Home Hayat Şehir

Şehir

Şehir | Oggito Yazıları | Meraklı Okurlar İçin

Dünyanın En İyi Kütüphaneleri Bir Edebiyat Merkezi Olarak Grolier Şiir kitabevi Nerede O Eski Edebi Mekânlar Ömer Kanıpak: “Ortak alanları halk nasıl isterse öyle kullanır.” Kuşbakışı Dünya Olağanüstü Ona Fransız Banksy Diyorlar   İstanbul Yıkmakla Bitmez Dünya Bahçelerine Kısa Bir Bakış İstanbul'un Geleceği 20 Kartpostalda Direnen İstanbul (194)

Metro yolculuğu için öyküler

New York’lular eşsiz bir hiz­met­ten yarar­la­nı­yor. ABD’nin en büyük yayı­nevi grubu Pen­guin Ran­dom House, New York’lulara eşsiz bir hiz­met getirdi. Sub­way Reads (Metro Oku­ma­ları) adlı inter­net sitesi yol­cu­lara, tele­fon ve tab­let­le­rine indi­re­bi­le­cek­leri novella, kısa öykü ya da roman­lar­dan kısa pasaj­lar sunu­yor. Pen­guin Ran­dom House daha önce de kuru­lu­şu­nun 80. yılını kut­la­mak ama­cıyla Londra met­ro­sunda ben­zer […]

İzlanda'nın İnanması Zor Güzellikleri

İzlanda’nın dün­ya­daki en güzel yer­ler­den biri oldu­ğunu duyul­muş­tur. Yal­nızca 320.000 insa­nın yaşa­dığı bu güzel ülke, şimdi zen­gin doğa­sını gör­mek için dün­ya­nın her yerin­den gelen turist­lerle dolu. Kük­re­yen vol­kan­lar, derin fiyort­lar, kes­kin dağ­lar ve buzul­lar, bu ülke çatısı altında her türlü güzel­liğe sahip. İkna olma­dıy­sa­nız aşa­ğı­daki fotoğ­raf­lara bakı­nız. Tasar­ruflu bi İzlanda gezisi için kış ayları uygun olur, çünkü her şey biraz […]

2016'nın En İyi Sokak Sanatı Eserleri

Her yıl olduğu gibi bu yılın son gün­le­rinde de “Yılın En’leri” lis­te­le­rini gör­meye baş­la­dık. Ancak az sonra göre­ce­ği­niz liste alış­mış olduk­la­rı­nız­dan biraz farklı. Bu liste Bro­oklyn Street Arts – BSA, yani Bro­oklyn Sokak Sanatları’na ait. BSA, kendi ala­nı­nın, yani sokak sana­tı­nın en iyi­le­rini 2009 yılın­dan beri der­le­ye­rek Youtube kana­lına yük­lü­yor. Bu yıl da çevre fotoğ­raf­çısı […]

Agop Koçeoğlu’nun kışlık konağı Atlas Pasajı

Sul­tan Abdülaziz’e olan yakın­lı­ğıyla bili­nen Agop Koçe­oğlu, Sultan’ın olası ziya­ret­le­rine kar­şı­lık dış ve iç süs­le­meye oldukça önem ver­miş. Bina­nın gör­kemli cep­he­sine kar­şı­lık iç tasa­rı­mında da özenli süs­le­me­ler görü­lür. Sul­tan Abdül­me­cit ve Abdül­ha­mit döne­minde Galata ve Pera civa­rında yatı­rım­la­rın art­ması, Levan­ten ban­ker­le­rin böl­geye yer­leş­me­siyle cad­de­le­rin silu­etini değiş­ti­re­cek sivil yapı­lar inşa edildi. İstik­lal Cad­desi üze­rinde inşa edi­len […]

Muhteşem Antik Dönem Kütüphanelerinin Bazıları Türkiye'de

Eski ve ciltli kitap­lar­dan da önce, kütüp­ha­ne­ler vardı. Dün­ya­nın dört bir yanın­daki bu bilgi tapı­nak­ları, kil lev­ha­lar ve par­şö­men­le­rin olduğu bir depo­dan ziyade, kül­tür ve öğre­nim mer­kez­le­riydi. İşte antik dün­ya­nın bu efsa­nevi 8 kütüp­ha­nesi hak­kında ger­çek­ler: 1. Asurbanipal Kütüphanesi Dün­ya­nın bili­nen en eski kütüp­ha­nesi, milat­tan önce 7. yüz­yılda Asur kralı Asur­ba­ni­pal tara­fın­dan kurul­muş. İçinde yak­la­şık […]