Home Hayat İnsan

İnsan

Norveçliler mutlulukta birinci! Ya Türkiye?

Bir­leş­miş Milletler’in Mut­lu­luk Raporu’na göre dün­ya­nın en mutlu insan­ları Nor­veç­li­ler. Türk­ler ise 69’uncu sırada. Bir­leş­miş Mil­let­ler (BM) tara­fın­dan beş yıl önce ilan edi­len 20 Mart Dünya Mut­lu­luk Günü’nde her yıl ülke­le­rin mut­lu­luk raporu da yayın­la­nı­yor. BM‘nin bu yıl New York’ta açık­la­dığı raporu Nor­veç­li­le­rin mutlu olmak konu­sunda Dani­mar­ka­lı­ları geç­ti­ğini gös­te­ri­yor. Geç­ti­ği­miz yıl dör­düncü sırada olan Nor­veç, […]

İspanya’da da kadınlar politik hayatta cinsiyet ayrımcılığıyla karşılaşıyor

Kadın­lar bugün İspanya poli­ti­ka­sında daha çok söz sahibi ama hâlâ cin­si­yet­çi­likle savaş­mak zorun­da­lar. Son yıl­larda gide­rek daha büyük bir halk des­teği kaza­nan sol parti Podemos’un Endülüs’ün güney böl­ge­sin­deki lideri Teresa Rod­r­í­guez, Podemos’un daha önce tanış­ma­mış olduğu bir üye­siyle Sevilla Tica­ret Odası’ndaki bir ser­giyi ziya­ret eder­ken kar­şı­laştı. Kar­şı­laş­tığı kişi Manuel Muñoz Medina’ydı. Muñoz Medina, kart­vi­zi­tini uzat­ma­dan […]

Pakistan’ın "görünmez" işçi kadınları yeni yasal statülerini kutluyor

8 Mart Dünya Kadın­lar Günü kut­la­ma­la­rı­nın coş­kusu geride kalır­ken Pakis­tanlı kadın­lar için bu günü daha da anlamlı kılan bir gelişme haf­ta­nın ener­ji­sini devam etti­ri­yor. Sind eya­le­tinde, evden çalı­şan ve ülke eko­no­mi­sine gay­ri­resmi katı­lan kadın­lar, elde ettik­leri tarihi zafe­rin sömü­rüye son vere­ce­ğine ina­nı­yor­lar. Zehra Khan için Dünya Kadın­lar Günü çok şey ifade edi­yor. Pakistan’ın Sindh eya­le­tinde […]

Japon sanatçının inanılmaz gıda oymaları

Gıda ile oyna­mak her zaman kötü değil­dir. Ins­tag­ram hesa­bında ken­dine “Gaku” adını veren Japon sanatçı, seç­tiği meyve ve seb­ze­lere yoğun, kar­ma­şık desen­ler oyma uğra­şını tam bir sanata dönüş­tür­müş. Gele­nek­sel Japon sanat­la­rın­dan olan muki­mono ile baş­la­mış Gaku. Bu sanat Japonya’da 16. yüz­yıl boyunca gıda sunum şekli ola­rak yay­gın­laş­mış, sonra Tayland’a yayıl­mış. Şimdi iki ülkede de önemli […]

Uyku hakkında bildiklerimiz yanlış mı?

Tek­no­lo­jik cihaz­la­rın uyku­muz­dan çal­dı­ğına dair endi­şe­lere rağ­men eski­sin­den çok daha uzun uyu­yor ve uyku­nun ama­cını yan­lış anlı­yor ola­bi­li­riz. Fil­le­rin hiç­bir şeyi unut­ma­dı­ğını her­kes bilir. Öte yan­dan hafıza olu­şu­munda uyku­nun önemli bir işlev gör­düğü söy­le­nir. Oysa kara meme­li­leri içinde en büyük beyne sahip olan fil­ler gece­leri sadece iki saat uyur. Her gece uyu­ma­mıza rağ­men uyku en […]

Distopyalar Amazon'un çok satanlar listesinde başı çekiyor

1984, Hay­van Çift­liği, Damız­lık Kızın Öyküsü… Peki niçin? Denis Gürcü Ame­ri­kalı okur­lar, gün­cel olay­lara oldukça duyarlı. Ama­zon’un saat başı gün­cel­le­nen çok-satan­lar lis­tesi, gün geç­tikçe ilginç man­za­ra­lara neden olu­yor. Donald Trump’ın baş­kan­lı­ğını taki­ben, Trump, ayrımcı söy­lem­leri nede­niyle Amerika’da bir­çok sanatçı ve vatan­daş­tan tepki top­la­maya ve dik­ta­tör ola­rak anıl­maya devam edi­yor. Ocak ayında ise Amerika’nın libe­ral haber ve […]

Ahmet İhsan Tokgöz ve Jules Verne

Jules Verne’e olan tut­kusu Deniz­ler Altında 20 Bin Fer­sah ile baş­la­mış. Öyle ki, bilim­kurgu özel­lik­leri taşı­yan bu roman Tokgöz’ün aklını başın­dan almış. Murat Erdin Jules Verne’i okur­ken yayı­ne­vi­nin kitap­taki notuyla kar­şı­laş­tım. Oldum olası dip­not­lara, yaza­rın, edi­tö­rün veya çevir­me­nin not­la­rına ilgi duya­rım. O not­lar­dan yeni şöy­ler öğre­ni­rim, yeni yazı­lar yaza­rım. Jules Verne’in tüm kitap­la­rını yayım­la­yan İthaki Yayınları’nın […]

Kamera arkası da hep eşitsiz

Top­lumda kadın ve erkek ara­sında yaşa­nan eşit­siz­lik sinema sek­tö­ründe de ken­dini gös­te­ri­yor. Kadın yönet­men­ler kamera arka­sında kadın olma­nın zor olduğu görü­şünde bir­le­şi­yor. Ber­lin Film Festivali’nde Sally Haw­kins, Kris­tin Scott Tho­mas, Cat­he­rine Dene­vue, Sienna Mil­ler, Pat­ri­cia Clark­son gibi akt­ris­ler kır­mızı halıda göz kamaş­tırdı. Altın Ayı için yarı­şan Sally Pot­ter, Agni­eszka Hol­land, Ildiko Enyedi gibi kadın yönet­men­le­rin […]