Home Kültür Sanat Edebiyat J. K. Rowling ile Kitaplar Üstüne: "Benim tutkum da hikâye işte. "
J. K. Rowling ile Kitaplar Üstüne: "Benim tutkum da hikâye işte. "

J. K. Rowling ile Kitaplar Üstüne: "Benim tutkum da hikâye işte. "

245
0

Tek bir şan­sım olduğu için sanı­rım Dickens’ı seçer­dim. Onun hak­kında ne öğren­mek iste­di­ğimi sorar­san, şöyle diye­bi­li­rim: Her şeyi.

Harry Pot­ter, Guguk Kuşu (Robert Galb­ra­ith adıyla) ve Boş Kol­tuk gibi eser­le­riyle tanı­dı­ğı­mız J. K. Row­ling, ger­çek adını çok sonra öğren­di­ği­miz İngil­te­reli bir yazar. Hepi­mizi içine dahil ettiği Harry Pot­ter dün­ya­sıyla büyük bir üne sahip olan yazarla, kitap­lar üstüne yapıl­mış bir söy­le­şiyi yayın­lı­yo­ruz.

Taham­mül ede­me­di­ği­niz edebi bir tür var mı?

JKR: Tam ola­rak “taham­mül ede­me­mek” demez­dim sanı­rım çünkü okuma zevk­le­rim oldukça geniş. Fakat örne­ğin “genç kız ede­bi­yatı”, fan­tezi ya da bilim­kurgu oku­mam. Yine de kar­şıma çıkan her­hangi bir kitaba okunma şansı veri­rim, yani bir yarım saat har­ca­rım. Öteki tür­leri düşü­ne­cek olur­sak, şiirle olan iliş­ki­min yeter­siz oldu­ğunu söy­le­ye­bi­li­rim. Keşke ben de bah­çede dola­şır­ken gör­dü­ğüm kuş­lara, çiçek­lere edebi bir şey­ler yaza­bi­len tip­ler­den olsay­dım. Fakat benim tut­kum da hikâye işte. Ne zaman şiir oku­sam onu içimde bir yer­lerde his­se­de­rim ama hikâ­ye­den aldı­ğım zevk gibi olmaz.

Sizi ağla­tan bir kitabı sor­sak?

JKR: Buna ceva­bım Boş Kol­tuk ola­cak­tır. Kita­bın sonunu yazar­ken, tek­rar okur­ken ve düzel­tir­ken sürekli ağla­dım.

Peki en çok gül­dü­ren?

JKR: The Diaries of Aube­ron Waugh. Bu kitap ban­yomda duru­yor ve oku­yup oku­yup gülü­yo­rum.

O zaman aynı şekilde devam ede­lim. Sizi kız­dı­ran bir kitap var mı?

JKR: Burada söy­le­yip tanı­tı­mını yap­mak iste­mi­yo­rum.

Ülkeyi yöne­ten­le­rin bir kitabı oku­ması zorunlu olsa siz onlar için hangi kitabı seçer­di­niz?

JKR: Team of Rivals kita­bı­nın zaten okun­muş oldu­ğunu düşü­nü­yo­rum. O kol­tukta otu­ran biri için bun­dan daha iyi bir kitap düşü­ne­mi­yo­rum. Bunun dışında Mic­hael San­del tara­fın­dan yazı­lan Ada­let kita­bını verir­dim.

Çocuk­ken en sev­di­ği­niz kitap­lar neydi?

JKR: Eli­za­beth Goudge, The Little White Horse; Lousia May Alcott’dan Küçük Kadın­lar; Paul Gal­lico, Man­x­mo­use; Noel Streatfeild’ın yaz­dığı tüm kitap­lar… Ve sanı­rım atlarla ilgili olan tüm kitap­lar.

Peki hay­ran oldu­ğu­nuz bir karak­ter ya da kah­ra­man var mıydı? Şimdi var mı?

JKR: En sev­di­ğim edebi kah­ra­man Jo March. Yazar olmak için can atan bir kız.

Anne­ni­zin oku­ma­nız için size ver­diği en iyi kitap neydi?

JKR: Yuka­rıda bah­set­ti­ğim tüm kitap­ları o verdi aslında. Bunun dışında net ola­rak hatır­la­dı­ğım şey­ler­den biri de baba­mın bana oku­duğu Söğüt­ler­deki Rüz­gâr kitabı. Sanı­rım dört yaşın­day­dım ve kıza­mığa yaka­lan­mış­tım. O gün­lerle ilgili hatır­la­dı­ğım şey­ler kıza­mık, Ratty, Mole ve Bad­ger.

Çocuk­la­rı­nı­zın size tav­siye ettiği kitap­lar neler?

JKR: Oğlum saye­sinde Cres­sida Cowell’ın ejderha kitap­la­rını oku­dum. Cid­den başa­rılı ve çok eğlen­ce­li­lerdi. Küçük kızım tam bir midilli has­tası olduğu için Pippa Funnell’ın setini yarı­la­dık diye­bi­li­rim. Büyük kızımla da Kurt Von­ne­gut Jr. oku­yo­ruz.

Hayatta olan ya da olma­yan her­hangi bir yazarla tanışma imkâ­nı­nız olsaydı bu kim olurdu ve ona ne sorar­dı­nız?

JKR: Bu soru üze­rine saat­lerce düşü­nü­le­bi­lir. Sev­di­ğim tüm yazar­ları düşü­nür­sem eğer, bazı­la­rını çeşitli sebep­ler­den dolayı ele­rim. Örne­ğin P. G. Wode­ho­use çok çekin­gendi, bu sebeple buluş­ma­mız pek rahat geç­me­ye­bi­lirdi. Ayrıca ilgi alan­la­rı­mız da pek ben­zeş­mi­yor. Böyle böyle seçe­nek­le­rimi ikiye düşür­düm: Colette ve Dic­kens. Eğer Colette’yle rahat konuşma fır­sa­tı­mız olsaydı bu, haya­tı­mın buluş­ması olurdu çünkü hem ken­disi hem de hayatı ger­çek­ten ina­nıl­maz­mış. Fakat tek bir şan­sım olduğu için sanı­rım Dickens’ı seçer­dim. Onun hak­kında ne öğren­mek iste­di­ğimi sorar­san, şöyle diye­bi­li­rim: Her şeyi.

Kitap­la­rı­nız ara­sında en sev­di­ği­niz han­gisi?

JKR: Kal­bimi üçe bölü­yo­rum: Harry Pot­ter ve Fel­sefe Taşı, Harry Pot­ter ve Ölüm Yadi­gar­ları ve Boş Kol­tuk.

Issız bir adada yanı­nızda sadece üç kitap bulun­du­ra­cak olsay­dı­nız han­gi­le­rini alır­dı­nız?

JKR: Shakespeare’nin, P.G. Wodehouse’un ve Colette’nin tüm eser­le­rini barın­dı­ran der­leme kitap­la­rını.

Edebi bir karak­ter olsay­dı­nız kim olmak ister­di­niz?

JKR: Tabii ki Eli­za­beth Ben­net.

Çevi­ren: Deniz Sal­dı­ran

(NY Times)

(245)

Yorumlar