı sahili de değişiyor

Yoksa bozu­lu­yor mu? İstan­bul Büyük­şe­hir Bele­di­yesi tara­fın­dan hazır­la­nan imar pla­nına göre Kadı­köy-Bos­tancı sahi­line su spor­ları mer­kezi, kafe­terya ve sos­yal tesis inşa edi­le­cek. İBB tara­fın­dan, planda ‘rek­re­as­yon alanı’ ola­rak belir­le­nen ala­nın, 2 bin 110 met­re­ka­re­sine su spor­ları mer­kezi inşa edi­le­cek. Birgün’den Uğur Şahin’in habe­rine göre, 1240 met­re­ka­re­sine sos­yal tesis, 775 met­re­ka­re­sine kafe­terya, 330 met­re­ka­re­sine kum­sal kafe, büfe, […]

Dakota direnişi şimdi beklemede...

Dakota dire­ni­şi­nin zafere ula­ma­sı­nın hemen erte­sinde, bir yerli Ame­ri­kalı lider, Donald Trump’in göreve baş­la­dık­tan sonra kararı geri çevirme ola­sı­lı­ğına rağ­men, bin­lerce pro­tes­to­cu­dan eve dön­me­le­rini istedi. Bilin­diği gibi Dakota yer­li­le­ri­nin, çev­re­ci­le­rin, Holl­y­wood yıl­dız­la­rı­nın ve ABD silahlı kuv­vet­leri gazi­leri koalis­yo­nu­nun, 3,8 mil­yar dolar­lık pet­rol pro­je­sini pro­tes­tosu, pro­je­nin iptal edil­me­sini sağ­la­mıştı. Pet­rol boru hattı inşa­ası­nın kut­sal top­rak­lara zarar vere­ceği ve […]

Uğursuz sayı: İnsanlığın an itibariyle yüz yüze bulunduğu 13 imkânsız kriz

Trump’tan iklim deği­şik­li­ğine, bu çok­başlı kriz, çökü­şü­müzü haber veri­yor. Eğer siyasi alter­na­tif­lere kapı­lar kapa­tı­lırsa, öbür kıyıya sağ salim çıkma umu­du­muz da yok. George Mon­biot • Ken­di­nizi güçlü his­set­mi­yor­sa­nız, lût­fen bu yazıyı oku­ma­yın. Bu, kar­şı­mızda dur­du­ğunu düşün­dü­ğüm 13 baba kri­zin lis­tesi. Baş­ka­ları da ola­bi­lir. Lût­fen siz de iste­di­ği­niz ekle­me­leri çıkar­ma­ları yapın. Özür dile­rim ama içi­nizi aça­cak bir […]

Emma Thompson Petrol Endüstrisiyle Mücadele Eden Nunavut Toplumuna Destek Verdi

Sinema dün­ya­sı­nın değerli akt­rist­le­rin­den Emma Thomp­son, pet­rol endüst­ri­siyle müca­dele eden Kuzey Kutup Bölgesi’ndeki Nuna­vut top­lu­muna des­tek verdi. Nüfusu 1000 kişi­den az olan Clyde River, Nuna­vut halkı pet­rol bul­mak için ger­çek­leş­ti­ri­len sis­mik pat­la­ma­lara karşı müca­de­le­le­ri­nin yıl­dı­zın des­te­ğiyle gün­deme taşın­ma­sını umu­yor. İngi­liz oyuncu ve akti­vist Thomp­son, Ulu­sal Enerji Kurulu’na karşı açtık­ları davaya des­tek olmak için Clyde River kasa­ba­sını ziya­ret […]

Alplerin Doğasını Keşfetmek

Fotoğ­rafçı Lukas Fur­lan, Alp­lere yap­tığı bir gezide çek­tiği fotoğ­raf­la­rını pay­laştı. Bilin­diği gibi Alper, Avrupa’nın en yük­sek ve büyük sıra­dağ­ları. 1.200 kilo­metre uzun­lu­ğun­daki dağ sil­si­lesi sekiz ülke­nin için­den geçi­yor: Avus­turlya, Fransa, Almanya, İtalya, Liech­tens­tein, Monaco, Slo­venya ve İsviçre. (10)