Home Hayat Şehir

Şehir

Sidney'in Yeni Gözdesi Wynyard İstasyonu

Avust­ralya ente­re­san vahşi hayatı ve zehirli yılan­la­rıyla bili­nir, mima­ri­nin Opera Evi dışında pek bir özel­liği yok­tur. Ancak bu yeni tasa­rım gez­gin­le­rin göz­desi ola­cak. Wyn­yard istas­yonu, Baş­lan­gıç fil­min­den fır­la­mış gibi, Sidney’de vatan­daş­la­rın ve turist­le­rin kal­bini fet­he­di­yor.  “Inter­loop” adı veri­len ve beş ton ağır­lı­ğın­daki yapı, tavan­daki yerini alma­dan önce eski tahta yürü­yen mer­di­ven par­ça­la­rın­dan yapıldı. Syd­ney Üni­ver­si­tesi […]

Konstantinopolis

Kons­tan­ti­no­po­lis, önce Doğu Roma İmpa­ra­tor­luğu adıyla kuru­lan ve Batı Roma İmparatorluğu’nun yıkıl­ma­sın­dan sonra zamanla adı Bizans İmparatorluğu’na dönü­şen dev­le­tin 395’te baş­kenti oldu. Kons­tan­ti­no­po­lis erken orta­çağda dün­ya­nın en par­lak ve zen­gin şeh­riydi. Şehir ve güne­yin­deki The­odo­sius Limanı, 13. yüz­yıla dek dün­ya­nın en büyük tica­ret mer­kez­le­rin­den biri ola­rak kaldı. (91)

Mülteci Sorunuyla Yüzleşin: Ai Weiwei’nin Çitleri

Casey Les­ser “Hoş­gö­rü­nün kal­ma­dığı bir zamanda yaşı­yo­ruz. Bir­bi­ri­miz­den tama­men ayrış­tık.” Ai Weiwei hiç dur­ma­yan bir sanatçı. Dün­ya­nın farklı yer­le­rinde devam eden ser­gi­leri ve Trump pro­tes­to­suna ek ola­rak şimdi de üç yüz par­ça­dan olu­şan “Good Fen­ces Make Good Neigh­bors” (İyi Çit­ler İyi Kom­şu­ları Geti­rir) çalış­ması New York’un dört bir yanında ser­gi­len­meye baş­ladı. Aynı zamanda İnsan Seli […]

Avrupa’nın İlk Sualtı Restoranı

Avrupa’da Atina’da Par­te­non, Roma’da Kolez­yum, Paris’te Eyfel Kulesi ve daha bir sürü mimari şahe­ser var­dır. Ama eksik olan neydi? Bir sualtı res­to­ranı. Snø­hetta adında bir şir­ket bu konuda araş­tırma yapı­yor ve Norveç’te pano­ra­mik bir pen­ce­reyle ziya­ret­çi­le­rin sual­tını sey­ret­me­sini sağ­la­yan üç sevi­ye­den olu­şan bir yapı tasar­la­dı­lar. Båly köyü yakın­la­rın­daki yapı ilk bakıl­dı­ğında beton kon­tey­ner gibi gözükse […]

Tianjin Binhai Halk Kütüphanesi bu çağa aitmiş gibi durmuyor!

Arjan­tinli yazar Jorge Luis Bor­ges tara­fın­dan yazı­lan Babil Kütüp­ha­nesi öyküsü, evreni sınır­sız kitap­lar ve raf­lar içe­ren ve dev bir kütüp­hane ola­rak betim­ler. Eğer bizim ger­çek evre­ni­mizde böyle bir kütüp­hane olsaydı, bu kütüp­hane muh­te­me­len Tian­jin Bin­hai Kütüphanesi’ne ben­zerdi. Hol­landa şir­ketli MVRDV tara­fın­dan tasar­la­nan ve kısa bir süre önce Tian­jin ken­tinde açı­lışı yapı­lan Bin­hai Halk Kütüp­ha­nesi Çin’de […]

Moskova Metrosundan Sahneler

Mos­kova metro sis­temi şu an 80 yaşın üstünde ve her gün iki yüz­den fazla istas­yona dokuz mil­yon yolcu taşı­yor. Mima­ri­nin ve deko­ras­yo­nun nere­deyse tamamı Sov­yet sanat­çı­lar tara­fın­dan on yıl­lar önce inşa edildi. Şu anda yeraltı sis­temi Rusya’nın ev sahip­liği yapa­cağı 2018 Dünya Kupa­sına hazır­la­nı­yor. Bir­kaç Reuters fotoğ­raf­çısı geçen yıl boyunca eşsiz Mos­kova Metro istas­yon­la­rında hem […]

Danimarka’da Ağaçların Arasında Bir Yürüyüş Yolu

Mimar­lık stüd­yosu EFFEKT, yürü­yüş­çü­leri ve ins­tag­ram tut­kun­la­rını Danimarka’daki bir orma­nın üze­rinde yeni yüsek­lik­lere çıkar­mak için bir geçit tasar­ladı. Fik­rin amacı çev­reye zarar ver­me­den böl­ge­nin kuş­ba­kışı izle­ne­bil­me­sini sağ­la­mak. Yapı­nın en önemli kısmı, yak­la­şık kırk beş metre yük­sek­li­ğin­deki sarma göz­lem kulesi ola­rak belir­len­miş. Kum saatine ben­ze­yen yapı, Kophenhag’a bir saat­lik mesa­fede olan Glis­se­feld Klos­ter, Haslev’de koruma altın­daki […]