Home Hayat İnsan

İnsan

Hayatın Anlamı Nedir?

“Savaşı öldür­mek için bura­da­yız.” Haya­tın anlamı nedir? Bu soru, insan­lığı varo­luş­tan bu yana rahat­sız etmiş­tir. Camus’yü, Sartre’ı, Kafka’yı ve nice düşü­nürü, yazarı, sanat­çıyı, filo­zofu ve her insanı sor­gu­la­maya iten, varo­luş san­cısı, biz­leri “Neden bura­da­yız” soru­suna geti­rir. Modern tarih biz­lere, bu soru­nun bir dolu ceva­bını verdi. Din, kut­sal kitap­lar, dev­let, para, kapi­ta­lizm, bilim, evrim, evren ve […]

Türkiyeli Sekiz Yazardan Ermenilere Mektup

Ermeni Soykırımı’nın yıl­dö­nü­münde P24 sekiz Tür­ki­yeli yazar­dan Ermeni kar­deş­le­rine bir mek­tup ile­ti­yor. Ermeni Soykırımı’nın 102. yıl­dö­nü­münde, iki yıl önce P24’ün ilet­tiği sekiz Tür­ki­yeli yaza­rın Ermeni kar­deş­le­rine mek­tu­bunu yine­li­yo­ruz… Bu top­rak­la­rın yüz bin­lerce evladı Osmanlı dev­le­ti­nin kararlı ve sis­temli kırı­mına kur­ban düşeli 100 yıl oldu. Bu yur­dun insanı olan yüz bin­lerce Ermeni kadın, erkek, yaşlı, çocuk […]

Çocuklarınızın kendi kendilerine yeten yetişkinler olmasını istiyorsanız...

Bu çocuk başka türlü laf anla­mı­yor! Peki nasıl anla­tı­la­cak… Anne baba­mız hepi­mize bağır­mış, bazı­la­rı­mıza ter­lik de fır­la­tıl­mış­tır. Çünkü çocuk­lara başka türlü laf anla­ta­maz, başa çıka­maz­sı­nız. Bu doğru mu? Sakince, hır­pa­la­ma­dan ve hır­pa­lan­ma­dan çocuk büyü­te­mez miyiz? Her şeyi kırk kere söy­le­mek zorunda mıyız? Hal Edward Run­kel, evli­lik, aile tera­pisti ve dünyanın bir­çok yerinde konuş­ma­lar yapan lisanslı […]

Sokak Kedilerinin Belgeseli Kedi'nin Büyük Başarısı!

Kedi gişe­deki doku­zuncu haf­ta­sında 2.2 mil­yon dolar­lık hası­lata ulaştı ve Oscilloscope’un tüm zaman­la­rın en çok izle­nen film­leri ara­sında ikinci sıraya yük­seldi. Ceyda Torun’un İstanbul’daki sokak kedi­le­rini (ve tabii kedi­se­ver­leri de) sevgi pen­ce­re­sin­den kame­raya alan Kedi bel­ge­seli, Ame­rika gişe­le­rin­deki hızlı başa­rı­sıyla her­kese güzel bir sürp­riz yaşattı. Bel­ge­se­lin prö­mi­yeri, Şubat 2016’da iF Istan­bul Film Festivali’nde ger­çek­leş­miş ve […]

Ali Murat İrat: “İnsan, başka birine dokunduğu zaman, aslında kendi yalnızlığına dokunur.”

  Aşk bir tufa­nın bırak­tığı ağır hasar­dır, diyen Ali Murat İrat’a Yal­nız­lığa Övgü kitabı üze­rin­den yal­nız­lığı, aşkı ve şu bizim tuhaf ahlak anla­yı­şı­mızı sor­dum. O anlattı, ben din­le­dim. Buyu­ru­nuz, oku­yu­nuz efen­dim. Bu kadar yol­suz­luk, bu kadar cina­yet, bu kadar savaş ortamı, bu kadar kan­dı­rıl­maya rağ­men insan­lar buna baş­kal­dır­mak­tan ve buna söz söy­le­mek­ten kor­ku­yorsa, işte yoz­laşma […]

9-5 Çalışmak Yaratıcılığı Öldürüyor mu?

Yazar Cor­mac McCarthy neden çalış­ma­maya çalış­tı­ğını açık­lı­yor. Cor­mac McCarthy’i ona 2007 yılında Pulit­zer Ödülü’nü kazan­dı­ran Yol romanı ile tanı­yo­ruz. Bir­le­şik Devletler’in en sevi­len yazar­la­rın­dan olan McCarthy hak­kında geç­ti­ği­miz yıl Twitter’da, öldü­ğüne dair asıl­sız haber­ler dola­şı­yordu. Yazar, hâlâ hayatta ve bu yıl yayım­la­na­cak The Pas­sen­ger romanı üstünde yoğun bir çalışma içe­ri­sinde. Twitter’a ise aldı­rış etmi­yor. Aşa­ğı­daki […]

Tatlı bir uyku çeken çocuklardan daha çekici ne olabilir!

Elbette köpek­le­riyle kes­ti­ren çocuk­lar… Yetiş­kin­ler tara­fın­dan denet­len­diği sürece, çev­re­le­rinde köpek­le­rin olması, çocuk­lar için iyi ola­bi­lir. Pedi­atri uzman­la­rı­nın çoğu, köpekli bebek­le­rin köpek­leri olma­yan bebek­lere göre, soğuk algın­lığı ve kulak enfek­si­yon­la­rına karşı daha dirençli oldu­ğunu düşü­nü­yor. Bunun için de çocuk­la­rın çok erken zaman­larda köpek­lerle bir­likte yaşa­ması gere­ki­yor. Aşa­ğı­daki görün­tü­ler ise bam­başka! (Bored­Panda) (109)