Home Bilgi Bankası İnsanlık, Sanılandan Çok Daha Uzun Zamandır Savaşıyormuş
İnsanlık, Sanılandan Çok Daha Uzun Zamandır Savaşıyormuş

İnsanlık, Sanılandan Çok Daha Uzun Zamandır Savaşıyormuş

117
0

Bilim insan­ları, insan­lık tari­hinde yaşa­nan savaş­lara dair en eski kanı­tın Kenya’da bulun­du­ğunu duyurdu.

Ülke­nin kuze­yin­deki Turkana Gölü yakın­la­rında, ok, sopa ve balta gibi alet­lerle öldü­rü­len 27 kişi­nin fosil­leş­miş ceset­le­rine ula­şan bilim insan­ları, öldü­rü­len­ler ara­sında kadın ve çocuk­la­rın da bulun­du­ğunu belirtti.

İnsan­lık tari­hin­deki savaş­la­rın, yer­le­şik hayata geçil­me­si­nin ardın­dan boy gös­te­ren mül­ki­yet kav­ga­la­rıyla bir­likte baş­la­dığı iddia edilse de, bu son arke­olo­jik keşifte ula­şı­lan kalın­tı­la­rın, büyük bir ihti­malle avcı-top­la­yıcı top­lu­luk­lar­dan birine ait olduğu düşü­nü­lü­yor.

Öldü­rü­len kişi­le­rin, avlan­dığı ya da yiye­cek top­la­dığı esnada başka bir gru­bun sal­dı­rı­sına uğra­mış ola­bi­le­ce­ğini belir­ten Camb­ridge Üniversitesi’nden pale­ant­ro­po­log Marta Mira­zon Lahr, “bulu­nan kalın­tı­la­rın, savaş­la­rın insan­lık tari­hine bugüne kadar düşü­nül­dü­ğün­den çok daha önce gir­miş ola­bi­le­ceği tar­tış­ma­sını gün­deme taşı­ya­ca­ğını” ifade etti.

Kay­nak: tr.sputniknews.com

(117)

Yorumlar