Home Hayat Gezi

Gezi

Moskova: “Novodeviçi mezarlığı açık hava heykel müzesinden farksız.”

Kar­şımda Kris­tof Kolomb hey­keli, arka­sında Krem­lin görü­nü­yor. Rusya’nın Amerika’ya hediye etmek için yap­tır­dığı hey­keli Ame­rika kabul etme­yince neh­rin içine yer­leş­tir­miş­ler. Kadir Işık Mos­kova onuncu yüz­yılda Slav­lar tara­fın­dan yedi tepe üze­rine kuru­lan koz­mo­po­lit bir şehir. Adını için­den kıv­rı­la­rak akan nehir­den alı­yor. Rusya’ya git­me­den Kiril alfa­be­siyle Latin alfa­besi ara­sın­daki farklı harf­le­rin oku­nu­şunu öğren­dim. Böy­lece Rusça oku­mak hem […]

Sydney: Kalabalık, turistik ve her renkten insan...

Gök­de­len­le­rin ara­sında yer alan bir­bi­rin­den büyük park ve bah­çe­le­rin birin­den çıkıp birine gir­mek müm­kün. Bu park­la­rın çoğunda sadece Avustralya’da yaşa­yan hay­van­lar var. Syd­ney­li­ler kibar, sıcak­kanlı ve yar­dım­se­ver insan­lar. Kadir Işık On iki saat­lik uçak yol­cu­lu­ğun­dan sonra Hong Kong’a per­şembe sabahı indim. Çar­şamba günü­nün yarısı saat far­kın­dan dolayı kay­boldu. Chek-in işlem­leri için kon­tu­run önün­deki uzun kuy­rukta […]

İpek Yolu’nda Sessizlik Kuleleri, Yezd

Sonunda yıl­lar­dır gör­mek için çaba­la­yıp dur­du­ğum yer­de­yim. Ses­siz­lik Kuleleri’nde. Avlu­nun orta­sında bulu­nan çukura yak­la­şı­yo­rum. Rahip­le­rin, akba­ba­lar ölüyü deşip, yiyip bitir­dik­ten sonra kalan kemik­leri top­la­yıp attık­ları çukur. Ayşe Topbaş Nasıl susuz­luk çeker­din Sürül­düm diye ben Bütün ger­çek­ler­den! Fri­ed­rich Nietzche  Asla unu­ta­ma­ya­ca­ğım bir gündü. Saba­hın köründe Şiraz’dan yola çıkıp, İran’ın antik­çağ mira­sı­nın en büyük sim­gesi Persepolis’de güne baş­la­mış, orada […]

Liviv: "Türkiye’den geldiğimi söylemedim..."

Her adım başında tarihi bir mekân, müze, kilise, sanat evi var. Sokak­lar canlı, cad­de­ler kala­ba­lık. Sokak müzis­yen­leri bir­bi­rin­den farklı enst­rü­man­lar çala­rak şeh­rin ruhunu her daim canlı tutu­yor. Kadir Işık Kira­la­dı­ğım oda şehir mer­ke­zinde tarihi bir bina­nın beşinci katı. Yük­sek tavanlı odamda Sov­yet döne­min­den kalma kuy­ruklu bir piya­noyla ondan da eski bir kol­tuk takımı var. Çan­tamı […]

Kudüs'te Bir Akşam

Bir an düşün­ce­le­rim­den sıy­rı­lı­yo­rum. Karan­lık taş sokak­lar­dan Kaf­ka­esk görün­tü­ler geçi­yor. Siyah giy­sili, siyah şap­kalı adam­lar sürü­ler halinde. Hepsi bir yere yetiş­mek için hızlı adım­larla yürü­yor, âdeta koşu­yor­lar. Ayşe Topbaş Kut­sal kentte bir kafe­de­yim. Yatsı ezanı oku­nu­yor. Huzur içinde çayımı içip, kitap oku­yo­rum. Soka­ğın önünde kala­ba­lık bir asker grubu var. Ara­la­rında gülü­şüp şaka­la­şı­yor­lar. Asker­le­rin arka­sında duran […]

Trans Sibirya: "Savaşın kutsallığı atfedilen bu meydanların çoğunda Sönmeyen Ateş’ler bulunuyor."

Paulo Coelho bir kita­bında, dün­ya­nın en güzel kadın­la­rı­nın Sibirya’da oldu­ğunu söy­lü­yor, hak­kını tes­lim etmek gere­ki­yor. Ayrıca, keşke benim de param olsa da gez­sem diyen­lere, seya­hat etme­nin para değil, cesa­ret işi oldu­ğunu söy­lü­yor. Kadir Işık Dün­ya­nın en uzun demir­yolu Trans Sibirya, Moskova’dan Vladivostok’a 9288 km. Trans Sibirya tre­nine Moskova’dan bin­dim. Birinci sınıf yol­cu­la­rın bulun­duğu vagon­lar iki­şer […]

Katmandu, Son Durak: Yine “om mani padme hum” çalıyor...

Kut­sal suyun kıyı­la­rında ölü­ler yanı­yor. Turist­ler karşı kıyı­dan, sey­re­di­yor. Hinduizm’e göre ölü­ler yakıl­ma­dan ruh­lar huzura kavuş­mu­yor. Ayşe Topbaş Bag­mati Neh­rine giden yol boyunca tez­gâh­lar kurulu. Hindu pan­te­onu­nun tan­rı­ları, tan­rı­ça­ları, puca mal­ze­me­leri, kan­dil­ler, boya­lar, man­da­la­lar satı­lan tez­gah­lara gözü­müz takı­la­rak kut­sal suya bir an önce var­mak için aşağı doğru yürü­yo­ruz. Burası Nepal’in Vara­na­sisi. Yük­sek per­de­den “om mani […]

Pushkar Panayırı: “Sarasvati müzik, şiir tanrıçası. Varlıkların anası, ilk kadın.”

Bizi Ajmer’e götü­re­cek şofö­rü­müzle bulu­şu­yo­ruz. Şofö­rü­müz Hindistan’ın muh­te­me­len en yakı­şıklı erkeği. Ajmer yolu üze­rinde bir oto­ban ote­linde kalı­yor­duk. Yola koyu­lu­yo­ruz. Ayşe Topbaş Push­kar, Racastan’da minik bir kut­sal gölün çev­re­sine kurul­muş sevimli bir kent. Ajmer’e çok yakın. Her yıl kasım ayında kuru­lan pana­yı­rıyla ünlü. Bir de Brahma tapı­na­ğıyla. Kos­koca Hindistan’da Brahma adına tek tapı­nak var. O […]

Persepolis: Kutsal Güneşin Aydınlattığı Şehir

Büyük İsken­der, Pers ordu­sun­dan sayıca az olma­sına rağ­men dahi­yane bir planla kısa sürede Pers­leri boz­guna uğra­tıp şehri ele geçi­rir. Şeh­rin güzel­liği ve şata­fatı kar­şı­sında nutku tutu­lan İsken­der, Cen­net benim oldu, der şehre gir­di­ğinde. Kadir Işık Gün­ler­den cumar­tesi, İran’da haf­ta­nın ilk günü, saat saba­hın yedisi, sır­tımda çanta, Şiraz oto­ga­rın­da­yım. Persepolis’e git­mek için Merv­desht mini­bü­süne bini­yo­rum, kısa […]