Home Hayat İnsan

İnsan

İstatistiklerden Hikâyelere: Mülteci Çocuk Kitapları

“Mül­te­ci­leri bir birey ola­rak görü­nür kıl­mak ve ista­tis­tik­leri isim­lere, yüz­lere çevir­mek iste­dim.” Suriye’deki krizi hep med­yada sunu­lan ürkü­tücü fotoğ­raf­lar­dan izle­dik: Türkiye’de plaj­daki çocuk bedeni, ambu­lan­sın içinde bek­le­yen çocu­ğun kork­muş surat ifa­desi, bom­ba­lan­mış bina­lar, yıkıl­mış şehir­ler… Bu fotoğ­raf­ları gör­dük­ten sonra hare­kete geçen bir­çok çocuk kitabı yazarı, devam eden çatış­mayı ve krizi genç okur­lar için insan­cıl­laş­tır­mak ve […]

Bilgisayar oyunlarını neden şeytanlaştırıyoruz?

Haber­ci­ler, dev­let yet­ki­li­leri, eğit­men­ler der­ken nere­deyse her­kes bil­gi­sa­yar oyun­la­rını öcü gibi görüp şey­tan­laş­tı­rı­yor. Aslı Tunç Her tüy­ler ürper­tici cina­yet ve kat­liam habe­ri­nin ardın­dan çocuk­la­rın yoğun biçimde tüket­tiği medya içe­rik­le­rini suç­la­mak yeni bir yak­la­şım değil. Bu yüzey­sel ve basit neden sonuç iliş­kisi ara­yı­şı­nın en hatır­la­nan örneği 1999’da ABD’de Colum­bine Orta­oku­luna giren Dylan Kle­bold ve Eric Har­ris […]

Eski Facebook yöneticisi Martinez: “Medeniyet otuz yıl içinde çökebilir.”

Bir insan yıl­larca tek­no­lo­jik geliş­me­le­rin kalbi Sili­kon Vadisi’nde çalış­tık­tan sonra niçin bir anda her şeyi bıra­kıp inzi­vaya çeki­lir ve “dün­ya­nın sonunu” bek­le­meye baş­lar? Facebook’un eski üre­tim müdür­le­rin­den Anto­nio Gar­cia Mar­ti­nez, bu soruyu tek bir cüm­leyle yanıt­lı­yor: “Çok kısa bir süre içinde dün­ya­nın neye ben­ze­ye­ce­ğini gör­düm ve bu bana yetti.” BBC’nin Sili­kon Vadisi’nin Sır­ları bel­ge­seli eki­bine ABD’nin […]

Aile Buluşmalarının Sonu Geldi: Tüm Bir Sezonu Bir Gecede İzlemek Zorunda Mıyız?

Tele­viz­yo­nun yay­gın­laş­ması ve evlerde baş­kö­şeye kurul­ma­sın­dan bugüne, aile­le­rin en büyük eğlen­cesi de oturma oda­sında top­la­nıp izle­nen tele­viz­yon prog­ram­ları, dizi­leri, film­leri oldu. Fakat bu top­lanma akti­vi­te­si­nin içe­riği zaman içe­ri­sinde değişti ve tele­viz­yo­nun başına otu­ran­lar, bir dizi­nin nere­deyse tüm bir sezo­nunu bitir­me­den kal­ka­maz oldu­lar. İngiltere’de yapı­lan bir araş­tır­maya göre insan­la­rın %45’i günde bir film ya da prog­ram […]

Failin Travması: Travmanın İnsani Zemini Üzerine Düşünmek

Failin trav­ması çetin ve bir o kadar da has­sas bir konu­dur. Oku­du­ğu­nuz bu yazı kısa ama zor­dur bu anlamda. Ancak failin trav­ması yad­sı­na­maz bir olgu­dur ve önü­müze yol­ları çatal­la­nan, giril­mesi zor nice bah­çe­leri çıka­rır. Deniz Gündoğan İbrişim Batı mer­kezli, özel­likle Ame­rika odaklı travma ve bel­lek çalış­ma­la­rı­nın çıkış nok­ta­sını 1980­lerde tar­tı­şıl­maya baş­la­nan travma ardın­dan görü­len ruh­sal […]

Biri bizi takside de mi gözetleyecek?

Tak­si­lerde kamera uygu­la­ması dün­ya­nın pek çok ken­tinde var ve ben­zer tar­tış­ma­lar yaşandı, yaşa­nı­yor. Ancak hiç­bi­rinde ses kaydı yok… Aslı Tunç Dün­ya­daki dev met­ro­pol­le­rin vaz­ge­çil­mez taşıma araç­la­rın­dan biri­dir tak­si­ler. Toplu taşıma sis­te­mi­nin yay­gın ve güve­ni­lir olduğu kent­lerde bile tak­si­le­rin yeri ayrı­dır. Bir kente ilk adım attı­ğı­nızda o top­lum­sal doku­sunu, refah düze­yini, kül­tü­rel çeşit­li­li­ğini ve insana saygı düze­yini […]

Siz Böyle Olsun İster miydiniz?

Beh­çet Hoca “Sev­gi­lerde” şiirinde hem şiirin içsel sesini en yalın söz­cük­lerle kur­gu­la­yıp ekme­ğini suyunu bol eyle­miş, hem de bu coğ­raf­yada yaşa­yan her­ke­sin ken­di­sinde acı­sı­nın bir par­ça­sını bula­bi­le­ceği kro­nik bir yarayı açığa çıkar­mış­tır. Seyfi Gen­çer Beh­çet Necatigil’in “Sev­gi­lerde” şiiri, nere­deyse Tür­kiye coğ­raf­ya­sında yaşa­yan her­ke­sin başın­dan geçen iç kırık­lık­la­rı­nın, birey ola­bilme, anla­şı­la­bilme, kabul görme konu­sun­daki çaba­la­rı­nın yüz­geri […]