Home Hayat İnsan

İnsan

Sanat eserlerinde surat asan kişilerin yüzlerine gülümseme yerleştirildi

Bir sanat gale­ri­sinde gezer­ken, “Her­kes niçin bu kadar mut­suz görü­nü­yor” diye düşün­dü­nüz mü? Gra­fik tasa­rımcı Olly Gibbs, bunu düşün­müş ve Hollanda’nın baş­kenti Amsterdam’daki Rijks Müzesi’ni ziya­reti sıra­sında bazı port­re­leri neşe­len­dir­meye karar ver­miş. Bunun için yüz tanıma yazı­lı­mını kul­la­na­nan ve insan­la­rın yüzünü daha yaşlı, daha genç, veya farklı cin­si­yette gös­te­ren Face­App uygu­la­ma­sını kul­lan­mış. Bu uygu­lama aynı zamanda insanı […]

Araştırma öyle diyor: Gençlerin ruh sağlığı için "en zararlı" sosyal medya Instagram

İngiltere’de genç­ler ara­sında yapı­lan bir araş­tır­mada ruh sağ­lığı için en zararlı sos­yal medya plat­for­mu­nun Ins­tag­ram olduğu ifade edildi. 14-24 yaş ara­sında 1.479 genç ile yapı­lan araş­tır­mada beş popü­ler sos­yal medya plat­formu ara­sın­dan en olum­suz etkiye sahip olan­lar ince­lendi. Araş­tır­maya katı­lan­lara sos­yal medya plat­form­la­rı­nın etki­le­rini ölç­mek için kaygı, dep­res­yon, yal­nız­lık, korku ve dış görü­nüş konu­ları çer­çe­ve­sinde […]

Öldürülen gazeteci Javier Valdez'in kaleminden: Meksika'da gazeteci olmak!

“Kur­şun geçir­mez yele­ği­niz ve koru­ma­la­rı­nız bile olsa, eğer çete­ler sizi öldür­mek isti­yorsa öldü­re­cek­ler­dir.” Gaze­teci Javier Val­dez her an öldü­rü­le­bi­le­ce­ğini bili­yordu. Meksika’nın ölüm­cül uyuş­tu­rucu tica­re­tini kor­ku­suzca ifşa eden ödüllü bir muha­bir ola­rak geçen yıl yayın­la­nan kita­bı­nın tanı­tım etkin­li­ğinde gaze­teci olma­nın “kara lis­tede olmak” anla­mına gel­di­ğini söy­le­mişti. Ken­di­si­nin de vur­gu­la­dığı gibi, kar­tel­ler sizi öldür­mek isti­yorsa hükü­me­tin vere­ceği […]

Çocuklara Kitap Okumak Zihinlerini Geliştiriyor

Evde sık­lıkla kitap oku­nan çocuk­la­rın zihin­le­rinde gör­sel imge­leme ve anla­tı­lanı kav­rama yeti­leri çok daha etkin. Pedi­at­rist­ler sık sık ebe­veyn­lere, çocuk­la­rına düzenli ola­rak sesli kitap oku­ma­la­rını tav­siye edi­yor. Ancak bu sefer, araş­tır­ma­cı­lar ilk kez bu akti­vi­te­nin okul öncesi çocuk­la­rın beyin­le­rini zihin­sel imge­leme ve anla­tı­lanı anlama konu­sunda geliş­tir­di­ğine dair kanıt­lar buldu. Her iki beceri de dili ve okur­ya­zar­lığı […]

Büyük Gerilemenin Ruh Hali...

“Ata­la­rı­mız, yakın dönem­lerde bile, gele­ceği umut­la­rını yatır­mak için en güvenli ve vaat­kâr yer ola­rak görürdü, oysa biz gele­ceğe önce­likle korku, endişe ve kay­gı­la­rı­mızı yan­sı­tı­yo­ruz.” – Zyg­munt Bauman Semih Gümüş Göç, terö­rizm, eşit­siz­lik, dev­let­le­rin git­gide sert­leş­mesi, yöne­ten­le­rin söy­le­mi­nin şid­deti, süre­ğen eko­no­mik kriz, kadın hak­la­rında geri­leme, doğal afet­ler, sal­gın has­ta­lık­lar, açlık, kurak­lık gibi düpe­düz haya­tın kök­le­rine inen […]

Hayatımızı Kolaylaştıran Fermuar Nasıl Bulundu?

Fer­muar moda­dan koru­yucu ekip­mana kadar haya­tı­mı­zın bir­çok ala­nında kul­la­nı­lı­yor. Ama bu meka­niz­mayı bir araya getir­mek uça­ğın ve bil­gi­sa­ya­rın ica­dın­dan uzun bir zaman aldı. Gün­lük yaşan­tı­mızda önemli bir yeri var fer­mu­arın. Basit bir meka­nizma gibi görünse de tasa­rımı çok uzun zaman aldı. Öyle ki, “Uça­ğın ve bil­gi­sa­ya­rın icadı daha kısa sürdü” diyor Mary­land Üniversitesi’nden tarihçi Robert Fri­edel. Fer­mu­arın […]

Mezopotamya'nın Müzisyen ve Göçebe Halkı Domlar

Çoğu­nun kim­lik­leri olma­dığı için öğre­nim ve dev­let imkân­la­rın­dan fay­da­la­na­mı­yor­lar. İbrahim Tekpınar Çin­ge­ne­ler, kurak­lık ve savaş sebe­biyle Hindistan’dan 6. ve 9. yy’da göç etmek zorunda kal­dı­lar ve grup­lar halinde Avrupa’ya, Kafkasya’ya ve Ortadoğu’da İran üze­rin­den dağıl­dı­lar. Avrupa’ya giden Çin­ge­ne­lere Rom ya da Roma­nic­hal dendi. İngiltere’ye varan Çin­gen­ler, Mısır’dan (Egypt) gel­dik­leri tah­min edil­di­ğin­den Gipsy ola­rak adlan­dı­rıldı. Kaf­kasya ve Erme­nis­tan böl­ge­sine […]

İran'da Lezbiyen Olmak...

İran’da eşcin­sel olmak, erkek­ler için ölüm cezası anla­mına geli­yor. Buna kar­şın lez­bi­yen­lik daha nadir tar­tı­şı­lan bir konu. Ancak onlar da işkence ve kır­baç­lanma da dahil olmak üzere, dev­let şid­de­tiyle yüz yüze geli­yor­lar. Aza­deh,* İran’ın kenar mahal­le­rinde uzak bir evde kol­la­rın­daki yanık­la­rın enfek­si­yonu yayı­lır­ken, din adam­la­rı­nın ona Kur’an’dan oku­duğu bölüm­leri din­le­mek zorunda bıra­kı­lan, İranlı bir kadın. Sor­guda […]

Tozu Toprağı Kaldı Geride...

Vakit var­ken, evet vakit henüz var­ken bu yan­lış­tan dönül­meli. Ali­paşa çocuk­ları “evi­miz, Suru­muz namu­su­muz­dur” diye yaz­mış­lar duvar­lara. Fotoğ­rafı çeker­ken “yık­ma­sın­lar bura­ları abi ne olur pay­la­şın” diyor­lardı… Şeyhmus Diken Mezar­lık­lara en mesa­feli dura­nı­mı­zın dahi yaşamı boyunca bir kaç kez git­miş­li­ği­niz var­dır. Belki de yaşar­ken hiç tanı­ma­dı­ğı­nız yolu­nu­zun kesiş­me­diği biri­nin mezar taşında yazı takıl­mış­tır gözü­nüze, hafı­za­nıza; “Dur […]

6 Mayıs: "Herkes ne zaman ölür"

Deniz Gezmiş’in en sev­diği şair kimdi? Peki hemen ikin­cisi? Erdal Öz, Mamak’ta kalır­ken Deniz Gezmiş’in ran­za­sında hangi kitabı gördü? Pusuda, Şarkışla’da bir çukur­daydı Deniz. Hangi şiir geldi aklına? Hadi o gün­lere gide­lim… Serap Çakır Erdal Öz’ün tanık­lı­ğında sizi 1971 yılı­nın Ankara Mamak Cezaevi’ne götür­mek isti­yo­rum. Orada Deniz Gezmiş’e, Hüse­yin İnan’a, Yusuf Arslan’a ve dev­let eliyle […]