Home Hayat Eğitim

Eğitim

Bollywood Filmleri Hindistan’ın Okuma Yazma Oranını Nasıl Artırabilir?

Hint film müzik­le­ri­nin çoğu çok fazla tek­rar içer­diği için, din­le­yi­ci­ler de aynı söz­cük­leri bir­den fazla din­le­ye­rek pra­tik yapma şan­sına sahip olu­yor. 2011 yılında Hin­dis­tan yedi yüz sek­sen mil­yon kişi okur yazardı, başka bir deyişle de nüfu­sun yüzde yet­miş dördü. Fakat ülke­deki bir sivil top­lum örgü­tü­nün yap­tığı araş­tır­maya göre okur yazan Hint­li­le­rin en az dört yüz […]

Yaratıcı Yazarlık (!)

Yazar belki haya­tın da öğret­me­ni­dir. Özgenur Korlu Kimi insan­lar kıya­fet top­lar indi­rim­den, bense kitap. Öyle inter­net­ten falan da değil üste­lik. Kavun usulü kok­laya kok­laya almak için kitap­çı­dan. Bu iş için en güzel yer­ler­den biri de Boğa­ziçi Üni­ver­si­tesi Kuzey Kampüs’teki Pan­dora Kita­bevi. Burada yeni çıkan kitap­lar yüzde 20 indi­rimli. Bu indi­rim hem eski dost­lara kavuş­tu­ru­yor insanı, hem […]

Diliniz Kişiliğinize Gizlice İhanet Ediyor

Kul­lan­dı­ğı­mız dil kişi­li­ği­mi­zin farklı yön­le­rini ortaya koyar. Oto­büste gider­ken yanı­nız­daki insan­la­rın ettiği soh­bet­ten ve kul­lan­dık­ları söz­cük­ler­den onla­rın karak­teri hak­kında tah­minde bulu­na­bi­lir misi­niz? Ya da bir öykü oku­sa­nız, yaza­rın dilin­den nasıl biri oldu­ğunu anla­ya­bi­lir misi­niz? İnsan­lar bir­bir­le­rini “kul­lan­dı­ğın söz­cük­lere dik­kat et” diye sık sık uya­rır­lar. Yapı­lan araş­tır­ma­lar da bu uya­rıyı des­tek­ler nite­likte. Çünkü konu­şur­ken, yazar­ken, tweet […]

Y kuşağı daha çok kütüphane kullanıyor

Amerika’da otuz yaşın altında kişi­le­rin yüzde 88’i de geçen yıl en az bir kitap bitir­di­ğini söy­lü­yor. Y Kuşağı, yaş­ları şu an 18 ile 35 ara­sında olan­lar. Tüke­tim çıl­gın­lık­la­rıyla meş­hur. En çok bili­nen özel­lik­leri ken­di­le­rini dün­ya­nın mer­kezi ola­rak görme, tat­min­siz­lik ve oto­ri­teye karşı sal­dır­gan­lık. Onları her şeyi kolay elde etme arzu­ları ve çabuk sıkıl­ma­la­rıyla da ayırt ede­bi­lir­si­niz. Ancak […]

Evrenin Ucuna Yolculuk | Belgesel

Evre­nin Ucuna Yol­cu­luk Bilin­mez olan insa­nın hen zaman ilgi­sini çeker. Bin­lerce yıl­dan beri insan uza­yın derin­lik­le­rinde ula­şa­bi­le­ceği yere kadar göz­lem yap­maya çalış­mış. Önce Dünya’dan baş­la­yıp sonra adım adım geliş­tir­diği gözet­leme araç­la­rıyla öteki galak­si­lere kadar. Bizim­kine ben­ze­yen başka evren­ler varsa onlar bilim insan­la­rı­nın yeni bilim­sel ve tek­no­lo­jik veri­leri ve araç­la­rıyla yakı­nı­mıza gele­cek. Bu nite­likli bel­ge­sel, bizi uzay […]

40 yaşında kanserden hayatını kaybeden İranlı matematikçi Meryem Mirzakhani kim?

Mate­ma­ti­ğin Nobeli ola­rak anı­lan Fields ödü­lünü kaza­nan ilk kadın ola­rak tarihe geçen İranlı mate­ma­tikçi Mer­yem Mir­zak­hani, 40 yaşında meme kan­seri nede­niyle haya­tını kay­betti. Kan­se­rin Mirzakhani’nin kemik­le­rine kadar yayıl­dığı belir­tildi. ABD’de yaşa­yan ve çalı­şan Mir­zak­hani, çalış­ma­la­rında özel­likle hiper­bo­lik geometri, ergo­dik teori, simp­lek­tik geometri ve Teich­mül­ler teori­sine odak­la­nı­yordu. Ne konuda çalı­şı­yordu? Mirzakhani’nin çalış­ma­ları özel­likle “Riemann yüzeyi” ola­rak […]