Home Hayat Doğa Hayvanlar

Hayvanlar

Tarihte Miyav!

İstanbul’un kedi bol­luğu ve kedi sever­liği bir yana Malezya’da ismini kedi­ler­den alan bir şehir bile var: Kuc­hing. Pınarnaz Eren Günü­müzde evcil kedi­le­rin sayı­sı­nın 500 mil­yon kadar olduğu tah­min edi­li­yor. Kedi­cik­le­rin sayı­la­rı­nın çok olması yet­mez­miş gibi hay­ran­ları da çok. Kos­koca mart ayı­nın mas­kot­lu­ğunu yapı­yor­lar. Kimi­leri tara­fın­dan İstanbul’un sem­bolü sayı­lı­yor­lar. Kedi­le­rin hay­ran­ları şu an bol ama insan­larla […]

Boğa güreşlerinde artık kan dökülmeyecek!

Balear Ada­ları par­la­men­tosu boğa güreş­le­rinde hay­va­nın yara­lan­ması ve öldü­rül­me­sini yasak­la­yan yasa tek­li­fini kabul etti. İspanya’da boğa güre­şi­nin yasak­lan­ma­sını talep eden­ler artı­yor. İspanya’nın Balear Adaları’ndaki boğa güreş­le­rinde bun­dan böyle kan dökül­me­ye­cek. Gele­nek­sel boğa güreş­le­rine şim­diye kadar­kin­den daha sert kısıt­la­ma­lar geti­ren yasa öne­risi bölge par­la­men­to­sunda kabul edildi. Yasaya göre, gös­te­ri­lerde onar dakika kova­lan­mak üzere sadece üç boğa […]

Kurtlar Nehirleri Nasıl Değiştirdi?

Kilit taşı tür­ler (İng: keys­tone spe­cies) bir eko­sis­temde den­ge­nin sağ­lan­ma­sında büyük önem taşı­yan tür­ler­dir. Terim ortaya atıl­dı­ğında sadece otçul sayı­sını den­gede tuta­rak veje­tas­yo­nun (bitki örtü­sü­nün) mik­ta­rını ve çeşit­li­li­ğini koru­yan kurt, aslan, kap­lan gibi besin zin­ci­ri­nin tepe­sin­deki hay­van­ları kap­sa­ıyordu. Fakat daha sonra terim daha geniş hal aldı ve yok­luk­la­rında eko­sis­tem­le­rin büyük zarar göre­ceği can­lı­ları da kap­sar […]

Flamingoların tek ayak üstünde durmasının sırrı?

ABD’li bilim insan­ları, fla­min­go­la­rın tek ayak­ları üstünde dura­rak daha az enerji har­ca­dı­ğını açık­ladı. Fla­min­go­larla özdeş­leş­ti­ri­len bu duru­şun nedeni bir süre­dir merak konu­suydu. ABD’de bir grup araş­tır­macı, fla­min­go­la­rın tek ayaklı duruş­ları saye­sinde aktif ola­rak kas­la­rını çalış­tır­ma­la­rına gerek olma­dan, ener­ji­le­rini ken­di­le­rine sak­la­ya­bil­dik­le­rini ortaya çıkardı. Bu pasif meka­nizma, fla­min­go­la­rın ‘gururlu’ bir görüntü ser­gi­le­me­le­rini sağ­lı­yor. Elbette ayakta yorul­ma­dan kes­tir­me­le­rini de… […]

Avcı, avlamaya çalıştığı filin altında kalıp öldü!

Zimbabwe’de safa­ride olan tanın­mış Güney Afri­kalı avcı The­unis Botha (51), vur­maya çalış­tığı filin üstüne düş­me­siyle öldü. Botha’nın geç­ti­ği­miz cuma günü Gwai-Zimbabwe’de bir grup avcıyla bir­likte safa­riye katıl­dığı ve ola­yın bu sırada ger­çek­leş­tiği belir­tildi. Netwerk24’ün habe­rinde 3 dişi filin gru­bun ara­sına dal­dığı ve Botha’nın fil­lere ateş ettiği belir­tildi. Dör­düncü bir filinse ters yön­den gele­rek Botha’yı göv­de­sin­den yaka­la­dığı belir­tildi. Filin, […]

Cinayeti Estetize Etmek

Instagram’ın ve ben­zer sos­yal medya prog­ram­la­rı­nın kur­maya çalış­tığı etik, hâlâ önce­likle beyaz-erkek-insan-mer­kezli. Ali Murat İrat Scott van Zyl, balık­tan leopara kadar, öldür­düğü bir­çok hay­vanla fotoğ­raf çek­ti­ren ve bun­ları yayın­la­yan dün­yaca tanın­mış bir avcıydı. Zyl geçen hafta avlan­maya git­tiği Zimbabwe’deki Lim­popo Gölü çev­re­sinde orta­dan kay­boldu. Inde­pen­dent’da yer alan habere göre Zyl kay­bol­ma­dan önce bir köpek sürü­süyle avlan­mak […]

Caretta Caretta'yı Üç Kurşunla Öldürdüler!

Bodrum’da nesli tükenme teh­li­kesi altında bulu­nan bir caretta caretta, başın­dan üç kur­şunla vuru­la­rak öldü­rüldü. Koyun­baba Koyu sahi­linde yürü­yüş yapan yurt­taş­lar, kıyıya vur­muş ölü deniz kap­lum­ba­ğa­sını görünce durumu muh­tar, muh­tar da jan­dar­maya bil­dirdi. 75 san­tim boyunda, 45 kilog­ram ağır­lı­ğın­daki caretta caret­ta­nın üç kur­şunla vurul­duğu belir­lendi. Jan­darma soruş­turma baş­lattı. Öldü­rü­len caretta caretta, ince­len­mek üzere Deniz Kap­lum­ba­ğa­ları Araş­tırma […]

Sokak Kedilerinin Belgeseli Kedi'nin Büyük Başarısı!

Kedi gişe­deki doku­zuncu haf­ta­sında 2.2 mil­yon dolar­lık hası­lata ulaştı ve Oscilloscope’un tüm zaman­la­rın en çok izle­nen film­leri ara­sında ikinci sıraya yük­seldi. Ceyda Torun’un İstanbul’daki sokak kedi­le­rini (ve tabii kedi­se­ver­leri de) sevgi pen­ce­re­sin­den kame­raya alan Kedi bel­ge­seli, Ame­rika gişe­le­rin­deki hızlı başa­rı­sıyla her­kese güzel bir sürp­riz yaşattı. Bel­ge­se­lin prö­mi­yeri, Şubat 2016’da iF Istan­bul Film Festivali’nde ger­çek­leş­miş ve […]

Tatlı bir uyku çeken çocuklardan daha çekici ne olabilir!

Elbette köpek­le­riyle kes­ti­ren çocuk­lar… Yetiş­kin­ler tara­fın­dan denet­len­diği sürece, çev­re­le­rinde köpek­le­rin olması, çocuk­lar için iyi ola­bi­lir. Pedi­atri uzman­la­rı­nın çoğu, köpekli bebek­le­rin köpek­leri olma­yan bebek­lere göre, soğuk algın­lığı ve kulak enfek­si­yon­la­rına karşı daha dirençli oldu­ğunu düşü­nü­yor. Bunun için de çocuk­la­rın çok erken zaman­larda köpek­lerle bir­likte yaşa­ması gere­ki­yor. Aşa­ğı­daki görün­tü­ler ise bam­başka! (Bored­Panda) (184)