Home Hayat Şehir

Şehir

Terkedilmiş Sovyet Binalarından 40 Ürkütücü Fotoğraf

“Sov­yet­ler Birliği’nin çökü­şün­den geriye kalan, bir zaman­lar bura­larda yaşa­mış ve çalış­mış sıra­dan insan­la­rın, unu­tul­ması güç hatı­ra­ları oldu.” İlk kez 2005 yılında ter­ke­dil­miş bir binayı ziya­ret eden Rebecca Bat­hory, o tarih­ten bu yana bütün dün­yada seya­hat edi­yor ve dün­ya­nın çeşitli böl­ge­le­rinde yer alan, unu­tul­muş, harabe haline gel­miş kalın­tı­ları fotoğ­raf­lı­yor. Son pro­jesi için Sov­yet­ler Bir­liği ve eski sos­ya­list ülke­lerde bulu­nan […]

Dünyanın En Muhteşem 10 Tavanı

Dün­ya­nın en gör­kemli mekân­la­rını ancak başı­nızı yukarı kal­dı­rır­sa­nız fark ede­bi­lir­si­niz. Castello di Sammezzano, Leccio, İtalya Flo­ransa yakın­la­rın­daki terk edil­miş İtal­yan sarayı, Peacock oda­sı­nın büyü­le­yici tavanı, kemer­leri ve süs­le­me­siyle adın­dan çok söz etti­ri­yor. Tavus kuş­ları ve diğer egzo­tik­ler, bu masalsı bina­nın sayı­sız oda­sı­nın deko­ras­yo­nunda ilham kay­nağı olmuş. Fas kül­türü örnek alı­na­rak yapıl­mış çok daha eski bir […]

Roma, 1960'lar...

Indi­analı ama­tör fotoğ­rafçı Char­les W. Cush­man’ın 1960 baha­rında ziya­ret ettiği Roma’da çek­tiği fotoğ­raf­la­rın­dan bir derleme.1960 ilk­ba­ha­rında çeki­len bu Roma fotoğ­raf­ları, şeh­rin hiç bozul­ma­yan doku­sunu da göz­ler önüne seri­yor.. Gez­diği şehir­leri fotoğ­raf­la­ma­sıyla bili­len Cushman’ın çekim­leri bugün bile oldukça etki­le­yici. Fotoğ­raf­la­rı­nın çoğunu 1938 ve 1969 yıl­ları ara­sın­dan çeken Cushman’ın çekim­leri, Indi­ana Üni­ver­si­tesi tara­fın­dan koru­nu­yor ve ser­gi­le­ni­yor. Navona […]

Paris, Bir Zamanlar...

Indi­analı ama­tör fotoğ­rafçı Char­les W. Cush­man’ın 1960 yılında Paris’i ziya­ret etti­ğinde çek­tiği fotoğ­raf­la­rın­dan bir der­leme. 1960 ilk­ba­ha­rında çeki­len eski Paris fotoğ­raf­ları, dönemi oldukça iyi yan­sı­tı­yor. Gez­diği şehir­leri fotoğ­raf­la­ma­sıyla bili­len Cushman’ın çekim­leri bugün de etki­le­yici. Fotoğ­raf­la­rı­nın çoğunu 1938 ve 1969 yıl­ları ara­sın­dan çeken Cushman’ın çekim­leri, Indi­ana Üni­ver­si­tesi tara­fın­dan koru­nu­yor ve ser­gi­le­ni­yor. Mont Cenis Caddesi’nde yürü­yen kadın­lar […]

İstanbul, 1960'lar...

1965 yılında çeki­len bu eski İstan­bul fotoğ­raf­la­rı­nın sahibi, ama­tör fotoğ­rafçı ve Indi­ana Üni­ver­si­tesi mezunu Char­les Weever Cush­man. Indi­analı fotoğ­raf­çı­nın İstanbul’u ziya­re­ti­nin üstün­den 60 yıl­dan fazla geçti. Gez­diği şehir­leri fotoğ­raf­la­ma­sıyla bili­nen Cushman’ın fotoğ­raf­ları oldukça etki­le­yici. Fotoğ­raf­la­rı­nın çoğunu 1938 ve 1969 yıl­ları ara­sın­dan çeken Cushman’ın çekim­leri, Indi­ana Üni­ver­si­tesi tara­fın­dan koru­nu­yor ve ser­gi­le­ni­yor. Çocuk­lar, 1965 Boğazda bir gemi tamir­ha­nesi, 1965 Emi­nönü, 1965 Süley­ma­niye […]

Eski Londra

Londra Avrupa’nın en önemli şehri. Bugün en önemli finans mer­kez­le­rin­den de biri. Aynı zamanda ger­çek bir kütür baş­kenti. Buraya hem savaş koşu­la­rı­nın için­den sıy­rı­lıp geldi hem de büyük bir yeni­lenme karar­lı­lığı içinde. Eski Londra fotoğ­raf­ları, deği­şi­min çar­pıcı tanık­ları… 1 Big Ben, 1953 2 Cha­ring Cross yolu, 1973 3 Embank­ment, 1947 4 Ara­ba­daki köpek, Londra, 1960 5 Bebek ara­ba­ları […]

New York, 1970'ler...

New York dün­ya­nın önemli baş­kent­le­rin­den biri. Bugün artık aynı zamanda önemli bir kül­tür mer­kezi. 1600’lerde ilk kolo­ni­ci­le­rin böl­geye yer­le­şip kur­duk­ları küçük kasaba New York’un teme­lini oluş­tu­ru­yor.  Kasa­ba­nın adı önce New Ams­ter­dam ola­rak belir­lendi. Baş­lan­gıçta Hol­landa kolo­ni­le­ri­nin elinde olan bu bölge, daha sonra İngi­liz kolo­ni­le­ri­nin eline geçti ve adı New York ola­rak değiş­ti­rildi. Hiç uyu­ma­yan şehir laka­bını faz­la­sıyla […]

Tozu Toprağı Kaldı Geride...

Vakit var­ken, evet vakit henüz var­ken bu yan­lış­tan dönül­meli. Ali­paşa çocuk­ları “evi­miz, Suru­muz namu­su­muz­dur” diye yaz­mış­lar duvar­lara. Fotoğ­rafı çeker­ken “yık­ma­sın­lar bura­ları abi ne olur pay­la­şın” diyor­lardı… Şeyhmus Diken Mezar­lık­lara en mesa­feli dura­nı­mı­zın dahi yaşamı boyunca bir kaç kez git­miş­li­ği­niz var­dır. Belki de yaşar­ken hiç tanı­ma­dı­ğı­nız yolu­nu­zun kesiş­me­diği biri­nin mezar taşında yazı takıl­mış­tır gözü­nüze, hafı­za­nıza; “Dur […]

Şehirleri Belleğinden Çizen Sanatçı: “Benim dilim çizim.”

1974 doğumlu Bri­tan­yalı sanatçı Step­hen Wilts­hire şehir pano­ra­ma­la­rını, şehir man­za­ra­la­rına sadece kısa­cık bak­tık­tan sonra, en ince detay­la­rıyla bel­le­ğin­den çizi­yor. Wits­hire, otizmli bir sanatçı, fakat ailesi ve iş arka­daş­ları üze­rine basa basa sadece bir sanatçı ola­rak görül­mesi gerek­ti­ğini vur­gu­lu­yor. Wiltshire’ın pano­ra­ma­ları o kadar ayrın­tılı ki şehir­le­rin mima­ri­le­rini çalı­şa­rak haf­ta­lar geçir­di­ğine yemin ede­bi­lir­si­niz. Wiltshire’ın şehir man­za­ra­la­rını ezber­le­mek […]