Home Hayat Yeme-İçme

Yeme-İçme

İçli Köftenin Yaptıkları...

Şeyhmus Diken Adana’dan Van’a kadar, tümüyle böl­geyi içine alan kuşakta içli köfte farklı şekil­lerde yapı­lır. Kimisi dış kabu­ğuna et katar, kimisi kat­maz. Kimisi içini bol mik­tarda yağla dol­du­rur, ısır­dı­ğı­nızda yağ yuvar­lağı ağzı­nızda pat­lar. Bir başka kimi­leri de içine önem verir, cevizle kıy­ma­nın armo­ni­sini yapar. Biri­leri epeyce yasıl­ta­rak iç koy­maz ve adına Lepik der. Yine bir diğer […]

“Çöplük” yiyecekleri en iyi Danimarka değerlendiriyor

Gıda israfı dünya çapında tril­yon dolar­lık bir sorun; ama Dani­marka bu israfı dörtte bir ora­nında azalttı. Nasıl mı? Bir yaz gecesi Kopen­hag mer­ke­zinde bir res­to­ra­nın önünde kala­ba­lık bir grup birik­mişti. Saat 10.30 suları ve res­to­ran kapan­mak üze­reydi. Yirmi otuz yaş­la­rın­daki bu kişi­ler içerde artan yemek­leri almak için bek­li­yordu. Burası Too Good To Go adlı bir uygu­lama […]

Dünyanın ilk mavi şarabı

Bir İspan­yol şir­keti tara­fın­dan üre­ti­len yeni bir şarap türü gele­nek­sel şarap sek­tö­rünü allak bul­lak etti. Gïk Blue’nun kır­mızı ve beyaz üzüm karı­şı­mına orga­nik boya ve tat­lan­dı­rı­cı­lar ekle­ye­rek üret­tiği mavi şaraba kimi kaş­la­rını, kimi de kade­hini kal­dı­rı­yor. Mavi şara­bın fikir baba­la­rın­dan Aritz Lopez, “Gïk eğlence olsun diye, bir şey­leri alt üst edip sonuç­la­rını gör­mek ama­cıyla üre­tildi” diyor. […]

İklim Değişikliği Yediklerimizi Nasıl Etkileyecek?

İklim deği­şik­liği nede­niyle bazı besin ürün­le­ri­nin nesli tüke­ne­bi­lir mi? Bir süre önce bilim insan­ları, hay­van tür­le­ri­nin altıda biri­nin iklim deği­şik­liği nede­niyle orta­dan kal­ka­bi­le­ceği uya­rı­sında bulun­muştu. Aynı teh­like tarım ürün­leri ve gıda mad­de­leri açı­sın­dan da geçerli mi? Dün­ya­nın bir­çok böl­ge­sinde tarım üre­ti­ci­le­ri­nin gele­cek yıl­larda daha fazla zor­luk­larla kar­şı­la­şa­cağı doğ­ru­dur. Bu konuda, bit­ki­le­rin kurak­lığa karşı daya­nıklı hale geti­ril­mesi […]

Gıdasız Hayat da Olmaz, Demokrasi de

• 1960’lardan bu yana dünya nüfusu iki kat artar­ken gıda üre­timi üç kat art­tı­ğına, dola­yı­sıyla 12 mil­yar insan doyu­ru­la­bi­le­ce­ğine göre, niçin bir buçuk mil­yar insan açlık çeki­yor? • Orta Amerika’daki yağ­mur orman­la­rı­nın 25 mil­yon dönümü sığır yetiş­tir­mek için yok edil­miş. Bu arada, etin çok ama çok büyük bölümü elbette Batı’nın zen­gin ülke­le­rinde tüke­ti­li­yor. Çocuk­luk yıl­la­rı­mızda […]

Eskiden nasıl besleniyorduk…

Ankara’da hangi seb­ze­ler vardı, Kon­ya­lı­lar zey­tin­yağı kul­la­nır mıydı, Kay­seri pas­tır­ması nere­lere sev­ke­di­lirdi… Yiyip içtik­le­ri­miz geç­miş­ten bugüne deği­şi­yor. Ama hiç değiş­me­yen­ler de var. Yemek, kül­tü­rün önemli par­ça­la­rın­dan ve gös­ter­ge­le­rin­den. Nasıl ve ne yedi­ği­miz nasıl insan­lar oldu­ğu­muzu da gös­te­rir. İlber Ortaylı’nın gün­lük haya­tın tarihi üstüne yazı­la­rı­nın bir bölü­mü­nün ye aldığı İstanbul’dan Say­fa­lar kita­bında eski­den ne yedi­ği­mizle ilgili, […]