Home Hayat Sağlık

Sağlık

Lekeli Humma – 100 Yıl Önce 100 Yıl Sonra

Tıp tarihinden açılmamış sayfalar... Kazan su ile dol­du­ru­lup ocak yakı­lır. San­dı­ğın için­de­ki ızga­ra­la­ra elbi­se ve eşya­lar yer­leş­ti­ri­lir. Kazan­la san­dık ara­sın­dan buhar çık­ma­ya baş­la­yın­ca çen­gel­ler­le sıkış­tı­rı­lır. Yarım saat bek­len­dik­ten son­ra eşya çıka­rı­lır. Dezen­fek­si­yon böy­le­lik­le tamam­lan­mış­tır. Necati Çıtak “Har­bin baş­la­ma­sın­dan bir haf­ta son­ra has­ta­ne­nin 300 yata­ğı da dol­du. Ber­bat bir bakım ve teda­vi örne­ği ver­dik. Otok­lav olma­dı­ğın­dan […]

Uyurken Niçin Üstümüze Bir Şeyler Örteriz?

Örtü­le­rin ağır­lı­ğı art­tık­ça endi­şe­yi azalt­tı­ğı­na dair iddi­alar bulu­nu­yor. Hat­ta çeşit­li örtü­ler otizm teda­vi­sin­de bile kul­la­nı­lı­yor. İnsan­lar uyur­ken üst­le­ri­ne hep bir örtü, bat­ta­ni­ye ört­me gerek­si­ni­mi duyar. En azın­dan günü­müz­de bu böy­le. Tarih­tey­se bu gibi örtü­ler her­ke­sin satın ala­ma­ya­ca­ğı şey­ler­di. Mısır’dan Roma İmparatorluğu’na, pamuk­lu­lar­dan keten çar­şaf­la­ra, tüm örtü­ler zen­gin sınıf için­di. Erken modern dönem Avrupası’nda üre­tim art­mış­tı, […]

Nükleer Silah Testlerinin Ardında Bıraktığı Korkunç İzler

Fotoğ­raf­çı Hatcher-Moore’un ulaş­tı­ğı sonuç­lar ise deh­şet veri­ci. Kazakistan’ın ıssız bir böl­ge­si, bir zaman­lar dün­ya­da üre­ti­len nük­le­er silah­la­rın dört­te biri­nin test edil­di­ği alan ola­rak kul­la­nı­lı­yor­du. Ara­dan yıl­lar geç­miş olsa da bu test­le­rin böl­ge hal­kı üstün­de bırak­tı­ğı etki­ler yıkı­ma devam edi­yor. Kaza­kis­tan boz­kır­la­rı­nın ücra bir köşe­si harap olmuş ve terk edil­miş bir hal­de. Nük­le­er bom­ba pat­la­ma­la­rı sonu­cun­da doğal […]

Mutluluk Hormonlarınızı Yönetin

Serotonin • Dopamin • Oksitosin • Endorfin Niha­ye­tin­de, 45 gün­lük bir plan­la yeni bir dav­ra­nış biçi­mi geliş­tir­me­yi ve bunu yıl­ma­dan tek­rar etmek için gere­ken cesa­ret ve odak­lan­ma­yı nasıl sağ­la­ya­ca­ğı­mı­zı öğre­ne­ce­ğiz. Mut­lu Beyin’de her adım­da size yar­dım­cı ola­cak inte­rak­tif egzer­siz­ler var. Loretta Graziona Breuning Ken­di­ni­zi iyi his­set­ti­ği­niz­de bey­ni­niz dopa­min, sero­to­nin, oksi­to­sin ya da endor­fin sal­gı­lar. Bu […]