Home Hayat Doğa Hayvanlar

Hayvanlar

Hayvanat bahçesinde yaşayan en yaşlı balık Dede uyutuldu

ABD’de sek­sen yılı aşkın süre­dir bir akvar­yamda yaşa­yan akci­ğerli balık Dede, yaş­lı­lığa bağlı ola­rak yaşam kali­te­sin­deki düşüş ve organ yet­mez­liği nede­niyle uyu­tuldu. Hay­va­nat bah­çe­sin­deki akvar­yumda yaşa­yan en yaşlı balık olma özel­liği taşı­yan balık dün geç­ti­ği­miz hata uyu­tuldu. ABD’nin Chi­cago ken­tin­deki Shedd akvar­yu­munda yaşa­yan Dede (Grand­dad) lakaplı akci­ğer balı­ğı­nın sek­sen yılı aşkın ömrünü söz konusu akvar­yumda geçir­diği […]

Milyonlarca insan balık yiyemeyecek

Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF), Avru­pa­lı­la­rın bes­lenme alış­kan­lık­la­rı­nın değiş­me­mesi halinde, güney yarım­kü­re­deki yok­sul ülke­ler için, 2050 yılında balı­ğın bile lüks gıda haline gele­bi­le­ceği uya­rı­sını yapı­yor. İsta­tis­tik­lere göre, Avru­pa­lı­la­rın kendi kara sula­rında avla­dık­ları balık­lar, ancak yılın yarısı için yeterli olu­yor. Zen­gin ülke­ler, geri kalan balık ihti­ya­cını ise yok­sul ülke­ler­den itha­lat yoluyla kar­şı­lı­yor. Görü­nüşte her iki taraf […]

Hayvan Hakları ve Veganizm Açısından 2016 Yılı

Türkiye’de hay­van hak­ları ala­nında ne yazık ki önemli geliş­me­ler kay­de­di­le­medi. Ülke­nin içinde bulun­duğu siyasi kar­gaşa, kamu­oyu­nun konuya duyar­sız­lığı ve hay­van­lara yar­dım için çalı­şan örgüt­le­rin dağı­nık ve etki­siz olma­sın­dan kay­nak­la­nan sorun­lar yüzün­den hay­van hak­ları ala­nında iler­leme sağ­la­mak son derece güç. Yıl boyunca insan­la­rın hay­van­lara yap­tığı zul­mün, kat­le­di­len hay­van­la­rın haber­le­rini okudu insan­lar. Zülal Kalkandelen Dün­ya­nın nere­deyse hemen […]

Gergedan boynuzunun ne kadar değerli olduğu biliniyor ama...

ABD kökenli biyo­tek­no­loji fir­ma­ları, yasa­dışı avlan­mayı önle­meyi de amaç­la­ya­rak, ger­çe­ğin­den farkı olma­yan yapay ger­ge­dan boy­nuzu geliş­tirdi. Ancak vahşi yaşam uzman­ları bu buluşla ilgili onlar kadar hevesli değil. Bir biyo­tek­no­loji fir­ması niha­yet ger­ge­dan avını dur­du­ra­cak, 3 boyutlu, yapay bir ger­ge­dan boy­nuzu geliş­tirdi. Ardın­dan en az dört şir­ket de gene­tik ola­rak ger­çe­ğiyle aynı olan yapay ya da tak­lit ger­ge­dan […]

Hayvanlar Âleminin Muhteşem Anneleri

Anne ile yav­rusu ara­sın­daki güçlü bağ sadece insana özgü değil­dir. İşte hay­van­lar ale­minde bu bağı gös­te­ren 22 fotoğ­raf… Hiç­bir şey anne sev­gi­si­nin yerini tuta­maz denir. Bunun kanı­tını bul­mak için çok uzak­lara git­mek gerek­mez. İngiltere’de Mart ayı­nın ilk pazar günü kut­la­nan Anne­ler Günü nede­niyle BBC Earth hay­van­lar ale­min­den muh­te­şem anne­le­rin fotoğ­raf­la­rını der­ledi. Bu fotoğ­raf­lar, anne ile […]

Çocukların Hayvanlara İhtiyacı Var

Çocuk­la­rın hay­van­lara ihti­yacı oldu­ğunu gös­te­ren, yürek ısı­tan fotoğ­raf­lar. Her çocu­ğun bir ev hay­va­nına ihti­yacı var­dır. Bir ev hay­vanı dost­luk verir. Peki bi rev hay­va­nı­nın çocuk­lar için öteki anam­la­rını düşü­nü­yor musu­nuz? Hay­van­lar çocuk­la­rın pek çok şeyi öğren­me­sine yar­dımcı olur, bakım­la­rında cesa­ret aşı­lar çocuk­la­rın sağ­lı­ğını korur ve aile bağ­la­rını güç­len­di­rir. Bu fotoğ­raf­lar bun­ları yete­ince gös­ter­mi­yor mu? (87)

Çocuklar ve Hayvanlar

Çocuk­lar ve Hay­van­lar konulu bir fotoğ­raf yarış­ması. Düzen­le­yen childphotocompetition.com. Son yarış­mayı Polon­yalı Justyna Garczyk-Kleszcz. Aşa­ğıda, dün­ya­nın her yeri­den gön­de­ril­miş çocuk ve hay­van iliş­ki­sini konu eden fotoğ­raf­lar. Ödülü kazanan – Justyna Garczyk-Kleszcz, Polonya Marta Obiegla, Polonya Jennifer Kapala, Kanada Sara Hadenfeldt, ABD Svetoslava Madarova, Bulgaristan Sarah Jane Van Heerden, Güney Afrika Amy Pisco, ABD Katrina Parry, […]

Hayvan Hakları ve Aydınlanma

İnsan­lı­ğın ahlaki evri­minde bir son­raki adım, hay­van hak­la­rını benim­se­mek ve bunun kap­samlı sonuç­la­rını kabul etmek­tir. Hay­van hak­ları, insan­lı­ğın son iki yüz­yıl içinde ger­çek­leş­tir­miş olduğu en ile­rici ahlaki ve siyasi adım­la­rın temeli üze­rine otu­rur. Sözün özü, hay­van hak­ları argü­manı, insan hak­ları diye bir şey varsa, aynı neden­den dolayı hay­van­la­rın da hakkı oldu­ğunu sav­lar. Yazar, tanın­mış konuş­macı, […]