Home Hayat Gezi

Gezi

Ölü Deniz’e Yolculuk

İsrail ile Ürdün ara­sın­daki sınırda yer alan Ölü Deniz, dün­ya­daki en sığ ve en tuzlu suya sahip, her yıl suyu bir met­reye yakın çeki­len Ölü Deniz için uzman­lar eğer böyle devam ederse 2050 yılına kadar kuru­muş ola­ca­ğını söy­lü­yor. Zaten kuru­mak üzere olan bölge artan nüfus, tarım­sal kul­la­nım­lar, turizm ve endüstri ile bir­le­şe­rek Ölü Deniz’e akan […]

Dünyadaki En Büyük Budist Yerleşim Yeri

Çin’deki Larung Gar Vadisi’nde yeşil tepe­le­rin ara­sında, kır­sal bir böl­gede gör­meyi bek­le­ye­bi­le­ce­ği­niz en son şey, bin­lerce kır­mızı ahşap kulü­be­den olu­şan bir yer­le­şim alanı var. İzbe bir yerde olma­sına rağ­men, dün­ya­nın en büyük Budist yer­le­şimi olan Larung Gar Budist Akademi’ye ev sahip­liği yapı­yor. Bu renkli yer­le­şim alanı 1980’lerde ortaya çıktı ve şu anda 40.000’den fazla keşiş […]

Avrupa’nın 20 Etkileyici Katedrali

1 Duomo di Milano, Milano 2 St. Peter’s Bazi­li­kası, Vati­kan 3 Notre Dame Kated­rali, Paris 4 La Sarada Fami­lia, Bar­se­lona 5 An Eerie Kili­sesi, Slo­venya 6 St. Step­hen, Buda­peşte 7 St. Peter’s, Riga 8 Köln Kated­rali 9 Eski Aya Sofya Kili­sesi, İstan­bul 10 Flo­ransa Kated­rali 11 Santa Eula­lia, Bar­se­lona 12 St. Step­hen Kated­rali, Viyana 13 Hallg­r­íms­kirkja […]

Alain De Botton’dan Seyahat Sanatı Üstüne Sözler

Alain De Botton’un Seya­hat Sanatı adlı deneme kitabı, farklı yazar ve res­sam­la­rın reh­ber­li­ğinde bizi büyülü bir yol­cu­luğa çıka­rı­yor. Seya­hat etti­ği­miz mekân­lar geç­mi­şiyle anlam kaza­nır. Seç­ti­ği­miz reh­ber bazen bir kitap, bir yazar, bazen bir res­sam ya da bir müzis­yen, bir kral ve eski bir mah­kûm ola­bi­lir. Kita­bın ilk bölümü “Kal­kış”, “Bek­lenti” ve “Seya­hat Mekân­ları” adlı iki […]

Gaziantep: “Geçmişle bağları koparılmaya çalışılan acılı bir şehir...”

Bir başka mem­le­kette bu kadar kül­tür mer­kezi var mı bil­mi­yo­rum, ama geç­mi­şiyle barış­ma­yan bir şeh­rin kül­tür üre­te­ce­ğini düşün­mü­yo­rum. Kadir Işık Sabah bey­ran içmek için bir lokan­taya gir­dim. Harlı ateşte ısı­tı­lıp bakır sahanda ser­vis edi­li­yor. Sıcak, soğu­sun diye karış­tır­dıkça daha çok ısı­nı­yor. Bol acılı, yedikçe ter­li­yo­rum, bur­num akı­yor, ağzım yanı­yor. Lokan­ta­dan çıkıp sağa dönünce Tekke Camisi […]

10 Soruda Gezi Edebiyatı

1 İlk gezi kitapları ne zaman yazıldı? MS 400’ler baş­lan­gıç ola­rak kabul edi­le­bi­lir. Tarihçi Pris­kos, MS 448’de Hun İmpa­ra­toru Atilla’yı ziya­rete gitti ve bu gezi­sini kaleme aldı. MS 568’de, Kili­kalı Zemarkhos’un Gök­türk­ler ülke­sinde Bizans İmparatorluğu’nun elçi­siy­ken tut­tuğu not­lar, yüz­yıl­lar boyunca okur­la­rın ilgi­sini çekti. İranlı din adamı ve şair Nasır Hüsrev’in Mekke’ye Hac ger­çek­leş­tir­diği gezi, Mısır […]

Ukrayna’da Bir Köy: “Biz eşek olmayalım, önce içelim, sonra yiyelim.”

Petr, saf Türk­çeyi dün­yada konu­şan biziz, siz­ler, yani beni ve bütün Türk­leri kas­te­di­yor, siz­ler Müs­lü­man­lığı kabul edince dili­nize Farsça ve Arapça bir­çok kelime girdi, Türk­çeyi boz­du­nuz, diyor. Kadir Işık Odessa’da eski, kli­ması bozuk köy mini­büse bin­dim. Sıcak, açık cam­lar­dan içeri dolan hava serin­let­mi­yor. Yol bozuk, dar, araba bazen daha düz­gün olan sol şeride geçi­yor, her an […]

Bakü: Şehir merkezinden uzaklaşınca yıkık dökük binalar, harabe evler, bozuk yollar ve fakirlik...

Şehirde az sayıda camii var. 2007’de çocuk­lar ve ihti­yar­lar rahat­sız olu­yor diye eza­nın hopar­lör­den okun­ması yasak­lan­mış. O gün­den sonra müez­zin­ler mina­re­lerde çıp­lak sesle ezan oku­maya baş­la­mış. Kadir Işık Saat akşa­mın beşi, güneş hük­münü kay­bet­me­miş. Aynı kom­par­tı­manda kar­şım­daki yatakta uza­nan Aydın Bey yel­paze yap­tığı gaze­te­siyle serin­le­mekte. Sıcak­tan ve hayat paha­lı­lı­ğın­dan şikâ­yetçi. Sov­yet­ler zama­nında ula­şım araç­ları beda­vaydı, […]

Moskova: “Novodeviçi mezarlığı açık hava heykel müzesinden farksız.”

Kar­şımda Kris­tof Kolomb hey­keli, arka­sında Krem­lin görü­nü­yor. Rusya’nın Amerika’ya hediye etmek için yap­tır­dığı hey­keli Ame­rika kabul etme­yince neh­rin içine yer­leş­tir­miş­ler. Kadir Işık Mos­kova onuncu yüz­yılda Slav­lar tara­fın­dan yedi tepe üze­rine kuru­lan koz­mo­po­lit bir şehir. Adını için­den kıv­rı­la­rak akan nehir­den alı­yor. Rusya’ya git­me­den Kiril alfa­be­siyle Latin alfa­besi ara­sın­daki farklı harf­le­rin oku­nu­şunu öğren­dim. Böy­lece Rusça oku­mak hem […]