Home Hayat İnsan

İnsan

Edebiyat Kitapları Okuyarak Terapi...

Kitap­lar sos­yal soyut­lanma soru­nunu çöze­bi­lir. Tıpkı top­lum­dan uzak­laş­mış ve yaralı Caulfield’in okuru hayali bir dün­yaya dahil olmaya davet ede­rek çöz­mesi gibi. Güzel bir roman insa­nın yal­nızca anla­yı­şını geliş­tir­mekle kal­maz, o da insanı anlar. Psi­ka­na­liz eği­timi aldı­ğım dönemde, insan psi­ko­lo­ji­si­nin ince­lik­le­ri­nin Freud, Adler ve Jung’un çalış­ma­la­rın­dansa ede­bi­yat ara­cı­lı­ğıyla daha iyi öğre­ni­le­bi­le­ce­ğini iddia ede­rek öğret­men­le­rimi sık sık kız­dı­rır­dım. […]

Prenses Pocahontas

”Avrupa’nın refah ve iler­le­mesi zen­ci­le­rin, Arap­la­rın, Hint­li­le­rin ve sarı ırk­la­rın ölü vücut­ları ve akıt­tık­ları ter üze­rine inşa edil­miş­tir.” – Fanon İbrahim Tekpınar Kuzey Ame­rika kıta­sında yaşa­yan kabi­le­ler, dağı­nık halde kimi zaman da tek bir şefin böl­ge­sinde bir­den fazla kabile ola­rak yaşam­la­rını sür­dür­müş­ler­dir. Bugün Vir­gi­nia ola­rak bili­nen ve yer­li­le­rin Tse­na­com­ma­cah ola­rak adlan­dır­dığı böl­gede otuza yakın kabile, şef […]

Grafiklerle ABD'de Bireysel Silahlanma

Las Vegas’ta 58 kişi­nin ölü­müne yol açan silahlı sal­dırı, ABD tari­hi­nin en çok can kay­bına yol açan silahlı sal­dı­rısı oldu. Las Vegas kat­li­amı, ABD’nin birey­sel silah­lanma kül­tü­rünü yeni­den gün­deme getir­miş durumda. 2017 yılında yapı­lan bir araş­tır­maya göre, Ame­ri­ka­lı­la­rın yüzde 40’ı ya silah­la­rı­nın oldu­ğunu ya da silah olan bir evde yaşa­dık­la­rını söy­lü­yor­lar ve ülkede cina­yet ya […]

Bollywood Filmleri Hindistan’ın Okuma Yazma Oranını Nasıl Artırabilir?

Hint film müzik­le­ri­nin çoğu çok fazla tek­rar içer­diği için, din­le­yi­ci­ler de aynı söz­cük­leri bir­den fazla din­le­ye­rek pra­tik yapma şan­sına sahip olu­yor. 2011 yılında Hin­dis­tan yedi yüz sek­sen mil­yon kişi okur yazardı, başka bir deyişle de nüfu­sun yüzde yet­miş dördü. Fakat ülke­deki bir sivil top­lum örgü­tü­nün yap­tığı araş­tır­maya göre okur yazan Hint­li­le­rin en az dört yüz […]

Dikkati Geliştirecek 5 Yöntem

Zor veya sıkıcı bir işe yoğun­laş­maya çalı­şan­lar bunun ne kadar zor oldu­ğunu bilir. Ama dik­kati artır­mayı sağ­la­yan bazı bilim­sel çözüm­ler de var. Yap­tı­ğı­mız işe daha iyi kon­santre olmak için yap­ma­mız gerek­ti­ğini san­dı­ğı­mız şey­le­rin çoğu bey­ni­mi­zin doğal işle­yi­şine aykı­rı­dır. Peki, daha fazla verim almak için, dik­kat konu­sun­daki araş­tır­ma­lar­dan neler öğre­ne­bi­li­riz? 1 Zihni dağıtmak Yap­tı­ğı­nız iş üze­rinde yoğun­laş­makta güç­lük […]

Eğlence Sektörünün Vazgeçemediği İsim: Pablo Escobar

Gar­cía Már­quez bu kitabı yazar­ken Esco­bar da öldü­rül­müştü. Már­quez kur­maca olma­yan, karak­teri ger­çek olan bir kitap yaz­mıştı. Pablo Escobar’ın uyuş­tu­rucu kral­lı­ğı­nın kurul­ma­sını ve yük­sel­me­sini anla­tan Netf­lix dizisi Nar­cos bu ayın başında üçüncü sezo­nuyla yayın­landı. Uyuş­tu­rucu dün­ya­sında bir­çok kuralı değiş­ti­ren ve ken­dine bir impa­ra­tor­luk kuran Esco­bar, kazan­cıyla ve mal var­lı­ğıyla da uyuş­tu­rucu dün­ya­sında bir­çok rekor kır­mıştı. […]

Pablo Escobar'ın Peşinde | Belgesel

Pablo Emi­lio Esco­bar Gavi­ria, 1949 yılı­nın Ara­lık ayında Kolombiya’nın Anti­oquia ken­tinde dün­yaya geldi. Çiftçi bir baba ve ilko­kul öğret­meni bir anne­nin 7 çocu­ğun­dan biriydi. Çok küçük yaş­lar­dan iti­ba­ren suç işle­meye baş­la­yan Pablo, mezar­lık­lar­dan antik mezar taş­la­rını çalıp turist­lere sat­maya baş­la­ya­rak suç kari­ye­rine baş­ladı. Daha son­ra­sında ufak tefek dolan­dı­rı­cı­lık­lar, kaçak sigara satışı ve fidye için zen­gin […]