Home Hayat Doğa Ekoloji

Ekoloji

Denizler Plastikten Temizleniyor

2018 yılında dün­ya­nın en büyük “temiz­lik” ope­ras­yon­la­rın­dan biri baş­lı­yor. Hol­lan­dalı bir genç tara­fın­dan baş­la­tı­lan okya­nus­ları plas­tik çöp­ten arıtma pro­jesi plan­la­nan­dan iki yıl önce hayata geçi­ri­li­yor.   2020’de start veril­mesi plan­la­nan Okya­nus Temiz­liği (Ocean Cle­anup) iki yıl öne çekildi. Tek­no­lo­jik yeni­lik­ler ve ek mali kay­nak bulun­ması saye­sinde dünya deniz­le­rini bek­le­yen en büyük teh­li­ke­ler­den biri ile daha […]

Dev buzdağı Kanada kıyılarına demirledi!

Titanik’i batı­ran­dan 50 kat daha büyük olan buz­dağı Kanada kıyı­la­rında yüzü­yor, turist­ler dev buz­da­ğını gör­mek için akın akın geli­yor. Mev­si­min ilk yüzen buz­dağ­ları Ferry­land kasa­bası sahil şeri­din­den açıkça görü­le­bi­li­yor. Buz­da­ğını görün­tü­le­mek iste­yen pro­fes­yo­nel ve ama­tör fotoğ­raf­çı­lar nede­niyle Güney kıyısı kara­yo­lunda Pas­kalya tatili boyunca uzun kuy­ruk­lar oluştu. New­fo­und­land ve Lab­ra­dor böl­ge­le­ri­nin sahil­leri her yıl ilk­ba­harda Kuzey […]

CocaCola'nın plastik şişelerinin okyanuslara zararı "şok edici boyutlarda"

“Okya­nus­la­rı­mı­zın mide­sinde Coca Cola’nın plas­tik­le­rine daha fazla yer kal­madı.” Inde­pen­dent gaze­te­si­nin çevre muha­biri Tom Bawden’a göre, CocaCola’nın okya­nus­lara ver­diği zarar ‘şok edici boyut­larda’. 500 ayrı mar­kaya sahip olan Coca­Cola, her yıl 100 mil­yar­dan fazla tek kul­la­nım­lık plas­tik şişe satı­yor. BBC’nin aktar­dı­ğına göre, Coca­Cola, 2010 yılında tek kul­la­nım­lık şişe­le­rin işleri için sür­dü­rü­le­bi­lir bir model olma­dı­ğını söy­le­mişti. […]

Okyanuslar ısınırsa ne olur?

Mete­oro­lo­jik ölçüm­ler baş­la­dı­ğın­dan bu yana 2016 en sıcak yıl oldu. Okya­nus­lar bek­le­nen­den hızlı ısı­nırsa bunun ola­ğa­nüstü hava koşul­la­rın­dan, mer­can kaya­lık­la­rı­nın yok olma­sına kadar bir­çok olum­suz sonucu ola­bi­lir. Küre­sel ısınma hız­lan­dı­ğında deniz sevi­ye­sin­deki yük­se­liş de hız­la­nı­yor. 2004’ten 2010’a kadar okya­nus­lar yak­la­şık 15 mili­metre yük­se­lir­ken, bu değer 2010-2016 yıl­ları ara­sında iki katına çıktı. Batı Pasi­fik kıyı­ları ve […]

Dünya ters yöne dönse ne olurdu?

Bu ani­mas­yon The Curi­ous Cases of Rut­her­ford and Fry adlı BBC Radio 4 prog­ra­mın­dan esin­le­ne­rek yapıl­mış­tır. Prog­ramda Han­nah Fry, koz­mo­log And­rew Pontzen’e Güneş Sistemi’nin doğuşu ve uzay­daki her şeyin neden dön­düğü konu­sunda soru­lar soru­yor. Evrende dön­me­yen bir şey var mı? BBC mete­oro­loji uzmanı John Ham­mond ise Adam Rutherford’a Dünya’nın dön­me­si­nin hava sis­tem­le­rini nasıl yarat­tı­ğını ve […]

Kuzey kutbundaki 100 yıllık iklim değişikliğinin rahatsız edici sonuçları!

1900’lerin baş­la­rında, Ark­tika buzul­ları doğa­nın en gizemli ve keş­fe­dil­me­miş hari­ka­ları ola­rak görü­lü­yordu. 100 yıl­lık iklim deği­şik­liği, yapı­lan onca araş­tırma ve keşif, sonunda bugün bütün göz­lem­le­rin buzul­la­rın yok olu­şunu göz­leme üstüne kurul­maya baş­ladı. Chris­tian Åslund, Gre­en­pe­ace ile çalı­şan bir İsveçli foto muha­biri. Nor­veç Kutup Ens­ti­tüsü, Norveç’te buzul­la­rın bazı erken fotoğ­raf­la­rıyla bugünkü görün­tü­leri yan yana getirdi. Ve deği­şim elbette ina­nıl­maz. Bu […]

Buzulların Tümü Eridiğinde Dünya Nasıl Görünecek?

İklim deği­şik­liği geze­ge­ni­mizi geri dönül­mez bir nok­taya sürük­le­diği bili­ni­yor. Küre­sel ısınma nede­niyle buzul­lar eri­yor, dola­yı­sıyla deniz­le­rin sevi­yesi yük­se­li­yor. Busi­ness Insider’ın hazır­la­dığı bu ani­mas­yon, buzul­la­rın tümü eri­di­ğinde dün­ya­nın nasıl deği­şe­ce­ğini gös­te­ri­yor. Tüm buzul­lar eri­di­ğinde deniz sevi­yesi 66 metre yük­se­le­cek­miş. (784)