Home Hayat Doğa Hayvanlar

Hayvanlar

İnsanlar ve Hayvanların Benzer Yönleri

Hamamda bayı­lan ayı­lar, konu­şan muhab­bet kuş­ları. Hay­van­lar sadece insan­ları tak­lit mi edi­yor yoksa hay­van­lar ale­min­deki dost­la­rı­mızla bil­di­ği­miz­den çok daha fazla ortak yönü­müz mü var? Alet kul­lan­mak Yay­gın kanı­nın aksine alet kul­la­nımı yal­nızca insana has bir özel­lik değil. Pri­mat­lar da bin­lerce yıl­dır alet kul­la­nı­yor. Max Planck Ens­ti­tüsü araş­tır­ma­cı­la­rı­nın ortaya çıkar­dığı bul­gu­lara göre Batı Afrika’daki şem­pan­ze­ler yak­la­şık dört […]

Böceklerin felaketi: Tarım, iklimsel çöküşten daha tehlikeli!

Bu şekilde devam etti­ği­miz tak­dirde, tarım yapa­bi­le­ce­ği­miz alt­mış yılı­mız kaldı. George Monbiot Şimdi sıra­la­ya­cak­la­rı­mız ara­sında sizce han­gisi dün­yayı zor­la­yan çev­re­sel sorun­la­rın başında geli­yor? İklim­sel çöküş, hava kir­li­liği, su kaybı, plas­tik atık­lar, şehir­le­rin büyü­mesi. Cevabı söy­lü­yo­rum: Hiç­biri. İna­nıl­ması güç olsa da sorun­lar lis­te­sinde iklim­sel çöküş üçüncü sırada yer alı­yor. İlk iki sorun ise çok az kişi­nin dik­ka­tini […]

Adım Adım Ekolojik Felakete: Uçan böcekler yüzde 75 oranında azaldı!

“Uçan böcek­le­rin sayı­sın­daki bu düşüş dünya için büyük bir alarm nite­li­ğinde.” Almanya’da yapı­lan bir araş­tır­maya göre uçan böcek­le­rin sayısı son yirmi beş yılda yüzde 75 ora­nında azaldı. Bili­min­san­ları bu durumu adım adım yak­laş­tı­ğı­mız bir “eko­lo­jik fela­ket” ola­rak yorum­lu­yor. Böcek­ler, polen taşı­yı­cı­lığı yap­ma­ları ve bazı hay­van­lar için besin kay­nağı olma­ları sebe­biyle dün­ya­daki yaşam ve insan­lık için […]

Dinozorların Nesli Tükenmese Ne Olurdu?

Dün­yaya gök­taşı çarp­ma­mış ve dino­zor­lar orta­dan kalk­ma­mış olsaydı insan­lar ve diğer can­lı­lar onla­rın var­lı­ğın­dan nasıl etki­le­nirdi? 66 mil­yon yıl önce 15 km çapın­daki bir gök­taşı dün­yaya çarp­tı­ğında yarat­tığı etki 10 mil­yar Hiro­şima bom­bası gücün­deydi. Bu rad­yo­ak­tif ateş topu bin­lerce kilo­met­re­lik alanı yakıp kavur­muş, 25 kg’dan büyük kara hay­van­ları, yer­yü­zün­deki canlı tür­le­ri­nin yüzde 75’i orta­dan kalk­mıştı. […]

Köpekbalığı Çeteleri | Belgesel

Bütün Suların Hâkimi Nati­onal Geog­rap­hic Wild tara­fın­dan hazır­la­nan bel­ge­selde yet­ki­li­ler, bir dönem Syd­ney kıyı­la­rında köpek­ba­lığı sal­dı­rı­la­rı­nın art­ma­sı­nın nede­nini araş­tı­rı­yor­lar. Büyük beyaz köpek­ba­lık­ları ve boğa köpek­ba­lık­la­rı­nın avlanma böl­gesi haline gelen Syd­ney kıyı­la­rında sal­dırı riski gide­rek artar­ken Avust­ral­ya­lı­lar büyük panik içinde kal­mış­lardı. Yaşa­nan sal­dı­rı­la­rın ardın­dan bir grup köpek balığı dav­ra­nış uzmanı olan deniz biyo­loğu, süreci bilim­sel ola­rak […]

En büyük ve en küçük hayvanların soyları daha hızlı tükeniyor

ABD’deki Ore­gon Eya­let Üniversitesi’nin yap­tığı araş­tırma, dün­yada en büyük ve en küçük hay­van­la­rın nesil­le­ri­nin tüken­mesi ihti­ma­li­nin daha fazla oldu­ğunu ortaya koydu. Araş­tır­maya göre, en ağır hay­van­lar doğ­ru­dan insan­la­rın avlan­ma­ları sonucu , en hafif olan­lar ise doğal yaşam alan­la­rı­nın kir­len­mesi ve ağaç­la­rın kesil­mesi gibi neden­lerle sayıca aza­lı­yor. Dün­ya­nın “altıncı bir toplu soy tüken­me­siyle” karşı kar­şıya olduğu […]

Bienal’de tartışma: Sanat etkinliğinde hayvanlar kullanılır mı?

“İnsan mer­kez­ci­li­ğin, tür­cü­lü­ğün ‘sanat’ şeke­rine bulan­mış bir hay­van sömü­rüsü çeşidi bu. Rızası alın­ma­dan bir insan nasıl teş­hir edi­le­mi­yorsa, bir çocuk ‘sanat’ adı altında nasıl çalış­tı­rı­la­mı­yorsa eşe­ğin de kul­la­nı­la­ma­ması gere­ki­yor.” Zeynep Yüncüler İstan­bul Kül­tür Sanat Vakfı (İKSV) tara­fın­dan Koç Hol­ding spon­sor­lu­ğunda düzen­le­nen 15. İstan­bul Biena­li16 Eylül Cumar­tesi günü baş­ladı. Kuzey Avru­palı ikili Elmg­reen & Dragset‘in küra­tör­lü­ğünde ‘iyi bir komşu’ temalı Bienal 12 Kasım’a […]

Evcil Hayvanlar için Zehirli 10 Şey

Evcil hay­vana sahip olan her­kes evde dola­nır­ken bul­duk­ları en küçük lok­mayı bile ağız­la­rına attıkk­la­rını bilir. Kedi­ler çeşitli bit­ki­leri çiğ­ner­ken fare­ler diş­le­rine göre bul­duk­ları her şeyi kemi­rir, köpek­ler ise part-time elekt­rik süpür­gesi gibi çalı­şır­lar. Aynı zamanda evcil hay­van sahip­le­ri­nin verir­ken bir kez bile düşün­me­ye­ceği yiye­cek­ler onlar için çok zehirli ola­bi­lir. Çünkü hay­van­lar insan­larla aynı meta­bo­liz­maya sahip […]

Gökyüzünün Cesur Kahramanları

Bazı kuş­lar diğer­le­rin­den daha yük­sekte uçar. Hatta bazı­ları nere­deyse uçak­la­rın uçtuğu yük­sek­likte uçar. İşte gök­yü­zü­nün cesur kah­ra­man­ları… Benekli akbaba (11 bin 300 metre) Akba­ba­lar genel­likle uzun mesa­fa­ler katet­mez. Aksine görüş alan­la­rını geniş­let­mek için yük­se­lir­ler. Nesli tüken­mekte olan bu hay­van böy­lece kes­kin göz­leri saye­sinde yer­deki muh­te­mel avla­rını daha iyi görür. Bayağı turna (10 bin metre) Bayağı turna uzun mesa­fe­leri […]