Home Hayat Eğitim

Eğitim

Kurmaca Dünyanın Okulları-Edebiyatta Okul Öğrenci Öğretmen

Okul orta­mına ‘içe­ri­den’ bakan roman­lar çoğu zaman daha inan­dı­rıcı ve ger­çekçi görü­nür okur­lara. Bun­lar ara­sında, önce Gönül­çe­len; daha sonra Çav­dar Tar­la­sında Çocuk­lar adıyla yayım­la­nan J.D. Salinger’ın romanı en dik­kate değer olan­lar­dan. Hülya Soyşekerci Okul­lar, içinde var olduğu top­lum­sal sis­te­min gerekli gör­düğü değer­lerle donan­mış birey­leri oluşturan/yaratan; öğren­ci­leri mev­cut ve gele­cek­teki top­lum­sal yaşama hazır­la­yan pro­je­le­rin ger­çek­leş­ti­ril­diği eği­tim […]

Asyalı Öğrenciler Ekip Çalışmasında Zirvede

OECD’nin 52 ülke ve eko­no­mide yap­tığı araş­tır­mada, 15 yaşın­daki öğren­ci­le­rin ekip içinde çalışma bece­ri­leri sınandı. Sin­ga­pur liste başı olur­ken, Alman öğren­ci­ler de küre­sel rakip­le­ri­nin pek geri­sinde kal­madı. İş dün­ya­sında sos­yal bece­ri­ler gide­rek önem kaza­nı­yor. Eko­no­mik İşbir­liği ve Kal­kınma Teş­ki­latı da (OECD) bu geliş­meyi göze­te­rek, ilk kez 15 yaşın­daki öğren­ci­le­rin ekip içinde çalışma bece­ri­le­rini sına­ya­rak bir […]

TDK “Türkçesi varken” dedi; var mı? - 2

Yoksa “kont­rol” Türkçe mi? Altaylar’dan gelen yiğit bir kav­ra­mı­mız da bizim habe­ri­miz mi yok? Ümit Kıvanç TDK’nın “Türk­çesi var­ken!” mesa­jın­daki öne­ri­le­rini ele almayı sür­dü­rü­yo­rum. Geçen yazımı, bu fas­lın ilk bölü­münü oku­yan­lar mera­mımı bili­yor, kısaca tek­rar­la­ya­yım: Öne­ri­len keli­me­leri-kav­ram­ları yerine öne­ril­dik­leri yabancı keli­me­lerle kar­şı­laş­tı­rı­yor, ihti­yacı tam kar­şı­la­yıp kar­şı­la­ma­dık­la­rına bakı­yor, bu arada bu ince­le­me­nin bizi sürük­le­diği daha genel sorun­lara, […]

PISA Direktörü Schleicher: “Türk eğitim sistemi dünyaya uyum sağlayamadı.”

PISA Direk­törü And­reas Sch­le­ic­her, Türk eği­tim sis­te­mi­nin dün­yaya uyum sağ­la­ya­ma­dı­ğını belir­te­rek, “Öğret­tik­le­ri­niz artık gerek­siz” dedi. PISA Direk­törü And­reas Sch­le­ic­her Haber­türk’ten Nalan Koçak’a konuştu: Nalan Koçak: Başa­rılı eği­ti­min anah­tarı ne? And­reas Sch­le­ic­her: Her çocu­ğun öğre­ne­bi­le­ce­ğine güven­mek. Mesela bazı öğren­ci­ler daha yete­nekli görü­lü­yor. Ama en iyi eği­tim sis­tem­leri, her öğren­ci­sini başa­rıya götü­ren­ler. Bir diğer mesele de şu: Eği­ti­min genel […]

TDK “Türkçesi varken” dedi; var mı? - 1

Şah­sen bu hâli­sâne ses­le­nişi TDK tari­hinde bir dev­rim ola­rak gör­düm; bil­mi­yo­rum abar­tı­yor muyum. Ümit Kıvanç Muh­te­me­len dev­let daire­si­nin Kaf­ka­vârî hava­sın­dan buna­lan Türk Dil Kurumu, zaman zaman sevi­ye­mize ine­rek ara­mıza karış­maya hamle edi­yor. TDK geçen­lerde hepi­mize hita­ben samimi bir tweet attı. Koca kurum, kesip biç­tiği, ağ gibi delik delik yapıp direk­lere gere­rek voley­bol, ora­sına bura­sına ufak çukur­lar aça­rak […]

Tianjin Binhai Halk Kütüphanesi bu çağa aitmiş gibi durmuyor!

Arjan­tinli yazar Jorge Luis Bor­ges tara­fın­dan yazı­lan Babil Kütüp­ha­nesi öyküsü, evreni sınır­sız kitap­lar ve raf­lar içe­ren ve dev bir kütüp­hane ola­rak betim­ler. Eğer bizim ger­çek evre­ni­mizde böyle bir kütüp­hane olsaydı, bu kütüp­hane muh­te­me­len Tian­jin Bin­hai Kütüphanesi’ne ben­zerdi. Hol­landa şir­ketli MVRDV tara­fın­dan tasar­la­nan ve kısa bir süre önce Tian­jin ken­tinde açı­lışı yapı­lan Bin­hai Halk Kütüp­ha­nesi Çin’de […]

UNESCO: Türkiye, kitap okuma oranında 86'ıncı sırada!

Türkiye’de, kitap okuma alış­kan­lığı yayın­cı­lara göre ne durumda? Türkiye’de kitaba ne kadar zaman ve para har­ca­nı­yor? Bu soru­la­rın cevap­ları, pek iç açıcı değil. Çözüm öne­ri­le­ri­nin odak nok­ta­sında ise, çocuk­lar var. İstanbul’da Kadı­köy-Beşik­taş vapu­run­daki yüz­lerce yol­cu­dan Merve Ulus, 20-25 daki­ka­lık o sefer sıra­sında kitap oku­yan yal­nızca bir­kaç kişi­den biriydi. Oysa, İstan­bul vapur­ları kitap oku­mak için belki de en […]

Kitaplar İçin Yeni Bir Göz: Duyarlı Okur

Duyarlı okur, yaza­rın kul­lan­dığı dil­deki uygun­suz­lu­ğun, sal­dır­gan­lı­ğın ya da öte­ki­leş­tir­me­nin var­lı­ğına ve bun­la­rın potan­si­ye­line odak­la­nı­yor. Denis Gürcü İyi niyetli bir yaza­rın fark­lı­lık­larla dolu bir dün­yayı kur­ma­ca­sında doğru ve hak­ka­ni­yetli bir şekilde tas­vir ede­bil­mesi için ne yap­ması gere­kir? Son zaman­larda çeşitli maka­le­ler bu soruya şaşır­tıcı bir cevap veri­yor: Tas­la­ğı­nızı düzen­le­mesi için “duyarlı okur”lar tutun! Ancak nedir, […]

Yaratıcılık Mutlu Ediyor

Otago’daki bir üni­ver­si­te­nin yap­tığı araş­tır­maya göre, günde bir kez yara­tıcı bir iş yap­mak sizi mutlu bir zihne kavuş­tu­ru­yor. Yara­tıcı bir iş, yazı yaz­mak­tan tasa­rım yap­maya, şarkı söy­le­mek­ten resim çiz­meye kadar bir­çok akti­vi­teyi kap­sı­yor elbette. Aslında tek yap­ma­nız gere­ken, ori­ji­nal bir fikri sanatla ifade ede­bi­le­ce­ği­niz yara­tıcı bir amaç belir­le­mek ve o amaca giden yolu takip etmek. Yakın […]