Home Hayat Eğitim

Eğitim

Çocuklara Sesli Öyküleri Nasıl Okumalıyız?

Bir öyküyü biri­sine oku­mayı tek taraflı bir akta­rım değil, oku­yan ve din­le­yen ara­sın­daki bir işbir­liği ola­rak gör­mek gere­ki­yor. Çocuk­lara bir öyküyü yük­sek sesle okur­ken yapı­lan en sık hata­lar­dan biri, onlara bebek muame­lesi yap­mak­tır. Sek­sen bir yaşın­daki aktör Jim Dale, Peter Pan, Sek­sen Günde Devri Alem ve Harry Pot­ter serisi gibi bir­çok çocuk kita­bı­nın Grammy ödüllü […]

Yazmanın İyileştirici Etkisi

İnsa­nın acı­ları ve gizli duy­gu­ları hak­kında yaz­ması bağı­şık­lık sis­te­mini güç­len­di­rir mi? Psi­ko­loji pro­fe­sörü James Pen­ne­ba­ker 1986’da ola­ğa­nüstü bir şey keş­fet­miş ve bu ileri yıl­larda yüz­lerce araş­tır­maya esin kay­nağı olmuştu. Öğren­ci­le­rin­den, yaşa­dık­ları en üzücü olay ya da en zor dönem­leri hak­kında 15 dakika boyunca yaz­ma­la­rını iste­mişti. Daha önce kim­seyle pay­laş­ma­dık­ları, en gizli kal­mış düşün­ce­le­rini yazıya döke­bi­le­cek­lerdi. Pen­ne­ba­ker […]

Türkiye, UNICEF’in Raporuna Göre de Eğitim Kalitesinde Sonuncu

Bir­leş­miş Mil­let­ler Çocuk­lara Yar­dım Fonu UNICEF’in çocuk­la­rın refah koşul­la­rına yöne­lik rapo­runda Tür­kiye, 41 ülke ara­sında 36. sırada geldi. ‘Eği­tim kali­tesi’ kate­go­ri­sinde ise sonuncu sırada yer aldı. UNICEF’in İtalya’da bulu­nan Inno­centi Araş­tırma Ofisi’nin açık­la­dığı “Gele­ceği Kurma: Çocuk­lar ve Zen­gin Ülke­lerde Sür­dü­rü­le­bi­lir Kal­kınma Hedef­leri” adlı rapo­runa göre, refah durumu orta ve yük­sek ülke­lerde yaşa­yan her beş çocuk­tan biri […]

10 Ünlü Yazı Tipinin Kökeni, Hikâyesi

Bil­gi­sa­yar­larda kul­lan­dı­ğı­mız yazı tip­leri, keli­me­nin tam anla­mıyla par­mak izi­miz olmuşsa da, üzer­le­rinde düşünme gerek­si­ni­mini pek duy­ma­yız. İlgi çekici, hatta zaman zaman şaşır­tıcı köken­lere sahip bu yazı tip­le­ri­nin bir bölümü, tek­no­lo­jik alet­le­rin geliş­me­siyle bir­likte piya­sa­nın gerek­si­nim­le­rini kar­şı­la­mak ama­cıyla ticari işlet­me­ler tara­fın­dan üre­til­miş, bir bölü­müyse kari­ka­tür­lerde kul­la­nı­lan harf­ler­den, müzik­ten, yol tabe­la­la­rın­dan ve bul­ma­ca­lar­dan esin­le­ni­le­rek yara­tıl­mış­tır. Wingdings Wing­dings […]

Kitabın Esrarengiz Kökenleri

Basılı kitap ve e-kitap ara­sın­daki çekişme yeni değil. Keith Hous­ton, ilk kitap­la­rın antik Roma’da oldu­ğuna dair ben­zer bir tar­tış­ma­nın nasıl ortaya çık­tı­ğını anla­tı­yor. Kitap deği­şi­yor. Elekt­ro­nik kitap­lar basılı kitap­lar­dan daha por­ta­tif, bin­ler­ce­sini bir tab­le­tin ya da oku­run içinde taşı­ya­bi­li­yor­su­nuz. Bin­lerce kitap sadece bir tık uza­ğı­nızda. E-kitap­la­rın basılı kitap­lara göre daha daya­nıklı olduğu tar­tı­şı­la­bi­lir, bir e-kitap […]

Çocuklara Kitap Okumak Zihinlerini Geliştiriyor

Evde sık­lıkla kitap oku­nan çocuk­la­rın zihin­le­rinde gör­sel imge­leme ve anla­tı­lanı kav­rama yeti­leri çok daha etkin. Pedi­at­rist­ler sık sık ebe­veyn­lere, çocuk­la­rına düzenli ola­rak sesli kitap oku­ma­la­rını tav­siye edi­yor. Ancak bu sefer, araş­tır­ma­cı­lar ilk kez bu akti­vi­te­nin okul öncesi çocuk­la­rın beyin­le­rini zihin­sel imge­leme ve anla­tı­lanı anlama konu­sunda geliş­tir­di­ğine dair kanıt­lar buldu. Her iki beceri de dili ve okur­ya­zar­lığı […]

İlk Cümlenizi Yazmanın On Yolu

www.yazimkilavuzu.com.tr Eğer kafa­nızda bir hikâye varsa ve tek ihti­ya­cı­nı­zın bir baş­lan­gıç cüm­lesi oldu­ğunu düşü­nü­yor­sa­nız size iyi bir habe­ri­miz var. Yazım Kıla­vuzu işi­nizi kolay­laş­tır­mak için size yol gös­te­re­cek bir liste hazır­ladı. Yazı­nın tamamı için. 1 Ölümsüz Cümleler Önce­likle şunu söy­le­ye­lim; böyle bir cümle kurma giri­şi­minde bulun­mak kale­mi­nizi tama­men öldü­re­bi­lir. Ölüm­süz cüm­le­ler kuran yazar­lar,  ilk harf­le­rini yaz­maya baş­la­dık­la­rında […]

Çocuklarınızın kendi kendilerine yeten yetişkinler olmasını istiyorsanız...

Bu çocuk başka türlü laf anla­mı­yor! Peki nasıl anla­tı­la­cak… Anne baba­mız hepi­mize bağır­mış, bazı­la­rı­mıza ter­lik de fır­la­tıl­mış­tır. Çünkü çocuk­lara başka türlü laf anla­ta­maz, başa çıka­maz­sı­nız. Bu doğru mu? Sakince, hır­pa­la­ma­dan ve hır­pa­lan­ma­dan çocuk büyü­te­mez miyiz? Her şeyi kırk kere söy­le­mek zorunda mıyız? Hal Edward Run­kel, evli­lik, aile tera­pisti ve dünyanın bir­çok yerinde konuş­ma­lar yapan lisanslı […]

Bir Üniversite Macaristan’dan Kovulurken

Üni­ver­si­te­nin kuru­cusu Soros’un 25 mil­yar dolar­lık ser­veti hiç de öyle tar­tış­ma­lar­dan uzak elde edil­miş bir ser­vet değil. Sezin Öney Cent­ral Euro­pean Uni­ver­sity (CEU), yani Orta Avrupa Üni­ver­si­tesi, 25 yıl­dır Macaristan’ın baş­kenti Budapeşte’de lisan­süstü prog­ram­la­rıyla dün­ya­nın dört bir tara­fın­dan öğrenci çeki­yordu. Ancak, 4 Nisan Salı günü, Maca­ris­tan Parlamentosu’nda imza­la­nan bir anlaşma, CEU’nun kapa­tıl­ma­sına giden yolu açtı. Bir haf­tada […]