Home Hayat İnsan

İnsan

Dostluk

(Dostluğa, ölüme, unutuşa ve edebiyat tarihine dair)1 Maurice Blanchot Geor­ges Bata­ille anı­sına Bu dost­tan bah­set­meye nasıl yana­şır insan? Ne met­hiye düz­mek, ne de bazı haki­kat­le­rin tecel­lisi için. Karak­te­ri­nin husu­si­yet­leri, varo­lu­şu­nun biçim­leri, yaşa­mı­nın dönem­leri, ken­dini sorum­suz­luk rad­de­sinde sorumlu his­set­miş olduğu araş­tır­mayla uyum içinde bile kim­seye ait değil­dir. Tanık yok. En yakın­ları sadece ken­di­le­rine yakın bul­duk­ları şeyi […]

Çocuklara Sesli Öyküleri Nasıl Okumalıyız?

Bir öyküyü biri­sine oku­mayı tek taraflı bir akta­rım değil, oku­yan ve din­le­yen ara­sın­daki bir işbir­liği ola­rak gör­mek gere­ki­yor. Çocuk­lara bir öyküyü yük­sek sesle okur­ken yapı­lan en sık hata­lar­dan biri, onlara bebek muame­lesi yap­mak­tır. Sek­sen bir yaşın­daki aktör Jim Dale, Peter Pan, Sek­sen Günde Devri Alem ve Harry Pot­ter serisi gibi bir­çok çocuk kita­bı­nın Grammy ödüllü […]

Yazmanın İyileştirici Etkisi

İnsa­nın acı­ları ve gizli duy­gu­ları hak­kında yaz­ması bağı­şık­lık sis­te­mini güç­len­di­rir mi? Psi­ko­loji pro­fe­sörü James Pen­ne­ba­ker 1986’da ola­ğa­nüstü bir şey keş­fet­miş ve bu ileri yıl­larda yüz­lerce araş­tır­maya esin kay­nağı olmuştu. Öğren­ci­le­rin­den, yaşa­dık­ları en üzücü olay ya da en zor dönem­leri hak­kında 15 dakika boyunca yaz­ma­la­rını iste­mişti. Daha önce kim­seyle pay­laş­ma­dık­ları, en gizli kal­mış düşün­ce­le­rini yazıya döke­bi­le­cek­lerdi. Pen­ne­ba­ker […]

Etsiz bir dünyanın sonuçları ne olabilir?

13 Hazi­ran Dünya Et Yememe Günü’ydü. Peki, bütün dünya veje­tar­yen olsaydı ne olurdu? İklim, çevre, sağ­lık ve eko­nomi açı­sın­dan veje­tar­yen­li­ğin avan­taj­ları ve deza­van­taj­ları… • 2050’ye kadar her­ke­sin veje­tar­yen oldu­ğunu var­sa­yar­sak şu sonuç­larla kar­şı­la­şır­dık: • Dün­yada her yıl yedi mil­yon daha az kişi ölür; her­ke­sin vegan olması halinde ise bu sayı sekiz mil­yona ula­şır. • Küre­sel […]

Einstein'ın ilginç alışkanlıklarından neler öğrenebiliriz?

“Önemli olan, sor­gu­la­mak­tan vaz­geç­me­mek­tir; merak, var olma­nın birinci şar­tı­dır.” Dün­ya­nın en zeki bilim insan­la­rı­nın ilginç alış­kan­lık­ları da var. Örne­ğin ünlü İngi­liz mate­ma­tikçi, gök­bi­limci ve fizikçi New­ton seks­ten uzak dur­ma­nın yarar­la­rın­dan söz edi­yor, Yunan filo­zof ve mate­ma­tikçi Pisa­gor fasul­yeyi ağzına sür­mü­yor, ABD’nin kuru­cu­la­rın­dan Ben­ja­min Frank­lin çıp­lak ‘hava ban­yosu’ yapı­yordu. Ama bun­la­rın bir­çoğu saf­sa­ta­dan iba­ret ola­bi­lir mi? […]

Birkaç ay ömrü kalan kanser hastası Everest'in zirvesine çıktı

Bir­kaç ay ömrü kal­dığı söy­le­nen kan­ser has­tası adam, Eve­rest Dağı’nın zir­ve­sine çık­mayı başardı. İngil­tere doğumlu Ian Toot­hill, dün­ya­nın en yük­sek dağı Everest’e tır­ma­nan ilk kan­ser has­tası ola­bi­lir. İngi­liz fut­bol takımı Shef­fi­eld Wednesday’in taraf­tarı olan Ian Toot­hill, bir yar­dım kam­pan­yası için Everest’in zir­ve­sine rakip takım Shef­fi­eld United’ın bay­ra­ğını dikti. 47 yaşın­daki adam, riskli tır­ma­nışı saye­sinde kan­ser­li­ler için […]

İlk insanların ortaya çıkış hikâyesini baştan yazmamız gerekecek...

İnsan­la­rın 200 bin yıl önce Doğu Afrika’da “insan­lı­ğın beşiği” ola­rak tanım­la­nan tek bir nok­ta­dan dün­yaya yayıl­dığı fikri yeni bir araş­tır­maya göre artık geçerli değil. Kuzey Afrika’da bulu­nan beş yeni Homo Sapi­ens (modern insan) fosili, ilk insan­la­rın tah­min edi­len­den 100 bin yıl önce ortaya çık­tı­ğını gös­te­ri­yor. Yeni bul­gu­lara göre insan­la­rın evrimi Afrika kıta­sı­nın çeşitli nok­ta­la­rın­dan eşza­manlı […]