Home Hayat Yeme-İçme

Yeme-İçme

Dünya Makarna Günü: İtalyanlardan Sağlıklı Makarna İçin 5 Tavsiye

Her yıl 25 Ekim’de kut­la­nan Dünya Makarna Günü vesi­le­siyle, makarna deni­lince akla gelen ilk ülke, dün­ya­nın da en büyük üre­ti­cisi olan İtalya’dan bu gıdayı sağ­lıklı tüket­mek için beş tav­siye yapıldı. Övgü Pınar, Roma Dünya Makarna Günü, Roma mer­kezli Ulus­la­ra­rası Makarna Örgütü tara­fın­dan düzen­le­ni­yor. Bu günde, her yıl başka bir ülke­nin ev sahip­li­ğinde etkin­lik­ler yapı­lı­yor. Bu […]

İngilizlerin Çay Sevgisi Nasıl Başladı?

Soğuk­kan­lı­lık ve çay sev­gisi İngi­liz­leri İngi­liz yapan özel­lik­ler­den. Onlara çay sev­gi­sini aşı­la­yan ise Por­te­kizli bir kadın. Çay İngi­liz kül­tü­rü­nün önemli bir par­ça­sı­dır ve baş­ka­ları da bu kül­türü öyle görür. Çay bit­ki­sini ilk Çin­li­le­rin yetiş­tir­diği bili­nir, ama çayı İngiltere’de popü­ler hale geti­re­nin Por­te­kizli bir kadın olduğu pek bilin­mez. İngiltere’de iç savaş son­ra­sında monar­şi­nin geri dön­me­siyle kral­lığa geçen […]

Etsiz bir dünyanın sonuçları ne olabilir?

13 Hazi­ran Dünya Et Yememe Günü’ydü. Peki, bütün dünya veje­tar­yen olsaydı ne olurdu? İklim, çevre, sağ­lık ve eko­nomi açı­sın­dan veje­tar­yen­li­ğin avan­taj­ları ve deza­van­taj­ları… • 2050’ye kadar her­ke­sin veje­tar­yen oldu­ğunu var­sa­yar­sak şu sonuç­larla kar­şı­la­şır­dık: • Dün­yada her yıl yedi mil­yon daha az kişi ölür; her­ke­sin vegan olması halinde ise bu sayı sekiz mil­yona ula­şır. • Küre­sel […]

Aliyül Âlâ Diyarbekir Rakısı

Diyar­ba­kır Rakısı üre­til­diği yıl­larda çok nam sal­mış bir rakı. Ününü pekiş­ti­ren bir­kaç fak­tör var. İlki şu: budak­sız meşe fıçı­larda din­len­di­ri­li­yor Diyar­ba­kır Rakısı. Diyarbakır’ın hemen yanı başın­daki Kara­ca­dağ etek­le­rinde doğal ola­rak mart, nisan ayla­rında çıkan dikenli bir bitki olan ken­ge­rin kökün­den sütümsü bir sıvı çıkar. Bu sıvı­dan ken­ger ya da Mezeki sakızı yapı­lır. Hem de maya […]

İçli Köftenin Yaptıkları...

Şeyhmus Diken Adana’dan Van’a kadar, tümüyle böl­geyi içine alan kuşakta içli köfte farklı şekil­lerde yapı­lır. Kimisi dış kabu­ğuna et katar, kimisi kat­maz. Kimisi içini bol mik­tarda yağla dol­du­rur, ısır­dı­ğı­nızda yağ yuvar­lağı ağzı­nızda pat­lar. Bir başka kimi­leri de içine önem verir, cevizle kıy­ma­nın armo­ni­sini yapar. Biri­leri epeyce yasıl­ta­rak iç koy­maz ve adına Lepik der. Yine bir diğer […]

“Çöplük” yiyecekleri en iyi Danimarka değerlendiriyor

Gıda israfı dünya çapında tril­yon dolar­lık bir sorun; ama Dani­marka bu israfı dörtte bir ora­nında azalttı. Nasıl mı? Bir yaz gecesi Kopen­hag mer­ke­zinde bir res­to­ra­nın önünde kala­ba­lık bir grup birik­mişti. Saat 10.30 suları ve res­to­ran kapan­mak üze­reydi. Yirmi otuz yaş­la­rın­daki bu kişi­ler içerde artan yemek­leri almak için bek­li­yordu. Burası Too Good To Go adlı bir uygu­lama […]

Dünyanın ilk mavi şarabı

Bir İspan­yol şir­keti tara­fın­dan üre­ti­len yeni bir şarap türü gele­nek­sel şarap sek­tö­rünü allak bul­lak etti. Gïk Blue’nun kır­mızı ve beyaz üzüm karı­şı­mına orga­nik boya ve tat­lan­dı­rı­cı­lar ekle­ye­rek üret­tiği mavi şaraba kimi kaş­la­rını, kimi de kade­hini kal­dı­rı­yor. Mavi şara­bın fikir baba­la­rın­dan Aritz Lopez, “Gïk eğlence olsun diye, bir şey­leri alt üst edip sonuç­la­rını gör­mek ama­cıyla üre­tildi” diyor. […]

İklim Değişikliği Yediklerimizi Nasıl Etkileyecek?

İklim deği­şik­liği nede­niyle bazı besin ürün­le­ri­nin nesli tüke­ne­bi­lir mi? Bir süre önce bilim insan­ları, hay­van tür­le­ri­nin altıda biri­nin iklim deği­şik­liği nede­niyle orta­dan kal­ka­bi­le­ceği uya­rı­sında bulun­muştu. Aynı teh­like tarım ürün­leri ve gıda mad­de­leri açı­sın­dan da geçerli mi? Dün­ya­nın bir­çok böl­ge­sinde tarım üre­ti­ci­le­ri­nin gele­cek yıl­larda daha fazla zor­luk­larla kar­şı­la­şa­cağı doğ­ru­dur. Bu konuda, bit­ki­le­rin kurak­lığa karşı daya­nıklı hale geti­ril­mesi […]

Gıdasız Hayat da Olmaz, Demokrasi de

• 1960’lardan bu yana dünya nüfusu iki kat artar­ken gıda üre­timi üç kat art­tı­ğına, dola­yı­sıyla 12 mil­yar insan doyu­ru­la­bi­le­ce­ğine göre, niçin bir buçuk mil­yar insan açlık çeki­yor? • Orta Amerika’daki yağ­mur orman­la­rı­nın 25 mil­yon dönümü sığır yetiş­tir­mek için yok edil­miş. Bu arada, etin çok ama çok büyük bölümü elbette Batı’nın zen­gin ülke­le­rinde tüke­ti­li­yor. Çocuk­luk yıl­la­rı­mızda […]