Home Hayat Medya

Medya

Haberlere Olan Güvensizliğe Küresel Bir Bakış

Türkiye’de inter­net kul­la­nan kentli kesi­min yüzde 60’ı ana akım med­ya­nın haber­le­rine güven­mi­yor. Aslı Tunç Türkiye’deki medya durum­la­rı­nın dün­yada eşi ben­zeri olma­dı­ğını sanı­rız çoğu zaman. Yaşa­dı­ğı­mız, ken­di­mizi ait his­set­ti­ği­miz top­rak­la­rın dünya coğ­raf­ya­sında yerini tart­mak, sorun­ları pers­pek­tife koy­mak kısaca ülke­mizi kıyas­la­mak için ulus­la­ra­rası bağım­sız kuru­luş­la­rın, güve­ni­lir bir tem­si­li­yet oranı ile yap­tık­ları araş­tır­ma­lar son derece önemli. Bu biri­cik […]

Fi Fenomeni ve İnternet Dizilerinin Geleceği

İnter­net üze­rin­den dizi izle­yen kuşa­ğın dik­ka­tini ve zekâ­sını hafife alan senaryo hata­ları ve man­tık yan­lış­la­rını bir kenara yaz­ma­lı­yız. Aslı Tunç Azra Kohen Sarızeybek‘in çok satan üçle­mesi Fi | Çi | Pi roman­la­rın­dan uyar­la­nan Fi dizi­nin bu denli ses getir­mesi diji­tal plat­form­larda inter­net dizi­le­ri­nin gele­ceği ne ola­cak soru­sunu ülke­miz sınır­la­rına getirdi. Hâlâ duy­ma­yan­lar için Fi dizisi Doğuş Grubu bün­ye­sin­deki diji­tal tele­viz­yon plat­formu […]

Facebook'un içerik silme kural ve kriterleri ilk kez ortaya çıktı

Face­book, rahat­sız edici gör­sel içe­rik­leri siteye kon­ma­dan engel­le­yen bir yazı­lım kul­lan­dık­la­rını açık­ladı, ancak, “İnsan­la­rın küre­sel ve gün­cel olay­ları tar­tı­şa­bil­me­le­rini isti­yo­ruz… bu yüz­den şid­det içe­ren bir fotoğ­ra­fın pay­la­şıl­dığı çer­çeve bazen önemli olu­yor” deni­yor. İngi­liz Guar­dian gaze­te­si­nin ince­le­diği 100’den fazla şir­ket içi eği­tim elki­tabı, çizelge ve gra­fik, Facebook’un şid­det, nef­ret suçu, terö­rizm olay­ları, por­nog­rafi, ırk­çı­lık ve ken­dine […]

Öldürülen gazeteci Javier Valdez'in kaleminden: Meksika'da gazeteci olmak!

“Kur­şun geçir­mez yele­ği­niz ve koru­ma­la­rı­nız bile olsa, eğer çete­ler sizi öldür­mek isti­yorsa öldü­re­cek­ler­dir.” Gaze­teci Javier Val­dez her an öldü­rü­le­bi­le­ce­ğini bili­yordu. Meksika’nın ölüm­cül uyuş­tu­rucu tica­re­tini kor­ku­suzca ifşa eden ödüllü bir muha­bir ola­rak geçen yıl yayın­la­nan kita­bı­nın tanı­tım etkin­li­ğinde gaze­teci olma­nın “kara lis­tede olmak” anla­mına gel­di­ğini söy­le­mişti. Ken­di­si­nin de vur­gu­la­dığı gibi, kar­tel­ler sizi öldür­mek isti­yorsa hükü­me­tin vere­ceği […]

Günün En Gözde Sosyal Medya Uygulaması: Instagram

Şu anda Facebook’un 1,9 mil­yar kul­la­nı­cısı var, What­sApp ve Mes­sen­ger 1,2 mil­yar kul­la­nı­cıya sahip. Instagram’ın bu kala­ba­lık kul­la­nıcı ligine katıl­ma­sına çok az kaldı. Bu hâliyle bile Ins­tag­ram dün­ya­daki Twit­ter kul­la­nı­cı­la­rı­nın iki katına sahip. Aslı Tunç Fotoğ­raf ve video pay­la­şım plat­formu Ins­tag­ram son dönemde hızlı bir yük­se­lişte. 2017’ye âdeta bir “Ins­tag­ram Yılı” da diye­bi­li­riz. Nisan sonu […]

Halep'te bir çocuğu kurtaran Suriyeli fotoğrafçının düşündürdükleri akıldan çıkmıyor

Son gün­lerde çokça pay­la­şı­lan bir fotoğ­rafta Suri­yeli bir fotoğ­raf­çı­nın maki­ne­sini bir kenara bıra­ka­rak bom­ba­la­nan bir yerde yaralı bir çocuğu kur­ta­rı­şını gör­dük. Bu fotoğ­raf bir başka resmi hatır­lattı bize. Düşünce pla­nında bir res­sam ile muha­bir ara­sında ile­ti­şim kurma karar­lı­lı­ğı­nın dışında bir ben­zer­lik yok­tur. Res­sa­mın ken­di­sini ese­rin­den ayır­mak müm­kün değil­dir, oysa gaze­te­ci­lik etiği, muha­bir kim­li­ği­nin anlat­tığı hikâ­yeye el uzat­ma­ma­sını […]

Türk Medyasında Kadın Olmak

Haber med­ya­sında kadın­la­rın eksik­liği habe­rin diline bire bir yan­sı­yor. Aslı Tunç Mart ayı dünya üze­rin­deki kadın mese­le­le­ri­nin yoğun bir biçimde gün­deme gel­diği bir dönem­dir genelde. 8 Mart bağ­la­mında rapor­lar yayın­la­nır, yürü­yüş­ler, panel­ler, ser­gi­ler düzen­le­nir. Güçlü kadın öykü­leri, kadın­lar arası daya­nışma  çaba­ları umut verir, ceza­sını bul­ma­yan erkek şid­deti, norm haline gelen erkek zih­ni­yeti ve söy­lemi ise […]

Trump’ın Twitter Takıntısı

Basın söz­cüsü Sean Spi­cer, Trump için “her­hangi bir şeyi twe­et­le­diği anda sonuç alı­yor” dedi geçen­lerde ABC kana­lına… Aslı Tunç Pek çok insan Donald Trump’ın, baş­kan olduk­tan sonra Twitter’a gir­meyi bıra­ka­ca­ğını sandı. Hem koca Ame­ri­kan Baş­kanı önemli dünya mese­le­le­rin­den başını kal­dı­rıp da ona buna laf yetiş­ti­rip, sert suç­la­ma­la­rını ve küs­kün­lük­le­rini 140 karak­tere dök­meyi nasıl sür­dü­re­bi­lirdi ki? […]

Medya Okuryazarlığı dersini gerçek sahiplerine teslim edin!

Her yıl dokuz bin civarı peda­go­jik for­mas­yon eği­timi almış İle­ti­şim Fakül­tesi mezunu var; bu dersi onlar ver­meli. Aslı Tunç 2007 yılın­dan beri süre­ge­len bir müca­de­le­den bah­set­mek isti­yo­rum bu yazımda siz­lere. Bu bir anlamda ile­ti­şim fakül­te­le­rin­den mezun olan­la­rın uzman­lık alan­la­rına sahip çıkma müca­de­lesi. İle­ti­şim ala­nında çalı­şan, araş­tırma yapan ve emek veren her­kesi heye­can­lan­dı­ran “Medya Okur­ya­zar­lığı Pro­jesi” […]