Home Hayat Gezi

Gezi

Oggito’da Gezi Yazıları | Meraklı Okurlar ve Araştırmacılar İçin

Edith Piaf Müze­sine Ziya­ret Kadir Işık | Gazi­an­tep: “Geç­mişle bağ­ları kopa­rıl­maya çalı­şı­lan acılı bir şehir…” Ayşe Top­baş | İpek Yolu’nda Ses­siz­lik Kule­leri, Yezd Kadir Işık | Trans Sibirya: “Sava­şın kut­sal­lığı atfe­di­len bu mey­dan­la­rın çoğunda Sön­me­yen Ateş’ler bulu­nu­yor.” Kadir Işık | Per­se­po­lis: Kut­sal Güne­şin Aydın­lat­tığı Şehir Ayşe Top­baş | Peru’da Son Akşam Yemeği Ümit Yıl­maz | Şey­ta­nın Evi, Baron […]

Avrupa’nın İlk Sualtı Restoranı

Avrupa’da Atina’da Par­te­non, Roma’da Kolez­yum, Paris’te Eyfel Kulesi ve daha bir sürü mimari şahe­ser var­dır. Ama eksik olan neydi? Bir sualtı res­to­ranı. Snø­hetta adında bir şir­ket bu konuda araş­tırma yapı­yor ve Norveç’te pano­ra­mik bir pen­ce­reyle ziya­ret­çi­le­rin sual­tını sey­ret­me­sini sağ­la­yan üç sevi­ye­den olu­şan bir yapı tasar­la­dı­lar. Båly köyü yakın­la­rın­daki yapı ilk bakıl­dı­ğında beton kon­tey­ner gibi gözükse […]

Yedi Günah: Suskunlar'ın İzinde...

Eflatun’u yerine yer­leş­ti­rip Kamondo Merdivenleri’nden aşağı ini­yo­rum. Tüne­lin soka­ğında bulu­nan Bere­ket­zade Medresesi’nin yanında bulu­nan Dem Karaköy’de çay molası veri­yo­rum. Ayşe Topbaş “Belki de sus­mak ger­çeği anlat­ma­nın tek yoluydu.” – İhsan Oktay Anar Aklı başında bir insa­nın yapa­cağı iş değildi elbette. Öyle oldu­ğumu da iddia etmi­yo­rum zaten. Sus­kun­lar’da geçen mekân­ları dolaş­mak­tan söz edi­yo­rum. İhsan Oktay’ın o müt­hiş roma­nı­nın […]

Danimarka’da Ağaçların Arasında Bir Yürüyüş Yolu

Mimar­lık stüd­yosu EFFEKT, yürü­yüş­çü­leri ve ins­tag­ram tut­kun­la­rını Danimarka’daki bir orma­nın üze­rinde yeni yüsek­lik­lere çıkar­mak için bir geçit tasar­ladı. Fik­rin amacı çev­reye zarar ver­me­den böl­ge­nin kuş­ba­kışı izle­ne­bil­me­sini sağ­la­mak. Yapı­nın en önemli kısmı, yak­la­şık kırk beş metre yük­sek­li­ğin­deki sarma göz­lem kulesi ola­rak belir­len­miş. Kum saatine ben­ze­yen yapı, Kophenhag’a bir saat­lik mesa­fede olan Glis­se­feld Klos­ter, Haslev’de koruma altın­daki […]

Edith Piaf Müzesine Ziyaret

Şimdi bu mobil­ya­larla kaplı bu yerde, bir zaman­lar, kısa bir süre­li­ğine de olsa, 1933’te hâlâ sokak­larda şarkı söy­le­yip geçici ve bilin­me­yen bar­larda içe­rek yaşı­yordu. Nadja Spiegelan Edith Piaf, 1963 yılında 47 yaşın­day­ken öldü­ğünde Fransa’nın en ünlü şar­kı­cı­sıydı. Ancak Edith Piaf müze­si­nin kuru­cusu ve müze reh­beri olan Ber­nard Marc­hois, Belleville’nin işçi sınıfı sokak köşe­le­rin­den dün­ya­nın en […]

Ölü Deniz’e Yolculuk

İsrail ile Ürdün ara­sın­daki sınırda yer alan Ölü Deniz, dün­ya­daki en sığ ve en tuzlu suya sahip, her yıl suyu bir met­reye yakın çeki­len Ölü Deniz için uzman­lar eğer böyle devam ederse 2050 yılına kadar kuru­muş ola­ca­ğını söy­lü­yor. Zaten kuru­mak üzere olan bölge artan nüfus, tarım­sal kul­la­nım­lar, turizm ve endüstri ile bir­le­şe­rek Ölü Deniz’e akan […]

Dünyadaki En Büyük Budist Yerleşim Yeri

Çin’deki Larung Gar Vadisi’nde yeşil tepe­le­rin ara­sında, kır­sal bir böl­gede gör­meyi bek­le­ye­bi­le­ce­ği­niz en son şey, bin­lerce kır­mızı ahşap kulü­be­den olu­şan bir yer­le­şim alanı var. İzbe bir yerde olma­sına rağ­men, dün­ya­nın en büyük Budist yer­le­şimi olan Larung Gar Budist Akademi’ye ev sahip­liği yapı­yor. Bu renkli yer­le­şim alanı 1980’lerde ortaya çıktı ve şu anda 40.000’den fazla keşiş […]

Avrupa’nın 20 Etkileyici Katedrali

1 Duomo di Milano, Milano 2 St. Peter’s Bazi­li­kası, Vati­kan 3 Notre Dame Kated­rali, Paris 4 La Sarada Fami­lia, Bar­se­lona 5 An Eerie Kili­sesi, Slo­venya 6 St. Step­hen, Buda­peşte 7 St. Peter’s, Riga 8 Köln Kated­rali 9 Eski Aya Sofya Kili­sesi, İstan­bul 10 Flo­ransa Kated­rali 11 Santa Eula­lia, Bar­se­lona 12 St. Step­hen Kated­rali, Viyana 13 Hallg­r­íms­kirkja […]

Alain De Botton’dan Seyahat Sanatı Üstüne Sözler

Alain De Botton’un Seya­hat Sanatı adlı deneme kitabı, farklı yazar ve res­sam­la­rın reh­ber­li­ğinde bizi büyülü bir yol­cu­luğa çıka­rı­yor. Seya­hat etti­ği­miz mekân­lar geç­mi­şiyle anlam kaza­nır. Seç­ti­ği­miz reh­ber bazen bir kitap, bir yazar, bazen bir res­sam ya da bir müzis­yen, bir kral ve eski bir mah­kûm ola­bi­lir. Kita­bın ilk bölümü “Kal­kış”, “Bek­lenti” ve “Seya­hat Mekân­ları” adlı iki […]