Home Hayat Şehir

Şehir

İzlanda'nın İnanması Zor Güzellikleri

İzlanda’nın dün­ya­daki en güzel yer­ler­den biri oldu­ğunu duyul­muş­tur. Yal­nızca 320.000 insa­nın yaşa­dığı bu güzel ülke, şimdi zen­gin doğa­sını gör­mek için dün­ya­nın her yerin­den gelen turist­lerle dolu. Kük­re­yen vol­kan­lar, derin fiyort­lar, kes­kin dağ­lar ve buzul­lar, bu ülke çatısı altında her türlü güzel­liğe sahip. İkna olma­dıy­sa­nız aşa­ğı­daki fotoğ­raf­lara bakı­nız. Tasar­ruflu bi İzlanda gezisi için kış ayları uygun olur, çünkü her şey biraz […]

Agop Koçeoğlu’nun kışlık konağı Atlas Pasajı

Sul­tan Abdülaziz’e olan yakın­lı­ğıyla bili­nen Agop Koçe­oğlu, Sultan’ın olası ziya­ret­le­rine kar­şı­lık dış ve iç süs­le­meye oldukça önem ver­miş. Bina­nın gör­kemli cep­he­sine kar­şı­lık iç tasa­rı­mında da özenli süs­le­me­ler görü­lür. Sul­tan Abdül­me­cit ve Abdül­ha­mit döne­minde Galata ve Pera civa­rında yatı­rım­la­rın art­ması, Levan­ten ban­ker­le­rin böl­geye yer­leş­me­siyle cad­de­le­rin silu­etini değiş­ti­re­cek sivil yapı­lar inşa edildi. İstik­lal Cad­desi üze­rinde inşa edi­len […]

Muhteşem Antik Dönem Kütüphanelerinin Bazıları Türkiye'de

Eski ve ciltli kitap­lar­dan da önce, kütüp­ha­ne­ler vardı. Dün­ya­nın dört bir yanın­daki bu bilgi tapı­nak­ları, kil lev­ha­lar ve par­şö­men­le­rin olduğu bir depo­dan ziyade, kül­tür ve öğre­nim mer­kez­le­riydi. İşte antik dün­ya­nın bu efsa­nevi 8 kütüp­ha­nesi hak­kında ger­çek­ler: 1. Asurbanipal Kütüphanesi Dün­ya­nın bili­nen en eski kütüp­ha­nesi, milat­tan önce 7. yüz­yılda Asur kralı Asur­ba­ni­pal tara­fın­dan kurul­muş. İçinde yak­la­şık […]

İsveç'te fareler için küçük mağazalar açılıyor!

Anony­mo­use, kemir­gen­ler için dük­kân olma­ma­sın­dan bık­mış, bu yüz­den bu sefer de onlar için küçük dük­kân­lar açmaya karar ver­miş. 70 × 30 cm büyük­lü­ğün­deki mağa­za­lar, İsveç’teki Malmö ken­tinde açıldı ve fare­le­rin kendi öğün­le­rini seçe­bi­le­cek­leri geniş mönü­leri var. Biri fın­dık satı­yor, öbürü pey­nir. İyi hazır­lan­mış iç mekân­la­rın yanı sıra, yak­laş­makta olan fare kon­ser­leri ve öbür etkin­lik­lerle ilgili pos­ter­ler de var. […]

Kadıköy ve Bostancı sahili de değişiyor

Yoksa bozu­lu­yor mu? İstan­bul Büyük­şe­hir Bele­di­yesi tara­fın­dan hazır­la­nan imar pla­nına göre Kadı­köy-Bos­tancı sahi­line su spor­ları mer­kezi, kafe­terya ve sos­yal tesis inşa edi­le­cek. İBB tara­fın­dan, planda ‘rek­re­as­yon alanı’ ola­rak belir­le­nen ala­nın, 2 bin 110 met­re­ka­re­sine su spor­ları mer­kezi inşa edi­le­cek. Birgün’den Uğur Şahin’in habe­rine göre, 1240 met­re­ka­re­sine sos­yal tesis, 775 met­re­ka­re­sine kafe­terya, 330 met­re­ka­re­sine kum­sal kafe, büfe, […]

Metro Yolculuğunuz İçin Öyküler

Sub­way Reads genç okur­lara ulaş­mak için yeni bir yol… Amerika’nın en büyük yayı­nevi grubu Pen­guin Ran­dom House, Ağus­tos ayında New York­lu­lara eşsiz bir hiz­met getirdi. Sub­way Reads (Metro Oku­ma­ları) adlı inter­net sitesi yol­cu­lara, tele­fon ve tab­let­le­rine indi­re­bi­le­cek­leri novella, kısa öykü ya da roman­lar­dan kısa pasaj­lar sunu­yor. Pen­guin Ran­dom House daha önce de kuru­lu­şu­nun 80. yılını kut­la­mak […]