Home Hayat Eğitim

Eğitim

PISA sonuçlarına göre Singapur’un doğruları

Sin­ga­pur Ulu­sal Eği­tim Enstitüsü’nden Prof. Dr. Sing Kong Lee: “Öğren­ci­nin yete­ne­ğine göre eği­tim, öğret­men kali­tesi, yük­sek büt­çe­nin nasıl har­can­dığı başarı fak­tör­le­ri­nin başın­da­dır.” Bir­Gün gaze­te­sinde Burak Abatay’ın yap­tığı haber, PISA sonuç­la­rına göre Türkiye’de eği­tim sis­te­mi­nin yaşa­dığı çökün­tüyü değer­len­di­rir­ken öteki ülke­le­rin olumlu dene­yim­le­ri­nin yakın­dan izlen­mesi gerek­ti­ğini gös­te­ri­yor. Burak Abatay’ın yap­tığı habe­rin ve Sin­ga­pur Ulu­sal Eği­tim Enstitüsü’nden Prof. […]

PISA, Eğitimde Bulunduğumuz Yeri Belgeledi

Türkiye’nin fen kar­nesi ise içler acısı.  OECD orta­la­ma­sı­nın 493 olduğu fende Tür­kiye 425 puan ile 70 ülke ara­sında 50’nci oldu ve 35 OECD ülkesi ara­sında ise sadece Meksika’nın önünde yer aldı.  2012’de arka­mızda olan Şili önü­müze geçti. Prof. Dr. Erhan Erkut MEF Üniversitesi Rektör Yardımcısı PISA, OECD tara­fın­dan eği­tim poli­ti­ka­ları ve çık­tı­la­rını geliş­tir­mek ama­cıyla uygu­la­nan bir […]

Eğitimin Yükselen Yıldızı Estonya

Türkiye’nin PISA testi sonuç­la­rı­nın yarat­tığı hayal kırık­lığı malûm. Estonya’yı ince­le­mek, Tür­kiye için de ufuk açıcı ola­bi­lir. Sezin Öney Ulus­la­ra­rası çapta fen, mate­ma­tik ve okuma bece­ri­le­rini ölçen baş­lıca sınav­lar­dan biri PISA. Geç­ti­ği­miz gün­lerde, bu tes­tin 2015 sonuç­ları açık­lan­dı­ğında, Tür­kiye için “şok” yaşandı. Zira, Türkiye’nin fen, mate­ma­tik ve okuma alan­la­rında 2003’ten beri yük­se­len puan­ları 2015’te yapı­lan sınav­larda […]

Okuma Kültürüne Katkı Ödülleri 2016

Okul Kütüp­ha­ne­ci­leri Derneği’nin “Okuma Kül­tü­rüne Katkı Ödül­leri” 2016 sahip­le­rini bulu­yor. Okul Kütüp­ha­ne­ci­leri Der­neği 2013 yılın­dan iti­ba­ren ver­meye baş­la­dığı Gele­nek­sel “Kütüp­hane ve Okuma Kül­tü­rüne Katkı Ödülleri”nin 4.sünü 52. Kütüp­hane Haf­tası kut­la­ma­ları kap­sa­mında 28 Mart Pazar­tesi günü Ankara Üni­ver­si­tesi Ecza­cı­lık Fakül­tesi 50. Yıl Salo­nunda saat 12.00’de ger­çek­le­şe­cek ödül töre­ninde sahip­le­rine veri­le­cek. “Kütüp­hane ve Okuma Kül­tü­rüne Katkı Ödül­leri” […]

E-kitaplar Okuma Tarzını Değiştiriyor mu?

İlk elekt­ro­nik kita­bın yayım­lan­ma­sı­nın üze­rin­den 20 yıl­dan fazla zaman geçti. İlk tep­ki­ler olum­suz olsa da bazı­ları e-kitap­la­rın gide­rek yay­gın­la­şa­ca­ğını, hatta kla­sik anlamda kitap­la­rın var­lı­ğını teh­dit eder hale gele­bi­le­ce­ğini öngör­müştü. Araş­tır­ma­lar ABD’de yetiş­kin nüfu­sun yarı­sı­nın bir tab­lete ya da e-kitap oku­yu­cu­suna sahip oldu­ğunu ve her 10 kişi­den 3’ünün 2013’te e-kitap oku­du­ğunu gös­te­ri­yor. Basıl­mış kitap­lar hâlâ en yay­gın […]

2015'in Kitap Üretimi Rakamları

Bir kişi başına düşen kitap sayısı 4,9. 9-17 Ocak tarih­le­rinde Adana Ulus­la­ra­rası Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzen­le­ne­cek olan Çuku­rova 9. Kitap Fuarı’nın basın top­lan­tı­sında konu­şan Tür­kiye Yayın­cı­lar Bir­liği İkinci Baş­kanı Fahri Aral, 2015 yılı­nın Tür­kiye yayın­cı­lık veri­le­rini açık­ladı. Fahri Aral’ın konuş­ma­sında aktar­dığı bil­gi­lere göre, 2015 yılında top­lam 620.751.618 adet kitap üre­tildi. • Bu kitap­lar için […]

Türkiye'nin Kitap Okuma Profili

Lib­ro­net Okur Pro­fili ve Kitap Satı­nalma Dav­ra­nış­ları Araş­tır­ması Türkiye’deki kitap okuma alış­kan­lığı üze­rine çar­pıcı sonuç­lar ortaya koydu. Araş­tır­maya göre % 32 hiç kitap oku­mu­yor. En az oku­yan bölge Akde­niz, evli­ler bekar­lara, kadın­lar erkek­lere göre daha çok kitap oku­yor. Türkiye’de kitap okuma alış­kan­lı­ğı­nın az olduğu konu­sunda genel bir kabul var. Son on yıl içinde kitap okuma […]

Legolarla Öğret ve Öğren

Lego­ları çocuk­lar için yararlı oyun­cu­lar ola­rak gör­mü­yor ola­bi­lir­si­niz. Ama bir öğret­men, bu süper oyun­cak­ları çocuk­la­rın eği­ti­mini geliş­tir­mek için yara­tıcı biçimde kul­lan­mış. Hem de mate­ma­tik öğre­timi için. New York’ta yaşa­yan Aly­cia Zim­mer­man adlı öğret­men, üçüncü sınıf­taki çocuk­lara kesir­leri, kare­leri ve öbür mate­ma­tik kav­ram­la­rını açık­la­mak için lego­lar­dan bakın nasıl yarar­lan­mış. Zim­mer­man, bu küçük par­ça­la­rın sınıfta şimdi mate­ma­tiği […]