Home Hayat Doğa Hayvanlar

Hayvanlar

Dinozorların Nesli Tükenmese Ne Olurdu?

Dün­yaya gök­taşı çarp­ma­mış ve dino­zor­lar orta­dan kalk­ma­mış olsaydı insan­lar ve diğer can­lı­lar onla­rın var­lı­ğın­dan nasıl etki­le­nirdi? 66 mil­yon yıl önce 15 km çapın­daki bir gök­taşı dün­yaya çarp­tı­ğında yarat­tığı etki 10 mil­yar Hiro­şima bom­bası gücün­deydi. Bu rad­yo­ak­tif ateş topu bin­lerce kilo­met­re­lik alanı yakıp kavur­muş, 25 kg’dan büyük kara hay­van­ları, yer­yü­zün­deki canlı tür­le­ri­nin yüzde 75’i orta­dan kalk­mıştı. […]

Köpekbalığı Çeteleri | Belgesel

Bütün Suların Hâkimi Nati­onal Geog­rap­hic Wild tara­fın­dan hazır­la­nan bel­ge­selde yet­ki­li­ler, bir dönem Syd­ney kıyı­la­rında köpek­ba­lığı sal­dı­rı­la­rı­nın art­ma­sı­nın nede­nini araş­tı­rı­yor­lar. Büyük beyaz köpek­ba­lık­ları ve boğa köpek­ba­lık­la­rı­nın avlanma böl­gesi haline gelen Syd­ney kıyı­la­rında sal­dırı riski gide­rek artar­ken Avust­ral­ya­lı­lar büyük panik içinde kal­mış­lardı. Yaşa­nan sal­dı­rı­la­rın ardın­dan bir grup köpek balığı dav­ra­nış uzmanı olan deniz biyo­loğu, süreci bilim­sel ola­rak […]

En büyük ve en küçük hayvanların soyları daha hızlı tükeniyor

ABD’deki Ore­gon Eya­let Üniversitesi’nin yap­tığı araş­tırma, dün­yada en büyük ve en küçük hay­van­la­rın nesil­le­ri­nin tüken­mesi ihti­ma­li­nin daha fazla oldu­ğunu ortaya koydu. Araş­tır­maya göre, en ağır hay­van­lar doğ­ru­dan insan­la­rın avlan­ma­ları sonucu , en hafif olan­lar ise doğal yaşam alan­la­rı­nın kir­len­mesi ve ağaç­la­rın kesil­mesi gibi neden­lerle sayıca aza­lı­yor. Dün­ya­nın “altıncı bir toplu soy tüken­me­siyle” karşı kar­şıya olduğu […]

Bienal’de tartışma: Sanat etkinliğinde hayvanlar kullanılır mı?

“İnsan mer­kez­ci­li­ğin, tür­cü­lü­ğün ‘sanat’ şeke­rine bulan­mış bir hay­van sömü­rüsü çeşidi bu. Rızası alın­ma­dan bir insan nasıl teş­hir edi­le­mi­yorsa, bir çocuk ‘sanat’ adı altında nasıl çalış­tı­rı­la­mı­yorsa eşe­ğin de kul­la­nı­la­ma­ması gere­ki­yor.” Zeynep Yüncüler İstan­bul Kül­tür Sanat Vakfı (İKSV) tara­fın­dan Koç Hol­ding spon­sor­lu­ğunda düzen­le­nen 15. İstan­bul Biena­li16 Eylül Cumar­tesi günü baş­ladı. Kuzey Avru­palı ikili Elmg­reen & Dragset‘in küra­tör­lü­ğünde ‘iyi bir komşu’ temalı Bienal 12 Kasım’a […]

Evcil Hayvanlar için Zehirli 10 Şey

Evcil hay­vana sahip olan her­kes evde dola­nır­ken bul­duk­ları en küçük lok­mayı bile ağız­la­rına attıkk­la­rını bilir. Kedi­ler çeşitli bit­ki­leri çiğ­ner­ken fare­ler diş­le­rine göre bul­duk­ları her şeyi kemi­rir, köpek­ler ise part-time elekt­rik süpür­gesi gibi çalı­şır­lar. Aynı zamanda evcil hay­van sahip­le­ri­nin verir­ken bir kez bile düşün­me­ye­ceği yiye­cek­ler onlar için çok zehirli ola­bi­lir. Çünkü hay­van­lar insan­larla aynı meta­bo­liz­maya sahip […]

Gökyüzünün Cesur Kahramanları

Bazı kuş­lar diğer­le­rin­den daha yük­sekte uçar. Hatta bazı­ları nere­deyse uçak­la­rın uçtuğu yük­sek­likte uçar. İşte gök­yü­zü­nün cesur kah­ra­man­ları… Benekli akbaba (11 bin 300 metre) Akba­ba­lar genel­likle uzun mesa­fa­ler katet­mez. Aksine görüş alan­la­rını geniş­let­mek için yük­se­lir­ler. Nesli tüken­mekte olan bu hay­van böy­lece kes­kin göz­leri saye­sinde yer­deki muh­te­mel avla­rını daha iyi görür. Bayağı turna (10 bin metre) Bayağı turna uzun mesa­fe­leri […]

Saka Kuşu İnsan Eline Düştüğünde...

İstanbul’da halk ara­sında bir dile­ğin yerine gel­mesi veya ruh­sal bir arınma ihti­yacı ola­rak kuş azat etme âdeti var­dır. Emi­nönü ve Mısır Çar­şısı çev­re­sinde satı­lan bu azat­lık kuş­la­rın hemen hepsi, ötüşü erkek­lere göre daha yeter­siz bulu­nan dişi saka­lar­dan olu­şur. Seyfi Gençer Benim çocuk­lu­ğum kuşa­ğı­mın bütün çocuk­ları gibi sokak­larda geçti. Dere­lerde balık avla­mak­tan zavallı kedi­le­rin peşinde koş­tur­maya, […]

Tarihte Miyav!

İstanbul’un kedi bol­luğu ve kedi sever­liği bir yana Malezya’da ismini kedi­ler­den alan bir şehir bile var: Kuc­hing. Pınarnaz Eren Günü­müzde evcil kedi­le­rin sayı­sı­nın 500 mil­yon kadar olduğu tah­min edi­li­yor. Kedi­cik­le­rin sayı­la­rı­nın çok olması yet­mez­miş gibi hay­ran­ları da çok. Kos­koca mart ayı­nın mas­kot­lu­ğunu yapı­yor­lar. Kimi­leri tara­fın­dan İstanbul’un sem­bolü sayı­lı­yor­lar. Kedi­le­rin hay­ran­ları şu an bol ama insan­larla […]

Boğa güreşlerinde artık kan dökülmeyecek!

Balear Ada­ları par­la­men­tosu boğa güreş­le­rinde hay­va­nın yara­lan­ması ve öldü­rül­me­sini yasak­la­yan yasa tek­li­fini kabul etti. İspanya’da boğa güre­şi­nin yasak­lan­ma­sını talep eden­ler artı­yor. İspanya’nın Balear Adaları’ndaki boğa güreş­le­rinde bun­dan böyle kan dökül­me­ye­cek. Gele­nek­sel boğa güreş­le­rine şim­diye kadar­kin­den daha sert kısıt­la­ma­lar geti­ren yasa öne­risi bölge par­la­men­to­sunda kabul edildi. Yasaya göre, gös­te­ri­lerde onar dakika kova­lan­mak üzere sadece üç boğa […]