Home Hayat Eğlence

Eğlence

Dizi Sektöründe Hâkimiyet Edebiyat Uyarlamalarının

Her zevke uygun ola­bi­le­cek, ede­bi­yat­tan uyar­la­nan 5 yeni dizi. Dex­ter, Game Of Thro­nes ve Sher­lock, ede­bi­yat uyar­la­ma­la­rı­nın yal­nızca film­lerde değil, dizi­lerde de ne denli yara­tıcı ve muaz­zam ola­bi­le­ce­ğini hepi­mize kanıt­la­mıştı. Yönet­men­ler ve yapım­cı­lar kitap made­ni­nin ne denli bere­ketli oldu­ğunu gör­müş ola­cak­lar ki, son döne­min en çok konu­şu­lan dizi­leri de ede­bi­ya­tın mey­ve­leri olmaya baş­ladı. Elbette roman­la­rını oku­ma­nın […]

Tarot Kartlarının Şaşırtıcı ve Az Bilinen Kökeni

Tarot kart­la­rı­nın kökeni konu­sunda neler söy­le­ne­bi­lir? Basit bir kart oyunu mudur yoksa kökeni antik Mısır bil­ge­li­ğine daya­nan bir keha­net sanatı yahut kişi­nin ken­dini bil­me­sine vasıta olan mis­tik bir reh­ber mi? Fulya Kılınçarslan Basit bir kart oyunu, nasıl olup da kadim gizem­leri taşı­dığı iddia edi­len ezo­te­rik bir uygu­la­maya dönüş­müş ve para kar­şı­lığı haki­kat vaat edi­len ezo­te­rizm paza­rında, […]

Fi Fenomeni ve İnternet Dizilerinin Geleceği

İnter­net üze­rin­den dizi izle­yen kuşa­ğın dik­ka­tini ve zekâ­sını hafife alan senaryo hata­ları ve man­tık yan­lış­la­rını bir kenara yaz­ma­lı­yız. Aslı Tunç Azra Kohen Sarızeybek‘in çok satan üçle­mesi Fi | Çi | Pi roman­la­rın­dan uyar­la­nan Fi dizi­nin bu denli ses getir­mesi diji­tal plat­form­larda inter­net dizi­le­ri­nin gele­ceği ne ola­cak soru­sunu ülke­miz sınır­la­rına getirdi. Hâlâ duy­ma­yan­lar için Fi dizisi Doğuş Grubu bün­ye­sin­deki diji­tal tele­viz­yon plat­formu […]

Süper kahramanlar da kadınlara karşı...

“Süper kah­ra­man endüst­ri­sinde, fizik­sel ola­rak güçlü kadın­lar ve bir­çok ırk­tan karak­ter­ler var, ancak hiç­biri ‘baş­rol’ değil.” 1987 doğumlu Jaz­min Tru­es­dale, içinde eğlence sek­tö­rün­den bir­çok firma barın­dı­ran Mino Şir­ket­ler Grubu’nun kuru­cusu ve yöne­ti­cisi. Aynı zamanda da Aza Comics’in yara­tı­cısı. Tru­es­dale çocuk­lu­ğunu çizgi roman oku­ya­rak geçir­miş. Ancak zamanla çoğu­nun suçla müca­dele hikâ­yesi olması ve hep erkek karak­ter­le­rin yer […]

2015'ten Adrenalinleri Tavana Vurduran 20 Fotoğraf

Ne insanlar ama! Nefes kesici fotoğ­raf­ları nasıl çeke­cek­si­niz? Çok kolay: Rahat­la­mak için spo­run uçlarda yaşan­dığı yer­lere gidin. Mace­ralı, daha da çok teh­like içe­ren bir yol­cu­luğa çıkın. Tabii siz ken­di­niz bir kan­yona geril­miş ip üstünde yürü­mek iste­mi­yor­sa­nız! Böy­lece aynı zamanda, arka­daş­la­rı­nızı kıs­kan­dı­ra­cak harika bir şansa da sahip ola­ca­kı­nız. Burada örnek­leri var ama bu fotoğ­raf­lar size uygun […]

Legolarla Öğret ve Öğren

Lego­ları çocuk­lar için yararlı oyun­cu­lar ola­rak gör­mü­yor ola­bi­lir­si­niz. Ama bir öğret­men, bu süper oyun­cak­ları çocuk­la­rın eği­ti­mini geliş­tir­mek için yara­tıcı biçimde kul­lan­mış. Hem de mate­ma­tik öğre­timi için. New York’ta yaşa­yan Aly­cia Zim­mer­man adlı öğret­men, üçüncü sınıf­taki çocuk­lara kesir­leri, kare­leri ve öbür mate­ma­tik kav­ram­la­rını açık­la­mak için lego­lar­dan bakın nasıl yarar­lan­mış. Zim­mer­man, bu küçük par­ça­la­rın sınıfta şimdi mate­ma­tiği […]

Muhteşem hayvan heykelleri, tümü de dikkatle kesilmiş kağıt tabakalardan yapıldı

Kanadalı sanatçı Calvin Nicholls arşiv kâğıtlarını kullanarak sıradışı üç boyutlu heykeller yaratıyor. Çok katmanlı kâğıttan yapılan heykellerin (ki kendisi onları ‘alçak rölyef çerçeveli kâğıt heykeller’ olarak tanımlıyor) yapımı dört haftadan iki yıla kadar sürüyor ve bu süreç her zaman hayvanların kas ve iskelet yapılarının doğru yansıtılabilmesi için geniş bir araştırma ile başlıyor.

Bitkileri alçıya gömerek çiçek fosilleri yaratan sanatçı

2012’de Rachel Dein bir buket kullanarak yaptığı alçıdan dökülmüş levhayı bir çiçekçinin sahiplerine gösterdi. Çok etkilendiler ve kısa süre sonra İngiliz sanatçı bu modern “fosiller”i yapması için siparişler almaya başladı. Dein’ın yöntemi basitti: çiçekleri ıslak kile gömüyor, daha sonra buna alçı ve çimento karışımı dökerek bir levha yapıyordu.

Haydi bilgisayarda oyuna!

Minecraft sanattan eğitime kadar birçok alanda hatırı sayılır bir yer elde etti. Küplerden oluşan kötü grafiklerle yapılmış, pek de belli bir amacı olmayan oyunun bu kadar popüler olacağını, yaratıcısı Markus Persson hayal etmiş midir bilinmez ama toplamda 55 milyon kadar satan oyun şimdiden bilgisayar oyunları arasında bir efsane olmakla kalmadı, aynı zamanda sanattan eğitime kadar akla gelmeyen birçok alanda kendisine hatırı sayılır bir yer elde etti.