Home Hayat Eğlence

Eğlence

Eğlence Sektörünün Vazgeçemediği İsim: Pablo Escobar

Gar­cía Már­quez bu kitabı yazar­ken Esco­bar da öldü­rül­müştü. Már­quez kur­maca olma­yan, karak­teri ger­çek olan bir kitap yaz­mıştı. Pablo Escobar’ın uyuş­tu­rucu kral­lı­ğı­nın kurul­ma­sını ve yük­sel­me­sini anla­tan Netf­lix dizisi Nar­cos bu ayın başında üçüncü sezo­nuyla yayın­landı. Uyuş­tu­rucu dün­ya­sında bir­çok kuralı değiş­ti­ren ve ken­dine bir impa­ra­tor­luk kuran Esco­bar, kazan­cıyla ve mal var­lı­ğıyla da uyuş­tu­rucu dün­ya­sında bir­çok rekor kır­mıştı. […]

"Özgürlük Adası" 25 yaşında

Meş­hur Szi­get Fes­ti­vali 25 yaşına gir­miş, Szi­get bile çey­rek asırı devir­miş. Zaman çok hızlı akı­yor… Sezin Öney Macarca “Szi­get”, “ada” demek… Benim için tek bir “Szi­get” var; Buda ile Peşte’nin ara­sında, Tuna’nın orta­sında yer alan “Mar­git szi­get”. Özel­likle yaz­ları Budapeşte’de olunca git­ti­ğim park ada. 1970’lerde yapıl­mış bir otel dışında hemen hiç­bir bina­nın olma­dığı, sadece ağaç­lar, çiçek­ler […]

Bilgisayar oyunlarını neden şeytanlaştırıyoruz?

Haber­ci­ler, dev­let yet­ki­li­leri, eğit­men­ler der­ken nere­deyse her­kes bil­gi­sa­yar oyun­la­rını öcü gibi görüp şey­tan­laş­tı­rı­yor. Aslı Tunç Her tüy­ler ürper­tici cina­yet ve kat­liam habe­ri­nin ardın­dan çocuk­la­rın yoğun biçimde tüket­tiği medya içe­rik­le­rini suç­la­mak yeni bir yak­la­şım değil. Bu yüzey­sel ve basit neden sonuç iliş­kisi ara­yı­şı­nın en hatır­la­nan örneği 1999’da ABD’de Colum­bine Orta­oku­luna giren Dylan Kle­bold ve Eric Har­ris […]

Dizi Sektöründe Hâkimiyet Edebiyat Uyarlamalarının

Her zevke uygun ola­bi­le­cek, ede­bi­yat­tan uyar­la­nan 5 yeni dizi. Dex­ter, Game Of Thro­nes ve Sher­lock, ede­bi­yat uyar­la­ma­la­rı­nın yal­nızca film­lerde değil, dizi­lerde de ne denli yara­tıcı ve muaz­zam ola­bi­le­ce­ğini hepi­mize kanıt­la­mıştı. Yönet­men­ler ve yapım­cı­lar kitap made­ni­nin ne denli bere­ketli oldu­ğunu gör­müş ola­cak­lar ki, son döne­min en çok konu­şu­lan dizi­leri de ede­bi­ya­tın mey­ve­leri olmaya baş­ladı. Elbette roman­la­rını oku­ma­nın […]

Tarot Kartlarının Şaşırtıcı ve Az Bilinen Kökeni

Tarot kart­la­rı­nın kökeni konu­sunda neler söy­le­ne­bi­lir? Basit bir kart oyunu mudur yoksa kökeni antik Mısır bil­ge­li­ğine daya­nan bir keha­net sanatı yahut kişi­nin ken­dini bil­me­sine vasıta olan mis­tik bir reh­ber mi? Fulya Kılınçarslan Basit bir kart oyunu, nasıl olup da kadim gizem­leri taşı­dığı iddia edi­len ezo­te­rik bir uygu­la­maya dönüş­müş ve para kar­şı­lığı haki­kat vaat edi­len ezo­te­rizm paza­rında, […]

Fi Fenomeni ve İnternet Dizilerinin Geleceği

İnter­net üze­rin­den dizi izle­yen kuşa­ğın dik­ka­tini ve zekâ­sını hafife alan senaryo hata­ları ve man­tık yan­lış­la­rını bir kenara yaz­ma­lı­yız. Aslı Tunç Azra Kohen Sarızeybek‘in çok satan üçle­mesi Fi | Çi | Pi roman­la­rın­dan uyar­la­nan Fi dizi­nin bu denli ses getir­mesi diji­tal plat­form­larda inter­net dizi­le­ri­nin gele­ceği ne ola­cak soru­sunu ülke­miz sınır­la­rına getirdi. Hâlâ duy­ma­yan­lar için Fi dizisi Doğuş Grubu bün­ye­sin­deki diji­tal tele­viz­yon plat­formu […]

Süper kahramanlar da kadınlara karşı...

“Süper kah­ra­man endüst­ri­sinde, fizik­sel ola­rak güçlü kadın­lar ve bir­çok ırk­tan karak­ter­ler var, ancak hiç­biri ‘baş­rol’ değil.” 1987 doğumlu Jaz­min Tru­es­dale, içinde eğlence sek­tö­rün­den bir­çok firma barın­dı­ran Mino Şir­ket­ler Grubu’nun kuru­cusu ve yöne­ti­cisi. Aynı zamanda da Aza Comics’in yara­tı­cısı. Tru­es­dale çocuk­lu­ğunu çizgi roman oku­ya­rak geçir­miş. Ancak zamanla çoğu­nun suçla müca­dele hikâ­yesi olması ve hep erkek karak­ter­le­rin yer […]

2015'ten Adrenalinleri Tavana Vurduran 20 Fotoğraf

Ne insanlar ama! Nefes kesici fotoğ­raf­ları nasıl çeke­cek­si­niz? Çok kolay: Rahat­la­mak için spo­run uçlarda yaşan­dığı yer­lere gidin. Mace­ralı, daha da çok teh­like içe­ren bir yol­cu­luğa çıkın. Tabii siz ken­di­niz bir kan­yona geril­miş ip üstünde yürü­mek iste­mi­yor­sa­nız! Böy­lece aynı zamanda, arka­daş­la­rı­nızı kıs­kan­dı­ra­cak harika bir şansa da sahip ola­ca­kı­nız. Burada örnek­leri var ama bu fotoğ­raf­lar size uygun […]

Legolarla Öğret ve Öğren

Lego­ları çocuk­lar için yararlı oyun­cu­lar ola­rak gör­mü­yor ola­bi­lir­si­niz. Ama bir öğret­men, bu süper oyun­cak­ları çocuk­la­rın eği­ti­mini geliş­tir­mek için yara­tıcı biçimde kul­lan­mış. Hem de mate­ma­tik öğre­timi için. New York’ta yaşa­yan Aly­cia Zim­mer­man adlı öğret­men, üçüncü sınıf­taki çocuk­lara kesir­leri, kare­leri ve öbür mate­ma­tik kav­ram­la­rını açık­la­mak için lego­lar­dan bakın nasıl yarar­lan­mış. Zim­mer­man, bu küçük par­ça­la­rın sınıfta şimdi mate­ma­tiği […]