Home Hayat Eğitim

Eğitim

Çocuklara Kitap Okumak Zihinlerini Geliştiriyor

Evde sık­lıkla kitap oku­nan çocuk­la­rın zihin­le­rinde gör­sel imge­leme ve anla­tı­lanı kav­rama yeti­leri çok daha etkin. Pedi­at­rist­ler sık sık ebe­veyn­lere, çocuk­la­rına düzenli ola­rak sesli kitap oku­ma­la­rını tav­siye edi­yor. Ancak bu sefer, araş­tır­ma­cı­lar ilk kez bu akti­vi­te­nin okul öncesi çocuk­la­rın beyin­le­rini zihin­sel imge­leme ve anla­tı­lanı anlama konu­sunda geliş­tir­di­ğine dair kanıt­lar buldu. Her iki beceri de dili ve okur­ya­zar­lığı […]

İlk Cümlenizi Yazmanın On Yolu

www.yazimkilavuzu.com.tr Eğer kafa­nızda bir hikâye varsa ve tek ihti­ya­cı­nı­zın bir baş­lan­gıç cüm­lesi oldu­ğunu düşü­nü­yor­sa­nız size iyi bir habe­ri­miz var. Yazım Kıla­vuzu işi­nizi kolay­laş­tır­mak için size yol gös­te­re­cek bir liste hazır­ladı. Yazı­nın tamamı için. 1 Ölümsüz Cümleler Önce­likle şunu söy­le­ye­lim; böyle bir cümle kurma giri­şi­minde bulun­mak kale­mi­nizi tama­men öldü­re­bi­lir. Ölüm­süz cüm­le­ler kuran yazar­lar,  ilk harf­le­rini yaz­maya baş­la­dık­la­rında […]

Çocuklarınızın kendi kendilerine yeten yetişkinler olmasını istiyorsanız...

Bu çocuk başka türlü laf anla­mı­yor! Peki nasıl anla­tı­la­cak… Anne baba­mız hepi­mize bağır­mış, bazı­la­rı­mıza ter­lik de fır­la­tıl­mış­tır. Çünkü çocuk­lara başka türlü laf anla­ta­maz, başa çıka­maz­sı­nız. Bu doğru mu? Sakince, hır­pa­la­ma­dan ve hır­pa­lan­ma­dan çocuk büyü­te­mez miyiz? Her şeyi kırk kere söy­le­mek zorunda mıyız? Hal Edward Run­kel, evli­lik, aile tera­pisti ve dünyanın bir­çok yerinde konuş­ma­lar yapan lisanslı […]

Bir Üniversite Macaristan’dan Kovulurken

Üni­ver­si­te­nin kuru­cusu Soros’un 25 mil­yar dolar­lık ser­veti hiç de öyle tar­tış­ma­lar­dan uzak elde edil­miş bir ser­vet değil. Sezin Öney Cent­ral Euro­pean Uni­ver­sity (CEU), yani Orta Avrupa Üni­ver­si­tesi, 25 yıl­dır Macaristan’ın baş­kenti Budapeşte’de lisan­süstü prog­ram­la­rıyla dün­ya­nın dört bir tara­fın­dan öğrenci çeki­yordu. Ancak, 4 Nisan Salı günü, Maca­ris­tan Parlamentosu’nda imza­la­nan bir anlaşma, CEU’nun kapa­tıl­ma­sına giden yolu açtı. Bir haf­tada […]

Nitelikli Okur, Yaratıcı Okuma

Yara­tıcı okur, oku­duğu met­nin aynı zamanda yazarı ola­bi­lir. Bilge Ozan Kıran “Bir edebi kitap nasıl okun­malı? Nite­likli okur kim­dir? Yara­tıcı okuma nasıl olur?” Bir söy­le­şide Selim İleri, nite­likli okuru şöyle tanım­lı­yor: “Nite­likli okur, çok oku­yan birisi değil, oku­du­ğu­nun neyi anlat­tı­ğına, neyi tah­lil etti­ğine kafa­sını yoran okur­dur.” Yorul­maya hazır mısın sev­gili okur? Nite­likli okur, yor­gun okur­dur. Sabır­lı­dır. Yavaş­lı­ğın […]

PISA sonuçlarına göre Singapur’un doğruları

Sin­ga­pur Ulu­sal Eği­tim Enstitüsü’nden Prof. Dr. Sing Kong Lee: “Öğren­ci­nin yete­ne­ğine göre eği­tim, öğret­men kali­tesi, yük­sek büt­çe­nin nasıl har­can­dığı başarı fak­tör­le­ri­nin başın­da­dır.” Bir­Gün gaze­te­sinde Burak Abatay’ın yap­tığı haber, PISA sonuç­la­rına göre Türkiye’de eği­tim sis­te­mi­nin yaşa­dığı çökün­tüyü değer­len­di­rir­ken öteki ülke­le­rin olumlu dene­yim­le­ri­nin yakın­dan izlen­mesi gerek­ti­ğini gös­te­ri­yor. Burak Abatay’ın yap­tığı habe­rin ve Sin­ga­pur Ulu­sal Eği­tim Enstitüsü’nden Prof. […]

PISA, Eğitimde Bulunduğumuz Yeri Belgeledi

Türkiye’nin fen kar­nesi ise içler acısı.  OECD orta­la­ma­sı­nın 493 olduğu fende Tür­kiye 425 puan ile 70 ülke ara­sında 50’nci oldu ve 35 OECD ülkesi ara­sında ise sadece Meksika’nın önünde yer aldı.  2012’de arka­mızda olan Şili önü­müze geçti. Prof. Dr. Erhan Erkut MEF Üniversitesi Rektör Yardımcısı PISA, OECD tara­fın­dan eği­tim poli­ti­ka­ları ve çık­tı­la­rını geliş­tir­mek ama­cıyla uygu­la­nan bir […]

Eğitimin Yükselen Yıldızı Estonya

Türkiye’nin PISA testi sonuç­la­rı­nın yarat­tığı hayal kırık­lığı malûm. Estonya’yı ince­le­mek, Tür­kiye için de ufuk açıcı ola­bi­lir. Sezin Öney Ulus­la­ra­rası çapta fen, mate­ma­tik ve okuma bece­ri­le­rini ölçen baş­lıca sınav­lar­dan biri PISA. Geç­ti­ği­miz gün­lerde, bu tes­tin 2015 sonuç­ları açık­lan­dı­ğında, Tür­kiye için “şok” yaşandı. Zira, Türkiye’nin fen, mate­ma­tik ve okuma alan­la­rında 2003’ten beri yük­se­len puan­ları 2015’te yapı­lan sınav­larda […]