Home Hayat Eğitim

Eğitim

Y kuşağı daha çok kütüphane kullanıyor

Amerika’da otuz yaşın altında kişi­le­rin yüzde 88’i de geçen yıl en az bir kitap bitir­di­ğini söy­lü­yor. Y Kuşağı, yaş­ları şu an 18 ile 35 ara­sında olan­lar. Tüke­tim çıl­gın­lık­la­rıyla meş­hur. En çok bili­nen özel­lik­leri ken­di­le­rini dün­ya­nın mer­kezi ola­rak görme, tat­min­siz­lik ve oto­ri­teye karşı sal­dır­gan­lık. Onları her şeyi kolay elde etme arzu­ları ve çabuk sıkıl­ma­la­rıyla da ayırt ede­bi­lir­si­niz. Ancak […]

Evrenin Ucuna Yolculuk | Belgesel

Evre­nin Ucuna Yol­cu­luk Bilin­mez olan insa­nın hen zaman ilgi­sini çeker. Bin­lerce yıl­dan beri insan uza­yın derin­lik­le­rinde ula­şa­bi­le­ceği yere kadar göz­lem yap­maya çalış­mış. Önce Dünya’dan baş­la­yıp sonra adım adım geliş­tir­diği gözet­leme araç­la­rıyla öteki galak­si­lere kadar. Bizim­kine ben­ze­yen başka evren­ler varsa onlar bilim insan­la­rı­nın yeni bilim­sel ve tek­no­lo­jik veri­leri ve araç­la­rıyla yakı­nı­mıza gele­cek. Bu nite­likli bel­ge­sel, bizi uzay […]

40 yaşında kanserden hayatını kaybeden İranlı matematikçi Meryem Mirzakhani kim?

Mate­ma­ti­ğin Nobeli ola­rak anı­lan Fields ödü­lünü kaza­nan ilk kadın ola­rak tarihe geçen İranlı mate­ma­tikçi Mer­yem Mir­zak­hani, 40 yaşında meme kan­seri nede­niyle haya­tını kay­betti. Kan­se­rin Mirzakhani’nin kemik­le­rine kadar yayıl­dığı belir­tildi. ABD’de yaşa­yan ve çalı­şan Mir­zak­hani, çalış­ma­la­rında özel­likle hiper­bo­lik geometri, ergo­dik teori, simp­lek­tik geometri ve Teich­mül­ler teori­sine odak­la­nı­yordu. Ne konuda çalı­şı­yordu? Mirzakhani’nin çalış­ma­ları özel­likle “Riemann yüzeyi” ola­rak […]

Çocuklara Sesli Öyküleri Nasıl Okumalıyız?

Bir öyküyü biri­sine oku­mayı tek taraflı bir akta­rım değil, oku­yan ve din­le­yen ara­sın­daki bir işbir­liği ola­rak gör­mek gere­ki­yor. Çocuk­lara bir öyküyü yük­sek sesle okur­ken yapı­lan en sık hata­lar­dan biri, onlara bebek muame­lesi yap­mak­tır. Sek­sen bir yaşın­daki aktör Jim Dale, Peter Pan, Sek­sen Günde Devri Alem ve Harry Pot­ter serisi gibi bir­çok çocuk kita­bı­nın Grammy ödüllü […]

Yazmanın İyileştirici Etkisi

İnsa­nın acı­ları ve gizli duy­gu­ları hak­kında yaz­ması bağı­şık­lık sis­te­mini güç­len­di­rir mi? Psi­ko­loji pro­fe­sörü James Pen­ne­ba­ker 1986’da ola­ğa­nüstü bir şey keş­fet­miş ve bu ileri yıl­larda yüz­lerce araş­tır­maya esin kay­nağı olmuştu. Öğren­ci­le­rin­den, yaşa­dık­ları en üzücü olay ya da en zor dönem­leri hak­kında 15 dakika boyunca yaz­ma­la­rını iste­mişti. Daha önce kim­seyle pay­laş­ma­dık­ları, en gizli kal­mış düşün­ce­le­rini yazıya döke­bi­le­cek­lerdi. Pen­ne­ba­ker […]

Türkiye, UNICEF’in Raporuna Göre de Eğitim Kalitesinde Sonuncu

Bir­leş­miş Mil­let­ler Çocuk­lara Yar­dım Fonu UNICEF’in çocuk­la­rın refah koşul­la­rına yöne­lik rapo­runda Tür­kiye, 41 ülke ara­sında 36. sırada geldi. ‘Eği­tim kali­tesi’ kate­go­ri­sinde ise sonuncu sırada yer aldı. UNICEF’in İtalya’da bulu­nan Inno­centi Araş­tırma Ofisi’nin açık­la­dığı “Gele­ceği Kurma: Çocuk­lar ve Zen­gin Ülke­lerde Sür­dü­rü­le­bi­lir Kal­kınma Hedef­leri” adlı rapo­runa göre, refah durumu orta ve yük­sek ülke­lerde yaşa­yan her beş çocuk­tan biri […]

10 Ünlü Yazı Tipinin Kökeni, Hikâyesi

Bil­gi­sa­yar­larda kul­lan­dı­ğı­mız yazı tip­leri, keli­me­nin tam anla­mıyla par­mak izi­miz olmuşsa da, üzer­le­rinde düşünme gerek­si­ni­mini pek duy­ma­yız. İlgi çekici, hatta zaman zaman şaşır­tıcı köken­lere sahip bu yazı tip­le­ri­nin bir bölümü, tek­no­lo­jik alet­le­rin geliş­me­siyle bir­likte piya­sa­nın gerek­si­nim­le­rini kar­şı­la­mak ama­cıyla ticari işlet­me­ler tara­fın­dan üre­til­miş, bir bölü­müyse kari­ka­tür­lerde kul­la­nı­lan harf­ler­den, müzik­ten, yol tabe­la­la­rın­dan ve bul­ma­ca­lar­dan esin­le­ni­le­rek yara­tıl­mış­tır. Wingdings Wing­dings […]

Kitabın Esrarengiz Kökenleri

Basılı kitap ve e-kitap ara­sın­daki çekişme yeni değil. Keith Hous­ton, ilk kitap­la­rın antik Roma’da oldu­ğuna dair ben­zer bir tar­tış­ma­nın nasıl ortaya çık­tı­ğını anla­tı­yor. Kitap deği­şi­yor. Elekt­ro­nik kitap­lar basılı kitap­lar­dan daha por­ta­tif, bin­ler­ce­sini bir tab­le­tin ya da oku­run içinde taşı­ya­bi­li­yor­su­nuz. Bin­lerce kitap sadece bir tık uza­ğı­nızda. E-kitap­la­rın basılı kitap­lara göre daha daya­nıklı olduğu tar­tı­şı­la­bi­lir, bir e-kitap […]