Home Hayat Şehir

Şehir

Moskova Metrosundan Sahneler

Mos­kova metro sis­temi şu an 80 yaşın üstünde ve her gün iki yüz­den fazla istas­yona dokuz mil­yon yolcu taşı­yor. Mima­ri­nin ve deko­ras­yo­nun nere­deyse tamamı Sov­yet sanat­çı­lar tara­fın­dan on yıl­lar önce inşa edildi. Şu anda yeraltı sis­temi Rusya’nın ev sahip­liği yapa­cağı 2018 Dünya Kupa­sına hazır­la­nı­yor. Bir­kaç Reuters fotoğ­raf­çısı geçen yıl boyunca eşsiz Mos­kova Metro istas­yon­la­rında hem […]

Danimarka’da Ağaçların Arasında Bir Yürüyüş Yolu

Mimar­lık stüd­yosu EFFEKT, yürü­yüş­çü­leri ve ins­tag­ram tut­kun­la­rını Danimarka’daki bir orma­nın üze­rinde yeni yüsek­lik­lere çıkar­mak için bir geçit tasar­ladı. Fik­rin amacı çev­reye zarar ver­me­den böl­ge­nin kuş­ba­kışı izle­ne­bil­me­sini sağ­la­mak. Yapı­nın en önemli kısmı, yak­la­şık kırk beş metre yük­sek­li­ğin­deki sarma göz­lem kulesi ola­rak belir­len­miş. Kum saatine ben­ze­yen yapı, Kophenhag’a bir saat­lik mesa­fede olan Glis­se­feld Klos­ter, Haslev’de koruma altın­daki […]

"Özgürlük Adası" 25 yaşında

Meş­hur Szi­get Fes­ti­vali 25 yaşına gir­miş, Szi­get bile çey­rek asırı devir­miş. Zaman çok hızlı akı­yor… Sezin Öney Macarca “Szi­get”, “ada” demek… Benim için tek bir “Szi­get” var; Buda ile Peşte’nin ara­sında, Tuna’nın orta­sında yer alan “Mar­git szi­get”. Özel­likle yaz­ları Budapeşte’de olunca git­ti­ğim park ada. 1970’lerde yapıl­mış bir otel dışında hemen hiç­bir bina­nın olma­dığı, sadece ağaç­lar, çiçek­ler […]

Taşra Neresi?

Şimdi eli­mize bir atlas, bir de has­sas per­gel alıp Tür­kiye Coğ­rafi Haritası’nı önü­müze aça­lım. Her­hangi bir nok­taya per­ge­lin sivri ucunu sap­la­yıp, ola­bi­le­cek en küçük çapta –çünkü büyük çem­ber­leri ince­le­mek zaman kaybı olur– çem­ber­ler çize­lim. Seyfi Gençer Taşra’nın anlamı veya ilk duyul­du­ğunda zihinde yarat­tığı algı kişi­den kişiye değiş­tiği gibi genel geçer bir tanımı da var elbette: Bir […]

Apple, Facebook ve Google’ın Milyar Dolarlık Sarayları

İtal­yan Rönesansı’nın ban­ka­cı­ları, yir­minci yüz­yı­lın gök­de­len­leri, Vik­torya döne­mi­nin demir­yolu şir­ket­leri neyse günü­müz­deki tek­no­loji dev­leri de o, diye­bi­li­riz. Tek­no­loji dev­leri, sahip olduk­ları büyük gücün sem­bolü ola­rak Kali­for­niya, Londra gibi büyük­şe­hir­lerde göz alıcı mimari yapı­ları inşa edi­yor. İnter­ne­tin büyük bir oyun parkı oldu­ğunu artık hepi­miz bili­yo­ruz. Google’ın renkli harf­leri, Twitter’ın kuşu, Facebook’un mavi ton­la­rıyla dolu koca­man bir […]

Biri bizi takside de mi gözetleyecek?

Tak­si­lerde kamera uygu­la­ması dün­ya­nın pek çok ken­tinde var ve ben­zer tar­tış­ma­lar yaşandı, yaşa­nı­yor. Ancak hiç­bi­rinde ses kaydı yok… Aslı Tunç Dün­ya­daki dev met­ro­pol­le­rin vaz­ge­çil­mez taşıma araç­la­rın­dan biri­dir tak­si­ler. Toplu taşıma sis­te­mi­nin yay­gın ve güve­ni­lir olduğu kent­lerde bile tak­si­le­rin yeri ayrı­dır. Bir kente ilk adım attı­ğı­nızda o top­lum­sal doku­sunu, refah düze­yini, kül­tü­rel çeşit­li­li­ğini ve insana saygı düze­yini […]

Fizik Kurallarına Karşı Gelen 19 İnanılmaz Bina

The Weisman Arts Museum, Minneapolis WonderWorks, Tennessee The Vitra Design Museum, Weil am Rhein The Richard Fisher Center, New York The Olympic Fish Pavilion, Barselona The Marta Herford Museum, Herford The Lou Ruvo Center for Brain Health, Las Vegas The Louis Vuitton Foundation Building, Paris The Great Elephant The Guggenheim Museum, Bilbao The Habitat Housing […]