Home Hayat Medya

Medya

Sahte Haber Tartışmasında Yeni Gelişmeler

1 Kasım’da Twitter’in baş­da­nış­manı, Face­book ve Google’ın tepe yöne­ti­ci­le­riyle bir­likte ABD Sena­tosu İstih­ba­rat Komitesi’nde ifade vere­cek Aslı Tunç 2016 Ame­ri­kan seçim­le­rinde Rusya’nın sos­yal med­yada sahte haber­ler yaya­rak Trump’ın kazan­ma­sına neden olduğu iddi­ası hâlâ yoğun ola­rak tar­tı­şı­lı­yor.  Bir­kaç gün önce Twit­ter şir­keti Krem­lin des­tekli iki haber kuru­luşu RT (daha önce bili­nen adıyla Rus­sia Today) ve Sput­nik’e ait tüm hesap­la­rı­nın rek­lam­la­rını […]

50 yıllık müzik efsanesi Rolling Stone da satılıyor

Kurul­duğu 1967 yılın­dan bu yana müzik endüst­ri­sine yön veren, poli­tik maka­le­le­riyle de ses geti­ren Rol­ling Stone satışa çıka­rıldı. Yazılı bası­nın diji­tal­leşme kar­şı­sında ayakta dura­ma­ma­sı­nın son örneği, yayın haya­tında 50. yılı geride bırak­maya hazır­la­nan Rol­ling Stone der­gisi oldu. BloombergHT’nin habe­rine göre, Der­gi­nin sahibi Wen­ner Media’dan yapı­lan açık­la­mada, yüzde 49’u daha önce Sin­ga­pur mer­kezli müzik tek­no­loji fir­ması Band­Lab […]

Amazon’un Hırslı ve Küstah Tavırlı Kahramanı

Eski kapı­lar­dan yapıl­mış bir masayla kur­duğu Ama­zon ile çığır açan bir başarı hikâ­yesi yazan Jeff Bezos, ilginç karak­te­riyle dik­kat çeki­yor. Sayı­sal merak­lısı bir ana­list olan Bezos, çalı­şan­la­rına göre hırslı, tuhaf ve küs­tah tavırlı bir kah­ra­man… Ahmet Can Bu ara­lar ABD’de ne olsa ondan bili­ni­yor… Önce Baş­kan Donald Trump onu Ame­ri­ka­lı­la­rın işini engel­le­mekle suç­ladı, eko­no­mist­ler ise […]

Benzer Âfet, Farklı Coğrafya, Değişmeyen Habercilik

Sefa­let sonu­cun­daki ölüm­le­rin Batılı okur ve izle­yi­ci­ler için sadece birer rakam­dan iba­ret oldu­ğunu çok­tan öğren­dik ne yazık ki… Aslı Tunç Ağus­tos ayı­nın sonunda dünya küre­sel ısın­ma­nın da tetik­le­diği üç doğal âfet yaşadı. İlki ABD’nin Tek­sas eya­le­tinde 50 kişi­den fazla kişi­nin öldüğü, 7 mil­yona yakın insa­nın etki­len­diği Har­vey Kasır­gası. Bu, koca Tek­sas eya­le­ti­nin dörtte biri demek. Tril­yon­larca […]

Silikon Vadisi Yöneticileri, Her Şeyi Sorgulamayı Öğretmek İçin Filozofları İşe Alıyor

“Çünkü yap­ma­nız gere­ken etki­le­yici pra­tik bir şeydi … elbi­se­le­ri­niz­deki delik­leri yırt­mak ya da kula­ğı­nıza bir emni­yet pimi tak­mak gibi…” Sili­kon Vadisi, mut­lu­luk takın­tı­lıy­mış. Efsa­nevi iyi yaşam ve mükem­me­li­yetçi başarı peşinde olmak, geliş­ti­ri­ci­le­rin masa­la­rında ölçülü kişi­lik deği­şimi, poli­fa­zik uyku ve eti­ket dışı ilaç­la­rın stok kalın­tı­ları… Yine de And­rew Tag­gart bunun çoğu­nun saç­ma­lık oldu­ğunu düşü­nü­yor. Fel­sefe ala­nında dok­tora […]

Haberlere Olan Güvensizliğe Küresel Bir Bakış

Türkiye’de inter­net kul­la­nan kentli kesi­min yüzde 60’ı ana akım med­ya­nın haber­le­rine güven­mi­yor. Aslı Tunç Türkiye’deki medya durum­la­rı­nın dün­yada eşi ben­zeri olma­dı­ğını sanı­rız çoğu zaman. Yaşa­dı­ğı­mız, ken­di­mizi ait his­set­ti­ği­miz top­rak­la­rın dünya coğ­raf­ya­sında yerini tart­mak, sorun­ları pers­pek­tife koy­mak kısaca ülke­mizi kıyas­la­mak için ulus­la­ra­rası bağım­sız kuru­luş­la­rın, güve­ni­lir bir tem­si­li­yet oranı ile yap­tık­ları araş­tır­ma­lar son derece önemli. Bu biri­cik […]

Fi Fenomeni ve İnternet Dizilerinin Geleceği

İnter­net üze­rin­den dizi izle­yen kuşa­ğın dik­ka­tini ve zekâ­sını hafife alan senaryo hata­ları ve man­tık yan­lış­la­rını bir kenara yaz­ma­lı­yız. Aslı Tunç Azra Kohen Sarızeybek‘in çok satan üçle­mesi Fi | Çi | Pi roman­la­rın­dan uyar­la­nan Fi dizi­nin bu denli ses getir­mesi diji­tal plat­form­larda inter­net dizi­le­ri­nin gele­ceği ne ola­cak soru­sunu ülke­miz sınır­la­rına getirdi. Hâlâ duy­ma­yan­lar için Fi dizisi Doğuş Grubu bün­ye­sin­deki diji­tal tele­viz­yon plat­formu […]

Facebook'un içerik silme kural ve kriterleri ilk kez ortaya çıktı

Face­book, rahat­sız edici gör­sel içe­rik­leri siteye kon­ma­dan engel­le­yen bir yazı­lım kul­lan­dık­la­rını açık­ladı, ancak, “İnsan­la­rın küre­sel ve gün­cel olay­ları tar­tı­şa­bil­me­le­rini isti­yo­ruz… bu yüz­den şid­det içe­ren bir fotoğ­ra­fın pay­la­şıl­dığı çer­çeve bazen önemli olu­yor” deni­yor. İngi­liz Guar­dian gaze­te­si­nin ince­le­diği 100’den fazla şir­ket içi eği­tim elki­tabı, çizelge ve gra­fik, Facebook’un şid­det, nef­ret suçu, terö­rizm olay­ları, por­nog­rafi, ırk­çı­lık ve ken­dine […]