Home Hayat İnsan

İnsan

Hapishane Toplumu

Bec­kett: “İna­nın bana, ger­çek hapis­hane başka şey, bizim zihin­sel ve top­lum­sal hapis­ha­ne­le­ri­miz­den bam­başka türde. Bunu unut­mak iğrenç bir şey.” Semih Gümüş Gün­lük hayatı hapis­ha­neyle iç içe geç­miş bir top­lum olma­nın ne demek oldu­ğunu aklı­mız­dan geçir­di­ği­miz zaman ken­di­mizi iyi his­set­mek kolay değil. 12 Eylül dar­be­sin­den sonra 600 bin kişi gözal­tına alındı, o zaman ülke nüfusu 45 mil­yonu […]

Demokritos’un Kahkahasından Herakleitos’un Gözyaşlarına: Melankolinin Anatomisi

Ağla, Ey Herak­le­itos, bu çağa yakı­şır, Bu kadar alçak­lığı, bu kadar kederi gör­dükçe. Melike Karaosmanoğlu Zaman zaman sos­yal med­yada pay­la­şım rekoru kıran şöyle bir liste var: “Saba­hat­tin Ali’nin Şiiri Oldu­ğunu Bil­me­di­ği­miz Şarkılar.”Nükhet Duru’nun ses­len­dir­diği Melan­koli şar­kısı bu lis­teye merakla göz atan­la­rın mut­laka ilgi­sini çek­miş­tir. “Beni en güzel günümde, sebep­siz bir keder alır” diye baş­la­yan söz­lerle […]

Eşitlik İçin Mücadele Eden Ünlü Feministler

Femi­nist­ler kadın hak­ları, kadın cin­sel­liği, kadın­la­rın top­lum için­deki rol­leri için yüz­lerce yıl­dır müca­dele edi­yor. Bugün de bütün dün­yada kadın hare­ket­leri femi­nist­le­rin öncü­lü­ğünde eşit­lik ve özgür­lük için git­gide daha yığın­sal bir müca­dele veri­yor. Say­fa­mızda, uzak bir geç­miş­ten günü­müze, on iki unu­tul­maz femi­nist var. Tanı­dık­la­rı­mı­zın yanında, yete­rince tanı­ma­dık­la­rı­mıza bizi yön­len­di­re­bi­le­cek bir hatır­latma. Olympe de Gouges (1748-1793) Fran­sız dev­rimci […]

İçli Köftenin Yaptıkları...

Şeyhmus Diken Adana’dan Van’a kadar, tümüyle böl­geyi içine alan kuşakta içli köfte farklı şekil­lerde yapı­lır. Kimisi dış kabu­ğuna et katar, kimisi kat­maz. Kimisi içini bol mik­tarda yağla dol­du­rur, ısır­dı­ğı­nızda yağ yuvar­lağı ağzı­nızda pat­lar. Bir başka kimi­leri de içine önem verir, cevizle kıy­ma­nın armo­ni­sini yapar. Biri­leri epeyce yasıl­ta­rak iç koy­maz ve adına Lepik der. Yine bir diğer […]

“Çöplük” yiyecekleri en iyi Danimarka değerlendiriyor

Gıda israfı dünya çapında tril­yon dolar­lık bir sorun; ama Dani­marka bu israfı dörtte bir ora­nında azalttı. Nasıl mı? Bir yaz gecesi Kopen­hag mer­ke­zinde bir res­to­ra­nın önünde kala­ba­lık bir grup birik­mişti. Saat 10.30 suları ve res­to­ran kapan­mak üze­reydi. Yirmi otuz yaş­la­rın­daki bu kişi­ler içerde artan yemek­leri almak için bek­li­yordu. Burası Too Good To Go adlı bir uygu­lama […]

Süper kahramanlar da kadınlara karşı...

“Süper kah­ra­man endüst­ri­sinde, fizik­sel ola­rak güçlü kadın­lar ve bir­çok ırk­tan karak­ter­ler var, ancak hiç­biri ‘baş­rol’ değil.” 1987 doğumlu Jaz­min Tru­es­dale, içinde eğlence sek­tö­rün­den bir­çok firma barın­dı­ran Mino Şir­ket­ler Grubu’nun kuru­cusu ve yöne­ti­cisi. Aynı zamanda da Aza Comics’in yara­tı­cısı. Tru­es­dale çocuk­lu­ğunu çizgi roman oku­ya­rak geçir­miş. Ancak zamanla çoğu­nun suçla müca­dele hikâ­yesi olması ve hep erkek karak­ter­le­rin yer […]

İntikam almanın sizi iyi hissettirmesinin nedenini biliyor musunuz?

“Sal­dır­gan­lık, nega­tif yorum alan katı­lım­cı­nın üze­rin­deki olum­suz etkiyi azalt­makta ve onu pozi­tife çevir­mekte oldukça başa­rı­lıydı. Ancak pozi­tif yorum­lar alan katı­lım­cı­la­rın üze­rinde ben­zer bir etkisi olmadı.” Denis Gürcü İnti­kam, bir­çok romana ve filme konu olmuş güçlü bir duygu. Güney Kore yapımı efsa­nevi Old Boy, Uma Thurman’ın oyun­cu­lu­ğunda zirve yap­tığı Kill Bill serisi, Ale­xandre Dumas’ın Monte Cristo […]

Bu Tarihsel Fotoğraflar Yüreğinizi Isıtacak

Tarih­sel fotoğ­raf­la­rın çoğuna bak­tı­ğı­mızda, dün­ya­nın siyah-beyaz olduğu ve sahip oldu­ğu­muz şey­le­rin hemen hep savaş­lar ve has­ta­lık­lar olduğu görü­lü­yor­dur. Aşa­ğı­daki sıcak ve sevimli fotoğ­raf­lar sizi bir an yaşa­dı­ğı­nız koşul­lar­dan çıka­ra­bi­lir. Büyük­ba­ba­sın­dan bir yavru köpek arma­ğanı alan bir oğlan­dan has­ta­neye bağlı bir kızın ördek yav­ru­la­rına, bir Vik­torya dönemi çif­ti­nin 19. yüz­yılda çek­tiği selfie’ye vb… Ve en önem­lisi, bu harika fotoğ­raf­lar farklı […]