Home Hayat Şehir

Şehir

"Özgürlük Adası" 25 yaşında

Meş­hur Szi­get Fes­ti­vali 25 yaşına gir­miş, Szi­get bile çey­rek asırı devir­miş. Zaman çok hızlı akı­yor… Sezin Öney Macarca “Szi­get”, “ada” demek… Benim için tek bir “Szi­get” var; Buda ile Peşte’nin ara­sında, Tuna’nın orta­sında yer alan “Mar­git szi­get”. Özel­likle yaz­ları Budapeşte’de olunca git­ti­ğim park ada. 1970’lerde yapıl­mış bir otel dışında hemen hiç­bir bina­nın olma­dığı, sadece ağaç­lar, çiçek­ler […]

Taşra Neresi?

Şimdi eli­mize bir atlas, bir de has­sas per­gel alıp Tür­kiye Coğ­rafi Haritası’nı önü­müze aça­lım. Her­hangi bir nok­taya per­ge­lin sivri ucunu sap­la­yıp, ola­bi­le­cek en küçük çapta –çünkü büyük çem­ber­leri ince­le­mek zaman kaybı olur– çem­ber­ler çize­lim. Seyfi Gençer Taşra’nın anlamı veya ilk duyul­du­ğunda zihinde yarat­tığı algı kişi­den kişiye değiş­tiği gibi genel geçer bir tanımı da var elbette: Bir […]

Apple, Facebook ve Google’ın Milyar Dolarlık Sarayları

İtal­yan Rönesansı’nın ban­ka­cı­ları, yir­minci yüz­yı­lın gök­de­len­leri, Vik­torya döne­mi­nin demir­yolu şir­ket­leri neyse günü­müz­deki tek­no­loji dev­leri de o, diye­bi­li­riz. Tek­no­loji dev­leri, sahip olduk­ları büyük gücün sem­bolü ola­rak Kali­for­niya, Londra gibi büyük­şe­hir­lerde göz alıcı mimari yapı­ları inşa edi­yor. İnter­ne­tin büyük bir oyun parkı oldu­ğunu artık hepi­miz bili­yo­ruz. Google’ın renkli harf­leri, Twitter’ın kuşu, Facebook’un mavi ton­la­rıyla dolu koca­man bir […]

Biri bizi takside de mi gözetleyecek?

Tak­si­lerde kamera uygu­la­ması dün­ya­nın pek çok ken­tinde var ve ben­zer tar­tış­ma­lar yaşandı, yaşa­nı­yor. Ancak hiç­bi­rinde ses kaydı yok… Aslı Tunç Dün­ya­daki dev met­ro­pol­le­rin vaz­ge­çil­mez taşıma araç­la­rın­dan biri­dir tak­si­ler. Toplu taşıma sis­te­mi­nin yay­gın ve güve­ni­lir olduğu kent­lerde bile tak­si­le­rin yeri ayrı­dır. Bir kente ilk adım attı­ğı­nızda o top­lum­sal doku­sunu, refah düze­yini, kül­tü­rel çeşit­li­li­ğini ve insana saygı düze­yini […]

Fizik Kurallarına Karşı Gelen 19 İnanılmaz Bina

The Weisman Arts Museum, Minneapolis WonderWorks, Tennessee The Vitra Design Museum, Weil am Rhein The Richard Fisher Center, New York The Olympic Fish Pavilion, Barselona The Marta Herford Museum, Herford The Lou Ruvo Center for Brain Health, Las Vegas The Louis Vuitton Foundation Building, Paris The Great Elephant The Guggenheim Museum, Bilbao The Habitat Housing […]

Terkedilmiş Sovyet Binalarından 40 Ürkütücü Fotoğraf

“Sov­yet­ler Birliği’nin çökü­şün­den geriye kalan, bir zaman­lar bura­larda yaşa­mış ve çalış­mış sıra­dan insan­la­rın, unu­tul­ması güç hatı­ra­ları oldu.” İlk kez 2005 yılında ter­ke­dil­miş bir binayı ziya­ret eden Rebecca Bat­hory, o tarih­ten bu yana bütün dün­yada seya­hat edi­yor ve dün­ya­nın çeşitli böl­ge­le­rinde yer alan, unu­tul­muş, harabe haline gel­miş kalın­tı­ları fotoğ­raf­lı­yor. Son pro­jesi için Sov­yet­ler Bir­liği ve eski sos­ya­list ülke­lerde bulu­nan […]

Dünyanın En Muhteşem 10 Tavanı

Dün­ya­nın en gör­kemli mekân­la­rını ancak başı­nızı yukarı kal­dı­rır­sa­nız fark ede­bi­lir­si­niz. Castello di Sammezzano, Leccio, İtalya Flo­ransa yakın­la­rın­daki terk edil­miş İtal­yan sarayı, Peacock oda­sı­nın büyü­le­yici tavanı, kemer­leri ve süs­le­me­siyle adın­dan çok söz etti­ri­yor. Tavus kuş­ları ve diğer egzo­tik­ler, bu masalsı bina­nın sayı­sız oda­sı­nın deko­ras­yo­nunda ilham kay­nağı olmuş. Fas kül­türü örnek alı­na­rak yapıl­mış çok daha eski bir […]

Roma, 1960'lar...

Indi­analı ama­tör fotoğ­rafçı Char­les W. Cush­man’ın 1960 baha­rında ziya­ret ettiği Roma’da çek­tiği fotoğ­raf­la­rın­dan bir derleme.1960 ilk­ba­ha­rında çeki­len bu Roma fotoğ­raf­ları, şeh­rin hiç bozul­ma­yan doku­sunu da göz­ler önüne seri­yor.. Gez­diği şehir­leri fotoğ­raf­la­ma­sıyla bili­len Cushman’ın çekim­leri bugün bile oldukça etki­le­yici. Fotoğ­raf­la­rı­nın çoğunu 1938 ve 1969 yıl­ları ara­sın­dan çeken Cushman’ın çekim­leri, Indi­ana Üni­ver­si­tesi tara­fın­dan koru­nu­yor ve ser­gi­le­ni­yor. Navona […]