Home Hayat Gezi

Gezi

10 Soruda Gezi Edebiyatı

1 İlk gezi kitapları ne zaman yazıldı? MS 400’ler baş­lan­gıç ola­rak kabul edi­le­bi­lir. Tarihçi Pris­kos, MS 448’de Hun İmpa­ra­toru Atilla’yı ziya­rete gitti ve bu gezi­sini kaleme aldı. MS 568’de, Kili­kalı Zemarkhos’un Gök­türk­ler ülke­sinde Bizans İmparatorluğu’nun elçi­siy­ken tut­tuğu not­lar, yüz­yıl­lar boyunca okur­la­rın ilgi­sini çekti. İranlı din adamı ve şair Nasır Hüsrev’in Mekke’ye Hac ger­çek­leş­tir­diği gezi, Mısır […]

Ukrayna’da Bir Köy: “Biz eşek olmayalım, önce içelim, sonra yiyelim.”

Petr, saf Türk­çeyi dün­yada konu­şan biziz, siz­ler, yani beni ve bütün Türk­leri kas­te­di­yor, siz­ler Müs­lü­man­lığı kabul edince dili­nize Farsça ve Arapça bir­çok kelime girdi, Türk­çeyi boz­du­nuz, diyor. Kadir Işık Odessa’da eski, kli­ması bozuk köy mini­büse bin­dim. Sıcak, açık cam­lar­dan içeri dolan hava serin­let­mi­yor. Yol bozuk, dar, araba bazen daha düz­gün olan sol şeride geçi­yor, her an […]

Bakü: Şehir merkezinden uzaklaşınca yıkık dökük binalar, harabe evler, bozuk yollar ve fakirlik...

Şehirde az sayıda camii var. 2007’de çocuk­lar ve ihti­yar­lar rahat­sız olu­yor diye eza­nın hopar­lör­den okun­ması yasak­lan­mış. O gün­den sonra müez­zin­ler mina­re­lerde çıp­lak sesle ezan oku­maya baş­la­mış. Kadir Işık Saat akşa­mın beşi, güneş hük­münü kay­bet­me­miş. Aynı kom­par­tı­manda kar­şım­daki yatakta uza­nan Aydın Bey yel­paze yap­tığı gaze­te­siyle serin­le­mekte. Sıcak­tan ve hayat paha­lı­lı­ğın­dan şikâ­yetçi. Sov­yet­ler zama­nında ula­şım araç­ları beda­vaydı, […]

Moskova: “Novodeviçi mezarlığı açık hava heykel müzesinden farksız.”

Kar­şımda Kris­tof Kolomb hey­keli, arka­sında Krem­lin görü­nü­yor. Rusya’nın Amerika’ya hediye etmek için yap­tır­dığı hey­keli Ame­rika kabul etme­yince neh­rin içine yer­leş­tir­miş­ler. Kadir Işık Mos­kova onuncu yüz­yılda Slav­lar tara­fın­dan yedi tepe üze­rine kuru­lan koz­mo­po­lit bir şehir. Adını için­den kıv­rı­la­rak akan nehir­den alı­yor. Rusya’ya git­me­den Kiril alfa­be­siyle Latin alfa­besi ara­sın­daki farklı harf­le­rin oku­nu­şunu öğren­dim. Böy­lece Rusça oku­mak hem […]

Sydney: Kalabalık, turistik ve her renkten insan...

Gök­de­len­le­rin ara­sında yer alan bir­bi­rin­den büyük park ve bah­çe­le­rin birin­den çıkıp birine gir­mek müm­kün. Bu park­la­rın çoğunda sadece Avustralya’da yaşa­yan hay­van­lar var. Syd­ney­li­ler kibar, sıcak­kanlı ve yar­dım­se­ver insan­lar. Kadir Işık On iki saat­lik uçak yol­cu­lu­ğun­dan sonra Hong Kong’a per­şembe sabahı indim. Çar­şamba günü­nün yarısı saat far­kın­dan dolayı kay­boldu. Chek-in işlem­leri için kon­tu­run önün­deki uzun kuy­rukta […]

İpek Yolu’nda Sessizlik Kuleleri, Yezd

Sonunda yıl­lar­dır gör­mek için çaba­la­yıp dur­du­ğum yer­de­yim. Ses­siz­lik Kuleleri’nde. Avlu­nun orta­sında bulu­nan çukura yak­la­şı­yo­rum. Rahip­le­rin, akba­ba­lar ölüyü deşip, yiyip bitir­dik­ten sonra kalan kemik­leri top­la­yıp attık­ları çukur. Ayşe Topbaş Nasıl susuz­luk çeker­din Sürül­düm diye ben Bütün ger­çek­ler­den! Fri­ed­rich Nietzche  Asla unu­ta­ma­ya­ca­ğım bir gündü. Saba­hın köründe Şiraz’dan yola çıkıp, İran’ın antik­çağ mira­sı­nın en büyük sim­gesi Persepolis’de güne baş­la­mış, orada […]

Liviv: "Türkiye’den geldiğimi söylemedim..."

Her adım başında tarihi bir mekân, müze, kilise, sanat evi var. Sokak­lar canlı, cad­de­ler kala­ba­lık. Sokak müzis­yen­leri bir­bi­rin­den farklı enst­rü­man­lar çala­rak şeh­rin ruhunu her daim canlı tutu­yor. Kadir Işık Kira­la­dı­ğım oda şehir mer­ke­zinde tarihi bir bina­nın beşinci katı. Yük­sek tavanlı odamda Sov­yet döne­min­den kalma kuy­ruklu bir piya­noyla ondan da eski bir kol­tuk takımı var. Çan­tamı […]

Kudüs'te Bir Akşam

Bir an düşün­ce­le­rim­den sıy­rı­lı­yo­rum. Karan­lık taş sokak­lar­dan Kaf­ka­esk görün­tü­ler geçi­yor. Siyah giy­sili, siyah şap­kalı adam­lar sürü­ler halinde. Hepsi bir yere yetiş­mek için hızlı adım­larla yürü­yor, âdeta koşu­yor­lar. Ayşe Topbaş Kut­sal kentte bir kafe­de­yim. Yatsı ezanı oku­nu­yor. Huzur içinde çayımı içip, kitap oku­yo­rum. Soka­ğın önünde kala­ba­lık bir asker grubu var. Ara­la­rında gülü­şüp şaka­la­şı­yor­lar. Asker­le­rin arka­sında duran […]

Trans Sibirya: "Savaşın kutsallığı atfedilen bu meydanların çoğunda Sönmeyen Ateş’ler bulunuyor."

Paulo Coelho bir kita­bında, dün­ya­nın en güzel kadın­la­rı­nın Sibirya’da oldu­ğunu söy­lü­yor, hak­kını tes­lim etmek gere­ki­yor. Ayrıca, keşke benim de param olsa da gez­sem diyen­lere, seya­hat etme­nin para değil, cesa­ret işi oldu­ğunu söy­lü­yor. Kadir Işık Dün­ya­nın en uzun demir­yolu Trans Sibirya, Moskova’dan Vladivostok’a 9288 km. Trans Sibirya tre­nine Moskova’dan bin­dim. Birinci sınıf yol­cu­la­rın bulun­duğu vagon­lar iki­şer […]