Home Hayat İnsan İstatistiklerden Hikâyelere: Mülteci Çocuk Kitapları
İstatistiklerden Hikâyelere: Mülteci Çocuk Kitapları

İstatistiklerden Hikâyelere: Mülteci Çocuk Kitapları

97
0

Mül­te­ci­leri bir birey ola­rak görü­nür kıl­mak ve ista­tis­tik­leri isim­lere, yüz­lere çevir­mek iste­dim.”

Suriye’deki krizi hep med­yada sunu­lan ürkü­tücü fotoğ­raf­lar­dan izle­dik: Türkiye’de plaj­daki çocuk bedeni, ambu­lan­sın içinde bek­le­yen çocu­ğun kork­muş surat ifa­desi, bom­ba­lan­mış bina­lar, yıkıl­mış şehir­ler…

Bu fotoğ­raf­ları gör­dük­ten sonra hare­kete geçen bir­çok çocuk kitabı yazarı, devam eden çatış­mayı ve krizi genç okur­lar için insan­cıl­laş­tır­mak ve kişi­sel­leş­tir­mek için bu sorun üstüne düşün­meye baş­ladı. Ardın­dan çocuk yaş­taki Müs­lü­man mül­te­ci­le­rin ana karak­ter­ler olduğu hikâ­ye­ler, roman­lar yazıp bun­ları dört yaşın­dan lise çağın­da­ki­lere kadar bir­çok okura ulaş­tırdı. Böy­le­likle çocuk­lara bu kri­zin karan­lıkta kalan taraf­la­rını gös­terdi. Bazı kitap­lar IŞİD’in yük­se­lişi ya da Sünni-Şii çatış­ması gibi kri­tik mese­le­leri de ele aldı.

Suzanne Del Rizzo, My Bea­uti­ful Birds isimli resimli kita­bında Ürdün’deki mül­teci kam­pında kalan Suri­yeli bir çocuk­tan söz edi­yor. Vahşi kuş­ları evcil­leş­ti­ren bu çocuk hak­kında oku­duğu bir haber­den sonra kitabı yaz­maya karar veri­yor. Güver­cin­leri eği­ten bir çocuk olan ama savaş yüzün­den aile­siyle bir­likte Suriye’deki evin­den ayrı­lıp Ürdün’e yürü­ye­rek gelen Sami’nin bakış açı­sın­dan yaşa­nan­ları anla­tı­yor. Sami, bu hikâ­yede vahşi kuş­larla ilgi­le­ne­rek yaşa­dığı kötü olay­lara teselli bulu­yor.

Genç yetiş­kin­ler için yazıl­mış A Land of Per­ma­nent Goodb­yes kita­bı­nın yazarı Atia Abawi, Midilli Adası’na seya­hat edi­yor ve bura­daki mül­teci kam­pında kalan Suri­ye­li­lerle konu­şu­yor. Roma­nını da burada yap­tığı soh­bet­lerle şekil­len­di­ri­yor. IŞİD’den kaça­rak İstan­bul üze­rin­den Yunanistan’a gelen bir aile­nin hikâ­ye­sini anla­tı­yor.

Alan Gratz’in Refu­gee roma­nında ise Mah­moud Bis­hara isimli on iki yaşın­daki bir çocuk Halep’teki evi yıkıl­dık­tan sonra önce Türkiye’ye, ora­dan da Avrupa’ya kaçı­yor. Gratz, “Mül­te­ci­leri bir birey ola­rak görü­nür kıl­mak ve ista­tis­tik­leri isim­lere, yüz­lere çevir­mek iste­dim” diyor.

Bu kitap­la­rın bazı­ları mül­te­ci­le­rin çatış­ma­larda ve daha son­raki kaçış süreç­le­rinde insan kaçak­çı­la­rıyla neler yaşa­dık­la­rını anla­tır­ken, bazı­ları ise Müs­lü­man sığın­ma­cı­la­rın kar­şı­laş­tık­ları ayrım­cı­lığı, göç­men kar­şıtı gös­te­ri­leri açık­lı­yor.

Öğret­men­ler ve kütüp­ha­ne­ci­ler de bu kitap­ları onay­la­dık­la­rını belir­ti­yor. Çünkü bu kitap­lar mül­teci kri­zini çocuk­lara açık­lı­yor, yaşa­nan­la­rın farklı taraf­la­rını gös­te­ri­yor.

Bu konuda yazıl­mış kitap­la­rın bazı­ları da şun­lar: Lost and Found Cat, Step­ping Sto­nes, Escape from Aleppo, The Lines We Cross, The Boy in the Wine Cel­lar.

(97)

Yorumlar