Home Hayat İnsan

İnsan

İntikam almanın sizi iyi hissettirmesinin nedenini biliyor musunuz?

“Sal­dır­gan­lık, nega­tif yorum alan katı­lım­cı­nın üze­rin­deki olum­suz etkiyi azalt­makta ve onu pozi­tife çevir­mekte oldukça başa­rı­lıydı. Ancak pozi­tif yorum­lar alan katı­lım­cı­la­rın üze­rinde ben­zer bir etkisi olmadı.” Denis Gürcü İnti­kam, bir­çok romana ve filme konu olmuş güçlü bir duygu. Güney Kore yapımı efsa­nevi Old Boy, Uma Thurman’ın oyun­cu­lu­ğunda zirve yap­tığı Kill Bill serisi, Ale­xandre Dumas’ın Monte Cristo […]

Bu Tarihsel Fotoğraflar Yüreğinizi Isıtacak

Tarih­sel fotoğ­raf­la­rın çoğuna bak­tı­ğı­mızda, dün­ya­nın siyah-beyaz olduğu ve sahip oldu­ğu­muz şey­le­rin hemen hep savaş­lar ve has­ta­lık­lar olduğu görü­lü­yor­dur. Aşa­ğı­daki sıcak ve sevimli fotoğ­raf­lar sizi bir an yaşa­dı­ğı­nız koşul­lar­dan çıka­ra­bi­lir. Büyük­ba­ba­sın­dan bir yavru köpek arma­ğanı alan bir oğlan­dan has­ta­neye bağlı bir kızın ördek yav­ru­la­rına, bir Vik­torya dönemi çif­ti­nin 19. yüz­yılda çek­tiği selfie’ye vb… Ve en önem­lisi, bu harika fotoğ­raf­lar farklı […]

Necmiye Alpay: "Barış ise, devletten pek işitmediğimiz bir sözcük."

Nec­miye Alpay, tutuk­lu­lu­ğu­nun bit­me­si­nin hemen ardın­dan Duvar’a konuştu. Nec­miye Alpay, “Bizim dava biraz sim­ge­leşti dene­bi­lir. ‘Terö­rist’ dam­ga­sı­nın ne kadar yerli yer­siz ve insaf­sızca yapış­tı­rı­la­bil­diği aşi­kâr oldu” dedi. Kapa­tı­lan Özgür Gün­dem gaze­te­si­nin yayın danışma kurulu üyesi, dil­bi­limci, yazar, çevir­men Nec­miye Alpay’ın tutuk­lu­luğu 11 gün önce bitti. Alpay, 4 aylık tutuk­lu­lu­ğu­nun son bul­ma­sı­nın ardın­dan Duvar’a konuştu. Anıl Mert […]

Devlet müdahalesi, yalan haber sorununu çözebilir mi

Dağı­nık ve anti-oto­ri­ter bir yapı olan İnter­ne­tin dev­let­le­rin çıkar çatış­ma­la­rı­nın orta­sında kısı­lıp kal­ması büyük talih­siz­lik olur Mehmet Atakan Foça ABD’de ger­çek­le­şen baş­kan­lık seçim­le­ri­nin ardın­dan baş­la­yan yalan haber tar­tış­ması, genel seçim­lere hazır­la­nan Almanya gibi ülke­leri endi­şe­len­di­ri­yor. 2017’de genel seçim­le­rin yapı­la­cağı Almanya, İnter­net­teki yalan haber­le­rin seçim sonuç­la­rını etki­le­me­si­nin önüne geç­mek için müda­ha­leye hazır­la­nı­yor. Son gün­lerde arka arkaya gelen […]

Meryl Streep'ten zorbalık eleştirisi

Meryl Streep’in, ken­di­sine bu yılki 74. Altın Küre Ödül Töreni’nde Altın Küre Cecil B. DeMille adlı yaşam ödülü veril­mesi nede­niyle yap­tığı konuş­ma­nın yan­kı­ları etkili oldu. Meryl Streep, tören­deki konuş­ma­sında, adını anma­dan Donald Trump’ı kam­pan­ya­sın­daki tavır­la­rın­dan ötürü eleş­tirdi. Basın özgür­lü­ğü­nün değe­rini vur­gu­ladı. “Hollywood yabancı insanlarla kaynıyor” Streep’in konuş­ması şöy­leydi: “Çok teşek­kür­ler. Lüt­fen yer­le­ri­nize otu­run. Hepi­nizi sevi­yo­rum. Lüt­fen […]

Bir İllüstratörün Gözünden Modern İnsanın Yalnızlığı

Başa­rılı illüst­ra­tör Jean Jul­lien, diji­tal çağda iliş­ki­le­ri­miz­deki iro­niyi anla­tı­yor. Tek­no­lo­jik iler­le­me­ler haya­tı­mızda kül­tü­rel ve sos­yal deği­şik­ler de yarat­maya baş­ladı. Örne­ğin artık yüz yüze ile­ti­şim­dense, daha çok ekran­lar üze­rin­den ve elekt­ro­nik ara­yüz­ler ara­cı­lı­ğıyla ile­ti­şim kuru­yo­ruz. Ve iliş­ki­ler artık diji­tal bir takasa maruz kalı­yor. Her gün res­to­ran­larda ve kafe­lerde otur­muş, yal­nızca akıllı tele­fon­la­rıyla, tab­let­le­riyle ve hatta şim­di­lerle […]

Akışkan Aşk

Eski­mek hiç­bir var­lığa değer kazan­dır­ma­dı­ğın­dan yeni­nin peşinde koş­tu­rup duru­yor insan­lar. Yeni­nin deği­şim değeri hep yük­sek. Peki bu akış­kan­lık içinde aşk nerede duru­yor, duru­yor mu? Melike Uzun Dün otu­rup çay içti­ği­miz mekân bugün hedi­ye­likçi eşya dük­kâ­nına dönü­şe­bi­li­yor. Yıl­lar­dır film izle­di­ği­miz bir sinema salonu bugün harabe iş hanı­nın içinde kay­bo­lu­yor. Gece­kon­du­lar yıkı­lıp yer­le­rine gök­de­len­ler diki­li­yor. Doğal dön­gü­nün, yeni­len­me­nin […]

Madonna’dan unutulmayacak konuşma

“Sizin ina­dı­nız beni daha güçlü yaptı, daha fazla çaba gös­ter­memi sağ­ladı. Beni bugünkü savaşçı haline getirdi. Beni bugünkü kadın haline getirdi.” Bill­bo­ard der­gi­si­nin kadın­ları des­tek­le­mek ve öne çıkar­mak için on bir yıl­dır düzen­le­diği Bill­bo­ard Women in Music’te Yılın Kadını ödü­lüne değer görü­len Madonna, New York’ta düzen­le­nen törende unu­tul­ma­ya­cak bir konuşma yaptı. “Hayat­taki en büyük başa­rı­sı­nın […]

Türkiye'deki yabancıların ikilemi

Türkiye’de yaşa­yan Alman­lar, özel­likle de 15 Tem­muz darbe giri­şi­min­den sonra yaşa­nan hızlı deği­şim kar­şı­sında şaş­kın. Kaş’ta yaşa­yan Alman sanatçı Doris Bierett DW’ye konuştu. Doris Bierett 73 yaşında, başa­rılı bir oyuncu, şar­kıcı ve kabare sanat­çısı. Emekli olma­dan önce yıl­lar süren bir dünya seya­ha­tine çıkan Bierett, emek­li­li­ğini geçi­re­bi­le­ceği bir­çok yer gördü ve sonunda Kaş’ta ev alıp Türkiye’ye […]